Αρχείο

    

Απάντηση 23.06.010.03.489

Απάντηση ημερομηνίας 3 Απριλίου 2014 της Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κ. Ζέτας Αιμιλιανίδου στην ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.489, ημερομηνίας 6 Φεβρουαρίου 2014, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Άριστου Δαμιανού

«Επιθυμώ να αναφερθώ στην επιστολή της Γενικής Διευθύντριας της Βουλής των Αντιπροσώπων με αρ. φακ. 23.06.010.03.489 ημερ. 11/2/2014, αναφορικά με την Κοινοβουλευτική Ερώτηση που κατάθεσε ο Βουλευτής Λευκωσίας κ. Άριστος Δαμιανού και να σας πληροφορήσω για τα πιο κάτω:

1. Οι Επιθεωρητές του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας (TEE) διεξάγουν επιθεωρήσεις όταν στα εργοτάξια διεξάγονται εργασίες για τον έλεγχο της τήρησης των προνοιών της περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νομοθεσίας. Η Νομοθεσία αυτή έχει ως κύριο σκοπό την προστασία των εργαζομένων κατά την εργασία τους και δεν ρυθμίζει θέματα δημόσιας ασφάλειας. Στα πλαίσια της εφαρμογής της συγκεκριμένης Νομοθεσίας λαμβάνονται και μέτρα που συμβάλλουν και στην προστασία τρίτων προσώπων που μπορεί π.χ. να διαμένουν σε γειτονικά ως προς τα εργοτάξια υποστατικά.

2. Στην περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νομοθεσία δεν προνοείται η ενημέρωση του TEE σε περίπτωση αναστολής των εργασιών του εργοταξίου, και κατά συνέπεια δεν υπάρχει καταγεγραμμένος ο ακριβής αριθμός των εργοταξίων όπου έχουν διακοπεί οι εργασίες.

3. Όταν κατά τη διενέργεια επιθεωρήσεων οι Επιθεωρητές του TEE εντοπίζουν εργοτάξια όπου έχουν ανασταλεί οι εργασίες προσωρινά και εντοπίζουν επικίνδυνες καταστάσεις που μπορεί να θέσουν σε άμεσο και σοβαρό κίνδυνο τρίτα πρόσωπα, λαμβάνονται τα ακόλουθα μέτρα:

(α) Ενημερώνεται σχετικά ο εργολάβος που διεξήγαγε εργασίες στο εργοτάξιο. Εάν επιβεβαιωθεί ότι ο εργολάβος θα συνεχίσει τις εργασίες, τότε ζητείται από αυτόν η λήψη μέτρων προστασίας.

(β) Στις περιπτώσεις όπου το εργοτάξιο βρίσκεται σε Δημοτικές περιοχές ενημερώνεται σχετικά ο αρμόδιος Δήμος.

(γ) Αν εντοπιστεί ο ιδιοκτήτης της οικοδομής ενημερώνεται σχετικά με τα προβλήματα.

(δ) Στις περιπτώσεις όπου υπάρχει γερανός τύπου πύργου εγκατεστημένος στο εργοτάξιο, ελέγχεται αν υπάρχει έκθεση επιθεώρησης του γερανού σε ισχύ αλλιώς γίνονται ενέργειες είτε για νέα επιθεώρηση είτε για την αποσυναρμολόγηση του σε συνεργασία πάντα με τις Τοπικές Αρχές.

4. Τέλος, σας ενημερώνω ότι τα θέματα δημόσιας ασφάλειας δεν εμπίπτουν στις αρμοδιότητες του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.»

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων