Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για την πρόταση νόμου «Ο περί Τερματισμού Απασχολήσεως (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2016»

Παρόντες:

Αντρέας Φακοντής, πρόεδρος Άγγελος Βότσης
Σκεύη Κούτρα Κουκουμά Γιώργος Περδίκης
Ελένη Μαύρου Λίνος Παπαγιάννης
Μάριος Μαυρίδης  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων μελέτησε την πιο πάνω πρόταση νόμου σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 11 Ιουλίου 2016. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ο διευθυντής των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, συνοδευόμενος από υπηρεσιακούς παράγοντες, εκπρόσωποι της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, των εργοδοτικών οργανώσεων ΟΕΒ και ΚΕΒΕ και των συνδικαλιστικών οργανώσεων ΠΕΟ, ΣΕΚ, της Ένωσης Τραπεζικών Υπαλλήλων Κύπρου και της Συντεχνίας Υπαλλήλων Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος (Κύπρου). Η συνδικαλιστική οργάνωση ΔΕΟΚ, παρ όλο που κλήθηκε, δεν εκπροσωπήθηκε στη συνεδρίαση αυτή.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση του περί Τερματισμού Απασχολήσεως Νόμου, ώστε να καλυφθούν ορισμένα κενά που εντοπίστηκαν όσον αφορά τις περιπτώσεις εργοδοτουμένων οι οποίοι απουσιάζουν από την εργασία τους με άδεια ασθενείας. Ειδικότερα, η πρόταση νόμου αποσκοπεί στην παράταση του χρονικού διαστήματος κατά το οποίο εργοδότης απαγορεύεται να δώσει προειδοποίηση τερματισμού απασχόλησης σε εργαζόμενο που απουσιάζει από την εργασία του λόγω ανικανότητας για εργασία, στην περίπτωση που η απουσία αυτή διαρκεί από τέσσερις ημέρες μέχρι δώδεκα μήνες. Η χρονική διάρκεια της απαγόρευσης θα εκτείνεται από την πρώτη μέρα της απουσίας του εργαζομένου μέχρι και την ημερομηνία που λήγει το χρονικό διάστημα που θα υπολογίζεται προσθέτοντας στην περίοδο απουσίας και χρονικό διάστημα που ισούται με το ένα τέταρτο αυτής. Περαιτέρω, με την ίδια πρόταση νόμου παρέχεται η δυνατότητα στον εργοδότη να αντικαταστήσει προσωρινά τον εργοδοτούμενο που απουσιάζει από την εργασία του λόγω ανικανότητας για εργασία.

Σημειώνεται ότι, η ανάγκη για την εν λόγω τροποποίηση προέκυψε μετά την αναπομπή στις 27 Απριλίου 2016 από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας του περί Τερματισμού της Απασχολήσεως (Τροποποιητικού) Νόμου του 2016, που ψηφίστηκε από τη Βουλή των Αντιπροσώπων στις 14 Απριλίου 2016 για τη νομοθετική ρύθμιση του πιο πάνω αναφερθέντος κενού. Η αναπομπή αυτή έγινε σιωπηρώς αποδεκτή από τη Βουλή. Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει την υπό εξέταση πρόταση νόμου, οι προτεινόμενες ρυθμίσεις διαμορφώθηκαν έχοντας υπόψη τα όσα αναλυτικά αναφέρονται στην πιο πάνω αναπομπή.

Στα πλαίσια της συζήτησης που διεξήχθη επί των προνοιών της υπό εξέταση πρότασης νόμου στην προρρηθείσα συνεδρία της επιτροπής, ο διευθυντής των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων ανέφερε ότι αποτελούσε προηγούμενη πρόθεση του υπουργείου του να τροποποιήσει το νόμο περί Τερματισμού Απασχολήσεως, προκειμένου να καλυφθούν οι περιπτώσεις που παρατηρήθηκε στην πράξη ότι δεν καλύπτονται στην υπό τροποποίηση νομοθεσία. Η Βουλή υπό την προηγούμενή της σύνθεση, θέλοντας να καλύψει το σχετικό κενό, ψήφισε σχετική πρόταση νόμου, η οποία όμως αναπέμφθηκε από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για λόγους που αναφέρονται στην αντίστοιχη αναπομπή. Περαιτέρω, ο ίδιος εκπρόσωπος δήλωσε ότι το υπουργείο του συμφωνεί με τη σκοπούμενη τροποποίηση, η οποία ωστόσο χρειάζεται να διαμορφωθεί καλύτερα λεκτικά σε ορισμένα σημεία της, τα οποία ανέλυσε ενώπιον της επιτροπής.

Η εκπρόσωπος της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας σημείωσε ότι, με τον τρόπο που διατυπώθηκαν οι προτεινόμενες διατάξεις, η δυνατότητα που παρέχεται στον εργοδότη να εργοδοτήσει προσωρινά εργαζόμενο περιορίζεται και ως εκ τούτου εισηγήθηκε όπως η συγκεκριμένη διάταξη συνδεθεί με τις υπόλοιπες διατάξεις που εισηγείται η πρόταση νόμου.

Ο εκπρόσωπος της εργοδοτικής οργάνωσης ΟΕΒ εξέφρασε τη θέση ότι η προτεινόμενη τροποποίηση χρήζει διεξοδικότερης διαβούλευσης τονίζοντας, μεταξύ άλλων, τον κίνδυνο κατάχρησης της προστασίας που προτείνεται να παραχωρηθεί στους εργαζομένους από μέρους των τελευταίων.

Ο εκπρόσωπος της εργοδοτικής οργάνωσης ΚΕΒΕ, αφού συμφώνησε με τα όσα τέθηκαν ενώπιον της επιτροπής από τον εκπρόσωπο της εργοδοτικής οργάνωσης ΟΕΒ, υπογράμμισε τον κίνδυνο που ελλοχεύει για την αποτελεσματική και απρόσκοπτη λειτουργία των επιχειρήσεων.

Οι εκπρόσωποι των συνδικαλιστικών οργανώσεων που παρευρέθηκαν στη συνεδρία της επιτροπής εξέφρασαν τη σύμφωνη γνώμη τους με την υπό εξέταση τροποποίηση, θέτοντας ταυτόχρονα προς προβληματισμό ορισμένα ζητήματα σε σχέση με την πρακτική εφαρμογή των προτεινόμενων διατάξεων.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, σε συνεργασία με τη Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας και το αρμόδιο υπουργείο, διαμόρφωσε το κείμενο της πρότασης νόμου, κατά τρόπο ώστε να απαλειφθεί η προβλεπόμενη ελάχιστη διάρκεια απουσίας εργαζομένου και να διαφυλαχθεί η δυνατότητα του εργοδότη να εργοδοτεί εργαζομένους σε προσωρινή βάση. Περαιτέρω, εισήχθη στο υπό αναθεώρηση κείμενο της πρότασης νόμου σχετική πρόνοια, ώστε να αποφευχθεί ο επηρεασμός ορισμένων διατάξεων του νόμου που αφορούν περιπτώσεις που προνοούνται στον υφιστάμενο νόμο, σύμφωνα με τις οποίες ο εργοδότης έχει δικαίωμα να τερματίσει την απασχόληση εργαζομένου χωρίς προειδοποίηση. Ας σημειωθεί ότι, επιπροσθέτως των πιο πάνω, το κείμενο του σχεδίου νόμου έτυχε νομοτεχνικών και λεκτικών βελτιώσεων που κρίθηκαν αναγκαίες.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, αφού έλαβε υπόψη όλα τα πιο πάνω, υποβάλλει την πιο πάνω πρόταση νόμου, όπως αυτή διαμορφώθηκε σύμφωνα με τα πιο πάνω, στην ολομέλεια της Βουλής για τη λήψη τελικής απόφασης. Τέλος, επισημαίνεται ότι, σε περίπτωση ψήφισης από τη Βουλή του προτεινόμενου κειμένου νόμου σε νόμο, αυτός θα αναφέρεται ως «Ο περί Τερματισμού Απασχολήσεως (Τροποποιητικός) Νόμος του 2016».

 

 

12 Ιουλίου 2016

 

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων