Αρχείο

    

Συμπληρωματική έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για την πρόταση νόμου «Ο περί Εξυγίανσης Πιστωτικών και Άλλων Ιδρυμάτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2015»

Παρόντες:

Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος Σταύρος Ευαγόρου
Άγγελος Βότσης Πάμπος Παπαγεωργίου
Πρόδρομος Προδρόμου Νίκος Νικολαΐδης
Μάριος Μαυρίδης Γιώργος Περδίκης
Μαρία Κυριακού Νίκος Κουτσού

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε την πιο πάνω πρόταση νόμου η οποία κατατέθηκε στη Βουλή από τον κ. Νικόλα Παπαδόπουλο εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος σε συνεδρία, που πραγματοποιήθηκε στις 11 Απριλίου 2016. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, του Συνδέσμου Τραπεζών Κύπρου, του Συνδέσμου Καταθετών Λαϊκής Τράπεζας (ΣΥΚΑΛΑ), του Συνδέσμου Υπαλλήλων Λαϊκής Τράπεζας και εκπρόσωπος της Ένωσης Τραπεζικών Υπαλλήλων Κύπρου (ΕΤΥΚ).

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση του περί Εξυγίανσης Πιστωτικών και Άλλων Ιδρυμάτων Νόμου, ώστε, στην περίπτωση που σε ίδρυμα το οποίο υπόκειται σε εξυγίανση εφαρμόζεται, βάσει των διατάξεων της ισχύουσας νομοθεσίας, το μέτρο της διάσωσης με ίδια μέσα και χρεωστικοί τίτλοι, υποχρεώσεις περιλαμβανομένων καταθέσεων ή μετοχές του επηρεαζόμενου ιδρύματος μετατρέπονται, απομειώνονται ή διαγράφονται, τα δικαιούχα πρόσωπα να αποκτούν δικαίωμα εκπροσώπησής τους στο διοικητικό συμβούλιο του επηρεαζόμενου ιδρύματος. Όπως είναι γνωστό, η υπό αναφορά πρόταση νόμου είχε υποβληθεί στην ολομέλεια του σώματος με σχετική έκθεση στις 16 Δεκεμβρίου 2015, αλλά τελικά η συζήτησή της αναβλήθηκε.

Ειδικότερα, με την υπό αναφορά πρόταση νόμου προβλέπονται τα ακόλουθα:

1. Τα επηρεαζόμενα πρόσωπα θα αποκτούν δικαίωμα εκπροσώπησης στο διοικητικό συμβούλιο του υπό εξυγίανση ιδρύματος, διά της εκλογής αριθμού μελών που θα αντιστοιχεί σε ποσοστό είκοσι τοις εκατόν (20%) επί του συνόλου των μελών του διοικητικού συμβουλίου.

2. Οι προτεινόμενες σύμφωνα με τα πιο πάνω ρυθμίσεις θα ισχύουν για περίοδο πέντε ετών από την ημερομηνία εφαρμογής του μέτρου διάσωσης με ίδια μέσα, ανεξαρτήτως εάν το επηρεαζόμενο ίδρυμα κατά τη διάρκεια της περιόδου αυτής θα έχει ήδη εξέλθει από το καθεστώς εξυγίανσης.

3. Για σκοπούς της προτεινόμενης εκπροσώπησης των επηρεαζόμενων προσώπων στο διοικητικό συμβούλιο του υπό εξυγίανση ιδρύματος, θα διενεργείται ξεχωριστή ψηφοφορία στην οποία θα μετέχουν μόνο τα εν λόγω πρόσωπα.

4. Για κάθε μετοχή η οποία έτυχε μετατροπής, απομείωσης ή διαγραφής κάθε επηρεαζόμενο πρόσωπο θα έχει δικαίωμα μιας ψήφου.

5. Για κάθε κατάθεση ή άλλη οφειλή η οποία έτυχε μετατροπής, απομείωσης ή διαγραφής, κάθε επηρεαζόμενο πρόσωπο θα έχει δικαίωμα αριθμού ψήφων ίσου με το ακέραιο μέρος του αριθμού που προκύπτει από τη διαίρεση της αξίας σε ευρώ του μέρους της κατάθεσης ή άλλης οφειλής που έτυχε μετατροπής, απομείωσης ή διαγραφής διά της αξίας της μετοχής του επηρεαζόμενου ιδρύματος κατά την αμέσως προ της εφαρμογής του μέτρου ημερομηνίας.

6. Το επηρεαζόμενο ίδρυμα θα έχει υποχρέωση όπως εντός ενός μηνός από την εφαρμογή του μέτρου της διάσωσης με ίδια μέσα ή σε περίπτωση που πρόκειται για πιστωτικό ίδρυμα για το οποίο έχουν ήδη ληφθεί μέτρα διάσωσης εντός δύο μηνών από την έναρξη της ισχύος των προτεινόμενων ρυθμίσεων να συγκαλέσει γενική συνέλευση.

7. Εάν κατά τη γενική συνέλευση που συγκαλείται σύμφωνα με τα πιο πάνω υπάρχει ικανοποιητικός αριθμός κενών θέσεων στο διοικητικό συμβούλιο, ώστε να είναι δυνατή η εκλογή μελών που να αντιστοιχεί στο είκοσι τοις εκατόν (20%) του συνόλου των μελών του διοικητικού συμβουλίου, τότε θα διεξάγεται ψηφοφορία για την πλήρωση των αντίστοιχων θέσεων, στην οποία δικαίωμα ψήφου θα έχουν μόνο τα επηρεαζόμενα πρόσωπα.

8. Εάν δεν υπάρχει ικανοποιητικός αριθμός κενών θέσεων, τότε η θητεία των υφιστάμενων μελών του διοικητικού συμβουλίου θα τερματίζεται και τα μέλη αυτά θα θεωρούνται ικανά προς επανεκλογή, θα διεξάγεται ψηφοφορία από τους μετόχους για την ανάδειξη του ογδόντα τοις εκατόν (80%) των μελών του διοικητικού συμβουλίου, καθώς και ψηφοφορία από τα επηρεαζόμενα πρόσωπα για την ανάδειξη του υπόλοιπου είκοσι τοις εκατόν (20%) των μελών του διοικητικού συμβουλίου.

Στο στάδιο της συζήτησης, τονίστηκε από τους εκπροσώπους του ΣΥΚΑΛΑ και του Συνδέσμου Υπαλλήλων της Λαϊκής Τράπεζας η ανάγκη ικανοποιητικής εκπροσώπησης των πιστωτών (κουρεμένων καταθετών) του υπό εξυγίανση πιστωτικού ιδρύματος Cyprus Popular Bank Public Co Ltd στο διοικητικό συμβούλιο της Τράπεζας Κύπρου, αλλά και η ανάληψη της διαχείρισης των περιουσιακών στοιχείων του εν λόγω υπό εξυγίανση τελούντος πιστωτικού ιδρύματος από τους ίδιους, καθότι υφίσταται κίνδυνος περαιτέρω απώλειας της αξίας και/ή περιουσιακών στοιχείων της τελούσης υπό εξυγίανση Cyprus Popular Bank Public Co Ltd. Συναφώς, όπως κατατέθηκε, σε διάστημα τριών ετών τα περιουσιακά στοιχεία του υπό αναφορά πιστωτικού ιδρύματος έχουν μειωθεί από €1 δις σε €300 εκατομ., χωρίς η Αρχή Εξυγίανσης να έχει προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια για να διασφαλίσει τη σύγκληση συνέλευσης πιστωτών για λήψη τελικών αποφάσεων σε σχέση με τα υπό συζήτηση θέματα. Περαιτέρω, τονίστηκε ότι η Cyprus Popular Bank Public Co Ltd διαθέτει ποσοστό εννέα τοις εκατόν (9%) του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας Κύπρου, χωρίς να εκπροσωπείται στο διοικητικό συμβούλιο αυτής.

Η εκπρόσωπος του Συνδέσμου Τραπεζών Κύπρου δήλωσε στην επιτροπή ότι κατά τη γνώμη του συνδέσμου υφίσταται ενδεχόμενο αντισυνταγματικότητας σε περίπτωση θέσπισης των προτεινόμενων ρυθμίσεων σε νόμο, καθότι επέρχεται επέμβαση στα εσωτερικά θέματα διακυβέρνησης ενός ιδιωτικού πιστωτικού ιδρύματος, παρά τις διατάξεις του καταστατικού αυτού. Πέραν αυτού, υφίσταται σύγκρουση με την ευρωπαϊκή Οδηγία 2014/59IEE για την Ανάκαμψη και Εξυγίανση των Τραπεζών, γνωστή ως “BRRD”. Σύμφωνα με την ίδια πιο πάνω εκπρόσωπο, η όποια νομοθετική ρύθμιση δεν πρέπει να εστιάζεται σε συγκεκριμένο πιστωτικό ίδρυμα, αλλά πρέπει να αντικρίζεται γενικά. Περαιτέρω, κατά την ίδια, αποκλειστικά η Αρχή Εξυγίανσης θα πρέπει να αποφασίζει για την κατάσταση της σύνθεσης του διοικητικού συμβουλίου οποιουδήποτε υπό εξυγίανση πιστωτικού ιδρύματος και συναφώς δεν πρέπει να επιχειρείται ρύθμιση των θεμάτων διοίκησης ενός τραπεζικού ιδρύματος με νομοθεσία.

Η εκπρόσωπος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς δήλωσε ότι δε φέρει ένσταση σε σχέση με την προτεινόμενη ρύθμιση, νοουμένου ότι αυτή δεν προσκρούει στη σχετική ευρωπαϊκή Οδηγία.

Η εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών δήλωσε ότι το υπουργείο θεωρεί ότι η προτεινόμενη ρύθμιση προσκρούει στη σχετική ευρωπαϊκή Οδηγία, καθότι, σύμφωνα με το άρθρο 35 αυτής, η αρμόδια Αρχή Εξυγίανσης μπορεί να διορίσει μόνο ειδικό διαχειριστή προς αντικατάσταση του διοικητικού συμβουλίου του τελούντος υπό εξυγίανση πιστωτικού ιδρύματος και ο ειδικός διαχειριστής μπορεί να ασκεί τις εξουσίες αυτές μόνο υπό τον έλεγχο της Αρχής Εξυγίανσης.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, λαμβάνοντας υπόψη όλα όσα κατατέθηκαν ενώπιόν της, κατά πλειοψηφία του προέδρου της επιτροπής και του μέλους της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, των μελών της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού, του μέλους της βουλευτή του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ και του μέλους της βουλευτή του Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών, επισυνάπτοντας νέο κείμενο σχεδίου νόμου, το οποίο έχει διαμορφωθεί νομοτεχνικά, ώστε να συνάδει με το νεότερο και προσφάτως θεσπισθέν νομοθετικό πλαίσιο για την εξυγίανση πιστωτικών ιδρυμάτων, εισηγείται την ψήφισή του σε νόμο.

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος.

 

12 Απριλίου 2016

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων