Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων για τους κανονισμούς «Οι περί της Προστασίας Ενάλιων Αρχαιοτήτων Κανονισμοί του 201

Παρόντες:

Γιώργος Λιλλήκας, πρόεδρος Γιώργος Λουκαΐδης
Νίκος Τορναρίτης Αδάμος Αδάμου
Ελένη Σταύρου Κωστής Ευσταθίου
Στέλλα Κυριακίδου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 5 Ιουλίου 2016. Στη συνεδρίαση αυτή παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Εξωτερικών, του Υπουργείου Εσωτερικών (Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας), του ΓΕΕΦ, του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων (Τμήμα Αρχαιοτήτων και Τμήμα Εμπορικής Ναυτιλίας), του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού (Υπηρεσία Υδρογονανθράκων), του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος (Τμήμα Περιβάλλοντος, Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης και Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών), του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας), του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως (Αστυνομία Κύπρου, Λιμενική και Ναυτική Αστυνομία).

Με τους πιο πάνω κανονισμούς, οι οποίοι εκδίδονται με βάση τις παραγράφους (α), (δ), (ζ) και (ιβ) του άρθρου 35 του περί Αρχαιοτήτων Νόμου, σκοπείται η συμμόρφωση της Κυπριακής Δημοκρατίας με την υποχρέωση που πηγάζει από την παράγραφο 1 του άρθρου 303 της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας του 1982 όσον αφορά την προστασία των ενάλιων αρχαιοτήτων, η οποία κυρώθηκε με νόμο της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Ειδικότερα, με τους κανονισμούς σκοπείται η ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τις ενάλιες αρχαιότητες, δηλαδή αυτές που βρέθηκαν, ανακαλύφτηκαν ή ανασκάφηκαν εντός των θαλάσσιων ζωνών της Κύπρου.

Σημειώνεται ότι για την κατάρτιση των κανονισμών λήφθηκε υπόψη το Παράρτημα της Σύμβασης για την Προστασία Ενάλιων Αρχαιοτήτων του 2001 του Εκπαιδευτικού, Επιστημονικού και Πολιτιστικού Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών (UNESCO).

Ειδικότερα, με τους υπό συζήτηση κανονισμούς προνοούνται τα ακόλουθα:

1. Η θεσμοθέτηση κανόνων για την προστασία των ενάλιων αρχαιοτήτων, τους οποίους πρέπει να ακολουθούν όλοι όσοι διεξάγουν δραστηριότητες στον τομέα αυτό, δηλαδή όσοι επιδίδονται σε επισκόπηση για την εξεύρεση ενάλιων αρχαιοτήτων, την ανασκαφή ενάλιων αρχαιοτήτων, την ανέλκυση ναυαγίου κ.ά. εντός των θαλάσσιων ζωνών της Κυπριακής Δημοκρατίας με βάση άδεια η οποία θα εκδίδεται από το διευθυντή του Τμήματος Αρχαιοτήτων.

2. Η απαγόρευση εμπορικής εκμετάλλευσης ενάλιων αρχαιοτήτων, η ανταλλαγή ενάλιων αρχαιοτήτων για εμπορικούς σκοπούς, η μετακίνηση, η διατάραξη ή η διασπορά τους.

3. Άδεια δραστηριότητας ενάλιων αρχαιοτήτων θα παραχωρείται, μόνο εφόσον διασφαλίζεται η προστασία τέτοιων αρχαιοτήτων, με μόνο στόχο να συνεισφέρει σημαντικά στην προστασία και στη διατήρησή τους ή στην αύξηση της γνώσης, και αφού αξιολογηθεί το σύνολο των ενάλιων αρχαιοτήτων, η αρχαιολογική, η ιστορική, η καλλιτεχνική ή η αισθητική τους αξία και η ανάγκη διατήρησής τους για τις μελλοντικές γενεές.

4. Ο καταρτισμός πριν από τη διεξαγωγή δραστηριότητας ενάλιων αρχαιοτήτων σχεδιασμού του έργου, ο οποίος θα κατατίθεται από τον αιτητή στο διευθυντή του Τμήματος Αρχαιοτήτων στο στάδιο υποβολής της αίτησης και ο οποίος πρέπει να περιλαμβάνει μεταξύ άλλων προκαταρκτική μελέτη, περιγραφή και τους σκοπούς του έργου, τη μεθοδολογία και τις τεχνικές που θα χρησιμοποιηθούν, τη χρηματοδότηση και το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης του έργου, τον επικεφαλής και τα μέλη της ομάδας που θα διεξάγει το έργο κ.ά.

5. Την ενθάρρυνση της διεθνούς συνεργασίας κατά τη διεξαγωγή τέτοιων δραστηριοτήτων, ώστε να προωθείται η αποτελεσματική ανταλλαγή ή χρήση γνώσης αρχαιολόγων και άλλων σχετικών επαγγελματιών.

6. Σε περίπτωση κήρυξης αρχαίου μνημείου ή ζώνης προστασίας ενάλιων αρχαιοτήτων, ο διευθυντής του Τμήματος Αρχαιοτήτων θα μεριμνά για την έκδοση από το Κέντρο Συντονισμού, Έρευνας και Διάσωσης (ΚΣΕΔ) αγγελίας προς ναυτιλλομένους, η οποία θα αφορά ζώνη έκτασης τέτοιας η οποία κρίνεται απαραίτητη για τη διασφάλιση της ασφάλειας της ναυσιπλοΐας γύρω από την επηρεαζόμενη περιοχή ή περιοχή έκτασης ίσης με τη ζώνη προστασίας ενάλιων αρχαιοτήτων.

7. Ο καθορισμός ποινικών αδικημάτων και ποινών για διάπραξη παραβάσεων των διατάξεων των κανονισμών.

Όπως επισημάνθηκε στο στάδιο της συζήτησης των κανονισμών από την επιτροπή και όπως σχετικά προβλέπεται σε αυτούς, ως πρώτη επιλογή για σκοπούς διεξαγωγής δραστηριότητας ενάλιων αρχαιοτήτων θεωρείται η διατήρηση των ενάλιων αρχαιοτήτων στο χώρο ανακάλυψής τους στο ευρύτερο πλαίσιο προστασίας τους.

Σημειώνεται περαιτέρω ότι, όπως κατατέθηκε ενώπιον της επιτροπής, υπήρξε μακρά διαβούλευση μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων υπηρεσιών και τμημάτων διάρκειας περίπου έξι μηνών και δεν υφίσταται οποιαδήποτε ένσταση σε σχέση με τους προτεινόμενους κανονισμούς. Τονίστηκε επίσης ότι, παρά το γεγονός ότι η Κύπρος δεν είναι μέλος της Σύμβασης για την Προστασία Ενάλιων Αρχαιοτήτων του 2001 της UNESCO, κατά την κατάρτιση των κανονισμών λήφθηκε υπόψη το Παράρτημα Καλών Πρακτικών που περιλαμβάνεται στην εν λόγω σύμβαση.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, λαμβάνοντας υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος.

Ο πρόεδρος της επιτροπής και πρόεδρος της Συμμαχίας Πολιτών τάχθηκε υπέρ της έγκρισης των κανονισμών όπως αυτοί έχουν κατατεθεί από την εκτελεστική εξουσία.

 

 

 

12 Ιουλίου 2016

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων