Αρχείο

    

Απάντηση 23.06.010.03.504

Απάντηση ημερομηνίας 4 Απριλίου 2014 του Υπουργού Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού κ. Γιώργου Λακκοτρύπη στην ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.504, ημερομηνίας 17 Φεβρουαρίου 2014, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. ’ριστου Δαμιανού

«Αναφέρομαι στην επιστολή σας με αρ. Ερ. 23.06.010.03.504 και ημερ. 17/02/14 σχετικά με την πιο πάνω ερώτηση και σας πληροφορώ ότι τα υποστατικά στα οποία αγοράζονται χρυσαφικά, δηλαδή αντικείμενα από πολύτιμα μέταλλα, διέπονται από τους περί Κυπριακού Οργανισμού Σήμανσης Αντικειμένων από Πολύτιμα Μέταλλα Νόμους του 2009 μέχρι 2013.

Το Υπουργείο προέβηκε σε τροποποίηση του περί Κυπριακού Οργανισμού Σήμανσης Αντικειμένων από Πολύτιμα Μέταλλα Νόμου Ν. 52(Ι) του 2009 στις 11/10/12 [Ν. 139(Ι) του 2012] κατόπιν παρότρυνσης της Αστυνομίας Κύπρου ως ένα από τα μέτρα που λαμβάνει για καταπολέμηση των αυξανόμενων κρουσμάτων διαρρήξεων και κλοπών μεγάλων ποσοτήτων πολύτιμων αντικειμένων και κοσμημάτων ως επίσης και της κλεπταποδοχής τέτοιων αντικειμένων τόσο από φυσικά όσο και νομικά πρόσωπα.

Η τελευταία τροποποίηση του πιο πάνω Νόμου σκοπό είχε να:

α) προστατεύσει στο μέγιστο δυνατό βαθμό τον καταναλωτή,

β) συμβάλει στην καταπολέμηση της κλεπταποδοχής,

γ) συμβάλει αισθητά στη μείωση του κινήτρου διαρρήξεων αντικειμένων από πολύτιμα μέταλλα,

δ) βελτιώσει την επιτήρηση της αγοράς σε ό,τι αφορά την εμπορία αντικειμένων από πολύτιμα μέταλλα,

ε) ρυθμίσει την εμπορία μεταχειρισμένων αντικειμένων από πολύτιμα μέταλλα (αγορά/πώληση, διαφήμιση).

Οι τροποποιήσεις διαμορφώθηκαν μετά από διαβουλεύσεις με τον Αρχηγό της Αστυνομίας, τον Κυπριακό Οργανισμό Σήμανσης Αντικειμένων από Πολύτιμα Μέταλλα και τον Σύνδεσμο Χρυσοχόων/Αργυροχόων Κύπρου.

Μια δεύτερη τροποποίηση ψηφίστηκε από τη Βουλή των Αντιπροσώπων στις 23/05/13 [Ν. 45(Ι) του 2013], η ανάγκη της οποίας προέκυψε μετά από παρατηρήσεις/σχόλια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που κοινοποιήθηκαν στις Κυπριακές Αρχές με εμπεριστατωμένη γνώμη.

Οι Νόμοι τέθηκαν σε πλήρη ισχύ από τις 2 Ιουλίου 2013. Έκτοτε ο Οργανισμός Σήμανσης έχει λάβει αιτήσεις για έκδοση άδειας λειτουργίας τέτοιων υποστατικών και αυτή τη στιγμή λειτουργούν 129 αδειοδοτημένα υποστατικά, τα ονόματα των οποίων αναρτούνται στην ιστοσελίδα του Οργανισμού Σήμανσης www.assay.org.cy.

Σημειώνεται ότι τα ενεχυροδανειστήρια διέπονται από τον περί Συμβάσεων Νόμο-ΚΕΦ. 149 ο οποίος δεν εμπίπτει στις αρμοδιότητες του Υπουργείου μας.»

Απάντηση ημερομηνίας 25 Απριλίου 2014 του Υπουργού Εσωτερικών κ. Σωκράτη Χάσικου στην ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.504, ημερομηνίας 17 Φεβρουαρίου 2014, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. ’ριστου Δαμιανού

«Αναφέρομαι στην Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.504 και ημερομηνία 17.02.2014, που υποβλήθηκε από το Βουλευτή Λευκωσίας κ. ’. Δαμιανού, με την οποία ζητεί να πληροφορηθεί αναφορικά με το νομικό καθεστώς που διέπει τα υποστατικά που λειτουργούν ως αγοραστήρια χρυσού ή και ενεχυροδανειστήρια και σας ενημερώνω ότι οι εν λόγω αναπτύξεις, με βάση τις πρόνοιες της Πολεοδομικής Νομοθεσίας, θεωρούνται καταστήματα και κατά συνέπεια, για τη λειτουργία τους, απαιτείται η εκ των προτέρων εξασφάλιση Πολεοδομικής ’δειας, ’δειας Οικοδομής και Πιστοποιητικό Εγκρίσεως. Οι αναπτύξεις, για τις οποίες έχουν εξασφαλισθεί οι απαιτούμενες ανωτέρω αναφερόμενες άδειες, είναι καταχωρημένες στα αντίστοιχα, σχετικά Μητρώα των Πολεοδομικών και Οικοδομικών Αρχών, τα οποία είναι προσβάσιμα στο κοινό.»

 

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων