Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού για τις προτάσεις νόμου «Ο περί Εταιρειών (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2016» και «Ο περί Πτωχεύσεως (Τροποποιητικός) Νόμος του 2016»

Παρόντες:

Άγγελος Βότσης, πρόεδρος Αντρέας Φακοντής
Μαρίνος Μουσιούττας Ηλίας Μυριάνθους
Ανδρέας Κυπριανού Άννα Θεολόγου
Σόλων Κασίνης Μη μέλη της επιτροπής:
Κώστας Κώστα Μάριος Μαυρίδης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού μελέτησε τις πιο πάνω προτάσεις νόμου, οι οποίες κατατέθηκαν στη Βουλή από το βουλευτή κ. Μάριο Μαυρίδη εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού, σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 12 Ιουλίου 2016. Στα πλαίσια της συνεδρίας αυτής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, της Υπηρεσίας Αφερεγγυότητας του ίδιου υπουργείου, του Υπουργείου Οικονομικών και του Συνδέσμου Τραπεζών Κύπρου. Η Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας, η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, ο Σύνδεσμος Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου, ο Σύνδεσμος Πτυχιούχων Εγκεκριμένων Λογιστών-Ελεγκτών Κύπρου, ο Σύνδεσμος Ανεξάρτητων Λογιστών Κύπρου και ο Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος, παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στη συνεδρία της επιτροπής. Ωστόσο, η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου και ο Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος απέστειλαν στην επιτροπή σχετικές επιστολές, με τις οποίες δηλώνουν τη συμφωνία τους στις προτεινόμενες ρυθμίσεις.

Σκοπός της πρώτης πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Εταιρειών Νόμου, ώστε να καταργηθεί η προβλεπόμενη στην ισχύουσα νομοθεσία δωδεκάμηνη προθεσμία εντός της οποίας οποιοδήποτε διάταγμα εκκαθάρισης εκδόθηκε πριν από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του περί Εταιρειών (Τροποποιητικού) (Αρ. 3) Νόμου του 2015 (7 Μαΐου 2015) δύναται να τροποποιηθεί από το δικαστήριο, έπειτα από αίτηση οποιουδήποτε ενδιαφερόμενου προσώπου, ώστε να διορίζεται ως εκκαθαριστής ο Επίσημoς Παραλήπτης.

Σύμφωνα με τον εισηγητή της εν λόγω πρότασης νόμου και την αιτιολογική έκθεση που τη συνοδεύει, η προτεινόμενη τροποποίηση κρίνεται αναγκαία, γιατί δεν κατέστη δυνατή η καταχώριση όλων των σχετικών αιτήσεων μέσα στην προβλεπόμενη δωδεκάμηνη προθεσμία λόγω φόρτου εργασίας της αρμόδιας υπηρεσίας. Αυτό προέκυψε λόγω ανάληψης πρόσθετων καθηκόντων των λειτουργών της υπηρεσίας που επιλαμβάνονται των υποθέσεων αυτών για σκοπούς εφαρμογής των ρυθμίσεων του Πλαισίου Αφερεγγυότητας. Συναφώς, η εκπνοή της προβλεπόμενης δωδεκάμηνης προθεσμίας στις 7 Μαΐου 2016 δημιουργεί πρόβλημα στη συνέχιση της διαδικασίας εκκαθάρισης πολλών εταιρειών, αφού δεν είναι δυνατός ο διορισμός του Επίσημου Παραλήπτη ως εκκαθαριστή των υπό εκκαθάριση εταιρειών.

Σκοπός της δεύτερης πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Πτωχεύσεως Νόμου, ώστε να καταργηθεί η δωδεκάμηνη προθεσμία που προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία εντός της οποίας οποιοδήποτε διάταγμα παραλαβής έχει εκδοθεί πριν από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του Ν. 61(Ι)/2015 (7 Μαΐου 2015) μπορεί να τροποποιηθεί από το δικαστήριο σε διάταγμα πτώχευσης. Η αίτηση για την εν λόγω τροποποίηση υποβάλλεται από οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο.

Σύμφωνα με τον εισηγητή της εν λόγω πρότασης νόμου και την αιτιολογική έκθεση που τη συνοδεύει, η προτεινόμενη τροποποίηση κρίνεται αναγκαία, προκειμένου να καταστεί δυνατή η συνέχιση της διαδικασίας υποθέσεων πτώχευσης στις οποίες, πριν από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του Ν. 61(Ι)/2015, είχαν εκδοθεί διατάγματα παραλαβής, τις πρόνοιες των οποίων ο εν λόγω νόμος έχει τροποποιήσει. Η ανάγκη αυτή προέκυψε, καθότι δεν ήταν δυνατή η καταχώριση όλων των σχετικών αιτήσεων εντός της προβλεπόμενης από τον ισχύοντα νόμο δωδεκάμηνης προθεσμίας, η οποία στο μεταξύ εξέπνευσε στις 7 Μαΐου 2016, αφού η αρμόδια υπηρεσία που επιλαμβάνεται των υποθέσεων αυτών ήταν επιφορτισμένη με πρόσθετα καθήκοντα, που προέκυψαν για λόγους εφαρμογής των ρυθμίσεων του Πλαισίου Αφερεγγυότητας.

Ο εκπρόσωπος της Υπηρεσίας Αφερεγγυότητας του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού συμφώνησε με τις προτεινόμενες τροποποιήσεις για τους λόγους που αναφέρθηκαν πιο πάνω, ενημερώνοντας ταυτόχρονα την επιτροπή ότι πολύ σύντομα αναμένεται ενίσχυση της υπηρεσίας, η οποία θα βοηθήσει στη διεκπεραίωση όλων των υποθέσεων που παραμένουν σε εκκρεμότητα. Ο ίδιος ανέφερε ότι εντός της ισχύουσας προβλεπόμενης προθεσμίας διεκπεραιώθηκε μεγάλος αριθμός υποθέσεων που αφορούν και τις δύο νομοθεσίες και με τις προτεινόμενες τροποποιήσεις θα συνεχιστούν οι διαδικασίες των υπόλοιπων λίγων υποθέσεων, των οποίων, για τους λόγους που αναφέρθηκαν πιο πάνω, δεν κατέστη δυνατή η συνέχισή τους.

Στα πλαίσια της συζήτησης επί των προνοιών των προτάσεων νόμου από την επιτροπή μέλη της εξέφρασαν επιφυλάξεις αναφορικά με την προτεινόμενη πλήρη κατάργηση της προβλεπόμενης προθεσμίας και εξέθεσαν τους προβληματισμούς τους κατά πόσο θα ήταν ορθότερο, αντί της προτεινόμενης κατάργησης, να προταθεί επέκταση της προθεσμίας αυτής.

Ο εκπρόσωπος της Υπηρεσίας Αφερεγγυότητας, τοποθετούμενος στις πιο πάνω επιφυλάξεις, ενημέρωσε την επιτροπή ότι μία τέτοια ρύθμιση ενδέχεται να δημιουργήσει προβλήματα στην ολοκλήρωση πολύπλοκων υποθέσεων.

Όλοι οι παρευρισκόμενοι συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των υπό συζήτηση προτάσεων νόμου.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, αποφάσισε, κατά πλειοψηφία του προέδρου της και του μέλους της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, των μελών της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού, καθώς και του μέλους της βουλευτή του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, να εισηγηθεί στη Βουλή την ψήφιση των πιο πάνω προτάσεων νόμου σε νόμους, αφού προηγουμένως τροποποιηθεί ο τίτλος της δεύτερης πρότασης νόμου, ώστε να αναφέρεται ως «Ο περί Πτώχευσης (Τροποποιητικός) Νόμος του 2016».

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, καθώς και το μέλος της επιτροπής βουλευτής της Συμμαχίας Πολιτών επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν επί των προνοιών των πιο πάνω προτάσεων νόμου κατά τη συζήτησή τους ενώπιον της ολομέλειας του σώματος.

 

 

12 Ιουλίου 2016

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων