Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών για τους κανονισμούς «Οι περί Υπουργείου Εσωτερικών - Θέση Προϊστάμενου Τεχνικών Υπηρεσιών (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 201

Παρόντες:

Γεώργιος Γεωργίου, πρόεδρος Χριστιάνα Ερωτοκρίτου
Δημήτρης Δημητρίου Πανίκος Λεωνίδου
Άριστος Δαμιανού Κωστής Ευσταθίου

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 6 Ιουλίου 2016. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Εσωτερικών, του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών, της ΠΑΣΥΔΥ και του Κλάδου Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εσωτερικών της ΠΑΣΥΔΥ.

Σκοπός των υπό συζήτηση κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται με βάση τα άρθρα 27 και 87 του περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμου, είναι η τροποποίηση του σχεδίου υπηρεσίας για τη θέση Προϊσταμένου Τεχνικών Υπηρεσιών κατά τρόπο που να συνάδει με τα σχέδια υπηρεσίας των θέσεων του επιπέδου αυτού.

Ειδικότερα, με τους κανονισμούς τροποποιείται το σχέδιο υπηρεσίας της πιο πάνω θέσης, ώστε αυτή να μετατραπεί από θέση προαγωγής σε θέση πρώτου διορισμού και προαγωγής και συνακόλουθα να προσαρμοστούν ανάλογα τα προσόντα για την εν λόγω θέση.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που τέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, με το υφιστάμενο σχέδιο υπηρεσίας η θέση Προϊσταμένου Τεχνικών Υπηρεσιών καθορίστηκε ως θέση προαγωγής μόνο για τους σκοπούς της πρώτης πλήρωσης αυτής, σύμφωνα με τη γενικά ακολουθούμενη πολιτική και πρακτική, η οποία καθιερώθηκε στη δημόσια υπηρεσία κατόπιν συμφωνίας μεταξύ της επίσημης και της συνδικαλιστικής πλευράς. Με βάση τα ίδια στοιχεία, η Μικτή Επιτροπή Προσωπικού συμφώνησε όπως, μετά την πρώτη πλήρωση της θέσης, προωθηθεί στο Υπουργικό Συμβούλιο για έγκριση προσχέδιο σχεδίου υπηρεσίας, το οποίο συζητήθηκε και συμφωνήθηκε στην εν λόγω επιτροπή, σύμφωνα με το οποίο η θέση Προϊσταμένου Τεχνικών Υπηρεσιών μετατρέπεται σε θέση πρώτου διορισμού και προαγωγής.

Κατά τη συζήτηση των κανονισμών, η εκπρόσωπος του Υπουργείου Εσωτερικών ενημέρωσε την επιτροπή ότι αφενός μεν η θέση την οποία αφορούν οι προτεινόμενοι κανονισμοί είναι κενή και αφετέρου δε ότι εκκρεμεί ενώπιον της Βουλής των Αντιπροσώπων αίτημα αποπαγοποίησής της, έτσι ώστε να καταστεί δυνατό να προωθηθεί η διαδικασία πλήρωσης αυτής.

Η εκπρόσωπος Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών ενημέρωσε περαιτέρω την επιτροπή ότι το προτεινόμενο σχέδιο υπηρεσίας συνάδει με τα σχέδια υπηρεσίας ομοειδών θέσεων αυτού του επιπέδου στη δημόσια υπηρεσία, τόσο σε σχέση με το χαρακτηρισμό της θέσης ως πρώτου διορισμού και προαγωγής όσο και σε σχέση με τα προσόντα που προβλέπονται σε αυτό.

Οι εκπρόσωποι της ΠΑΣΥΔΥ και του Κλάδου Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εσωτερικών της ΠΑΣΥΔΥ συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των κανονισμών.

Υπό το φως των πιο πάνω, ο πρόεδρος και τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν επί των προτεινόμενων κανονισμών κατά τη συζήτησή τους στην ολομέλεια του σώματος.

12 Ιουλίου 2016

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων