Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών για το νομοσχέδιο «Ο περί των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων και για Συναφή Θέματα Νόμος του 2016» και για τους κανονισμούς «Οι περί της Διαχείρισης της Εκτέλεσης Δημοσίων Συμβάσεων και των Διαδικασιών Αποκλεισμού των Οικονομικών Φορέων από Διαδικασίες Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Κανονισμοί του 2016»

Παρόντες:

Γεώργιος Γεωργίου, πρόεδρος Ρούλα Μαυρονικόλα
Αριστοτέλης Μισός Γιώργος Περδίκης
Μαρία Κυριακού Μη μέλη της επιτροπής:
Άριστος Δαμιανού Δημήτρης Συλλούρης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 5 και 12 Απριλίου 2016, και τους πιο πάνω κανονισμούς σε νέα συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 12 Απριλίου 2016. Στα πλαίσια της εξέτασης των νομοθετημάτων κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής ο Γενικός Ελεγκτής της Δημοκρατίας, η Γενική Λογίστρια της Δημοκρατίας και εκπρόσωποι της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, του ΚΕΒΕ, της ΟΕΒ και του ΕΤΕΚ. Οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών και της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν παρευρέθηκαν στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η εναρμόνιση της κυπριακής νομοθεσίας με την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με αριθμό 2014/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με τις διαδικασίες σύναψης δημόσιων συμβάσεων και την κατάργηση της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ μέσω της κατάργησης του περί του Συντονισμού των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων, Προμηθειών, Έργων και Υπηρεσιών και για Συναφή Θέματα Νόμου του 2006 και της εισαγωγής του προτεινόμενου νόμου στην κυπριακή νομοθεσία.

Ειδικότερα, με τον προτεινόμενο νόμο σκοπείται η απλούστευση και ο εκσυγχρονισμός του συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημόσιων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών. Στο εν λόγω νομοσχέδιο περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων οι ακόλουθες διατάξεις:

1. Οι διατάξεις της υπό αναφορά Οδηγίας ενσωματώνονται στα Μέρη Ι έως IV του νομοσχεδίου. Ειδικότερα, στο Μέρος Ι αυτού περιλαμβάνονται οι ερμηνευτικές διατάξεις, ο σκοπός του νόμου, οι γενικές αρχές και το πεδίο εφαρμογής του όσον αφορά δημόσιες συμβάσεις προμηθειών έργων και υπηρεσιών των οποίων η εκτιμώμενη αξία είναι ίση ή ανώτερη των κατώτατων ορίων που καθορίζονται στο άρθρο 9 του νομοσχεδίου, καθώς και οι εξαιρέσεις από το πεδίο εφαρμογής του, οι οποίες καθορίζονται στα άρθρα 11 έως 16 του νομοσχεδίου. Το Μέρος ΙΙ αποτελείται από τις ρυθμίσεις που αφορούν την προετοιμασία, την προσέγγιση των ακολουθητέων διαδικασιών, την ανάθεση και την εκτέλεση των δημόσιων συμβάσεων. Στο Μέρος ΙΙΙ ρυθμίζονται τα καθεστώτα ορισμένων ειδικών υπηρεσιών και των διαγωνισμών μελετών. Τέλος, στο Μέρος IV καταγράφονται οι ρυθμίσεις αναφορικά με τα καθήκοντα της Δημοκρατίας σε σχέση με την ορθή εφαρμογή της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ, τη συλλογή των απαραίτητων στοιχείων και την επικοινωνία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

2. Στο Μέρος V του νομοσχεδίου περιέχονται μη εναρμονιστικές διατάξεις, οι οποίες αφορούν δημόσιες συμβάσεις των οποίων η εκτιμώμενη αξία είναι κατώτερη των κατώτατων ορίων εφαρμογής της σχετικής Οδηγίας.

3. Τα Μέρη VI και VII περιλαμβάνουν τα αδικήματα από ενδεχόμενες παραβιάσεις της νομοθεσίας και τις τελικές και μεταβατικές διατάξεις για την καλύτερη εφαρμογή της νομοθεσίας.

4. Σημειώνεται περαιτέρω ότι το Τμήμα 4 του Κεφαλαίου VI του Μέρους ΙΙ του ισχύοντος νόμου, που ρυθμίζει την εφαρμογή των κανόνων που περιέχει η Οδηγία 2009/33/ΕΚ σχετικά με την προώθηση καθαρών και ενεργειακώς αποδοτικών οχημάτων οδικών μεταφορών, καθώς και το σχετικό Παράρτημα IX(A) αυτού δεν επηρεάζονται από το νομοσχέδιο και εξακολουθούν να παραμένουν σε ισχύ.

Περαιτέρω, σύμφωνα με την εισηγητική πρόταση που συνοδεύει το εν λόγω εναρμονιστικό νομοσχέδιο, μεταφέρονται οι διατάξεις της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ στο εθνικό δίκαιο, ενώ ρυθμίζονται και οι διαδικασίες σύναψης δημόσιων συμβάσεων για συμβάσεις εκτιμώμενης αξίας κάτω των ορίων εφαρμογής της υπό εναρμόνιση Οδηγίας, όπως γίνεται και με την υφιστάμενη εθνική νομοθεσία.

Ειδικότερα, το προτεινόμενο νομοσχέδιο ρυθμίζει τα ακόλουθα:

1. Καθιερώνει την έννοια “σύμβαση/διαδικασία σύναψης σύμβασης” (procurement), η οποία αφορά την απόκτηση (acquisition) προμηθειών, έργων και υπηρεσιών από τις αναθέτουσες αρχές μέσω των αντίστοιχων δημόσιων συμβάσεων.

2. Προβαίνει σε αντικατάσταση των υφιστάμενων διατάξεων, οι οποίες ισχύουν από δεκαετίες, ώστε να συνάδουν με το σύγχρονο περιβάλλον, με απλοποίηση και επίσπευση των διαδικασιών, υποχρεωτική χρήση ηλεκτρονικών μέσων, υποβοήθηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, καθιέρωση εργαλείων για συγκεντρωτικές συμβάσεις και της σύμπραξης καινοτομίας, διατάξεις σχετικά με την υπεργολαβία, την τροποποίηση και την εκτέλεση των δημόσιων συμβάσεων.

3. Προωθεί την υλοποίηση της κατευθυντήριας γραμμής της στρατηγικής “Ευρώπη 2020” για έξυπνη, αειφόρο και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη μέσω της εισαγωγής κοινωνικών και περιβαλλοντικών παραμέτρων στις δημόσιες συμβάσεις.

4. Κωδικοποιεί τις μέχρι στιγμής νομολογιακές εξελίξεις που αφορούν τον τομέα των δημόσιων συμβάσεων.

5. Προβλέπει ενισχυμένους μηχανισμούς διακυβέρνησης του τομέα των δημόσιων συμβάσεων, καθώς και την εξακολούθηση της λειτουργίας ανεξάρτητης εθνικής αρχής (το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας ως η αρμόδια αρχή δημόσιων συμβάσεων), η οποία θα είναι υπεύθυνη για την παρακολούθηση της εφαρμογής της νομοθεσίας, θα παρέχει σχετική στήριξη στις αναθέτουσες αρχές και θα υποβάλλει σχετικές αναφορές προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή όπως απαιτεί η υπό εναρμόνιση Οδηγία.

Το νομοσχέδιο, με την ψήφισή του σε νόμο, θα αντικαταστήσει τον περί του Συντονισμού των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών και για Συναφή Θέματα Νόμο [Νόμος αρ. 12(Ι) του 2006] και θα εφαρμόζεται από όλες τις αναθέτουσες αρχές του δημόσιου τομέα (υπουργεία, ανεξάρτητα γραφεία και υπηρεσίες) και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (οργανισμούς δημόσιου δικαίου, δήμους και κοινότητες) αναφορικά με τις δημόσιες συμβάσεις που αυτά συνάπτουν. Επιπρόσθετα, στο νομοσχέδιο ενσωματώνονται οι πρόνοιες της απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου με αρ. 78.616, ημερομηνίας 2 Απριλίου 2015, σε σχέση με την αύξηση των ορίων εφαρμογής των συνοπτικών διαδικασιών για τις δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών. Τέλος, σημειώνεται ότι η σχετική προθεσμία εναρμόνισης των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με τη νέα εναρμονιστική Οδηγία 2014/24/ΕΕ είναι η 18η Απριλίου 2016, ενώ το σχετικό νομοσχέδιο κατατέθηκε στη Βουλή την 31η Μαρτίου 2016.

Η Γενική Λογίστρια, το γραφείο της οποίας ορίζεται σύμφωνα με τον προτεινόμενο νόμο ως η αρμόδια αρχή δημόσιων συμβάσεων, δήλωσε ενώπιον της επιτροπής ότι η προτεινόμενη νομοθεσία καταργεί ουσιαστικά την υφιστάμενη, εκτός από το μέρος εκείνο που αφορά την προώθηση καθαρών και ενεργειακώς αποδοτικών οχημάτων οδικών μεταφορών, καθώς και το σχετικό Παράρτημα ΙΧ(Α) αυτού, που δεν επηρεάζονται από το νομοσχέδιο και εξακολουθούν να παραμένουν σε ισχύ. Επιπρόσθετα, η ίδια σημείωσε ότι η Οδηγία 2014/24/ΕΕ επιβάλλει τη θέσπιση μιας εθνικής αρχής η οποία θα είναι υπεύθυνη για την παρακολούθηση της νομοθεσίας, θα παρέχει σχετική στήριξη στις αναθέτουσες αρχές και θα υποβάλλει αναφορές σχετικά με τις επιδόσεις τους. Σημειώνεται ότι εξίσου σημαντική για το δημόσιο συμφέρον είναι και η κατά το δυνατόν συντομότερη εφαρμογή των νέων συντετμημένων προθεσμιών που προβλέπει το νομοσχέδιο για ταχύτερη διεκπεραίωση των σχετικών διαδικασιών, καθώς και για τη μείωση των απαιτούμενων εγγράφων στις προσφορές. Περαιτέρω, με το εν λόγω νομοσχέδιο προβλέπεται η παροχή ευελιξίας για συγκεντρωτικές συμβάσεις και η βελτίωση της πρόσβασης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων προς ενίσχυση του ανταγωνισμού, ενώ παρέχεται επίσης η δυνατότητα καταπολέμησης της απάτης, της διαφθοράς και της μη ανταγωνιστικής συμπεριφοράς.

Επιπρόσθετα, η Γενική Λογίστρια της Δημοκρατίας, τόσο προφορικά όσο και σύμφωνα με σχετικό έγγραφο που κατέθεσε ενώπιον της επιτροπής, δήλωσε μεταξύ άλλων ότι η βασική φιλοσοφία της νέας Οδηγίας παραμένει η ίδια με αυτήν της προηγούμενης Οδηγίας (2004/18/ΕΕ) και κατ’ επέκταση του υφιστάμενου νόμου [Νόμος αρ. 12(Ι) του 2006], με ορίζοντα την υλοποίηση της στρατηγικής “Ευρώπη 2020”. Πιο συγκεκριμένα, δήλωσε μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:

1. Προστίθενται στις γενικές αρχές η αναλογικότητα και ο υγιής ανταγωνισμός.

2. Η νέα Οδηγία προωθεί περαιτέρω τις πράσινες δημόσιες συμβάσεις μέσω της προσέγγισης του κόστους του κύκλου ζωής και της δυνατότητας αναφοράς σε συγκεκριμένη ετικέτα ή οικολογικό σήμα.

3. Με τη νέα Οδηγία γίνεται προσπάθεια απλούστευσης των διαδικασιών και μείωσης του διοικητικού φόρτου με σύντμηση των προθεσμιών για υποβολή προσφορών, ενώ εισάγεται και η νέα διαδικασία για συμπράξεις καινοτομίας με στόχο την προώθηση νεοφυών επιχειρήσεων και καινοτόμων λύσεων.

4. Η νέα Οδηγία προωθεί μέτρα για μείωση της γραφειοκρατίας με την εισαγωγή του ευρωπαϊκού ενιαίου εγγράφου για τις δημόσιες συμβάσεις, την εισαγωγή ηλεκτρονικών εργαλείων και την ευρύτερη χρήση των υπεύθυνων δηλώσεων με υποβολή αποδεικτικών στοιχείων μόνο από τον προσφέροντα που θα συγκεντρώνει τη μεγαλύτερη βαθμολογία πριν από την υπογραφή της σύμβασης.

5. Η πρόσβαση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στις δημόσιες συμβάσεις ενισχύεται ιδίως μέσα από τον καθορισμό οροφής στις απαιτήσεις για ετήσιο κύκλο εργασιών ως κριτήριο επιλογής, καθώς και από την προτροπή για διαίρεση των συμβάσεων σε τμήματα, για να δίνεται η δυνατότητα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις να διεκδικούν επιμέρους τμήματα της σύμβασης.

6. Καθίσταται υποχρεωτική η χρήση των ηλεκτρονικών μέσων στις διαδικασίες σύναψης δημόσιων συμβάσεων και καθορίζονται ειδικοί κανόνες σχετικά με τις τεχνικές και τα μέσα για τις συγκεντρωτικές δημόσιες συμβάσεις, όπως οι συμφωνίες-πλαίσιο, τα δυναμικά συστήματα αγορών, οι ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί, οι ηλεκτρονικοί κατάλογοι, οι κεντρικές αρχές αγορών και οι διασυνοριακές από κοινού δημόσιες συμβάσεις.

7. Οι αναθέτουσες αρχές ενθαρρύνονται στο εξής να βασίζουν την ανάθεση των δημόσιων συμβάσεων στην «πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά». Η μεταρρύθμιση προωθεί το συγκεκριμένο κριτήριο, ώστε να συνεκτιμώνται η ποιότητα μαζί με την τιμή ή το κόστος του κύκλου ζωής του έργου, της προμήθειας ή της υπηρεσίας.

8. Η υπό αναφορά νέα Οδηγία ενισχύει τη σχετική νομοθεσία, ρυθμίζοντας με κανόνες τη διαχείριση καταστάσεων σύγκρουσης συμφερόντων, την ευνοιοκρατία, τη διαφθορά, τους λόγους αποκλεισμού των οικονομικών φορέων για συγκεκριμένη χρονική περίοδο και την εκ των προτέρων διαβούλευση των εγγράφων των διαγωνισμών, ώστε να αποκλείονται ενδεχόμενες “φωτογραφικές” πρακτικές συγκεκριμένων προϊόντων ή υπηρεσιών.

Περαιτέρω, τα μέρη της νομοθεσίας που δεν αποτελούν εναρμονιστική υποχρέωση, αλλά εξακολουθούν να έχουν ως βάση τη φιλοσοφία της υφιστάμενης νομοθεσίας και που χρήζουν αναφοράς, πηγάζουν κυρίως από αιτήματα οργανωμένων συνόλων κατά τη διάρκεια της διαβούλευσης και είναι τα ακόλουθα:

1. Η αύξηση του ορίου για συνοπτικές διαδικασίες μέχρι €80.000 για τις υπηρεσίες.

2. Η εισαγωγή υποχρέωσης για ανάθεση υπηρεσιών με το κριτήριο της βέλτιστης σχέσης τιμής και ποιότητας σε συμβάσεις παροχής υπηρεσιών μηχανικής επιστήμης αξίας πέραν των €50.000.

Επιπλέον, όπως η ίδια δήλωσε, μια αρχή που προστίθεται, σύμφωνα με τις νέες εναρμονιστικές πρόνοιες, στις ήδη γενικές αρχές που διέπουν τις δημόσιες συμβάσεις είναι η θεσμοθέτηση της δυνατότητας λήψης μέτρων αυτοκάθαρσης εκ μέρους των οικονομικών φορέων στο πρόσωπο των οποίων συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημόσιων συμβάσεων, ώστε να επιτρέπεται η συμμετοχή τους, σε περίπτωση που αυτά τα μέτρα κριθούν επαρκή για αποφυγή επανάληψης παράνομων ή αντιεπαγγελματικών συμπεριφορών, όπως καθορίζεται στο άρθρο 57 του προτεινόμενου νομοσχεδίου.

Επιπλέον, η Γενική Λογίστρια της Δημοκρατίας δήλωσε ενώπιον της επιτροπής ότι το θέμα της νομοθετικής ρύθμισης του αποκλεισμού οικονομικών φορέων από τη συμμετοχή τους στη διαδικασία σύναψης δημόσιων συμβάσεων, σε περίπτωση παραβάσεων ή επαγγελματικών παραπτωμάτων, θα ρυθμιστεί σε μεταγενέστερο στάδιο με την κατάθεση και έγκριση από τη Βουλή των Αντιπροσώπων των σχετικών κανονισμών για τον καθορισμό των διαδικαστικών διατάξεων εφαρμογής του νέου νομοθετικού πλαισίου.

Για το ειδικό αυτό θέμα, που αφορά τον αποκλεισμό των οικονομικών φορέων που υποπίπτουν σε παραβάσεις ή σε σοβαρά επαγγελματικά παραπτώματα, στην πρώτη συνεδρία της η επιτροπή ζήτησε όπως κατατεθούν στη Βουλή των Αντιπροσώπων οι σχετικοί κανονισμοί που να ρυθμίζουν μεταξύ άλλων θεμάτων τη συνολική ρύθμιση του θέματος που αφορά τον αποκλεισμό των οικονομικών φορέων από τις διαδικασίες σύναψης δημόσιων συμβάσεων, καθώς και την προσθήκη ειδικής πρόνοιας με την οποία να ρυθμίζεται η σύσταση και η λειτουργία του αρμόδιου οργάνου που θα επιλαμβάνεται του χειρισμού και της επιβολής αποκλεισμού τέτοιων οικονομικών φορέων από τη συμμετοχή τους σε οποιαδήποτε διαδικασία σύναψης δημόσιων συμβάσεων.

Η εκτελεστική εξουσία, ανταποκρινόμενη στην έκκληση της επιτροπής, κατέθεσε στη Βουλή των Αντιπροσώπων τους υπό αναφορά κανονισμούς στις 7 Απριλίου 2016, προκειμένου να τεθεί ενώπιον της επιτροπής η συνολική ρύθμιση του θέματος που αφορά τον αποκλεισμό οικονομικών φορέων από τις διαδικασίες σύναψης δημόσιων συμβάσεων και η προώθησή τους για έγκριση από την παρούσα σύνθεση της Βουλής των Αντιπροσώπων, αφού αυτοί εξετάζονται παράλληλα με το υπό συζήτηση νομοσχέδιο.

Σκοπός των κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται με βάση τα άρθρα 57 και 93 του περί των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων και για Συναφή Θέματα Νόμου, είναι η περαιτέρω εναρμόνιση της κυπριακής νομοθεσίας με την Οδηγία Αρ. 2014/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με τις διαδικασίες σύναψης δημόσιων συμβάσεων, καθώς και σε σχέση με την απαίτηση θέσπισης των όρων εφαρμογής για τον αποκλεισμό των οικονομικών φορέων από διαδικασίες σύναψης δημόσιων συμβάσεων.

Σύμφωνα με το σχετικό επεξηγηματικό σημείωμα, οι προτεινόμενοι κανονισμοί ετοιμάστηκαν σε αντικατάσταση των υφιστάμενων κανονισμών με τίτλο «Οι περί της Εκτέλεσης Συμβάσεων (Προμήθειες, Έργα και Υπηρεσίες) Κανονισμοί του 2004» (ΚΔΠ 115/2004) και θα εφαρμόζονται από όλες τις αναθέτουσες αρχές του δημόσιου τομέα (υπουργεία, ανεξάρτητα γραφεία και υπηρεσίες), καθώς και από τις αναθέτουσες αρχές του ευρύτερου δημόσιου τομέα (οργανισμούς δημόσιου δικαίου, δήμους και κοινότητες). Περαιτέρω, με τους εν λόγω κανονισμούς ρυθμίζεται το θέμα που αφορά τον αποκλεισμό των οικονομικών φορέων από τις διαδικασίες σύναψης δημόσιων συμβάσεων, καθώς και τη σύσταση και τη λειτουργία του αρμόδιου οργάνου που θα επιλαμβάνεται του χειρισμού υποθέσεων αποκλεισμού οικονομικών φορέων από τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων. Επιπλέον, με τους κανονισμούς ρυθμίζονται μεταξύ άλλων θέματα που αφορούν τη διαχείριση της εκτέλεσης δημόσιων συμβάσεων και συγκεκριμένα τη διαδικασία τροποποίησης των δημόσιων συμβάσεων, την αξιολόγηση της απόδοσης των ανάδοχων δημόσιας σύμβασης, καθώς και την παραλαβή προμηθειών από δημόσιες συμβάσεις προμηθειών.

Περαιτέρω, σύμφωνα με τους κανονισμούς, ρυθμίζεται και η σύσταση Επιτροπής Αποκλεισμού, που θα επιλαμβάνεται υποθέσεων αποκλεισμού των οικονομικών φορέων από τη διαδικασία σύναψης δημόσιων συμβάσεων για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, η οποία αποτελείται από το Γενικό Λογιστή της Δημοκρατίας ως πρόεδρο και από τέσσερα μέλη, τους τρεις γενικούς διευθυντές των Υπουργείων Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού και Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, καθώς και από έναν πρώην δικαστή του Ανωτάτου Δικαστηρίου.

Ο Γενικός Ελεγκτής της Δημοκρατίας δήλωσε ενώπιον της επιτροπής ότι συμφωνεί με τις πρόνοιες των εν λόγω νομοθετημάτων, αφού το υπό συζήτηση νομοσχέδιο αποτελεί εναρμονιστικό νομοσχέδιο και απλώς μεταφέρονται οι διατάξεις της υπό αναφορά Οδηγίας στο κυπριακό δίκαιο. Περαιτέρω, πρόσθεσε ότι τόσο στο νομοσχέδιο όσο και στους κανονισμούς υπάρχουν αναφορές σχετικά με τη διαδικασία αποκλεισμού από κεντρικό όργανο των οικονομικών φορέων που υποπίπτουν σε παραβάσεις ή παραπτώματα και εισηγήθηκε όπως προωθηθούν για ψήφιση και έγκριση από τη Βουλή.

Η εκπρόσωπος του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας ανέφερε ενώπιον της επιτροπής ότι τόσο το νομοσχέδιο όσο και οι κανονισμοί καλύπτουν εκτενώς όλο το φάσμα της διαδικασίας σύναψης συμβάσεων. Περαιτέρω, πρόσθεσε ότι με το νομοσχέδιο μεταφέρονται ουσιαστικά οι εναρμονιστικές διατάξεις της κοινοτικής Οδηγίας, που η κυπριακή πολιτεία έχει υποχρέωση να υιοθετήσει.

Ο εκπρόσωπος του ΚΕΒΕ ανέφερε ενώπιον της επιτροπής ότι συμφωνεί με την προώθηση του εν λόγω νομοσχεδίου και των προτεινόμενων κανονισμών και περαιτέρω συμφωνεί με τη διαμόρφωσή τους με τέτοιο τρόπο, ώστε να παρέχεται η δυνατότητα αποκλεισμού οικονομικών φορέων από όργανο που θα συσταθεί σε κεντρικό επίπεδο και θα επιλαμβάνεται υποθέσεων παραβάσεων ή επαγγελματικών παραπτωμάτων από οικονομικούς φορείς.

Ο εκπρόσωπος της ΟΕΒ ανέφερε ενώπιον της επιτροπής ότι συμφωνεί με τα προτεινόμενα νομοθετήματα, καθώς και με τις σχετικές νομοθετικές ρυθμίσεις που αφορούν τον αποκλεισμό οικονομικών φορέων, που προωθούνται για ενσωμάτωση στο κείμενο του νομοσχεδίου.

Ο εκπρόσωπος του ΕΤΕΚ ανέφερε ενώπιον της επιτροπής ότι συμφωνεί με την προώθηση του εν λόγω νομοσχεδίου και των κανονισμών όπως αυτά κατατέθηκαν από την εκτελεστική εξουσία, καθώς και με την προτεινόμενη σύσταση οργάνου που θα επιλαμβάνεται υποθέσεων αποκλεισμού προσφοροδοτών σε περίπτωση επαγγελματικών ή άλλων παραπτωμάτων.

Τέλος, σημειώνεται ότι στο στάδιο της εξέτασης του νομοσχεδίου η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών ζήτησε από την εκτελεστική εξουσία την προσθήκη συγκεκριμένης πρόνοιας στο άρθρο 57(1) αυτού σχετικά με την παραδοχή των οικονομικών φορέων για την εμπλοκή τους σε αδικήματα κατά τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων. Με απόφασή του το Υπουργικό Συμβούλιο στις 6 Απριλίου 2016 ενέκρινε την εν λόγω τροποποίηση, η οποία ενσωματώθηκε στο αρχικό κείμενο της προτεινόμενης νομοθεσίας. Με την προσθήκη της συγκεκριμένης πρόνοιας καθίσταται δυνατός ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων οι οποίοι έχουν παραδεχθεί την εμπλοκή τους σε αδικήματα που συνιστούν υποχρεωτικούς λόγους αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημόσιων συμβάσεων, όπως προβλέπονται στο εν λόγω άρθρο του νομοσχεδίου.

Υπό το φως των πιο πάνω, ο πρόεδρος και τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών, αφού έλαβαν υπόψη τους όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν τους, ομόφωνα επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν επί των προνοιών του νομοσχεδίου και των κανονισμών όπως αυτά τελικά διαμορφώθηκαν από νομοτεχνικής άποψης κατά τη συζήτησή τους στην ολομέλεια του σώματος.

 

12 Απριλίου 2016

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων