Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Άμυνας για τo νομοσχέδιο «Ο περί Εθνικής Φρουράς (Τροποποιητικός) Νόμος του 201

Παρόντες:

Μαρίνος Σιζόπουλος, πρόεδρος Ελένη Μαύρου
Γεώργιος Παπαδόπουλος Χριστάκης Τζιοβάνης
Γιώργος Κάρουλλας Γεώργιος Προκοπίου
Κώστας Κωνσταντίνου Ζαχαρίας Κουλίας
Ελένη Σταύρου Παύλος Μυλωνάς
Κώστας Κώστα  

 

H Κοινοβουλευτική Επιτροπή Άμυνας μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 30 Ιουνίου και στις 7 Ιουλίου 2016. Στα πλαίσια των συνεδριάσεων αυτών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής ο Υπουργός Άμυνας, ο γενικός διευθυντής του Υπουργείου Άμυνας και ο Αρχηγός Εθνικής Φρουράς, συνοδευόμενοι από υπηρεσιακούς παράγοντες, καθώς και εκπρόσωπος της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας.

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του περί Εθνικής Φρουράς Νόμου, ώστε να μειωθεί η διάρκεια της πλήρους στρατιωτικής θητείας από είκοσι τέσσερις μήνες, που ισχύει σήμερα, σε δεκατέσσερις μήνες και να τροποποιηθούν ορισμένες διατάξεις του, ως αποτέλεσμα της μείωσης της στρατιωτικής θητείας, για να εναρμονιστούν με τη σχετική απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου ημερομηνίας 25 Φεβρουαρίου 2016. Με το ίδιο νομοσχέδιο σκοπείται επίσης η νομοθετική ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την πρόσληψη συμβασιούχων οπλιτών στην Εθνική Φρουρά.

Ειδικότερα, με το νόμο που προτείνεται προβλέπονται τα πιο κάτω:

1. Η παροχή δυνατότητας πρόσληψης στην Εθνική Φρουρά ως οπλιτών με σύμβαση και στις γυναίκες, καθώς και σε συγκεκριμένες κατηγορίες προσώπων τα οποία έχουν νόμιμα απαλλαγεί από την υποχρέωση εκπλήρωσης στρατιωτικής θητείας ή έχουν απολυθεί οριστικά από την Εθνική Φρουρά για ειδικούς οικογενειακούς ή οικονομικούς λόγους με απόφαση του Υπουργού Άμυνας.

2. Η παροχή δικαιώματος συμμετοχής στη διαδικασία πρόσληψης οπλιτών με σύμβαση και στους υπηρετούντες εθνοφρουρούς, των οποίων όμως η πρόσληψη θα τελεί υπό την αίρεση της πλήρωσης όλων των απαιτούμενων προϋποθέσεων, περιλαμβανομένης και της εκπλήρωσης της στρατιωτικής τους θητείας.

3. Η εισαγωγή πρόνοιας στην υπό τροποποίηση βασική νομοθεσία σύμφωνα με την οποία το Υπουργικό Συμβούλιο θα καθορίζει, με διάταγμά του, τον αριθμό των Εκπαιδευτικών Σειρών Στρατευσίμων Οπλιτών (ΕΣΣΟ) κάθε έτους.

4. Η μείωση της διάρκειας της πλήρους στρατιωτικής θητείας από είκοσι τέσσερις μήνες, που ισχύει σήμερα, ως ακολούθως:

α. Σε δεκατέσσερις μήνες για τους υπόχρεους για κατάταξη με τη 2016 Α΄ ΕΣΣΟ και τις επόμενες αυτής ΕΣΣΟ,

β. σε δεκαοκτώ μήνες για τους καταταγέντες εθνοφρουρούς με τη 2015 Β΄ ΕΣΣΟ,

γ. σε δεκατέσσερις μήνες γι’ αυτούς που ανήκουν σε κλάσεις που έχουν ήδη κληθεί και οι οποίοι μέχρι την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του προτεινόμενου νόμου δεν έχουν καταταγεί ή επανακαταταγεί για εκπλήρωση της υποχρέωσης από αυτούς θητείας ή εναλλακτικής κοινωνικής υπηρεσίας, εφόσον καταταγούν ή επανακαταταγούν στη δύναμη της Εθνικής Φρουράς μέχρι τον Ιούλιο του έτους 2019 και, σε περίπτωση που δεν καταταγούν μέχρι την πιο πάνω αναφερόμενη ημερομηνία, θα υπέχουν υποχρέωση πρόσθετης θητείας ή εναλλακτικής κοινωνικής υπηρεσίας διάρκειας τεσσάρων μηνών, πέραν της πλήρους δεκατετράμηνης θητείας.

5. α. Η μείωση της διάρκειας της κανονικής και της αναρρωτικής άδειας απουσίας για τους υπόχρεους δεκατετράμηνης διάρκειας θητείας ως ακολούθως:

Η κανονική άδεια από δύο ημέρες για κάθε πλήρη μήνα πραγματικής θητείας, που ισχύει σήμερα, μειώνεται σε μιάμιση ημέρα. Η εν λόγω άδεια θα χορηγείται στους εθνοφρουρούς υποχρεωτικά μετά την ολοκλήρωση της βασικής εκπαίδευσής τους, εφάπαξ ή τμηματικά, και μέχρι τη συμπλήρωση δώδεκα μηνών θητείας για τους υπόχρεους πλήρους θητείας και πέντε μηνών θητείας για τους υπόχρεους εξάμηνης θητείας, αντίστοιχα. Σημειώνεται ότι, σε περίπτωση σπουδών εθνοφρουρών των οποίων τα μαθήματα αρχίζουν πριν από τη συμπλήρωση της καθοριζόμενης διάρκειας της θητείας τους, είναι δυνατό να τους χορηγείται κανονική άδεια μέχρι το τέλος της διάρκειας της θητείας τους.

Η αναρρωτική άδεια από είκοσι τέσσερις ημέρες για κάθε δώδεκα πλήρεις μήνες θητείας μειώνεται σε είκοσι ημέρες για το σύνολο της πλήρους θητείας.

β. Η διαφοροποίηση της διάρκειας της κανονικής και της αναρρωτικής άδειας απουσίας για τους εθνοφρουρούς που αναγνωρίζονται ως αντιρρησίες συνείδησης και εκπληρώνουν εναλλακτική κοινωνική υπηρεσία ως ακολούθως:

Η κανονική άδεια ανάπαυσης μειώνεται από δύο ημέρες για κάθε μήνα υπηρεσίας σε μιάμιση ημέρα.

Η αναρρωτική άδεια καθορίζεται μέχρι είκοσι επτά ημέρες για δεκαεννέα πλήρεις μήνες υπηρεσίας, η οποία σε περίπτωση υπηρεσίας μικρότερης διάρκειας θα μειώνεται ανάλογα.

Σημειώνεται ότι για τον υπολογισμό της συνολικά δικαιούμενης κανονικής και αναρρωτικής άδειας κλάσμα ημέρας ίσο με το ½ θα λογίζεται ως μια ημέρα, ενώ κλάσμα ημέρας μικρότερο του ½ θα αγνοείται.

γ. Η τιμητική άδεια, η οποία χορηγείται για διακεκριμένες πράξεις εθνοφρουρών κατά τη διάρκεια της θητείας τους, μειώνεται από είκοσι ημέρες σε δέκα ημέρες.

6. Η μείωση της προσαύξησης στη διάρκεια πλήρους ή μειωμένης στρατιωτικής θητείας ή εναλλακτικής υπηρεσίας ως ακολούθως:

α. Η προσαύξηση στη διάρκεια της θητείας αυτών που εκπληρώνουν ειδική στρατιωτική θητεία μειώνεται από οκτώ μήνες σε τέσσερις μήνες.

β. Η προσαύξηση στη διάρκεια της εναλλακτικής στρατιωτικής θητείας των στρατευσίμων που αναγνωρίζονται ως αντιρρησίες συνείδησης μειώνεται από πέντε, τέσσερις και τρεις μήνες, ανάλογα με την υποχρέωσή τους για εκπλήρωση πλήρους ή μειωμένης θητείας, σε τέσσερις, τρεις και δύο μήνες, αντίστοιχα.

γ. Η προσαύξηση στη διάρκεια της εναλλακτικής κοινωνικής θητείας των στρατευσίμων που αναγνωρίζονται ως αντιρρησίες συνείδησης μειώνεται από εννέα, οκτώ και επτά μήνες, ανάλογα με την υποχρέωσή τους για εκπλήρωση πλήρους ή μειωμένης θητείας, σε πέντε, τέσσερις και τρεις μήνες, αντίστοιχα.

7. Η εισαγωγή προσωρινών διατάξεων για τους εθνοφρουρούς οι οποίοι υπηρετούν στην Εθνική Φρουρά κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του προτεινόμενου νόμου. Ειδικότερα, με βάση τις εν λόγω διατάξεις, η προσαύξηση στη θητεία τους, λόγω του ότι εκπληρώνουν ειδική στρατιωτική θητεία ή έχουν αναγνωριστεί ως αντιρρησίες συνείδησης, καθώς και τα χρονικά όρια των αδειών απουσίας τους θα συνεχίσουν να είναι τα καθοριζόμενα στην υπό τροποποίηση βασική νομοθεσία.

Σύμφωνα με τον Υπουργό Άμυνας, το υπό συζήτηση νομοσχέδιο κατατέθηκε στη Βουλή έπειτα από απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, ημερομηνίας 25 Φεβρουαρίου 2016, με την οποία εγκρίθηκε το Σχέδιο Αναδιοργάνωσης και Εκσυγχρονισμού της Εθνικής Φρουράς, στο οποίο προβλέπεται μεταξύ άλλων η μείωση της διάρκειας της πλήρους στρατιωτικής θητείας. Στο υπό συζήτηση νομοσχέδιο, όπως ο ίδιος δήλωσε, περιλαμβάνονται τροποποιήσεις της βασικής νομοθεσίας, έτσι ώστε αφενός να ρυθμιστούν οι στρατολογικές μεταβολές που συνεπάγεται η μείωση της στρατιωτικής θητείας στους δεκατέσσερις μήνες και αφετέρου να εισαχθούν ρυθμίσεις που αφορούν τις προσλήψεις των συμβασιούχων οπλιτών που θα προσληφθούν στην Εθνική Φρουρά ως αποτέλεσμα της μείωσης της στρατιωτικής θητείας.

Ειδικότερα, όπως ανέφερε ο ίδιος, με τις πρόνοιες του νομοσχεδίου παρέχεται η δυνατότητα να προσλαμβάνονται στην Εθνική Φρουρά και γυναίκες, καθώς και άνδρες οι οποίοι δεν είχαν εκπληρώσει τη στρατιωτική τους θητεία και οι οποίοι νόμιμα έχουν απαλλαγεί από την υποχρέωση εκπλήρωσης στρατιωτικής θητείας, καθώς και πρόσωπα που απολύθηκαν από την Εθνική Φρουρά για ειδικούς οικογενειακούς ή οικονομικούς λόγους. Περαιτέρω, στο νομοσχέδιο περιλαμβάνονται πρόνοιες σύμφωνα με τις οποίες παρέχεται δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία πρόσληψης οπλιτών με σύμβαση σε υπηρετούντες εθνοφρουρούς, των οποίων όμως η πρόσληψη θα τελεί υπό την αίρεση της εκπλήρωσης της στρατιωτικής τους θητείας. Παράλληλα, προβλέπεται σταδιακή μείωση της πλήρους στρατιωτικής θητείας σε δεκαοκτώ μήνες για τους καταταγέντες εθνοφρουρούς με την 2015 Β΄ ΕΣΣΟ, σε δεκατέσσερις μήνες για τους καταταγέντες εθνοφρουρούς με την 2016 Α΄ ΕΣΣΟ και με τις επόμενες αυτής ΕΣΣΟ με σκοπό τη διατήρηση της επιχειρησιακής ετοιμότητας της Εθνικής Φρουράς. Περαιτέρω, προβλέπεται στρατιωτική θητεία διάρκειας δεκατεσσάρων μηνών γιαυτούς που ανήκουν σε κλάσεις που έχουν ήδη κληθεί και δεν έχουν καταταγεί ή επανακαταταγεί για εκπλήρωση της υποχρέωσης της θητείας τους, νοουμένου ότι θα καταταγούν στην Εθνική Φρουρά μέχρι τον Ιούλιο του 2019. Σε περίπτωση όμως που δεν έχουν καταταγεί εντός της εν λόγω προθεσμίας, προβλέπεται η υποχρέωση πρόσθετης στρατιωτικής θητείας τεσσάρων μηνών, πέραν της πλήρους δεκατετράμηνης θητείας. Όπως επισήμανε ο ίδιος, η εν λόγω ρύθμιση στοχεύει στην παροχή κινήτρων σε στρατευσίμους που δεν έχουν καταταγεί ή έχουν διακόψει τη θητεία τους, ώστε να καταταγούν και να εκπληρώσουν τη στρατιωτική τους θητεία στην Εθνική Φρουρά.

Περαιτέρω, σύμφωνα με τον αρμόδιο υπουργό, μειώνεται η προσαύξηση στη διάρκεια πλήρους ή μειωμένης στρατιωτικής θητείας όλων όσοι εκπληρώνουν ειδική στρατιωτική θητεία, καθώς και η προσαύξηση στη διάρκεια της εναλλακτικής στρατιωτικής θητείας των αντιρρησιών συνείδησης ανάλογα με την κατηγορία στην οποία ανήκουν.

Πέραν των πιο πάνω, με το νομοσχέδιο τροποποιούνται οι διατάξεις της υπό τροποποίηση βασικής νομοθεσίας που καθορίζουν τον αριθμό της κανονικής, της αναρρωτικής και της τιμητικής άδειας των εθνοφρουρών.

Σε σχέση με τους οπλίτες οι οποίοι έχουν καταταγεί στην Εθνική Φρουρά με την 2014 Β΄ ΕΣΣΟ και οι οποίοι θα υπηρετήσουν στρατιωτική θητεία για είκοσι τέσσερις μήνες και όχι μειωμένη θητεία, ο Υπουργός Άμυνας δήλωσε ότι η πολιτεία κατανοεί την πικρία τους και εκφράζει την ευγνωμοσύνη της για την προσφορά τους.

Στα πλαίσια της συζήτησης του νομοσχεδίου, τα μέλη της επιτροπής ζήτησαν περαιτέρω επεξηγήσεις από τον Υπουργό Άμυνας και τον Αρχηγό της Εθνικής Φρουράς και ενημερώθηκαν σε σχέση με τις πρόνοιες του νομοσχεδίου που αφορούν τη μείωση της θητείας, καθώς και σε σχέση με θέματα που αφορούν τους συμβασιούχους οπλίτες, όπως είναι τα καθήκοντά τους, η εκπαίδευση της οποίας θα τυγχάνουν, το ωράριο υπηρεσίας τους, ο τρόπος τοποθέτησής τους στις διάφορες μονάδες της Εθνικής Φρουράς, καθώς και θέματα ανέλιξής τους.

Περαιτέρω, στο στάδιο της συζήτησης του νομοσχεδίου, την επιτροπή απασχόλησαν τα πιο κάτω ζητήματα:

1. Δεδομένου ότι η μείωση της στρατιωτικής θητείας έγινε με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου δυνάμει των προνοιών της υπό τροποποίηση βασικής νομοθεσίας, η κυβέρνηση θα μπορούσε να καταθέσει στη Βουλή νομοσχέδιο στο οποίο να περιλαμβάνονται πρόνοιες που να αφορούν μόνο την πρόσληψη των συμβασιούχων οπλιτών, ενώ τα συνεπακόλουθα με τη μείωση της θητείας θέματα να αφεθούν να ρυθμιστούν επίσης με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου.

2. Η τροποποίηση της βασικής νομοθεσίας για τη μείωση της στρατιωτικής θητείας θα έπρεπε να είχε προηγηθεί της εξαγγελίας για μείωση της στρατιωτικής θητείας από την κυβέρνηση και παράλληλα θα έπρεπε να είχαν θεσπιστεί κανονισμοί που να ρυθμίζουν τα σχετικά με τους συμβασιούχους οπλίτες θέματα πριν από την πρόσληψή τους.

3. Ο τρόπος κατάταξης των υποψήφιων συμβασιούχων οπλιτών για σκοπούς πρόσληψής τους απαιτείται να επανεξεταστεί, έτσι ώστε να τροποποιηθούν τα κριτήρια που έχουν τεθεί κατά τρόπο που να λαμβάνονται υπόψη και τα εξειδικευμένα προσόντα, οι γνώσεις τους, η σωματική και η στρατιωτική τους ικανότητα, η προϋπηρεσία τους στην Εθνική Φρουρά ως βαθμοφόρων ή ως μελών των ειδικών δυνάμεων ή των καταδρομών και όχι να αποτελεί μοναδικό κριτήριο ο βαθμός του απολυτηρίου τους.

4. Οι συμβασιούχοι οπλίτες απαιτείται να υπόκεινται σε αξιολόγηση για την ανανέωση του συμβολαίου τους και ακολούθως, στη βάση κριτηρίων που θα εισαχθούν, να απονέμεται σε ορισμένους από αυτούς ο βαθμός του λοχία, ώστε να μην επηρεαστεί η ιεραρχία της Εθνικής Φρουράς.

5. Η προβλεπόμενη στο νομοσχέδιο απαγόρευση χορήγησης της κανονικής άδειας στους εθνοφρουρούς κατά τους τελευταίους δύο μήνες της θητείας τους ενδεχομένως να δημιουργήσει πρόβλημα, στις περιπτώσεις όπου για σοβαρούς λόγους η άδεια αυτή θα απαιτείται να τους χορηγηθεί κατά το εν λόγω χρονικό διάστημα.

6. Αναφορικά με ορισμένες κατηγορίες εθνοφρουρών, όπως είναι οι ορφανοί, οι πολύτεκνοι ή οι κάτοικοι εξωτερικού, οι οποίοι με βάση τις πρόνοιες της ισχύουσας νομοθεσίας έχουν υποχρέωση εκπλήρωσης μειωμένης στρατιωτικής θητείας, απαιτείται να τύχουν περαιτέρω μείωσης της θητείας τους.

7. Σε σχέση με τον αριθμό των 3 000 συμβασιούχων οπλιτών που θα προσληφθούν, η επάρκεια του αριθμού αυτού, κατά πόσο δηλαδή αυτός είναι ικανοποιητικός, ώστε να μην επηρεαστεί η επιχειρησιακή ικανότητα της Εθνικής Φρουράς.

Ο Υπουργός Άμυνας, σχολιάζοντας τα πιο πάνω ζητήματα που τέθηκαν από μέλη της επιτροπής, δήλωσε τα πιο κάτω:

1. Το υπό συζήτηση νομοσχέδιο κατατέθηκε στη Βουλή με στόχο την εναρμόνιση ορισμένων διατάξεων της υπό τροποποίηση βασικής νομοθεσίας με την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, ημερομηνίας 25 Φεβρουαρίου 2016, που αφορά τη μείωση της στρατιωτικής θητείας, καθώς και την τροποποίηση των διατάξεών της που απορρέουν από την εν λόγω απόφαση και αφορούν στρατολογικά θέματα. Ειδικότερα, οι συνεπακόλουθες στρατολογικές μεταβολές αφορούν τη διάρκεια της ειδικής στρατιωτικής θητείας, της εναλλακτικής στρατιωτικής και κοινωνικής θητείας, τη μείωση της κανονικής και της τιμητικής άδειας των εθνοφρουρών, καθώς και τις άδειες των αντιρρησιών συνείδησης. Περαιτέρω, στο νομοσχέδιο περιλαμβάνονται ορισμένες μεταβατικές διατάξεις σε σχέση με τους υπηρετούντες κατά το χρόνο εφαρμογής της μείωσης της θητείας εθνοφρουρούς. Συνεπώς, θέση του Υπουργείου Άμυνας είναι πως το νομοσχέδιο πρέπει να ψηφιστεί από τη Βουλή, για να τροποποιηθούν οι διατάξεις της βασικής νομοθεσίας που ρυθμίζουν τα πιο πάνω θέματα ως αποτέλεσμα της μείωσης της στρατιωτικής θητείας από το Υπουργικό Συμβούλιο.

2. Η μη κατάθεση κανονισμών στη Βουλή που να ρυθμίζουν τα επιμέρους θέματα που αφορούν τους συμβασιούχους οπλίτες που πρόκειται να προσληφθούν οφείλεται στο γεγονός ότι ο περί Εθνικής Φρουράς Νόμος δεν περιλαμβάνει διάταξη με την οποία να εξουσιοδοτείται η έκδοση τέτοιων κανονισμών. Για το θέμα των συμβασιούχων οπλιτών έχει δημοσιευθεί με ανάρτηση στο διαδίκτυο η σχετική σύμβαση, στην οποία προβλέπονται όλοι οι όροι που αφορούν την απασχόλησή τους. Ωστόσο, το Υπουργείο Άμυνας θα προβεί στην ετοιμασία κανονισμών που θα ρυθμίζουν όλα τα σχετικά με τους συμβασιούχους οπλίτες θέματα, κανονισμοί οι οποίοι αναμένεται να κατατεθούν στη Βουλή με την έναρξη των εργασιών της μετά τη λήξη των θερινών διακοπών του σώματος.

3. Η εισαγωγή οποιουδήποτε νέου κριτηρίου μετά τη δημοσιοποίηση της προκήρυξης για πρόσληψη των συμβασιούχων οπλιτών θα δημιουργήσει νομικά προβλήματα, γι’ αυτό στο στάδιο αυτό δεν μπορεί να υπάρξει οποιαδήποτε διαφοροποίηση σε σχέση με τα κριτήρια που έχουν δημοσιοποιηθεί. Η κατάταξη υποψήφιων συμβασιούχων οπλιτών με βάση το βαθμό του απολυτηρίου τους συνιστά διαφανή και αξιοκρατική διαδικασία, η οποία δε θα επιδέχεται οποιαδήποτε αμφισβήτηση. Ωστόσο, το ΓΕΕΦ προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες για την υποδοχή των συμβασιούχων οπλιτών, ώστε να αξιοποιηθούν και να τοποθετηθούν οι επιτυχόντες ανάλογα με τις γνώσεις τους, τη σωματική και τη φυσική τους κατάσταση και την επαγγελματική τους εμπειρία σε διάφορες μονάδες.

4. Η πρόσληψη των συμβασιούχων οπλιτών στο βαθμό του δεκανέα και ακολούθως η απονομή σε αυτούς του βαθμού του λοχία αποφασίστηκε στη βάση καθαρά επιχειρησιακών κριτηρίων, για να είναι ιεραρχικά ανώτεροι από τους κληρωτούς οπλίτες.

5. Σε σχέση με την άποψη που διατυπώθηκε ότι με την απονομή του βαθμού του λοχία στους συμβασιούχους οπλίτες θα επηρεαστεί η ιεραρχία της Εθνικής Φρουράς, γιατί ο αριθμός των οπλιτών που θα φέρουν τον εν λόγω βαθμό θα είναι πολύ μεγαλύτερος αναλογικά από τον αριθμό των εθνοφρουρών με κατώτερο βαθμό, επισημαίνεται ότι αυτό αποφασίστηκε με βάση καθαρά επιχειρησιακά κριτήρια, ώστε οι συμβασιούχοι οπλίτες να είναι ιεραρχικά ανώτεροι από τους κληρωτούς οπλίτες, αφού ο χρόνος υπηρεσίας τους θα είναι πολύ μεγαλύτερος από το χρόνο υπηρεσίας των κληρωτών οπλιτών. Η ανέλιξή τους θα γίνεται στη βάση της αξιολόγησής τους από τους διοικητές τους ή ενδεχομένως έπειτα από υποβολή τους σε εξετάσεις, ανάλογα με τις αποφάσεις που θα ληφθούν από το ΓΕΕΦ για το θέμα αυτό, και θα ανελίσσεται ένας αριθμός από αυτούς στο βαθμό του λοχία στη βάση του υπό μελέτη εξορθολογισμού της συνολικής πυραμίδας της Εθνικής Φρουράς, που θα συζητηθεί με το Υπουργείο Οικονομικών. Το θέμα της ανέλιξης των συμβασιούχων οπλιτών θα αποτελέσει αντικείμενο των κανονισμών που θα κατατεθούν στη Βουλή για τη ρύθμιση των διάφορων θεμάτων των συμβασιούχων οπλιτών.

6. Σε σχέση με την πρόνοια του νομοσχεδίου με την οποία προβλέπεται ότι οι εθνοφρουροί δε θα μπορεί να λαμβάνουν την κανονική άδειά τους μετά την παρέλευση των δώδεκα μηνών θητείας τους, αυτό αποφασίστηκε για υπηρεσιακούς λόγους, έτσι ώστε να μη δημιουργούνται κενά στελέχωσης των μονάδων κατά την εναλλαγή μεταξύ των ΕΣΣΟ. Με την ολοκλήρωση της αναδιοργάνωσης και της νέας δομής δυνάμεων θα μελετηθούν όλα τα θέματα, συμπεριλαμβανομένου του υπό αναφορά, και, αν υπάρχει δυνατότητα, θα είναι δυνατό να τους παραχωρείται η κανονική άδειά τους και σε χρονικό διάστημα μεταγενέστερο των δώδεκα μηνών.

7. Σε σχέση με τους ορφανούς, τους πολύτεκνους και τις άλλες κατηγορίες στρατευσίμων, οι οποίοι με βάση την ισχύουσα νομοθεσία είναι δικαιούχοι μειωμένης θητείας, δεν καθίσταται εφικτό στο παρόν στάδιο να τους παραχωρηθεί περαιτέρω μείωση, παρ’ όλο που αντιμετωπίζονται από όλους με μεγάλη ευαισθησία, γιατί πρέπει να παραχωρηθεί αναλογικά μείωση της θητείας και σε άλλες κατηγορίες που επίσης έχουν δικαίωμα σε μειωμένη θητεία. Διαφορετικά, θα υπάρξει άνιση μεταχείριση μεταξύ των εν λόγω κατηγοριών. Ωστόσο, με τροποποίηση της απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου που αφορά τη μείωση της θητείας οι εν λόγω κατηγορίες εθνοφρουρών θα πιστώνονται με περισσότερα μόρια, ώστε να τυγχάνουν ευνοϊκής μεταχείρισης και να τοποθετούνται στη φρουρά της επιθυμίας τους, για να μην ταλαιπωρούνται. Το Υπουργείο Άμυνας μετά την ολοκλήρωση της νέας δομής δυνάμεων θα μελετήσει σφαιρικά όλα τα πιο πάνω θέματα και, αν υπάρξει δυνατότητα, θα επεκταθεί περαιτέρω η μείωση της θητείας σε ορισμένες κατηγορίες.

8. Με την πρόσληψη των συμβασιούχων οπλιτών διασφαλίζεται το αξιόμαχο της Εθνικής Φρουράς, γιατί θα αντικατασταθούν 3 000 κληρωτοί οπλίτες από 3 000 συμβασιούχους οπλίτες, οι οποίοι θα είναι όλοι σωματικής ικανότητας Ι-1 και Ι-2, σε αντίθεση με τους 3 000 κληρωτούς που υπηρετούν σήμερα, από τους οποίους οι 500 έχουν σωματική ικανότητα Ι-3 και Ι-4 και οι οποίοι στην πλειοψηφία τους είναι άοπλοι.

Ο Αρχηγός της Εθνικής Φρουράς ενημέρωσε την επιτροπή αναφορικά με την εκπαίδευση της οποίας θα τυγχάνουν οι συμβασιούχοι οπλίτες, το ωράριο υπηρεσίας τους, τον τρόπο τοποθέτησής τους στις διάφορες μονάδες της Εθνικής Φρουράς, την ανέλιξή τους, καθώς και για τις προτεινόμενες με το νομοσχέδιο ρυθμίσεις που αφορούν τις άδειες των εθνοφρουρών.

Ο γενικός διευθυντής του Υπουργείου Άμυνας δήλωσε ότι οι διάφορες εισηγήσεις που υποβλήθηκαν από μέλη της επιτροπής σε σχέση τόσο με τους συμβασιούχους οπλίτες όσο και με την παραχώρηση περαιτέρω μείωσης της θητείας σε ορισμένες κατηγορίες εθνοφρουρών θα μελετηθούν αρμοδίως.

Η εκπρόσωπος της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας δήλωσε ότι η υπηρεσία της προέβη στη νομοτεχνική επεξεργασία του υπό συζήτηση νομοσχεδίου και μελέτησε τις συμβάσεις που έχουν ετοιμαστεί σε σχέση με τους συμβασιούχους οπλίτες που θα προσληφθούν στην Εθνική Φρουρά στα πλαίσια της μείωσης της στρατιωτικής θητείας. Περαιτέρω, σχολιάζοντας ορισμένα ζητήματα που τέθηκαν από μέλη της επιτροπής, δήλωσε τα πιο κάτω:

1. Οι υπηρετούντες οπλίτες με βάση τις πρόνοιες της ισχύουσας νομοθεσίας που διέπει την Εθνική Φρουρά δε θα μπορούσε να είναι υποψήφιοι, για να προσληφθούν ως συμβασιούχοι οπλίτες, λόγω ρητής διάταξης που περιλαμβάνεται σε αυτήν, όπου τίθεται ως προϋπόθεση η εκπλήρωση από αυτούς της στρατιωτικής τους θητείας, παρ’ όλο που το Υπουργείο Άμυνας ήθελε να τους παραχωρήσει το δικαίωμα να μπορούν να υποβάλουν σχετική αίτηση.

Σε σχέση με τις γυναίκες, επειδή με βάση την υπό αναφορά διάταξη της ισχύουσας νομοθεσίας, η οποία προβλέπει ότι, για να προσληφθεί κάποιος ως οπλίτης με σύμβαση στην Εθνική Φρουρά, πρέπει να έχει εκπληρώσει τη στρατιωτική του θητεία, αυτές επίσης δεν μπορούσε να είναι υποψήφιες. Τα εν λόγω ζητήματα επιλύονται με τροποποίηση που περιλαμβάνεται στο υπό συζήτηση νομοσχέδιο.

2. Σε σχέση με την άποψη που διατυπώθηκε από μέλη της επιτροπής ότι πριν από την πρόσληψη των συμβασιούχων οπλιτών θα έπρεπε να είχαν θεσπιστεί κανονισμοί με τους οποίους να ρυθμίζονται τα διάφορα θέματα που τους αφορούν, η θέση της Νομικής Υπηρεσίας είναι ότι με βάση τον περί Εθνικής Φρουράς Νόμο δεν απαιτείται η θέσπιση τέτοιων κανονισμών, για να θεωρηθεί νόμιμη η διαδικασία της πρόσληψης των συμβασιούχων οπλιτών. Ειδικότερα, με βάση τη σχετική διάταξη του εν λόγω νόμου η διαδικασία πρόσληψης των οπλιτών που προσλαμβάνονται με σύμβαση, τα απαιτούμενα προσόντα, οι όροι και η διάρκεια της υπηρεσίας τους, καθώς και τα καθήκοντα που εκτελούν καθορίζονται από το Υπουργικό Συμβούλιο, έπειτα από πρόταση του Υπουργού Άμυνας. Στη βάση της εν λόγω διάταξης ο αρμόδιος υπουργός, σε συνεργασία με τη Νομική Υπηρεσία, έχει συντάξει τη σχετική προκήρυξη για την πρόσληψη των συμβασιούχων οπλιτών, η οποία αναρτήθηκε στο διαδίκτυο.

3. Η διάρκεια της στρατιωτικής θητείας καθορίζεται σε σχετική διάταξη της βασικής νομοθεσίας που διέπει την Εθνική Φρουρά, η οποία προβλέπει τη διάρκεια τόσο της πλήρους στρατιωτικής θητείας όσο και της μειωμένης θητείας. Περαιτέρω, με την εν λόγω νομοθεσία παρέχεται η δυνατότητα στο Υπουργικό Συμβούλιο, μετά από πρόταση του Υπουργού Άμυνας, να μειώνει τη διάρκεια της στρατιωτικής θητείας για ορισμένες ή όλες τις κατηγορίες στρατευσίμων ή εθνοφρουρών, όταν συντρέχουν εξαιρετικές περιστάσεις ή όταν οι στρατιωτικές ανάγκες το επιτρέπουν ή το επιβάλλουν λόγοι δημόσιου συμφέροντος, διατάξεις οι οποίες θεσπίστηκαν σύμφωνα με το άρθρο 54 του συντάγματος, στο οποίο προβλέπεται μεταξύ άλλων ότι η ασκούμενη από το Υπουργικό Συμβούλιο εκτελεστική εξουσία περιλαμβάνει την άμυνα και την ασφάλεια της Δημοκρατίας.

Στη βάση των πιο πάνω, η Νομική Υπηρεσία εισηγήθηκε στο Υπουργείο Άμυνας να καταθέσει τροποποιητικό νομοσχέδιο στη Βουλή με το οποίο μεταξύ άλλων να τροποποιείται και η διάταξη της βασικής νομοθεσίας που καθορίζει τη διάρκεια της στρατιωτικής θητείας σε είκοσι τέσσερις μήνες.

Περαιτέρω, στα πλαίσια της συζήτησης του νομοσχεδίου από την επιτροπή, μέλη της υποστήριξαν πως με βάση την ισχύουσα νομοθεσία παρέχεται η δυνατότητα στο Υπουργικό Συμβούλιο να μειώνει τη στρατιωτική θητεία υπό τις προϋποθέσεις που καθορίζονται σε αυτή. Συναφώς, τέθηκε από αυτούς το ερώτημα κατά πόσο θα δημιουργηθούν οποιαδήποτε νομικά προβλήματα, σε περίπτωση που η Βουλή αποφασίσει να μην προωθήσει για ψήφιση τις πρόνοιες του νομοσχεδίου που αφορούν τη μείωση της θητείας, δεδομένου ότι με βάση τις πρόνοιες του συντάγματος και της υπό τροποποίηση βασικής νομοθεσίας το Υπουργικό Συμβούλιο έχει εξουσία να μειώνει τη στρατιωτική θητεία με την εφαρμογή σχετικής απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου. Επιπρόσθετα, τέθηκε το ερώτημα κατά πόσο θα μπορούσε η Βουλή με σχετική τροποποίησή της επί της βασικής νομοθεσίας να παραχωρήσει στο Υπουργικό Συμβούλιο εξουσία να καθορίζει αναλογικά τον αριθμό ημερών της κανονικής άδειας απουσίας, της αναρρωτικής και της τιμητικής άδειας, ως αποτέλεσμα της μείωσης της στρατιωτικής θητείας, καθώς και της διάρκειας της θητείας των αντιρρησιών συνείδησης.

Σχολιάζοντας την πιο πάνω θέση που εκφράστηκε από μέλη της επιτροπής, η εκπρόσωπος της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας υποστήριξε πως θα αποτελεί παραδοξότητα οι διατάξεις της υπό τροποποίηση βασικής νομοθεσίας να αναφέρουν ότι η διάρκεια της στρατιωτικής θητείας είναι είκοσι τέσσερις μήνες, ενώ με βάση την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου η χρονική διάρκεια αυτής είναι δεκατέσσερις μήνες. Συναφώς, δήλωσε πως, σε περίπτωση που δεν ψηφιστεί το νομοσχέδιο από τη Βουλή και δεν τροποποιηθεί ο νόμος που διέπει την Εθνική Φρουρά, η απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου για μείωση της στρατιωτικής θητείας θα είναι μετέωρη.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Άμυνας, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, έχει διαμορφώσει τις πιο κάτω θέσεις:

1. Ο πρόεδρός της βουλευτής του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ δήλωσε πως, παρ’ όλο που το Κίνημα Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ συμφωνεί στην ανάγκη μείωσης της στρατιωτικής θητείας, έχει την άποψη πως, με βάση τις πρόνοιες του συντάγματος, αλλά και της βασικής νομοθεσίας που διέπει την Εθνική Φρουρά, το Υπουργικό Συμβούλιο έχει την αποκλειστική αρμοδιότητα της ρύθμισής της. Ως εκ τούτου, υιοθετεί μόνο τις πρόνοιες του νομοσχεδίου οι οποίες ρυθμίζουν τα θέματα που αφορούν την πρόσληψη των συμβασιούχων οπλιτών.

Σε σχέση με τις στρατολογικές μεταβολές που απαιτείται να επέλθουν ως αποτέλεσμα της μείωσης της θητείας, ο πρόεδρος της επιτροπής εισηγείται την τροποποίηση του κειμένου του νομοσχεδίου με την εισαγωγή σε αυτό πρόνοιας, ώστε να παρασχεθεί η εξουσία στο Υπουργικό Συμβούλιο να αποφασίζει αναλογικά για οποιεσδήποτε στρατολογικές μεταβολές συνεπάγεται η μείωση της θητείας.

2. Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού δήλωσαν πως συμφωνούν με το Σχέδιο Αναδιοργάνωσης και Εκσυγχρονισμού της Εθνικής Φρουράς και την περιλαμβανόμενη σε αυτό μείωση της στρατιωτικής θητείας, που εγκρίθηκε με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Οι ίδιοι βουλευτές σημειώνουν επίσης ότι η μείωση της στρατιωτικής θητείας αποτελεί διαχρονικό αίτημα της κοινωνίας το οποίο υλοποιείται, γι’ αυτό και υιοθετούν τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του νομοσχεδίου και εισηγούνται στη Βουλή την ψήφισή του σε νόμο.

3. Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις δήλωσαν πως πάγια θέση του κόμματός τους είναι η μείωση της στρατιωτικής θητείας. Για το θέμα αυτό είχε κατατεθεί κατά τη διάρκεια της προηγούμενης διακυβέρνησης σχετική πρόταση στη Βουλή για διαβούλευση με όλες τις πολιτικές δυνάμεις, η οποία δεν είχε υιοθετηθεί. Περαιτέρω, η κοινοβουλευτική τους ομάδα έχει την άποψη πως τα θέματα της άμυνας πρέπει να αποφασίζονται με συναίνεση μεταξύ όλων των πολιτικών κομμάτων, γι’ αυτό και θα έπρεπε η κυβέρνηση να διαβουλευθεί και να ακούσει τις απόψεις τους πριν από τη λήψη από αυτή της απόφασης, μονομερώς, και την εξαγγελία για μείωση της στρατιωτικής θητείας.

Ωστόσο, όπως οι ίδιοι βουλευτές δήλωσαν, η κοινοβουλευτική τους ομάδα, λαμβάνοντας υπόψη και την πιο πάνω θέση που εξέφρασε στην επιτροπή η εκπρόσωπος της Νομικής Υπηρεσίας, τάσσεται υπέρ της ψήφισης του νομοσχεδίου σε νόμο, επιφυλάσσοντας παράλληλα το δικαίωμά της να καταθέσει σχετικές τροπολογίες.

Πέραν των πιο πάνω, δήλωσαν ότι, λόγω της άρνησης της κυβέρνησης να ενημερώσει τη Βουλή για το περιεχόμενο της μελέτης που εκπονήθηκε από το ΓΕΕΦ σε σχέση με τη μείωση της στρατιωτικής θητείας, την αποκλειστική ευθύνη για την υλοποίηση της απόφασης για μείωση της θητείας και τη διατήρηση του αξιόμαχου και της επιχειρησιακής ικανότητας της Εθνικής Φρουράς φέρει η κυβέρνηση και όχι η Βουλή.

4. Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος δήλωσαν ότι, παρ’ όλο που συμφωνούν με τη μείωση της στρατιωτικής θητείας, επιφυλάσσονται να τοποθετηθούν επί των προνοιών του νομοσχεδίου κατά τη συζήτησή του ενώπιον της ολομέλειας του σώματος.

5. Το μέλος της επιτροπής βουλευτής της Αλληλεγγύης δήλωσε πως η Αλληλεγγύη τάσσεται υπέρ της μείωσης της στρατιωτικής θητείας, νοουμένου ότι δε θα επηρεαστεί το αξιόμαχο της Εθνικής Φρουράς, θέμα για το οποίο απαιτείται απόφαση από στρατιωτικούς αρμοδίους, που κατέχουν την απαραίτητη τεχνογνωσία και μπορούν να αξιολογήσουν και να αποφασίσουν επί τούτου σε συνεργασία με το αρμόδιο υπουργείο.

6. Το μέλος της επιτροπής βουλευτής της Συμμαχίας Πολιτών δήλωσε πως η Συμμαχία Πολιτών στηρίζει την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου για μείωση της θητείας, ωστόσο θεωρεί πως αυτή γίνεται χωρίς να έχει προηγηθεί οποιαδήποτε διαβούλευση με τις πολιτικές δυνάμεις και χωρίς την απαραίτητη διασφάλιση σημαντικών παραμέτρων ενίσχυσης της Εθνικής Φρουράς. Επίσης, θεωρεί πως με τη μονομερή απόφασή του το Υπουργικό Συμβούλιο, ως το αρμόδιο με βάση το σύνταγμα όργανο, έχει και την ευθύνη αναφορικά τόσο με τις προσλήψεις των συμβασιούχων οπλιτών-υπαξιωματικών όσο και με όλα τα θέματα που απορρέουν από τη μείωση της θητείας.

Υπό το φως των πιο πάνω θέσεών της, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Άμυνας, κατά πλειοψηφία των μελών της βουλευτών των κοινοβουλευτικών ομάδων του Δημοκρατικού Συναγερμού και ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του υπό συζήτηση νομοσχεδίου σε νόμο.

12 Ιουλίου 2016

 

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων