Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών για το νομοσχέδιο «Ο περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Οργανισμών (Τροποποιητικός) Νόμος του 201

Παρόντες:

Ελένη Μαύρου, πρόεδρος Πανίκος Λεωνίδου
Γιώργος Τ. Γεωργίου Παύλος Μυλωνάς
Ευανθία Σάββα Λίνος Παπαγιάννης
Νίκος Νουρής Μη μέλη της επιτροπής:
Ανδρέας Κυπριανού Κυριάκος Χατζηγιάννης
Γιώργος Κάρουλλας Γιώργος Περδίκης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 23 Ιουνίου 2016. Στην συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιόν της εκπρόσωποι του Υπουργείου Εσωτερικών, της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, ο διευθυντής της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου συνοδευόμενος από υπηρεσιακούς παράγοντες και εκπρόσωποι του Γραφείου του Γενικού Ελεγκτή της Δημοκρατίας.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση του περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Οργανισμών Νόμου, ώστε να καταστεί δυνατή τόσο η χορήγηση νέων προσωρινών αδειών παρόχου υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων, οι οποίες θα ισχύουν μέχρι την 30ή Ιουνίου 2017, όσο και η ανανέωση των υφιστάμενων αδειών, που λήγουν την 30ή Ιουνίου 2016. Επιπρόσθετα, σκοπείται η τροποποίηση της εν λόγω βασικής νομοθεσίας, ώστε ο πρόεδρος της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου να μην υπηρετεί πλέον σε αυτήν ως εκτελεστικός πρόεδρος υπό καθεστώς πλήρους απασχόλησης και ο διευθυντής της εν λόγω Αρχής να προΐσταται αυτής ως το ανώτατο εκτελεστικό όργανο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή από την εκπρόσωπο του Υπουργείου Εσωτερικών και το διευθυντή της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου, με βάση την ισχύουσα νομοθεσία όλες οι άδειες παρόχου υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων που έχουν εκδοθεί είναι προσωρινές και ισχύουν μέχρι την 30ή Ιουνίου 2016. Συναφώς, με τις πρόνοιες του νομοσχεδίου προτείνεται η τροποποίηση της βασικής νομοθεσίας, ώστε οι εν λόγω άδειες να ανανεωθούν για έναν ακόμη χρόνο, δηλαδή μέχρι την 30ή Ιουνίου 2017, προκειμένου να μπορούν οι τηλεοπτικοί οργανισμοί να συνεχίσουν τη λειτουργία τους και να υπόκεινται σε σχετικό έλεγχο από την Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου. Οι εν λόγω προτεινόμενες ρυθμίσεις, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, κρίνονται αναγκαίες, επειδή παραμένει σε εκκρεμότητα ο συνολικός εκσυγχρονισμός της υπό αναφορά βασικής νομοθεσίας, με απώτερο στόχο να καλυφθεί νομοθετικά ένα ευρύ φάσμα θεμάτων που αφορούν τη λειτουργία των ραδιοτηλεοπτικών μέσων, μεταξύ των οποίων και η χορήγηση μόνιμων αδειών παρόχου υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων.

Τοποθετούμενοι σε σχέση με τις πρόνοιες του νομοσχεδίου οι οποίες αφορούν την κατάργηση της ισχύουσας ρύθμισης σύμφωνα με την οποία ο πρόεδρος της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου υπηρετεί ως εκτελεστικός πρόεδρος υπό καθεστώς πλήρους απασχόλησης, οι ίδιοι εκπρόσωποι δήλωσαν ότι αυτή κρίνεται επιβεβλημένη για σκοπούς συμμόρφωσης με τις παρατηρήσεις του Γενικού Ελεγκτή της Δημοκρατίας αναφορικά με την ταυτόχρονη απασχόληση τόσο του εκτελεστικού προέδρου όσο και του διευθυντή ως ανώτατων εκτελεστικών οργάνων της Αρχής. Σύμφωνα με τους ίδιους εκπροσώπους, η ψήφιση της εν λόγω προτεινόμενης ρύθμισης κρίνεται επίσης επείγουσας φύσεως, δεδομένου ότι η θητεία του προέδρου της Αρχής έληξε στις 15 Ιουνίου 2016.

Σημειώνεται ότι στην εισηγητική έκθεση που συνοδεύει το υπό αναφορά νομοσχέδιο επεξηγούνται τα επιχειρήματα που προβάλλει ο τέως πρόεδρος της Αρχής υπέρ της διατήρησης της θέσης του προέδρου ως εκτελεστικού υπό καθεστώς πλήρους απασχόλησης. Μεταξύ των άλλων επιχειρημάτων που προβάλλει ο ίδιος τονίζεται ότι η απόφαση για αναβάθμιση του προέδρου της Αρχής σε εκτελεστικό πρόεδρο υπό καθεστώς πλήρους απασχόλησης κρίθηκε σκόπιμη το 2011, ώστε να συμβάλλει στην επιτάχυνση του έργου που επιτελεί η Αρχή και στην έγκαιρη λήψη από αυτήν των αποφάσεών της, δεδομένων των αυξημένων απαιτήσεων που θα προέκυπταν λόγω της πλήρους μετάβασης της Δημοκρατίας σε ψηφιακό περιβάλλον. Επιπρόσθετα, σύμφωνα με τον ίδιο, τα δύο υπό αναφορά εκτελεστικά όργανα ασκούν διαφορετικές αρμοδιότητες και συναφώς δικαιολογείται να υπηρετεί ο πρόεδρος της Αρχής ως εκτελεστικός πρόεδρος υπό καθεστώς πλήρους απασχόλησης.

Όλες οι πλευρές που κλήθηκαν και παρευρέθηκαν στη συνεδρίαση της επιτροπής συμφώνησαν με τις πρόνοιες του νομοσχεδίου.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του νομοσχεδίου, γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή του σε νόμο.

 

 

27 Ιουνίου 2016

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων