Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί του Αμετάκλητου του Διακανονισμού στα Συστήματα Πληρωμών και στα Συστήματα Διακανονισμού Αξιογράφων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2015»

Παρόντες:

Αβέρωφ Νεοφύτου, πρόεδρος Μαρίνος Μουσιούττας
Μάριος Μαυρίδης Μαρίνος Σιζόπουλος
Ονούφριος Κουλλά Άννα Θεολόγου
Στέφανος Στεφάνου Γιώργος Περδίκης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 27 Ιουνίου και 4 Ιουλίου 2016. Στην πρώτη συνεδρίαση της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών και της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου (ΚΤΚ).

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση του περί του Αμετάκλητου του Διακανονισμού στα Συστήματα Πληρωμών και στα Συστήματα Διακανονισμού Αξιογράφων Νόμου, ώστε να επιτευχθεί εναρμόνιση με το Άρθρο 87 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 4ης Ιουλίου 2012 για τα εξωχρηματιστηριακά παράγωγα, τους κεντρικούς αντισυμβαλλομένους και τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή, οι προτεινόμενες ρυθμίσεις αποσκοπούν στη βελτίωση του διακανονισμού αξιογράφων και των αποθετηρίων τίτλων και προβλέπουν, στην περίπτωση που διαχειριστής συστήματος πληρωμών ή διακανονισμού αξιογράφων έχει παράσχει εξασφάλιση σε άλλο διαχειριστή συστήματος πληρωμών ή διακανονισμού αξιογράφων σε συνάρτηση με διαλειτουργικό σύστημα, τα δικαιώματα του παρέχοντος διαχειριστή συστήματος πληρωμών ή διακανονισμού αξιογράφων επί της εν λόγω εξασφάλισης να μη θίγονται από διαδικασία αφερεγγυότητας έναντι του λαμβάνοντος την εξασφάλιση διαχειριστή συστήματος πληρωμών ή διακανονισμού αξιογράφων.

Οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών δήλωσαν ότι ο εν λόγω κανονισμός αποσκοπεί στην προστασία των συστημάτων πληρωμών ή διακανονισμού αξιογράφων μέσω μεταξύ άλλων της εισαγωγής βέλτιστων κανόνων λειτουργίας στον τομέα των εξωχρηματιστηριακών συναλλαγών.

Σύμφωνα με τους ίδιους εκπροσώπους, παρ’ όλο που οι ευρωπαϊκοί κανονισμοί τυγχάνουν άμεσης εφαρμογής, ο Κανονισμός 648/2012 τροποποιεί την Οδηγία 98/26/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 19ης Μαΐου 1998 σχετικά με το αμετάκλητο του διακανονισμού στα συστήματα πληρωμών και στα συστήματα διακανονισμού αξιογράφων και ως εκ τούτου, για να επιτευχθεί εναρμόνιση με το ευρωπαϊκό κεκτημένο, είναι αναγκαία η τροποποίηση της ισχύουσας νομοθεσίας, με την οποία η Κυπριακή Δημοκρατία είχε εναρμονιστεί με την εν λόγω Οδηγία.

Περαιτέρω, όπως οι ίδιοι δήλωσαν, το Υπουργείο Οικονομικών αναμένεται να καταθέσει στη Βουλή των Αντιπροσώπων σε μεταγενέστερο στάδιο θεσμικό νομοσχέδιο, ώστε να ολοκληρωθεί η εναρμόνιση με τον Κανονισμό 648/2012.

Η εκπρόσωπος της ΚΤΚ δήλωσε ότι συμφωνεί με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του νομοσχεδίου.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, αποφάσισε κατά πλειοψηφία του προέδρου και των μελών της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού, του μέλους της βουλευτή της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος και του μέλους της βουλευτού της Συμμαχίας Πολιτών να εισηγηθεί στην ολομέλεια του σώματος την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο.

Το μέλος της επιτροπής βουλευτής της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, το μέλος της βουλευτής του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ και το μέλος της βουλευτής του Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασίας Πολιτών επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος.

 

5 Ιουλίου 2016

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων