Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί Ρύθμισης Ληξιπρόθεσμων Κοινωνικών Εισφορών Νόμος του 2016»

Παρόντες:

Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος Νίκος Νικολαΐδης
Άγγελος Βότσης Γιώργος Περδίκης
Πρόδρομος Προδρόμου Νίκος Κουτσού
Μάριος Μαυρίδης Μη μέλη της επιτροπής:
Μαρία Κυριακού Αντρέας Φακοντής
Σταύρος Ευαγόρου Σκεύη Κούτρα Κουκουμά
Πάμπος Παπαγεωργίου Άριστος Δαμιανού

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 11 Απριλίου 2016. Στη συνεδρία παρευρέθηκαν η Υπουργός Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ο γενικός διευθυντής και ο διευθυντής των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων του ίδιου υπουργείου και εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η ρύθμιση της πληρωμής οφειλών φυσικών ή νομικών προσώπων προς τα Ταμεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Αδειών, Πλεονάζοντoς Προσωπικού, Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού και Κοινωνικής Συνοχής, σε μηνιαίες δόσεις.

Σημειώνεται ότι, το εν λόγω νομοσχέδιο κατατέθηκε στη Βουλή κατόπιν απαίτησης των μελών της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού, η οποία τέθηκε στα πλαίσια της συζήτησης συναφούς πρότασης νόμου που προνοεί για τη θέσπιση νομοθετικών ρυθμίσεων, σύμφωνα με τις οποίες θα παρέχεται η δυνατότητα καταβολής συσσωρευμένων ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων σε δόσεις, η οποία κατατέθηκε στη Βουλή από τον πρόεδρο της επιτροπής κ. Νικόλα Παπαδόπουλο και συνυπογράφηκε στη συνέχεια από τον πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κ. Αντρέα Φακοντή.

Σημειώνεται περαιτέρω ότι, ο πρόεδρος της επιτροπής κ. Νικόλας Παπαδόπουλος με επιστολή του, ημερομηνίας 31 Μαρτίου 2016, πληροφόρησε την Υπουργό Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ότι, σε περίπτωση που μέχρι τη συνεδρία της ολομέλειας του σώματος ημερομηνίας 7 Απριλίου 2016, σύμφωνα και με τις δεσμεύσεις τόσο της ίδιας όσο και άλλων αξιωματούχων του ίδιου υπουργείου, δεν έχει κατατεθεί από πλευράς εκτελεστικής εξουσίας νομοσχέδιο το οποίο να ρυθμίζει το εν λόγω ζήτημα, τότε η επιτροπή θα προωθούσε προς ψήφιση την εν λόγω πρόταση νόμου.

Συναφώς, το αρμόδιο υπουργείο, ανταποκρινόμενο στο αίτημα της επιτροπής, προχώρησε στην κατάθεση του εν λόγω νομοσχεδίου, του οποίου, σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν, απώτερος στόχος είναι η ανακούφιση των οφειλετών οι οποίοι, λόγω της συνεχιζόμενης οικονομικής κρίσης, αδυνατούν να ανταποκριθούν έγκαιρα στις υποχρεώσεις τους, με αποτέλεσμα να κινδυνεύουν να υποστούν δικαστικά και άλλα μέτρα.

Ως εκ τούτου, με το υπό αναφορά νομοσχέδιο παρέχεται η δυνατότητα αποπληρωμής συσσωρευμένων οφειλών αναφορικά με κοινωνικές εισφορές σε μηνιαίες δόσεις για περιπτώσεις φυσικών ή νομικών προσώπων τα οποία, λόγω της οικονομικής κρίσης, έχουν συσσωρεύσει ληξιπρόθεσμες οφειλές.

Σημειώνεται ότι με το υπό συζήτηση νομοσχέδιο προνοούνται, μεταξύ άλλων, ρυθμίσεις που αφορούν στον τρόπο υποβολής από τον οφειλέτη της αίτησης για ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών του, τη διαδικασία και το χρονοδιάγραμμα εξέτασης της αίτησής του από το διευθυντή Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων, τον τρόπο καταβολής από τον οφειλέτη των υπαγόμενων στη ρύθμιση οφειλών, καθώς και το δικαίωμα του οφειλέτη για υποβολή στην Υπουργό Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ένστασης εναντίον οποιασδήποτε απόφασης η οποία εκδίδεται από το διευθυντή Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Περαιτέρω, προνοούνται ρυθμίσεις για την εξόφληση οφειλών σε δόσεις, οι οποίες είχαν συμφωνηθεί προ της έναρξης της ισχύος της υπό ψήφιση νομοθεσίας.

Στα πλαίσια της συζήτησης του νομοσχεδίου ενώπιον της επιτροπής, η Υπουργός Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, αναλύοντας το πεδίο εφαρμογής του νόμου δήλωσε ότι στο παρόν στάδιο υπολογίζεται ότι εκκρεμούν ληξιπρόθεσμες οφειλές που ανέρχονται περίπου στα €300 εκατομ.

Οι οφειλές αυτές, σύμφωνα και με κατάλογο που κατατέθηκε, αφορούν επιδικασμένες και τρέχουσες οφειλές νομικών προσώπων (εταιρείες περιορισμένης ευθύνης) που ανέρχονται συνολικά στα €179.386.980, επιδικασμένες και τρέχουσες οφειλές φυσικών προσώπων συνολικού ύψους €84.404.501 και τρέχουσες οφειλές οργανισμών ύψους €29.201.165.

Αναλύοντας τις ειδικότερες πρόνοιες του νομοσχεδίου, η υπουργός δήλωσε ότι η προτεινόμενη ρύθμιση θα ισχύσει για περίοδο τριών μηνών από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του προτεινόμενου νόμου, προθεσμία εντός της οποίας οι οφειλέτες που επιθυμούν να ενταχθούν στο σύστημα καταβολής οφειλών σε δόσεις πρέπει να υποβάλουν σχετική αίτηση. Η υπουργός διευκρίνισε ότι, μετά την πάροδο των τριών μηνών, επανέρχεται το υφιστάμενο καθεστώς καταβολής οφειλών, εκτός εάν κριθεί σκόπιμο να παρασχεθεί παράταση της προθεσμίας, κάτι το οποίο θα μελετηθεί εν ευθέτω χρόνω. Η ίδια αξιωματούχος ανέφερε ότι το περιθώριο των τριών μηνών κρίνεται ικανοποιητικό, δηλώνοντας παράλληλα ότι, εάν παρασχεθεί πολύ μεγαλύτερο χρονικό περιθώριο, αυτό ενδεχομένως να επενεργήσει αρνητικά και να θέσει σε κίνδυνο την κεφαλαιακή επάρκεια του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Αναφορικά με τις επιδικασμένες οφειλές για τις οποίες εκκρεμεί η εκτέλεση δικαστικού διατάγματος, η αρμόδια υπουργός δήλωσε ότι, με βάση τις πρόνοιες του νομοσχεδίου, παρέχεται το δικαίωμα, σύμφωνα και με το άρθρο 53 του Συντάγματος της Δημοκρατίας, στο Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, κατόπιν πληροφόρησης που λαμβάνει από το διευθυντή των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων, να ενεργήσει, ώστε η εκτέλεση του διατάγματος να υπαχθεί σε ρύθμιση βάσει της προτεινόμενης νομοθεσίας. Περαιτέρω, σύμφωνα με τα όσα ανέφερε η υπουργός, ενόψει της επικείμενης ψήφισης του νομοσχεδίου σε νόμο, αναμένεται ότι θα ανασταλεί η ποινική δίωξη για ληξιπρόθεσμες οφειλές που αφορούν στο έτος 2015. Τέλος, η υπουργός ενημέρωσε την επιτροπή ότι στο νομοσχέδιο περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, και ειδικές ρυθμίσεις που αφορούν στους λήπτες ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος ή δημόσιου βοηθήματος, καθώς και ρυθμίσεις βάσει των οποίων διατηρείται το δικαίωμα συμψηφισμού οφειλών με οφειλές του κράτος προς τον οφειλέτη.

Η επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, εισηγήθηκε όπως, σε μια προσπάθεια περαιτέρω στήριξης και ανακούφισης των οφειλετών που αδυνατούν να ανταποκριθούν έγκαιρα στις υποχρεώσεις τους, το υπουργείο προχωρήσει στην αναθεώρηση του νομοσχεδίου, ώστε η περίοδος εφαρμογής του νόμου να επεκταθεί από τρεις μήνες σε τέσσερις και η ρύθμιση της οφειλής, αντί να καταβάλλεται σε τριάντα έξι ισόποσες δόσεις, όπως προβλέπεται στο νομοσχέδιο, να καταβάλλεται σε σαράντα οκτώ ισόποσες δόσεις.

Η αρμόδια υπουργός δήλωσε ότι δεν μπορεί στο παρόν στάδιο να τοποθετηθεί υπέρ ή κατά της πιο πάνω εισήγησης, καθότι το θέμα αποτελεί αρμοδιότητα του Υπουργικού Συμβουλίου.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού υιοθετεί τους σκοπούς του υπό αναφορά νομοσχεδίου και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή του σε νόμο, αφού προηγουμένως τροποποιηθεί νομοτεχνικά, ώστε να περιληφθούν σε αυτό οι πιο πάνω τεθείσες εισηγήσεις της.

 

 

12 Απριλίου 2016

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων