Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας και Φυσικών Πόρων για τους κανονισμούς «Οι περί Δημιουργίας Μητρώου Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων Κανονισμοί του 201

Παρόντες:

Γιαννάκης Γαβριήλ, πρόεδρος Κυριάκος Χατζηγιάννης
Αντρέας Καυκαλιάς Σοφοκλής Φυττής
Αντρέας Φακοντής Αντώνης Αντωνίου

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε αριθμό συνεδριάσεών της, που πραγματοποιήθηκαν στο χρονικό διάστημα μεταξύ 23ης Απριλίου 2015 και 7ης Απριλίου 2016.

Σημειώνεται ότι οι εν λόγω κανονισμοί συζητήθηκαν μαζί με το νομοσχέδιο «Ο περί Δημιουργίας Μητρώου Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων Νόμος του 2015», το οποίο ψηφίστηκε σε νόμο από τη Βουλή των Αντιπροσώπων στις 10 Μαρτίου 2016 [Νόμος αριθμός 26(Ι) του 2016], ώστε να προηγηθεί η θεσμοθέτηση του νομοθετικού πλαισίου, το οποίο εξουσιοδοτεί την έκδοση των παρόντων κανονισμών. Οι συνεδρίες της επιτροπής, στις οποίες συζητήθηκαν μαζί τα δύο νομοθετήματα, πραγματοποιήθηκαν στο χρονικό διάστημα από τις 23 Απριλίου 2015 μέχρι τις 19 Νοεμβρίου 2015.

Στα πλαίσια της εξέτασης των κανονισμών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής ο Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, εκπρόσωποι του Τμήματος Γεωργίας και του Τμήματος Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, της Υπηρεσίας Κυπριακής Χειροτεχνίας του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού, του Κυπριακού Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών, της Ένωσης Δήμων Κύπρου, της Ένωσης Κοινοτήτων Κύπρου, του Παγκύπριου Συνδέσμου Επαγγελματιών Ψαράδων (Σύνδεσμος Παράκτιας Αλιείας), του Συνδέσμου Εργοδοτών Αλιείας (Τρατάρηδες), του Συνδέσμου Πολυδύναμων Σκαφών Κύπρου, του Παγκύπριου Συνδέσμου Επαγγελματιών Ψαράδων Παράκτιας Αλιείας Μικρών Σκαφών Περιοδικής Απασχόλησης, του Παγκύπριου Συνδέσμου Ερασιτεχνικής Αλιείας, του Ομίλου Ερασιτεχνικής Αλιείας με Σκάφος, του Παγκύπριου Συνδέσμου Ερασιτεχνικής Αλιείας από την Ακτή και Διατήρησης της Θαλάσσιας Ζωής, του Παγκύπριου Συνδέσμου Θαλασσοκαλλιέργειας, του Παγκύπριου Συνδέσμου Επαγγελματιών Αλιέων Κατηγορίας Γ (με σκάφος) και των αγροτικών οργανώσεων ΠΕΚ, ΕΚΑ, “Νέα Αγροτική Κίνηση”, “Παναγροτικός Σύνδεσμος” και “Ευρωαγροτικός”.

Σκοπός των προτεινόμενων κανονισμών όπως αυτοί αρχικά κατατέθηκαν στη Βουλή, οι οποίοι εκδίδονται με βάση το άρθρο 14 του περί Δημιουργίας Μητρώου Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων Νόμου, είναι ο καθορισμός των εντύπων των αιτήσεων που υποβάλλονται από τα ενδιαφερόμενα πρόσωπα για σκοπούς εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων, καθώς και ο καθορισμός της χρονικής περιόδου εντός της οποίας δύναται να υποβάλλονται τα εν λόγω έντυπα στο φορέα υλοποίησης.

Ειδικότερα, με τους προτεινόμενους κανονισμούς μεταξύ άλλων καθορίζονται τα ακόλουθα:

1. Τα έντυπα αιτήσεων τα οποία συμπληρώνονται από τα ενδιαφερόμενα πρόσωπα για σκοπούς εγγραφής στο μητρώο με βάση τις προϋποθέσεις που ορίζονται στον οικείο νόμο.

2. Τα πιστοποιητικά εγγραφής στο μητρώο που εκδίδονται από το φορέα υλοποίησης για κάθε ενδιαφερόμενο πρόσωπο του οποίου έχει εγκριθεί η σχετική αίτηση.

3. Η χρονική περίοδος κατά την οποία δύναται να υποβάλλονται οι σχετικές αιτήσεις στο φορέα υλοποίησης.

Στα πλαίσια της εξέτασης των υπό αναφορά κανονισμών από την επιτροπή, όλοι οι παρευρισκόμενοι συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις αυτών, ωστόσο μέλη της επιτροπής εξέφρασαν τον προβληματισμό κατά πόσο η προτεινόμενη χρονική περίοδος υποβολής αιτήσεων από την 1η Μαρτίου μέχρι την 30ή Ιουνίου εκάστου έτους είναι περιοριστική για τους ενδιαφερομένους για εγγραφή στο μητρώο. Συναφώς, εισηγήθηκαν την τροποποίηση της σχετικής πρόνοιάς τους, ώστε η υποβολή των αιτήσεων να είναι δυνατή καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους χωρίς κανένα χρονικό περιορισμό.

Τοποθετούμενος επί των πιο πάνω προβληματισμών, ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος υποστήριξε ότι είναι αναγκαίος ο καθορισμός συγκεκριμένης χρονικής περιόδου υποβολής των σχετικών αιτήσεων για σκοπούς ορθής διοικητικής λειτουργίας και οργάνωσης. Ωστόσο, ο ίδιος εισηγήθηκε την προσθήκη πρόνοιας η οποία παρέχει τη δυνατότητα στο φορέα υλοποίησης να επεκτείνει τη χρονική περίοδο υποβολής των αιτήσεων πέραν της 1ης Μαρτίου και έως την 30ή Ιουνίου εκάστου έτους, εάν και εφόσον τούτο κριθεί αναγκαίο από τον εν λόγω φορέα.

Σημειώνεται ότι μετά την ψήφιση του εξουσιοδοτικού νόμου από τη Βουλή, λόγω του ότι ενσωματώθηκαν σε αυτόν πολλές τροποποιήσεις σε σχέση με το νομοσχέδιο όπως αυτό κατατέθηκε από την εκτελεστική εξουσία, διαπιστώθηκε η ανάγκη αναθεώρησης του κειμένου των εν λόγω κανονισμών, ώστε οι πρόνοιές τους να συνάδουν με τις διατάξεις του εξουσιοδοτικού νόμου. Συναφώς, το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος κατέθεσε στην επιτροπή αναθεωρημένο κείμενο των κανονισμών αυτών, στο οποίο αφενός περιλήφθηκαν οι πιο πάνω αναφερόμενες αναγκαίες προσαρμογές και αφετέρου προτάθηκαν οι ακόλουθες τροποποιήσεις:

1. Η παροχή της δυνατότητας στο φορέα υλοποίησης να επεκτείνει τη χρονική περίοδο υποβολής των αιτήσεων πέραν της 1ης Μαρτίου και έως την 30ή Ιουνίου εκάστου έτους, αν και εφόσον τούτο κριθεί αναγκαίο από τον ίδιο.

2. Η υποχρέωση δημοσίευσης στην ιστοσελίδα του φορέα υλοποίησης και σε δύο εφημερίδες του ημερήσιου τύπου των καθορισμένων περιόδων για την υποβολή των σχετικών αιτήσεων.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της και αφού διαμόρφωσε περαιτέρω το κείμενο των κανονισμών, επιφέροντας σε αυτό τις αναγκαίες, νομοτεχνικής φύσεως, βελτιώσεις, επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί επί των προνοιών του αναθεωρημένου κειμένου των προτεινόμενων κανονισμών κατά τη συζήτησή τους ενώπιον της ολομέλειας του σώματος.

 

12 Απριλίου 2016

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων