Αρχείο

    

Κοινή έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού και της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών για τα νομοσχέδια και την πρόταση νόμου του επισυνημμένου παραρτήματος

Παρόντες:

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού: Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών:
Αβέρωφ Νεοφύτου, πρόεδρος Ελένη Μαύρου, πρόεδρος
Μάριος Μαυρίδης Γιώργος Τ. Γεωργίου
Ονούφριος Κουλλά Ευανθία Σάββα
Στέφανος Στεφάνου Γιώργος Κάρουλλας
Άριστος Δαμιανού Πανίκος Λεωνίδου
Αντρέας Καυκαλιάς Παύλος Μυλωνάς
Άγγελος Βότσης Λίνος Παπαγιάννης
Μαρίνος Μουσιούττας Μη μέλη των επιτροπών:
Μαρίνος Σιζόπουλος Ελένη Σταύρου
Άννα Θεολόγου Γιώργος Λουκαΐδης
Γιώργος Περδίκης Μιχάλης Γιωργάλλας

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού και η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών μελέτησαν από κοινού τα νομοσχέδια και την πρόταση νόμου που αναφέρονται στο επισυνημμένο παράρτημα. Συγκεκριμένα, μελέτησαν τα νομοσχέδια που αναφέρονται στο επισυνημμένο παράρτημα σε πέντε συνεδρίες τους, που πραγματοποιήθηκαν στις 23 και 27 Ιουνίου και στις 4, 8 και 11 Ιουλίου 2016, και την πρόταση νόμου σε συνεδρία τους, που πραγματοποιήθηκε στις 11 Ιουλίου 2016. Στα πλαίσια της συζήτησης των νομοσχεδίων κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον των επιτροπών ο Υπουργός Οικονομικών, o γενικός διευθυντής του Υπουργείου Εσωτερικών και ο διευθυντής του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας του ίδιου υπουργείου, συνοδευόμενοι από υπηρεσιακούς παράγοντες, εκπρόσωποι της Ένωσης Δήμων Κύπρου, της Ένωσης Κοινοτήτων Κύπρου, του ΚΕΒΕ, της ΟΕΒ, του Παγκύπριου Συνδέσμου Επιχειρηματιών Ανάπτυξης Γης και Οικοδομών, του Κυπριακού Συνδέσμου Ιδιοκτητών Ακινήτων, του Συνδέσμου Επιστημόνων Εκτιμητών και Συμβούλων Ακινήτων Κύπρου, της Διεθνούς Ομοσπονδίας Επαγγελματιών Ακίνητης Ιδιοκτησίας (FIABCI), του Συνδέσμου Τραπεζών Κύπρου, του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου, του Παγκύπριου Συνδέσμου Ξενοδόχων, του Συνδέσμου Τουριστικών Επιχειρήσεων Κύπρου, του Συνασπισμού Μικρών Επιχειρήσεων και Αυτοεργοδοτουμένων, του Κυπριακού Συνδέσμου Καταναλωτών και της Παγκύπριας Ένωσης Καταναλωτών και Ποιότητας Ζωής. Η Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας, το ΕΤΕΚ, η ΠΟΒΕΚ, ο Σύνδεσμος Κτηματομεσιτών Επιχειρηματιών Κύπρου, ο Νέος Σύνδεσμος Αδειούχων και Βοηθών Κτηματομεσιτών και ο Κυπριακός Οργανισμός Προώθησης Επενδύσεων (CIPA), παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στις συνεδρίες των επιτροπών.

Υπενθυμίζεται ότι η εξέταση του δεύτερου και του τρίτου νομοσχεδίου άρχισε από την προηγούμενη βουλευτική περίοδο και ότι τα νομοσχέδια αυτά αποτελούν μέρος ευρύτερων νομοθετικών ρυθμίσεων που είχαν κατατεθεί από την εκτελεστική εξουσία στη Βουλή για τη μεταρρύθμιση και τον εκσυγχρονισμό του φορολογικού πλαισίου που διέπει την ακίνητη ιδιοκτησία, σε συνεδρία των αρμόδιων επιτροπών ημερομηνίας 7 Ιουλίου 2015. Εξαιτίας όμως των στενών χρονικών περιθωρίων που είχαν παρασχεθεί για την εξέταση των σχετικών νομοσχεδίων λόγω της διακοπής των εργασιών της Βουλής για τις θερινές διακοπές, κρίθηκε αναγκαίο όπως στο τότε στάδιο προωθηθεί στην ολομέλεια του σώματος εκείνο μόνο το νομοσχέδιο που προέβλεπε τη μείωση για ορισμένο χρονικό διάστημα των μεταβιβαστικών τελών, με απώτερο στόχο την ενθάρρυνση της αγοράς ακινήτων. Σε σχέση με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις που παρέμειναν σε εκκρεμότητα, η επιτροπή είχε αποφασίσει να προχωρήσει σε μελέτη τους σε μεταγενέστερο στάδιο.

Όπως είναι γνωστό, κατά τη νέα βουλευτική περίοδο, η εκτελεστική εξουσία αποφάσισε να προχωρήσει σε ουσιαστική αναθεώρηση του νομοσχεδίου με το οποίο προτεινόταν η αντικατάσταση του περί Φορολογίας Ακινήτου Ιδιοκτησίας Νόμου με νέα νομοθεσία και το οποίο αποτελούσε μέρος του προτεινόμενου ευρύτερου νομοθετικού πλαισίου για τη φορολογική μεταρρύθμιση της ακίνητης ιδιοκτησίας. Συγκεκριμένα, η εκτελεστική εξουσία απέσυρε το εν λόγω νομοσχέδιο και προχώρησε σε κατάθεση νέου νομοσχεδίου με το οποίο ο αρχικά προταθείς ενιαίος φορολογικός συντελεστής για την επιβολή της υπό αναφορά φορολογίας επί της συνολικής ακίνητης ιδιοκτησίας κάθε επηρεαζόμενου προσώπου σε τιμές 1ης Ιανουαρίου 2013 διαμορφώνεται από ένα τοις χιλίοις (1‰) στο μισό τοις χιλίοις (0,5‰), με απώτερο στόχο την αναθεώρηση της εν λόγω νομοθεσίας, η οποία είχε παραμείνει σε εκκρεμότητα στη βάση των αποφάσεων που είχαν ληφθεί από τις αρμόδιες κοινοβουλευτικές επιτροπές της προηγούμενης βουλευτικής περιόδου.

Σημειώνεται ότι, στο πλαίσιο της συζήτησης του δεύτερου και του τρίτου νομοσχεδίου, η οποία διεξήχθη κατά την προηγούμενη βουλευτική περίοδο, πέραν των πιο πάνω αρμοδίων, είχε παραστεί και ο Υπουργός Εσωτερικών, ο οποίος ανέλυσε τους στόχους και τη φιλοσοφία της προτεινόμενης μεταρρύθμισης.

Σκοπός του πρώτου νομοσχεδίου είναι η αναθεώρηση του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου το οποίο ρυθμίζει το καθεστώς φορολόγησης ακίνητης ιδιοκτησίας στη Δημοκρατία, ώστε αυτό να εκσυγχρονιστεί και να καταστεί πιο δίκαιο με τη διεύρυνση της φορολογικής βάσης μέσω της επικαιροποίησης των αξιών της ακίνητης ιδιοκτησίας.

Ειδικότερα, με το πρώτο νομοσχέδιο προβλέπονται μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:

1. Η φορολόγηση της ακίνητης ιδιοκτησίας, σύμφωνα με την επικαιροποιημένη και εκτιμημένη από το διευθυντή του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας αξία της ακίνητης ιδιοκτησίας κατά την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους.

2. Ο καθορισμός της 31ης Οκτωβρίου κάθε έτους ως καταληκτικής ημερομηνίας καταβολής του φόρου ακίνητης ιδιοκτησίας με τον οποίο επιβαρύνονται οι ιδιοκτήτες ακίνητης ιδιοκτησίας. Επιπρόσθετα, προτείνεται η παραχώρηση έκπτωσης σε ποσοστό δεκαεπτάμισι τοις εκατό (17,5%) επί του οφειλόμενου φόρου, σε περίπτωση που ο επιβλητέος φόρος εξοφληθεί στα ταμεία του Τμήματος Φορολογίας τουλάχιστον τριάντα ημέρες πριν από τη λήξη της προθεσμίας καταβολής του, και σε ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%), σε περίπτωση που η εξόφληση εντός της εν λόγω χρονικής περιόδου διενεργηθεί μέσω διαδικτυακής μεθόδου ή μέσω αδειοδοτημένου πιστωτικού ιδρύματος.

3. Η επιβολή χρηματικής επιβάρυνσης σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) επί του οφειλόμενου φόρου ακίνητης ιδιοκτησίας, σε περίπτωση που ο φόρος αυτός δεν εξοφληθεί μέχρι την καταληκτική ημερομηνία καταβολής του.

4. Η απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής φόρου ακίνητης ιδιοκτησίας ιδιοκτητών οι οποίοι θα είχαν υποχρέωση καταβολής φόρου ύψους είκοσι πέντε ευρώ (€25).

Σκοπός του δεύτερου και του τρίτου νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του περί Δήμων Νόμου και του περί Κοινοτήτων Νόμου, αντίστοιχα, ώστε να καταργηθεί η επιβολή τέλους ακίνητης ιδιοκτησίας από τις τοπικές αρχές.

Σκοπός της πρότασης νόμου, η οποία κατατέθηκε στη Βουλή από τον κ. Αβέρωφ Νεοφύτου εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού, είναι η τροποποίηση του περί Φορολογίας Ακινήτου Ιδιοκτησίας Νόμου, ώστε για το έτος 2016 η επιβολή και είσπραξη του φόρου ακίνητης ιδιοκτησίας να γίνει με βάση τους ισχύοντες φορολογικούς συντελεστές και την ισχύουσα μεθοδολογία, δηλαδή με τις εκτιμημένες αξίες του 1980. Προτείνεται επίσης η παραχώρηση μεγαλύτερων εκπτώσεων από τις εκπτώσεις που παραχωρήθηκαν κατά το 2015 για όλους όσοι θα καταβάλουν τον οφειλόμενο φόρο εντός των καθοριζόμενων προθεσμιών, με απώτερο στόχο την είσπραξη των προϋπολογισθέντων από την κυβέρνηση για το έτος 2016 φορολογικών εσόδων ύψους €30 εκατομ. περίπου.

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει την υπό αναφορά πρόταση νόμου, με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις δεν επηρεάζεται η εξουσία των τοπικών αρχών να συνεχίσουν την είσπραξη της φορολογίας που επιβάλλουν με βάση τις διατάξεις της οικείας περί Δήμων και περί Κοινοτήτων νομοθεσίας και κατά το έτος 2016, με στόχο την είσπραξη ήδη προϋπολογισθέντων εσόδων ύψους €15 εκατομ. Η συνέχιση της ισχύος της ίδιας ρύθμισης για τους δήμους και τις κοινότητες και κατά το 2016, όπως αναφέρεται, κρίνεται αναγκαία, δεδομένου ότι πολλές τοπικές αρχές έχουν ήδη προχωρήσει στην επιβολή της εν λόγω φορολογίας για το έτος 2016 και έτσι θα αποφευχθεί αχρείαστη αναστάτωση. Ταυτόχρονα, θα παρασχεθεί επίσης ο αναγκαίος χρόνος εξάντλησης της συζήτησης επί των διάφορων πτυχών του ευρύτερου θέματος της μεταρρύθμισης του πλαισίου φορολόγησης της ακίνητης ιδιοκτησίας, το οποίο συναρτάται με την προτεινόμενη μεταρρύθμιση της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Σκοπός του τέταρτου νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του περί Κτηματολογικού και Χωρομετρικού Τμήματος (Τέλη και Δικαιώματα) Νόμου αναφορικά με την επ’ αόριστον μείωση κατά πενήντα τοις εκατό (50%) των καταβλητέων μεταβιβαστικών δικαιωμάτων για όλες τις πωλήσεις ακινήτων και την εγγραφή μισθώσεων ή υπομισθώσεων, που απώτερο στόχο έχει την ανάπτυξη της οικοδομικής βιομηχανίας και την προσέλκυση νέων επενδύσεων.

Σημειώνεται ότι στο ευρύτερο πλαίσιο των προτεινόμενων νομοθετικών ρυθμίσεων που η εκτελεστική εξουσία κατέθεσε στη Βουλή για τη μεταρρύθμιση και τον εκσυγχρονισμό του φορολογικού πλαισίου που διέπει την ακίνητη ιδιοκτησία, για σκοπούς εναρμόνισης της εθνικής νομοθεσίας με το ευρωπαϊκό κεκτημένο στον τομέα της επιβολής φόρου προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ), περιλαμβάνεται σχετικό νομοσχέδιο σύμφωνα με το οποίο θα επιβάλλεται ΦΠΑ στις αγοραπωλησίες οικοδομήσιμης γης οι οποίες θα διενεργούνται στα πλαίσια οικονομικής δραστηριότητας. Παρά ταύτα, οι επιτροπές, θεωρώντας επιβεβλημένη την ενδελεχή μελέτη του εν λόγω νομοσχεδίου, η οποία ενόψει της διακοπής των εργασιών της Βουλής για τις θερινές διακοπές δεν ήταν εφικτό να ολοκληρωθεί στο παρόν στάδιο, έκριναν σκόπιμη τη συνέχιση της συζήτησής του με την επανέναρξη των εργασιών της Βουλής κατά τη νέα βουλευτική σύνοδο.

Ο Υπουργός Οικονομικών, αναλύοντας τις πρόνοιες των τριών πρώτων νομοσχεδίων, δήλωσε ότι με αυτές υλοποιείται σε ικανοποιητικό βαθμό ο στόχος για δίκαιη και αποτελεσματική φορολόγηση της ακίνητης ιδιοκτησίας, δεδομένης της επικαιροποίησης των αξιών ακίνητης ιδιοκτησίας στη Δημοκρατία και της ενσωμάτωσης νέων αναπτύξεων στη βάση της ολοκλήρωσης της νέας γενικής εκτίμησης από το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας σε τιμές 1ης Ιανουαρίου 2013. Περαιτέρω, με το προτεινόμενο φορολογικό πλαίσιο αντιμετωπίζονται στρεβλώσεις, αδικίες και αδυναμίες είσπραξης φορολογικών εσόδων.

Συναφώς, ο ίδιος πιο πάνω αξιωματούχος τόνισε ότι η μείωση του βάρους της φορολογίας που επωμίζονται σήμερα οι φορολογούμενοι όσον αφορά την ακίνητη ιδιοκτησία τους καθίσταται εφικτή, δεδομένου ότι έχει επέλθει εξυγίανση στα δημόσια οικονομικά και η κυπριακή οικονομία παρουσιάζει σημάδια ανάκαμψης επανερχόμενη σταδιακά σε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης.

Ο Υπουργός Οικονομικών ενημέρωσε επίσης τις επιτροπές για τα έσοδα που εισέπραξαν το κράτος και οι τοπικές αρχές από τη φορολόγηση της ακίνητης ιδιοκτησίας σε τιμές 1ης Ιανουαρίου 1980 κατά τα τρία προηγούμενα έτη. Ειδικότερα, για τα έτη 2013, 2014 και 2015 τα κρατικά έσοδα από τη φορολόγηση της ακίνητης ιδιοκτησίας ανήλθαν στα €106 εκατομ., €92 εκατομ. και €86 εκατομ., αντίστοιχα, και τα ετήσια έσοδα από τη φορολογία που επιβλήθηκε από τις τοπικές αρχές επί της ακίνητης ιδιοκτησίας ανήλθαν περίπου στα €14 με 15 εκατομ. Συνεπώς, αναμένεται ότι στα κρατικά ταμεία θα εισρεύσουν έσοδα ύψους €30 εκατομ., που θα επηρεάσουν οριακά τα δημόσια οικονομικά, και τα έσοδα των τοπικών αρχών από την ίδια φορολογία θα παραμείνουν στα σημερινά επίπεδα.

Σε σχέση με τις κυβερνητικές προτάσεις για αναθεώρηση των μεταβιβαστικών τελών, ο Υπουργός Οικονομικών ενημέρωσε τις επιτροπές για τα έσοδα κατά τα έτη 2013, 2014 και 2015, αναφέροντας ότι αυτά ανήλθαν στα €53 εκατομ., €65 εκατομ. και €56 εκατομ., αντίστοιχα. Συναφώς, σημείωσε ότι με την προτεινόμενη μείωση των μεταβιβαστικών τελών θα ενθαρρυνθούν οι συναλλαγές και θα μειωθεί ο όγκος των μη εκδοθέντων τίτλων ιδιοκτησίας, καθώς και των συσσωρευμένων τίτλων που δεν έχουν παραληφθεί από τους αγοραστές ακίνητης ιδιοκτησίας. Διασαφήνισε επίσης ότι με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις δε θα καταβάλλονται μεταβιβαστικά τέλη στην περίπτωση που για την ίδια πράξη που αφορά την ίδια ακίνητη ιδιοκτησία έχει επιβληθεί ΦΠΑ.

Σημειώνεται ότι ο Υπουργός Εσωτερικών, στο πλαίσιο της συζήτησης κατά την προηγούμενη βουλευτική περίοδο, είχε δηλώσει ότι οι προτεινόμενες ρυθμίσεις για σκοπούς μεταρρύθμισης και εκσυγχρονισμού του φορολογικού πλαισίου που διέπει την ακίνητη ιδιοκτησία στοχεύουν στο να καταστεί δικαιότερη η κατανομή του φορολογικού βάρους μέσω της υιοθέτησης της νέας αξίας γενικής εκτίμησης ακίνητης ιδιοκτησίας σε τιμές 1ης Ιανουαρίου 2013 και της ενσωμάτωσης των νέων αναπτύξεων, αλλά και μέσω της υιοθέτησης χαμηλού ενιαίου συντελεστή φορολόγησης.

Σημειώνεται περαιτέρω ότι, με βάση τα κατατεθέντα στοιχεία, αποτελεί υποχρέωση που πηγάζει από το συναφθέν Μνημόνιο Συναντίληψης μεταξύ της Δημοκρατίας και της τρόικας η διεξαγωγή από το έτος 2018 γενικής εκτίμησης της ακίνητης ιδιοκτησίας τουλάχιστον ανά τριετία και για το σκοπό αυτό ήδη ετοιμάζεται σχετικό νομοσχέδιο.

Όσον αφορά άλλες εκφρασθείσες θέσεις σε σχέση με την αναθεώρηση του ισχύοντος πλαισίου φορολόγησης της ακίνητης ιδιοκτησίας, οι εκπρόσωποι τόσο της Ένωσης Δήμων Κύπρου όσο και της Ένωσης Κοινοτήτων Κύπρου τόνισαν μεταξύ άλλων την ανάγκη διασφάλισης της οικονομικής αυτοτέλειας των τοπικών αρχών. Εξέφρασαν επίσης τη θέση ότι, σε περίπτωση που οι τοπικές αρχές αποφασισθεί να λάβουν ορισμένο ποσοστό από τα συνολικά έσοδα που θα προκύψουν από την επιβολή της φορολογίας επί της αξίας της ακίνητης ιδιοκτησίας, λαμβανομένου υπόψη του γεγονότος ότι αυτή δεν εισπράττεται εξ ολοκλήρου από τις τοπικές αρχές, το ποσό της φορολογίας που επιβάλλεται, αλλά δεν εισπράττεται, θα συνιστά μόνιμη αποκοπή. Εν πάση όμως περιπτώσει, τα έσοδα των τοπικών αρχών επ’ ουδενί πρέπει να μειωθούν.

Οι εκπρόσωποι της FIABCI και του ΚΕΒΕ διατύπωσαν απόψεις ανάμεσα σε άλλα για το γενικότερο θέμα της υποβολής ενστάσεων σε σχέση με τις νέες αξίες γενικής εκτίμησης των ακινήτων. Επιπροσθέτως, οι εκπρόσωποι του ΚΕΒΕ εισηγήθηκαν την υιοθέτηση ενιαίου συντελεστή και για σκοπούς υπολογισμού των καταβλητέων μεταβιβαστικών τελών.

Σημειώνεται ότι, παρά το γεγονός ότι οι πλείστοι παρευρεθέντες στη συζήτηση εκπρόσωποι συνδέσμων και οργανώσεων συμφώνησαν με την ενιαία φορολόγηση της ακίνητης ιδιοκτησίας αντί της πολυδιάσπασης σε επιμέρους φορολογίες, διατύπωσαν παρατηρήσεις και επιφυλάξεις τόσο επί του προτεινόμενου όσο και του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου που διέπει την ακίνητη ιδιοκτησία.

Περαιτέρω, όλες οι κοινοβουλευτικές πλευρές που εκπροσωπήθηκαν στις συνεδρίες των επιτροπών κατέθεσαν σωρεία εισηγήσεων με γνώμονα τη δικαιότερη κατανομή του φορολογικού βάρους μεταξύ των φορολογουμένων.

Οι κυριότερες προτάσεις που κατατέθηκαν από τα μέλη των δύο επιτροπών διαλαμβάνουν τα ακόλουθα:

1. Κλιμακωτή φορολόγηση με καθορισμένο αφορολόγητο όριο, κατά τρόπο που να επιτυγχάνεται δικαιότερη κατανομή του φορολογικού βάρους.

2. Διεύρυνση των περιπτώσεων που θα απαλλάσσονται από την επιβολή ή είσπραξη φόρου ακίνητης ιδιοκτησίας, όπως των τεμαχίων που ευρίσκονται εντός του δικτύου “Φύση 2000”.

3. Εξαίρεση ολόκληρης της γεωργικής γης και όχι μόνο αυτής στην οποία διαμένει ο ιδιοκτήτης της, όπως και της κύριας κατοικίας ή κατοικίας μέχρι ορισμένης αξίας από την προτεινόμενη φορολογία.

4. Θέσπιση ειδικών ρυθμίσεων για την προστασία ευάλωτων κοινωνικών ομάδων.

5. Φορολόγηση της ακίνητης ιδιοκτησίας με βάση την αξία κάθε ακινήτου ξεχωριστά αντί της φορολόγησης κάθε ιδιοκτήτη για το σύνολο της ακίνητης ιδιοκτησίας του.

6. Διευκόλυνση των φορολογουμένων στην υποβολή ένστασης σε σχέση με την εκτιμηθείσα αξία ακίνητης ιδιοκτησίας τους.

7. Θέσπιση ρύθμισης με βάση την οποία ο πληρωτέος φόρος ακίνητης ιδιοκτησίας θα εκπίπτει από το φορολογητέο εισόδημα του φορολογούμενου προσώπου για σκοπούς υπολογισμού του καταβλητέου φόρου εισοδήματος.

8. Κατάργηση της φορολόγησης ακίνητης ιδιοκτησίας από το κράτος και επιβολή τέτοιας φορολογίας μόνο σε επίπεδο τοπικών αρχών.

Σε μεταγενέστερο στάδιο η εκτελεστική εξουσία κατέθεσε ενώπιον των αρμόδιων επιτροπών νέα πρόταση φορολόγησης της ακίνητης ιδιοκτησίας, με βάση την οποία ο φορολογικός συντελεστής για την επιβολή από το κράτος της υπό αναφορά φορολογίας διαμορφώνεται στο 0,35‰ και ταυτόχρονα διατηρείται η εξουσία των τοπικών αρχών να επιβάλλουν φορολογία ακίνητης ιδιοκτησίας. Συναφώς, το δεύτερο και το τρίτο νομοσχέδιο με τα οποία προτείνεται η κατάργηση της εξουσίας των τοπικών αρχών να επιβάλλουν φορολογία επί της ακίνητης ιδιοκτησίας αποσύρονται από την εκτελεστική εξουσία.

Όπως σχετικά κατατέθηκε από τον Υπουργό Οικονομικών, η πιο πάνω εξέλιξη κρίθηκε αναγκαία, δεδομένου του γεγονότος ότι, όπως διαπιστώθηκε, η πλειοψηφία των τοπικών αρχών προχώρησε στη διαδικασία επιβολής και είσπραξης της σχετικής φορολογίας. Συναφώς, η μείωση του φορολογικού συντελεστή για την επιβολή της φορολογίας ακίνητης ιδιοκτησίας από το κράτος σε τιμές 1ης Ιανουαρίου 2013 στο 0,35‰ θα παράσχει τη δυνατότητα είσπραξης των ήδη προϋπολογισθέντων εσόδων ύψους €30 εκατομ.

Υπό το φως της ευρείας συζήτησης που διεξήχθη σε σχέση με την ανάγκη διαμόρφωσης της δικαιότερης υπό τις περιστάσεις πρότασης για κατανομή του φορολογικού βάρους, αλλά και είσπραξης ταυτόχρονα των προϋπολογισθέντων εσόδων, τόσο ο πρόεδρος και τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού όσο και η πρόεδρος και τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση των υπό αναφορά σχεδίων νόμου στην ολομέλεια του σώματος. Ταυτόχρονα, επιφυλάχθηκαν να καταθέσουν σχετικές τροπολογίες ή/και συναφείς με το όλο θέμα προτάσεις νόμου, με απώτερο στόχο τη βελτίωση του προτεινόμενου νομοθετικού πλαισίου φορολόγησης της ακίνητης ιδιοκτησίας.

 

12 Ιουλίου 2016

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

1.

Ο περί Φορολογίας Ακίνητης Ιδιοκτησίας Νόμος του 2016.

2.

Ο περί Δήμων (Τροποποιητικός) (Αρ. 5) Νόμος του 2015.

3.

Ο περί Κοινοτήτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 5) Νόμος του 2015.

4.

Ο περί Φορολογίας Ακινήτου Ιδιοκτησίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2016 (πρόταση νόμου).

5.

Ο περί Κτηματολογικού και Χωρομετρικού Τμήματος (Τέλη και Δικαιώματα) (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2016.

 

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων