Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί της Ρύθμισης της Απασχόλησης Εργοδοτουμένων Αορίστου και Ορισμένου Χρόνου στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμος του 2016»

Παρόντες:

Άγγελος Βότσης, αναπλ. πρόεδρος Γιώργος Περδίκης
Πρόδρομος Προδρόμου Μη μέλη της επιτροπής:
Μαρία Κυριακού Αντρέας Φακοντής
Σταύρος Ευαγόρου Αντώνης Αντωνίου
Γιάννος Λαμάρης  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε αυθημερόν το πιο πάνω νομοσχέδιο, το οποίο κατατέθηκε στη σημερινή συνεδρία της ολομέλειας του σώματος και κηρύχθηκε επείγον.

Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού του ίδιου υπουργείου, της Παγκύπριας Συντεχνίας Δημοσίων Υπαλλήλων (ΠΑΣΥΔΥ), της Παγκύπριας Συντεχνίας Κυβερνητικών Ιατρών (ΠΑΣΥΚΙ), της Παγκύπριας Συντεχνίας Νοσηλευτών (ΠΑΣΥΝΟ) και της Παγκύπριας Συντονιστικής Οργάνωσης Εκτάκτων Αορίστου Χρόνου.

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η θέσπιση νέου νομοθετικού πλαισίου για τη ρύθμιση θεμάτων πρόσληψης εργοδοτουμένων ορισμένου χρόνου στη δημόσια υπηρεσία, καθώς και για τη μετατροπή τέτοιων εργοδοτουμένων σε αορίστου χρόνου με τη συμπλήρωση τριάντα μηνών απασχόλησης.

Ειδικότερα, με τον προτεινόμενο νόμο καταργείται σειρά νομοθεσιών, που θεσπίστηκαν από το 1995 έως το 2014 και αφορούν την εργοδότηση έκτακτων υπαλλήλων στη δημόσια υπηρεσία, ενώ παράλληλα απλοποιείται το ισχύον θεσμικό πλαίσιο και ρυθμίζεται συνολικά η απασχόλησή τους. Επιπρόσθετα, καταργούνται οι υφιστάμενες κατηγορίες έκτακτων υπαλλήλων σε σχέση με τη διάρκεια των συμβολαίων τους, καθώς και η κατάταξή τους σε κατηγορίες αορίστου και ορισμένου χρόνου.

Σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση που συνοδεύει το υπό αναφορά νομοσχέδιο, με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις αίρονται χρόνιες στρεβλώσεις αναφορικά με το καθεστώς και τον τρόπο απασχόλησης του έκτακτου προσωπικού της δημόσιας υπηρεσίας και απλοποιούνται, κωδικοποιούνται και ενοποιούνται όλες οι σχετικές νομοθετικές διατάξεις. Ως εκ τούτου, τερματίζονται οι ασάφειες και οι πολυπλοκότητες, οι οποίες δημιουργούν συνθήκες εργασιακής ανασφάλειας στο έκτακτο προσωπικό, και απλοποιούνται αχρείαστα επαναλαμβανόμενες και χρονοβόρες διαδικασίες, που επιβαρύνουν τη δημόσια υπηρεσία.

Περαιτέρω, η Δημοκρατία συμμορφώνεται με σχετική απόφαση του Δικαστηρίου Εργατικών Διαφορών και αποτρέπονται νέες προσφυγές εναντίον της Δημοκρατίας, που θα έχουν ως αντικείμενο τη μετατροπή συμβάσεων ορισμένου χρόνου σε αορίστου.

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, αλλά και τα όσα ανέφερε στα πλαίσια της συζήτησης του θέματος στην επιτροπή ο διευθυντής του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού, οι κυριότερες πρόνοιες του νομοσχεδίου προβλέπουν τα ακόλουθα:

1. Οι συμβάσεις εργασίας για πρόσληψη ή απασχόληση έκτακτου υπαλλήλου μετατρέπονται σε εξάμηνης διάρκειας, με αποτέλεσμα να καταργούνται οι διάφορες κατηγορίες έκτακτων υπαλλήλων που προκύπτουν από τη διάρκεια των συμβολαίων απασχόλησής τους.

2. Η ανανέωση των συμβολαίων πραγματοποιείται, νοουμένου ότι θα συνεχίσουν να υφίστανται οι υπηρεσιακές ανάγκες για τις οποίες προσλήφθηκαν οι έκτακτοι υπάλληλοι, ενώ οι συμβάσεις εργασίας μετατρέπονται σε αορίστου χρόνου για όσους συμπληρώνουν ή θα συμπληρώσουν τριάντα μήνες απασχόλησης είτε με συνεχείς είτε με διαδοχικές συμβάσεις εργασίας.

3. Η αξιολόγηση της απόδοσης των έκτακτων υπαλλήλων θεσμοθετείται σε συνεχή βάση και αποτελεί κριτήριο για την ανανέωση της σύμβασής τους.

4. Η αποκοπή ποσοστού ύψους δέκα τοις εκατόν (10%) από τη μισθοδοσία, κατ’ αναλογία με τη μείωση της μισθοδοσίας των νεοεισερχομένων στη δημόσια υπηρεσία, τερματίζεται για όσους έκτακτους υπαλλήλους έχουν συμπληρώσει ή θα συμπληρώσουν είκοσι τέσσερις μήνες απασχόλησης.

5. Η διαδικασία εξέτασης αιτημάτων για πρόσληψη έκτακτου προσωπικού συνδέεται με τη διαδικασία ετοιμασίας του κρατικού προϋπολογισμού.

Σημειώνεται ότι για την ετοιμασία του υπό αναφορά νομοσχεδίου πραγματοποιήθηκε διαβούλευση με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και εξασφαλίστηκε η σύμφωνη γνώμη των συνδικαλιστικών οργανώσεων ΠΑΣΥΔΥ, ΠΑΣΥΚΙ, ΠΑΣΥΝΟ, του Συνδέσμου Εκτάκτων και Συμβασιούχων Ιατρών Κύπρου και της Παγκύπριας Συντονιστικής Επιτροπής Εκτάκτων Υπαλλήλων, την οποία επανέλαβαν κατά τη συζήτηση του θέματος στην επιτροπή.

Σημειώνεται περαιτέρω ότι κατά τη διαβούλευση με τους εμπλεκόμενους φορείς διαφάνηκε ότι για πρακτικούς λόγους και για σκοπούς επιτάχυνσης της διαδικασίας πρόσληψης έκτακτων υπαλλήλων κρίνεται σκόπιμο όπως η διαδικασία κατάθεσης αιτιολογικών σημειωμάτων πρόσληψης στη Βουλή και λήψης γραπτής συγκατάθεσης της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού καταργηθεί. Συναφώς, το νομοσχέδιο διαμορφώθηκε με τρόπο που να καταργεί τη διαδικασία αυτή.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος.

14 Απριλίου 2016

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων