Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών για το νομοσχέδιο «Ο περί Εκλογής (Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος της Δημοκρατίας) (Τροποποιητικός) Νόμος του 201

Παρόντες:

Ελένη Μαύρου, πρόεδρος Κωστής Ευσταθίου
Γιώργος Τ. Γεωργίου Παύλος Μυλωνάς
Νίκος Νουρής Λίνος Παπαγιάννης
Ανδρέας Κυπριανού Μη μέλη επιτροπής:
Πανίκος Λεωνίδου Γιώργος Περδίκης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 23 Ιουνίου και στις 7 Ιουλίου 2016. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ο προϊστάμενος της Κεντρικής Υπηρεσίας Εκλογών του Υπουργείου Εσωτερικών και εκπρόσωπος της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας.

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του περί Εκλογής (Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος της Δημοκρατίας) Νόμου, ώστε να εκσυγχρονιστούν ορισμένες διατάξεις του και να εισαχθούν σε αυτόν ρυθμίσεις σε σχέση με τα εκλογικά έξοδα των υποψηφίων, επιδιώκοντας ταυτόχρονα συμμόρφωση της Δημοκρατίας προς τις συστάσεις της επιτροπής GRECO του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Ειδικότερα, με τις πρόνοιες του νομοσχεδίου προτείνονται μεταξύ άλλων οι ακόλουθες τροποποιήσεις στη βασική νομοθεσία:

1. Διαμόρφωση της διάταξής της που καθορίζει τον αριθμό των εκλογέων που απαιτείται να υπογράψουν τα έγγραφα υποβολής υποψηφιότητας προς υποστήριξη ορισμένης υποψηφιότητας, πέραν από τον εκλογέα που την προτείνει, ώστε αυτοί να αυξηθούν από τους οκτώ, που ισχύει σήμερα, στους εκατόν εκλογείς.

2. Διαμόρφωση της διάταξής της η οποία προβλέπει την καταβολή παραβόλου για την υποβολή υποψηφιότητας, ώστε αυτό να αυξηθεί από τις χίλιες λίρες (£1.000), που ισχύει σήμερα, στις δέκα χιλιάδες ευρώ (€10.000).

3. Διαμόρφωση της διάταξής της η οποία προβλέπει επιστροφή του καταβληθέντος παραβόλου στον υποψήφιο που έχει εξασφαλίσει από την ψηφοφορία ποσοστό ενός δεκάτου (1/10) επί του συνόλου των έγκυρων ψήφων, ώστε αυτό να μειωθεί στο ποσοστό του τρία τοις εκατόν (3%) επί του εν λόγω συνόλου.

4. Εισαγωγή σε αυτήν σχετικής πρόνοιας, ώστε να επιτρέπεται η αποχώρηση υποψηφίου μετά την έναρξη της ψηφοφορίας ή στο μεσοδιάστημα από την πρώτη εκλογή μέχρι και την ολοκλήρωση της επαναληπτικής εκλογής, χωρίς αυτό να επιφέρει ανάκληση της διαδικασίας εκλογής.

5. Εισαγωγή σε αυτήν σχετικής πρόνοιας, ώστε να αυξηθεί στα δύο εκατομμύρια ευρώ (€2.000.000) το ανώτατο ύψος των εκλογικών εξόδων που δύναται να δαπανά κάθε υποψήφιος σε σχέση με τη διεξαγωγή των εκλογών.

Σύμφωνα με τον προϊστάμενο της Κεντρικής Υπηρεσίας Εκλογών, οι προτεινόμενες με το νομοσχέδιο τροποποιήσεις κρίνονται αναγκαίες, ώστε η εκλογική νομοθεσία να εκσυγχρονιστεί, λαμβανομένων υπόψη τόσο των νέων δεδομένων όσο και της ανάγκης για ικανοποίηση των συστάσεων της επιτροπής GRECO.

Στο στάδιο της μελέτης του νομοσχεδίου από την επιτροπή η πρόεδρος και τα μέλη της ζήτησαν πρόσθετα στοιχεία και επεξηγήσεις σε σχέση με τις πρόνοιές του και υπέβαλαν διάφορες εισηγήσεις για τροποποίηση του κειμένου του, ανάμεσα σ’ άλλα, αναφορικά με το ύψος του προβλεπόμενου παραβόλου για την υποβολή υποψηφιότητας, το ανώτατο ύψος των εκλογικών εξόδων που θα δύναται να δαπανά κάθε υποψήφιος σε σχέση με τη διεξαγωγή των εκλογών και την προτεινόμενη πρόνοια σχετικά με την αποχώρηση υποψηφίου μετά την έναρξη της ψηφοφορίας ή στο μεσοδιάστημα από την πρώτη εκλογή μέχρι και την ολοκλήρωση της επαναληπτικής εκλογής.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, κατά πλειοψηφία της προέδρου και του μέλους της βουλευτή της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, του μέλους της επιτροπής βουλευτή του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, του μέλους της βουλευτή της Συμμαχίας Πολιτών, καθώς και του μέλους της βουλευτή του Εθνικού Λαϊκού Μετώπου, αποφάσισε να διαμορφώσει το κείμενο του νομοσχεδίου, ώστε το ανώτατο ύψος των εκλογικών εξόδων που θα δύναται να δαπανά κάθε υποψήφιος σε σχέση με τη διεξαγωγή των εκλογών να ανέρχεται στο ένα εκατομμύριο ευρώ (€1.000.000).

Υπό το φως των πιο πάνω, η επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, διαμόρφωσε τις ακόλουθες θέσεις:

1. Η πρόεδρος και το μέλος της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, το μέλος της επιτροπής βουλευτής του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, το μέλος της βουλευτής της Συμμαχίας Πολιτών, καθώς και το μέλος της βουλευτής του Εθνικού Λαϊκού Μετώπου κατά πλειοψηφία υιοθετούν καταρχήν τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του νομοσχεδίου, όπως αυτό έχει διαμορφωθεί σύμφωνα με την προαναφερθείσα θέση της επιτροπής, επιφυλάσσοντας ωστόσο τις τελικές θέσεις τους επί των προνοιών του νομοσχεδίου για τις οποίες υπέβαλαν εισηγήσεις για τροποποίηση και διατηρώντας ταυτόχρονα το δικαίωμα κατάθεσης σχετικών τροπολογιών κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου στην ολομέλεια της Βουλής.

2. Τα μέλη της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού τάχθηκαν υπέρ της ψήφισης του νομοσχεδίου σε νόμο, όπως αυτό κατατέθηκε στη Βουλή από την εκτελεστική εξουσία.

3. Το μέλος της επιτροπής βουλευτής της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος δήλωσε ότι η κοινοβουλευτική του ομάδα θα τοποθετηθεί επί των προνοιών του νομοσχεδίου κατά τη συζήτησή του στην ολομέλεια της Βουλής.

Στη βάση των πιο πάνω η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών υποβάλλει την παρούσα έκθεσή της στην ολομέλεια του σώματος για τη λήψη τελικής απόφασης επί του υπό αναφορά νομοσχεδίου, όπως αυτό διαμορφώθηκε σύμφωνα με την προαναφερθείσα θέση της.

Παράλληλα, με την ευκαιρία της συζήτησης του νομοσχεδίου, η επιτροπή καλεί την εκτελεστική εξουσία να ετοιμάσει σχετικό νομοσχέδιο για αντικατάσταση της υπό τροποποίηση βασικής νομοθεσίας, δεδομένου ότι πρόκειται για νομοθεσία που αρχικά θεσπίστηκε το 1959 και συναφώς είναι συντεταγμένη στην αγγλική γλώσσα, καθιστώντας τη συνολική μελέτη αυτής ιδιαίτερα δυσχερή.

12 Ιουλίου 2016

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων