Αρχείο

    

Έκθεση της Ad Hoc Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τον Κανονισμό της Βουλής για την πρόταση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών για τροποποίηση του Κανονισμού της Βουλής των Αντιπροσώπων, που υποβλήθηκε προς τον Πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων στις 7 Απριλίου 2016 και αναφέρεται ως «Ο Τροποποιητικός (Αρ. 5) Κανονισμός της Βουλής των Αντιπροσώπων»

Παρόντες:

Γιαννάκης Ομήρου, πρόεδρος Νεόφυτος Κωνσταντίνου
Νίκος Τορναρίτης Φειδίας Σαρίκας
Γιάννος Λαμάρης  

Η Ad Hoc Κοινοβουλευτική Επιτροπή για τον Κανονισμό της Βουλής εξέτασε την πιο πάνω πρόταση, η οποία υποβλήθηκε προς τον Πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων, στις 7 Απριλίου 2016, σύμφωνα με τους Κανονισμούς 80 και 80Α του Κανονισμού της Βουλής των Αντιπροσώπων της Κυπριακής Δημοκρατίας, σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 7 Απριλίου 2016, υπό την προεδρία του Προέδρου του σώματος κ. Γιαννάκη Ομήρου.

Η Ad Hoc Κοινοβουλευτική Επιτροπή για τον Κανονισμό της Βουλής, ενεργώντας μέσα στα πλαίσια των όρων εντολής της, μελέτησε την πρόταση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών για τροποποίηση του Κανονισμού της Βουλής των Αντιπροσώπων.

Με την υπό συζήτηση πρόταση για τροποποίηση του Κανονισμού της Βουλής των Αντιπροσώπων σκοπείται η ρύθμιση της υποβολής δήλωσης περιουσιακών στοιχείων (γνωστής ως πόθεν έσχες”) από βουλευτές και καθορίζονται οι εξουσίες του Προέδρου της Βουλής σε περίπτωση παραλείψεων σε σχέση με τη δήλωση αυτή.

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει την πρόταση, στα πλαίσια συζήτησης πακέτου σχεδίων νόμου που αφορούν τη ρύθμιση της υποχρέωσης υποβολής δήλωσης περιουσιακών στοιχείων (πόθεν έσχες) από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, υπουργούς, βουλευτές, πολιτειακούς αξιωματούχους και υπαλλήλους του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών διαπίστωσε κενό στο νομοθετικό πλαίσιο που ρυθμίζει τις συνέπειες, σε περίπτωση που βουλευτής δεν τηρήσει τις διατάξεις του περί του Προέδρου, των Υπουργών και των Βουλευτών της Κυπριακής Δημοκρατίας (Δήλωση και Έλεγχος Περιουσίας) Νόμου. Συγκεκριμένα, ενώ στην υφιστάμενη νομοθεσία προβλέπεται ότι, σε περίπτωση που βουλευτής παραλείπει να καταθέσει δήλωση εντός της προθεσμίας που καθορίζεται στο νόμο ή υποβάλλει ψευδή δήλωση, οι συνέπειες της παράλειψης ρυθμίζονται από τον Κανονισμό της Βουλής των Αντιπροσώπων, δεν έχει ακόμη προβλεφθεί τέτοια ρύθμιση στον κανονισμό.

Σύμφωνα επίσης με την αιτιολογική έκθεση, με την πρόταση για τροποποίηση του Κανονισμού της Βουλής των Αντιπροσώπων η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών εισηγείται τη ρύθμιση του θέματος στα πρότυπα της διεθνούς πρακτικής στον τομέα αυτό.

Ειδικότερα, με την προτεινόμενη ρύθμιση παρέχεται εξουσία στον Πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων να απευθύνει γραπτή παρατήρηση σε βουλευτή, παρέχοντάς του τη δυνατότητα να ακουστεί και να αποφασίσει τον περαιτέρω χειρισμό του θέματος στις ακόλουθες περιπτώσεις, όπως αυτές αναφέρονται στον περί του Προέδρου, των Υπουργών και των Βουλευτών της Κυπριακής Δημοκρατίας (Δήλωση και Έλεγχος Περιουσίας) Νόμο:

1. Σε περίπτωση που βουλευτής παραλείπει να υποβάλει δήλωση περιουσιακών στοιχείων.

2. Σε περίπτωση που βουλευτής έχει άμεσο ή έμμεσο ή συγκεκαλυμμένο περιουσιακό όφελος, το οποίο δεν έχει περιληφθεί στη δήλωση περιουσιακών στοιχείων.

3. Σε περίπτωση που στη δήλωση βουλευτή έχουν περιληφθεί αναληθή στοιχεία.

4. Σε περίπτωση που από την αμέσως προηγούμενη δήλωση βουλευτή υπάρχει διαφοροποίηση της περιουσίας του βουλευτή ή του/της συζύγου του ή των ανήλικων τέκνων του, χωρίς ταυτόχρονα να υπάρχει επαρκής αιτιολόγηση της συγκεκριμένης διαφοροποίησης.

Σημειώνεται ότι στα πλαίσια εξέτασης της πρότασης διαπιστώθηκε η ανάγκη περαιτέρω τροποποίησής της, ώστε να προνοείται η υποχρέωση του βουλευτή να υποβάλλει δήλωση πόθεν έσχες με βάση την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία που ρυθμίζει τη δήλωση και τον έλεγχο της περιουσίας βουλευτών.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Ad Hoc Κοινοβουλευτική Επιτροπή για τον Κανονισμό της Βουλής εισηγείται κατά πλειοψηφία στη Βουλή την έγκριση της πιο πάνω πρότασης για τροποποίηση του Κανονισμού της Βουλής των Αντιπροσώπων και παράλληλα δηλώνει την πρόθεσή της να παρακολουθεί τη γενικότερη εφαρμογή του, αφού ο Κανονισμός της Βουλής των Αντιπροσώπων πρέπει να τελεί υπό διαρκή παρακολούθηση και αναθεώρηση, ώστε να ανταποκρίνεται με επιτυχία στους σκοπούς του, με στόχο την ομαλή και απρόσκοπτη διεξαγωγή των εργασιών του σώματος και πάντοτε μέσα στα πλαίσια του συντάγματος.

Το μέλος της επιτροπής βουλευτής κ. Νεόφυτος Κωνσταντίνου δήλωσε ότι η κοινοβουλευτική ομάδα του Δημοκρατικού Κόμματος θα τοποθετηθεί κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος στην ολομέλεια της Βουλής.

 

13 Απριλίου 2016

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων