Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Συγκοινωνιών και Έργων για το νομοσχέδιο «Ο περί Άδειας Οδήγησης (Τροποποιητικός) Νόμος του 2016»

Παρόντες:

Γεώργιος Προκοπίου, πρόεδρος Χριστάκης Τζιοβάνης
Ευθύμιος Δίπλαρος Αντρέας Φακοντής
Ζαχαρίας Ζαχαρίου Κώστας Κώστα
Δημήτρης Δημητρίου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων μελέτησε τo πιο πάνω νομοσχέδιο, το οποίο κατατέθηκε στην απογευματινή συνεδρία της Βουλής στις 7 Ιουλίου 2016, σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 7 και 11 Ιουλίου 2016. Σημειώνεται ότι η επιτροπή είχε την ευκαιρία να αρχίσει τη μελέτη του υπό αναφορά νομοσχεδίου σε πρωινή συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 7 Ιουλίου 2016, προτού αυτό κατατεθεί επίσημα στη Βουλή, λόγω της ανάγκης για ψήφισή του τάχιστα από την ολομέλεια του σώματος κατά την τελευταία συνεδρίαση αυτού, η οποία προγραμματίστηκε να γίνει στις 14 Ιουλίου 2016. Σημειώνεται περαιτέρω ότι η ανάγκη για ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο τάχιστα προέκυψε από το γεγονός ότι η Κυπριακή Δημοκρατία καθυστέρησε να μεταφέρει στην εσωτερική έννομη τάξη τις σχετικές πρόνοιες της Οδηγίας 2006/126/ΕΚ, ως οι υποδείξεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ορίζουν, και ως εκ τούτου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προχώρησε σε διαδικασία παράβασης εναντίον της Δημοκρατίας. Στα πλαίσια των συνεδριάσεων της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιόν της εκπρόσωποι του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, του Τμήματος Οδικών Μεταφορών του ίδιου υπουργείου, της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας και της αστυνομίας.

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η ολοκλήρωση της εναρμόνισης της εθνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 2006/126/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Δεκεμβρίου 2006 σχετικά με την άδεια οδήγησης.

Ειδικότερα με το νομοσχέδιο προτείνονται μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:

1. Η αντικατάσταση των ορισμών “μηχανοκίνητο όχημα” και “συνήθης διαμονή”.

2. Η προσθήκη νέου όρου και ορισμού για το “γεωργικό ή δασικό ελκυστήρα”.

3. Η τροποποίηση του άρθρου 5, που αφορά τις προϋποθέσεις χορήγησης άδειας οδήγησης.

4. Η τροποποίηση του άρθρου 10, που αφορά την αντικατάσταση της άδειας οδήγησης.

5. Η τροποποίηση του άρθρου 19, που αφορά την αναγνώριση άδειας οδήγησης κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

6. Η τροποποίηση του άρθρου 21, που αφορά τη δοκιμασία για απόκτηση πιστοποιητικού ικανότητας.

7. Η τροποποίηση του άρθρου 25, που αφορά την κατάσταση του οχήματος που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί για εξέταση, με την προσθήκη νέας παραγράφου, η οποία προβλέπει ότι, σε περίπτωση σωματικής αναπηρίας, η εν λόγω εξέταση θα γίνεται σε συγκεκριμένο όχημα.

Σύμφωνα με τους εκπροσώπους του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων και του Τμήματος Οδικών Μεταφορών του ίδιου υπουργείου, καθώς και την εισηγητική έκθεση που συνοδεύει το νομοσχέδιο, η σχετική Οδηγία έχει μεταφερθεί στην εθνική νομοθεσία με τον περί Άδειας Οδήγησης (Τροποποιητικό) Νόμο του 2012 [Ν. 79(Ι) του 2012]. Ωστόσο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αφού μελέτησε τον εν λόγω νόμο, επισήμανε ότι αυτός δεν αντιπροσωπεύει επακριβώς συγκεκριμένες διατυπώσεις της σχετικής Οδηγίας και ως εκ τούτου κάλεσε την Κυπριακή Δημοκρατία όπως, εντός καθορισμένων χρονικών πλαισίων, συμμορφωθεί με τις υποδείξεις της. Συγκεκριμένα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε σχετικό δελτίο τύπου που εξέδωσε αναφορικά με παραβάσεις της ευρωπαϊκής νομοθεσίας από διάφορα κράτη μέλη, κάλεσε την Κυπριακή Δημοκρατία να εφαρμόσει ορθά τους ευρωπαϊκούς κανόνες για τις άδειες οδήγησης, όπως αυτοί περιέχονται στην Οδηγία 2006/126/ΕΚ, γιατί εντόπισε ότι η Κύπρος δεν εξασφαλίζει την αμοιβαία αναγνώριση όλων των αδειών οδήγησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Συναφώς με τα πιο πάνω, επειδή η Κυπριακή Δημοκρατία καθυστέρησε να υλοποιήσει τις υποδείξεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η τελευταία προχώρησε σε διαδικασία παράβασης εναντίον της Δημοκρατίας, η οποία βρίσκεται στο στάδιο της αιτιολογημένης γνώμης και, όπως οι αρμόδιοι ενημέρωσαν την επιτροπή, αυτή λήγει στις 17 Αυγούστου 2016. Σε περίπτωση δε που η Κυπριακή Δημοκρατία δε συμμορφωθεί με τις υποδείξεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μέχρι την πιο πάνω ημερομηνία, η Δημοκρατία θα υποχρεωθεί να καταβάλει πρόστιμο, όπως αυτό θα έχει επιδικασθεί. Για το λόγο αυτό η συζήτηση του νομοσχεδίου κρίθηκε επείγουσα από την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων, η οποία, όπως αναφέρθηκε πιο πάνω, εξ ανάγκης πραγματοποίησε την πρώτη συνεδρία της για μελέτη του νομοσχεδίου πριν αυτό κατατεθεί επίσημα στη Βουλή.

Η εκπρόσωπος της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας ζήτησε από την επιτροπή όπως προωθήσει την ψήφιση του νομοσχεδίου τάχιστα, για τους λόγους που αναφέρθηκαν πιο πάνω, αναγνωρίζοντας ωστόσο την καθυστέρηση που παρατηρήθηκε στην ολοκλήρωση του νομοτεχνικού ελέγχου του νομοσχεδίου.

Οι εκπρόσωποι της αστυνομίας δήλωσαν ότι συμφωνούν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του νομοσχεδίου.

Στα πλαίσια της συζήτησης επί των προνοιών του νομοσχεδίου από την επιτροπή, μέλη της εξέφρασαν τις επιφυλάξεις και ανησυχίες τους ως προς τη σκοπιμότητα της προτεινόμενης ρύθμισης του νομοσχεδίου που αφορά την παραχώρηση εξουσίας στον έφορο να ρυθμίζει με διάταγμά του τον τρόπο και το περιεχόμενο της εκπαίδευσης για συγκεκριμένη κατηγορία οχημάτων, ρύθμιση η οποία στην υφιστάμενη νομοθεσία προβλέπεται να γίνεται με κανονισμούς.

Ο εκπρόσωπος του Τμήματος Οδικών Μεταφορών, τοποθετούμενος στις πιο πάνω επιφυλάξεις και ανησυχίες μελών της επιτροπής, δήλωσε ότι ήδη στην υφιστάμενη νομοθεσία και ειδικότερα στα άρθρα 57Α, 57Β, 57Γ, 57Δ και 57Ε προβλέπεται ότι ο τύπος, η μορφή και το περιεχόμενο της άδειας οδήγησης, καθώς και οι πρόσθετες ή περιοριστικές ενδείξεις στην εν λόγω άδεια, ο καθορισμός εντύπων, οι ελάχιστες προδιαγραφές για την ικανότητα οδήγησης και οι ελάχιστες απαιτήσεις των εξεταστών για διεξαγωγή πρακτικών δοκιμασιών οδήγησης καθορίζονται με διάταγμα ή γνωστοποίηση του εφόρου.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, αποφάσισε, με πλειοψηφία του προέδρου της βουλευτή της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος και των μελών της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού, να εισηγηθεί στην ολομέλεια της Βουλής την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο, όπως αυτό τελικά διαμορφώθηκε από νομοτεχνική άποψη.

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις δήλωσαν πως θα τοποθετηθούν επί των διατάξεων του νομοσχεδίου κατά τη συζήτησή του ενώπιον της ολομέλειας του σώματος.

 

12 Ιουλίου 2016

 

 

 

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων