Αρχείο

    

Απάντηση 23.06.010.03.473

Απάντηση ημερομηνίας 13 Ιουνίου 2014 του Υπουργού Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως κ. Ιωνά Νικολάου στην ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.473, ημερομηνίας 31ης Ιανουαρίου 2014, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Άριστου Δαμιανού

«Αναφέρομαι στην επιστολή σας με αρ. φακ. Ερ. 23.06.010.03.473, ημερομηνίας 4 Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με την πιο πάνω Ερώτηση του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Άριστου Δαμιανού και σας πληροφορώ τα ακόλουθα:

(α) Στο τέλος του έτους 2013 εκκρεμούσαν ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου 8130 προσφυγές. Κατά την διάρκεια του 2013 καταχωρήθηκαν 6563 προσφυγές, 4892 εξ αυτών αφορούσαν προσφυγές που προσέβαλλαν τα μέτρα που λήφθηκαν από την Κυπριακή Δημοκρατία και την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου για εξυγίανση του χρηματοοικονομικού τομέα.

(β) Οι προσφυγές, κατά την καταχώρισή τους, κατανέμονται κατά σειρά στους δώδεκα Δικαστές του Ανωτάτου Δικαστηρίου, ούτως ώστε στον κάθε Δικαστή να αναλογούν ισάριθμες προσφυγές.

(γ) Ο αριθμός των προσφυγών που καταχωρήθηκαν, αποπερατώθηκαν και εκκρεμούσαν στο τέλος εκάστου έτους από το 2003 μέχρι και το 2013, εμφαίνεται στον επισυνημμένο Πίνακα (Παρ. I).

(δ) Ο αριθμός των προσφυγών που εκκρεμούσαν την 31η Μαρτίου 2014 ανέρχονταν σε 7860. Επισυνάπτεται Πίνακας με την κατάσταση των υποθέσεων που καταχωρήθηκαν, αποπερατώθηκαν και εκκρεμούσαν στο τέλος του μήνα Μαρτίου 2014.»

Σημείωση: Τα επισυνημμένα έγγραφα έχουν καταχωρισθεί στο Αρχείο της Βουλής. Αντίγραφό τους δόθηκε στο βουλευτή που υπέβαλε την ερώτηση.

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων