Αρχείο

    

Απάντηση 23.06.010.03.442

Απάντηση ημερομηνίας 16 Φεβρουαρίου 2015 του Υπουργού Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως κ. Ιωνά Νικολάου στην ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.442, ημερομηνίας 23 Ιανουαρίου 2014, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Ζαχαρία Κουλία

«Αναφέρομαι στο πιο πάνω θέμα, εκφράζοντας καταρχάς τη λύπη μου για την καθυστέρηση απάντησης της επιστολής σας με αρ. φακ. Ερ.23.06.010.03.442 και ημερ. 27.1.2014 και σας πληροφορώ τα ακόλουθα:

 Υφιστάμενη Σύμβαση

Λόγω των αναγκών των Δικαστηρίων για αγορά υπηρεσιών στενοτύπισης μετά από διαβουλεύσεις που έγιναν περί τα μέσα του 2011 με τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες (Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής, Δικαστήρια, Ελεγκτική Υπηρεσία), το Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής προχώρησε στην προκήρυξη διαγωνισμού με διαπραγμάτευση με την Εταιρεία “Galatariotis Technical Ltd”, ώστε να καλυφθούν έκτακτες ανάγκες των Δικαστηρίων μέχρι την προκήρυξη, αξιολόγηση και κατακύρωση ανοικτού διαγωνισμού. Η υφιστάμενη Σύμβαση με αριθμό C.2012/42 μεταξύ του Τμήματος Υπηρεσιών Πληροφορικής και της εταιρείας Galatariotis Technical για Αγορά Υπηρεσιών Στενοτύπισης για κάλυψη εκτάκτων αναγκών των Δικαστηρίων υπογράφτηκε στις 25/07/2012 με ισχύ από 01/08/2012 και διάρκεια 2 χρόνια με δυνατότητα επέκτασης για ακόμα 1 χρόνο. Οι κυριότεροι όροι του Συμβολαίου είναι:

Η αξία των υπηρεσιών στενοτύπισης ανά έτος δε θα ξεπερνά το ποσό του €1.000.000.

 Κανονικός χρόνος ετοιμασίας και παράδοσης Πρακτικού: εντός 2 εργάσιμων ημερών. Στην περίπτωση επίσπευσης τα πρακτικά παραδίδονται εντός 24 ωρών. Σε περίπτωση μη έγκαιρης παράδοσης ο Ανάδοχος θα υπόκειται σε κύρωση ίση με το διπλάσιο της τιμής μονάδας της ανθρωποώρας.

Σε περίπτωση μη έγκαιρης παρουσίας του στενοτυπιστή στην αίθουσα τότε ο Ανάδοχος θα υπόκειται σε κύρωση ίση με το πενταπλάσιο της τιμής μονάδας της ανθρωποώρας.

 Η τιμολόγηση θα γίνεται σύμφωνα με την Παράγραφο 9 του Μέρους Α - Παράρτημα Ι - Όροι Εντολής και Τεχνικές Προδιαγραφές. Ο ελάχιστος αριθμός ανθρωποωρών που θα χρεώνεται μηνιαίως είναι αυτός που θα προκύπτει από την μαθηματική πράξη < αριθμός των εργάσιμων ημερών του μήνα Χ αριθμό στενοτυπιστών παραγγελίας Χ τρεις (3) ανθρωποώρες>, όπως καθορίζεται και στην Παράγραφο 9 Διαμόρφωση Κόστους Παροχής Υπηρεσιών και Όροι Πληρωμής του Μέρους Α - Παράρτημα I - Όροι Εντολής και Τεχνικές Προδιαγραφές. Τονίζεται ότι για σκοπούς υπολογισμού ελάχιστου αριθμού ανθρωποωρών ανά μήνα, λαμβάνονται υπόψη οι διακοπές των Δικαστηρίων. Για παράδειγμα αναφέρεται ότι για το μήνα Αύγουστο ο ελάχιστος αριθμός ανθρωποωρών θα είναι μηδέν. Σημειώνεται ότι μπορεί να υπάρξουν συνεδριάσεις κατά την περίοδο των διακοπών των Δικαστηρίων οι οποίες αν δεν εμπίπτουν σε Δημόσιες Αργίες, Σάββατο ή Κυριακή για τις ώρες 8:00-18:00 θα χρεώνονται κανονικό ωράριο.

 Η πρώτη παραγγελία για το πρώτο έτος παροχής υπηρεσιών θα είναι για οκτώ (8) στενοτυπιστές έτσι ώστε οι υπόλοιποι δύο (2) να δρουν ως αντικαταστάτες σε περίπτωση ασθένειας/κωλύματος των υπολοίπων. Συμφωνείται επίσης ότι κατόπιν 24ωρης προειδοποίησης και εφόσον υπάρχουν διαθέσιμοι στενοτυπιστές στην εταιρεία να προσφέρονται ακόμα ένας (1) ή δύο (2) [σύνολο δέκα (10)] στενοτυπιστές. Σημειώνεται επίσης ότι ο ελάχιστος αριθμός ωρών που θα χρεώνεται μηνιαίως θα υπολογίζεται με βάση τους οκτώ (8) στενοτυπιστές.

Σημειώνεται ότι η βασική ομάδα στενοτυπιστών αποτελείται από 8 άτομα και 2 άτομα που δρουν ως αντικαταστάτες σε περιπτώσεις ασθένειας/κωλύματος κάποιων στενοτυπιστών από την βασική ομάδα. Οι αντικαταστάτες όμως μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως επιπρόσθετοι στενοτυπιστές σε περίπτωση που υπάρχει ανάγκη από τα Δικαστήρια και είναι διαθέσιμοι από τον Ανάδοχο, οπότε σε αυτές τις περιπτώσεις εργάζονται συνολικά μέχρι και 10 στενοτυπιστές ταυτόχρονα. Μετά από αίτημα των Δικαστηρίων και σχετική έγκριση από την Τμηματική Επιτροπή Αναγκών και Απαιτήσεων, ο αριθμός των αντικαταστατών αυξήθηκε από 2 σε 9. Με αυτό τον τρόπο υπάρχει ευχέρεια να χρησιμοποιούνται από τα Δικαστήρια οι 8 στενοτυπιστές της βασικής ομάδας συν οι 9 αντικαταστάτες, κατόπιν 24ωρης προειδοποίησης, σύνολο δηλαδή 17 στενοτυπιστές. Με βάση τις ανάγκες των Δικαστηρίων σήμερα χρησιμοποιούνται κατά μέσο όρο 14-15 στενοτυπιστές ανά μέρα.

Ο ελάχιστος αριθμός ωρών που χρεώνεται μηνιαίως υπολογίζεται με βάση τους οκτώ (8) στενοτυπιστές. Ταυτόχρονα η χρήση μεγαλύτερου αριθμού στενοτυπιστών βελτιώνει και τον προγραμματισμό της χρήσης του ελάχιστου ωρών στενοτύπισης που χρεώνεται μηνιαίως, καθώς αυτές κατανέμονται σε μεγαλύτερο αριθμό στενοτυπιστών οι οποίοι μπορούν να καλύπτουν μεγαλύτερο αριθμό συνεδριών των Δικαστηρίων.

 Νέα Διαδικασία για Υπηρεσίες Στενοτύπισης

α) Το Δεκέμβρη του 2010 προκηρύχτηκε ανοικτός Διαγωνισμός για “Αγορά υπηρεσιών στενοτύπισης για τήρηση των πρακτικών στα Δικαστήρια της Κυπριακής Δημοκρατίας, με δυνατότητα αγοράς του συστήματος καθώς και εκπαίδευσης του προσωπικού των Δικαστηρίων”. Ο εν λόγω Διαγωνισμός ακυρώθηκε όταν διαφάνηκε ότι δεν υπήρχε υγιής ανταγωνισμός. Έγινε προσπάθεια τροποποίησης των εγγράφων για ανοικτό Διαγωνισμό, όμως λόγω της πολυπλοκότητας του θέματος, καθώς και της μη έγκρισης της σχετικής δαπάνης από το Υπουργείο Οικονομικών λόγω των δύσκολων οικονομικών συνθηκών κατά το 2013, παρόλο που το έργο περιλαμβανόταν στον Προϋπολογισμό του 2013, δεν έγινε κατορθωτή η ολοκλήρωση και προκήρυξη του ανοικτού Διαγωνισμού.

β) Στα πλαίσια της προτεραιότητας του Υπουργείου μας για αναβάθμιση και επιτάχυνση των δικαστικών διαδικασιών το έργο περιλήφθηκε στον Προϋπολογισμό του 2014 και το Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής έχει προχωρήσει σε αναθεώρηση και ποιοτικό έλεγχο των εγγράφων του Διαγωνισμού στις 28/03/2014 και στις 2/7/2014. Το ΤΥΠ έχει επιφέρει όλες τις αναγκαίες τροποποιήσεις στα έγγραφα του Διαγωνισμού με βάση τις εισηγήσεις της Ελεγκτικής Υπηρεσίας και προχώρησε στην προκήρυξη του σχετικού Διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία στις 24.7.2014. Στο νέο διαγωνισμό υπάρχει πρόνοια για αγορά υπηρεσιών στενοτύπισης για 7 χρόνια, καθώς και αγορά ολοκληρωμένου συστήματος και εκπαίδευσης του προσωπικού των Δικαστηρίων από την Δημοκρατία.

Έχουν υποβληθεί δύο (2) προσφορές στις 19/12/2014 και αναμένεται η ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης και υποβολής της έκθεσης αξιολόγησης στο Συμβούλιο Προσφορών του Υπουργείου Οικονομικών περί τα τέλη Φεβρουαρίου 2015.

Εκπαίδευση προσωπικού

Η εκπαίδευση του προσωπικού (υφιστάμενων δημόσιων υπαλλήλων), συμπεριλαμβάνεται στις πρόνοιες του Ανοικτού Διαγωνισμού.

Συγκεκριμένα η προσφορά προνοεί τα πιο κάτω:

α) Αγορά Υπηρεσιών Στενοτύπισης Πρακτικών Δικαστηρίων, με διαδικασία ανοικτού διαγωνισμού και επέκταση των παρεχόμενων υπηρεσιών με περισσότερους στενοτυπιστές,

β) Προαιρετική αγορά ολοκληρωμένου συστήματος, εξοπλισμού και λογισμικού, καθώς και εκπαίδευσης του προσωπικού των Δικαστηρίων

Οι νέες πρόνοιες της προσφοράς είναι οι εξής:

α) Αγορά Υπηρεσιών Στενοτύπισης Πρακτικών Δικαστηρίων, με διαδικασία ανοικτού διαγωνισμού, η οποία θα αρχίσει με 15 στενοτυπιστές τον 1ο χρόνο, 20 τον 2ο χρόνο, διατηρώντας το δικαίωμα η Αναθέτουσα Αρχή να αυξάνει ή να μειώνει τον αριθμό των στενοτυπιστών κατά 5 (δηλ. ± 5) για τα επόμενα χρόνια κατόπιν προειδοποίησης 1 χρόνου.

β) Την συμπερίληψη στους όρους του διαγωνισμού του δικαιώματος/ευχέρειας αγοράς του Συστήματος Στενοτύπισης και εκπαίδευσης του προσωπικού της Ενδιαφερόμενης Υπηρεσίας, η οποία θα μπορεί να πραγματοποιηθεί μετά την ολοκλήρωση του 6ου έτους παροχής των υπηρεσιών Στενοτύπισης ή/και αργότερα, μετά από αξιολόγηση του συστήματος. Στην περίπτωση απόφασης αγοράς του συστήματος, κατά το μεσοδιάστημα του 4 έτους, μέχρι την αγορά (6ο έτος), δύναται να ξεκινήσει η εκπαίδευση μίας σειράς στενοτυπιστών (25 ατόμων), με αντίστοιχη αγορά 25 μηχανών.

γ) Στη διαδικασία του ανοικτού διαγωνισμού δίνεται δικαίωμα συμμετοχής σε Οικονομικούς Φορείς που διαθέτουν σύστημα στενοτύπισης στην ελληνική γλώσσα ή σε Οικονομικούς φορείς που διαθέτουν σύστημα στενοτύπισης σε οποιαδήποτε γλώσσα και δίνεται χρόνος 30 μηνών στον επιτυχόντα για μετάφραση και ετοιμασία της μεθόδου στενοτύπισης στην ελληνική γλώσσα, καθώς και εκπαίδευση του απαιτούμενου προσωπικού για παροχή υπηρεσιών. Επιπρόσθετα, θα δίνεται χρόνος 3 μηνών στον Ανάδοχο, με την υπογραφή της σχετικής Σύμβασης, ώστε να εξασφαλίσει το απαιτούμενο προσωπικό που θα εκπαιδευτεί για παροχή υπηρεσιών στενοτύπισης. Εάν η προσφορά κατακυρωθεί σε άλλο Οικονομικό Φορέα εκτός από τον υφιστάμενο που παρέχει τις υπηρεσίες στενοτύπισης, θα γίνεται αγορά υπηρεσιών στενοτύπισης στο μεσοδιάστημα των 30 αυτών μηνών από τον υφιστάμενο Οικονομικό Φορέα, εκτός εάν ο προσφοροδότης είναι έτοιμος πριν το διάστημα των 30 μηνών.

Σημειώνεται ότι η εκπαίδευση σε σύστημα στενοτύπισης είναι διάρκειας 18 μηνών τουλάχιστον και θεωρείται αρκετά δύσκολη και πολύπλοκη. Αυτό σημαίνει ότι, για να εκπαιδευτεί το υφιστάμενο προσωπικό θα πρέπει να αντικατασταθεί από ισάριθμους στενοτυπιστές για το χρονικό διάστημα που θα απουσιάζει από την εργασία του για σκοπούς εκπαίδευσης. Επίσης, να σημειωθεί ότι υπάρχει το ρίσκο, αριθμός υφιστάμενων υπαλλήλων να μην ολοκληρώσει με επιτυχία την εκπαίδευση ή να μην μπορέσει να φτάσει το όριο των 120 λέξεων/λεπτό που είναι το ελάχιστο αποδεκτό από τα Δικαστήρια.

Επισημαίνεται ότι για να εκπαιδευτεί προσωπικό πρέπει πρώτα να ληφθεί απόφαση ότι θα αγοραστεί συγκεκριμένο σύστημα στενοτύπισης. Δεν υπάρχει εκπαίδευση γενικού τύπου για στενοτύπιση.

Μετά την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης της πρώτης σειράς του προσωπικού των Δικαστηρίων (Δημόσιοι Υπάλληλοι) θα μπορεί να αναλάβει πλέον υπηρεσίες στενοτύπισης το εν λόγω προσωπικό, οπότε θα αρχίσει η σταδιακή μείωση των στενοτυπιστών του Ανάδοχου, μέχρι την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης όλου του προσωπικού των Δικαστηρίων.

2. Είμαστε στη διάθεση σας για τυχόν περαιτέρω πληροφορίες.»

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων