Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί Διοικητικής Συνεργασίας στον Τομέα της Φορολογίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2016»

Παρόντες:

Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος Σταύρος Ευαγόρου
Άγγελος Βότσης Νίκος Νικολαΐδης
Πρόδρομος Προδρόμου Γιώργος Περδίκης
Μάριος Μαυρίδης Νίκος Κουτσού
Μαρία Κυριακού  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 4 και 11 Απριλίου 2016. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, του Τμήματος Φορολογίας του ίδιου υπουργείου, του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου (ΣΕΛΚ), του Συνδέσμου Τραπεζών Κύπρου και του Συνδέσμου Διεθνών Τραπεζών Κύπρου .

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση του περί Διοικητικής Συνεργασίας στον Τομέα της Φορολογίας Νόμου, ώστε να επιτευχθεί εναρμόνιση με την Οδηγία 2014/107/ΕΕ του Συμβουλίου, της 9ης Δεκεμβρίου 2014, για την τροποποίηση της Oδηγίας 2011/16/ΕΕ όσον αφορά την υποχρεωτική αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών στο φορολογικό τομέα.

Ειδικότερα, με το υπό αναφορά νομοσχέδιο προτείνονται μεταξύ άλλων οι ακόλουθες τροποποιήσεις στην ισχύουσα νομοθεσία:

1. Ο ορισμός του όρου “αυτόματη ανταλλαγή” να αντικατασταθεί από νέο ορισμό ο οποίος να σημαίνει τη συστηματική γνωστοποίηση προκαθορισμένων πληροφοριών σχετικά με φορολογικούς κατοίκους άλλων κρατών μελών στο οικείο κράτος μέλος φορολογικής κατοικίας, χωρίς προηγούμενο αίτημα και ανά προκαθορισμένα τακτά διαστήματα.

2. Η Δημοκρατία να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα, προκειμένου να απαιτεί από τα δηλούντα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα να υποβάλλουν τα απαραίτητα στοιχεία, να τηρούν τους κανόνες δέουσας επιμέλειας που προβλέπονται στον προτεινόμενο νόμο και να διασφαλίζουν την αποτελεσματική εφαρμογή των κανόνων αυτών.

3. Η αρμόδια αρχή της Δημοκρατίας δυνάμει των εφαρμοστέων κανόνων υποβολής στοιχείων και δέουσας επιμέλειας, όπως προβλέπονται στον προτεινόμενο νόμο, να γνωστοποιεί στην αρμόδια αρχή οποιουδήποτε άλλου κράτους μέλους, με αυτόματη ανταλλαγή και εντός εννέα μηνών από το τέλος του ημερολογιακού έτους ή άλλης αντίστοιχης περιόδου υποβολής στοιχείων που αφορούν οι πληροφορίες, τις σχετικές πληροφορίες σε σχέση με φορολογικές περιόδους από την 1η Ιανουαρίου 2016 και μετέπειτα όσον αφορά δηλωτέο λογαριασμό.

4. Η Δημοκρατία να έχει την ευθύνη για την αναγκαία ανάπτυξη των συστημάτων της, ώστε να καταστεί δυνατή η ανταλλαγή πληροφοριών μέσω του δικτύου CCN, καθώς και την ευθύνη για διασφάλιση της ασφάλειας των συστημάτων της.

5. Κάθε δηλωτέο πρόσωπο να ειδοποιείται από την αρμόδια αρχή ή από το δηλούν χρηματοπιστωτικό ίδρυμα ή από άλλο πρόσωπο, υπηρεσία ή οργανισμό που τηρεί δεδομένα για λογαριασμό του σε περίπτωση παραβίασης των δεδομένων αυτού.

6. Η Δημοκρατία να παραιτείται από κάθε αξίωση για επιστροφή δαπανών που προκύπτουν από την εφαρμογή της νομοθεσίας, εξαιρουμένων, όπου απαιτείται, των αμοιβών εμπειρογνωμόνων.

7. Η Δημοκρατία να διασφαλίζει τα ακόλουθα:

α. Κάθε δηλούν χρηματοπιστωτικό ίδρυμα που βρίσκεται υπό τη δικαιοδοσία της θα ενημερώνει κάθε ενδιαφερόμενο δηλωτέο πρόσωπο για τη συλλογή πληροφοριών που το αφορούν και οι οποίες πρόκειται να διαβιβαστούν.

β. Το δηλούν χρηματοπιστωτικό ίδρυμα θα παρέχει στο ενδιαφερόμενο πρόσωπο πριν από την υποβολή οποιωνδήποτε πληροφοριών στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους φορολογικής κατοικίας του δηλωτέου προσώπου κάθε πληροφορία της οποίας αυτό δικαιούται να λάβει γνώση δυνάμει της εθνικής νομοθεσίας, ώστε το εν λόγω πρόσωπο να μπορεί να ασκεί τα δικαιώματά του για την προστασία των δεδομένων του.

γ. Οι πληροφορίες που συλλέγονται και υφίστανται επεξεργασία θα διατηρούνται μόνο για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται βάσει των διατάξεων της νομοθεσίας.

δ. Θα επιβάλλονται κυρώσεις, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τις διαδικασίες που προβλέπονται στη νομοθεσία.

Όπως είναι γνωστό, η Οδηγία 2011/16/ΕΕ προβλέπει την υποχρεωτική αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών αναφορικά με ορισμένες κατηγορίες εισοδήματος και κεφαλαίου, κυρίως μη χρηματοοικονομικής φύσης, τα οποία οι φορολογούμενοι διαθέτουν σε κράτη μέλη διαφορετικά από το κράτος φορολογικής κατοικίας τους.

Σημειώνεται ότι με την εν λόγω Οδηγία θεσπίζεται μια σταδιακή προσέγγιση για ενίσχυση της αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών μέσω της προοδευτικής επέκτασής της σε νέες κατηγορίες εισοδήματος και κεφαλαίου, καθώς και της άρσης της προϋπόθεσης ότι οι πληροφορίες πρέπει να ανταλλάσσονται, μόνο όταν αυτές είναι διαθέσιμες.

Σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση που συνοδεύει το υπό αναφορά νομοσχέδιο, για σκοπούς ελαχιστοποίησης του κόστους και του διοικητικού άχθους, τόσο για τις φορολογικές αρχές όσο και για τους οικονομικούς φορείς, η Οδηγία 2011/16/ΕΕ τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2014/107/ΕΕ, ώστε να διασφαλιστεί η ευθυγράμμιση του διευρυμένου πεδίου εφαρμογής της αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών με τις διεθνείς εξελίξεις. Προς επίτευξη του σκοπού αυτού, τα κράτη μέλη πρέπει μεταξύ άλλων να απαιτούν από τα χρηματοπιστωτικά τους ιδρύματα να υποβάλλουν χρηματοοικονομικές πληροφορίες και κανόνες δέουσας επιμέλειας που να συνάδουν πλήρως με τους κανόνες που καθορίζονται από το Κοινό Πρότυπο Αναφοράς του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ).

Σημειώνεται ότι το Κοινό Πρότυπο Αναφοράς του ΟΟΣΑ καθορίζει τους κανόνες δέουσας επιμέλειας που πρέπει να εφαρμόζουν δηλούντα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, προκειμένου η Δημοκρατία να μπορεί να κοινοποιεί μέσω αυτόματης ανταλλαγής τις πληροφορίες που αφορούν τους χρηματοοικονομικούς λογαριασμούς. Σε σχέση με την ανταπόκριση της Δημοκρατίας προς τις διεθνείς αυτές υποχρεώσεις, έχει εκδοθεί σχετικό διάταγμα σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων Νόμου, το οποίο έχει τεθεί σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2016.

Σημειώνεται περαιτέρω ότι έχει διαβιβαστεί προειδοποιητική επιστολή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή προς τη Κυπριακή Δημοκρατία, καθώς οι πρόνοιες που καθορίζονται στην υπό αναφορά τροποποιητική Οδηγία θα έπρεπε να είχαν μεταφερθεί στην εθνική νομοθεσία μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2015.

Κατά τη συζήτηση του θέματος στην επιτροπή, η εκπρόσωπος του Τμήματος Φορολογίας του Υπουργείου Οικονομικών ανέφερε ότι ο προτεινόμενος νόμος αφορά αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών χρηματοοικονομικών λογαριασμών των κρατών μελών και ότι η ανταλλαγή αυτή θα πραγματοποιείται μια φορά το χρόνο.

Η ίδια πιο πάνω εκπρόσωπος δήλωσε ότι η πρώτη ανταλλαγή πληροφοριών θα πραγματοποιηθεί την 1η Σεπτεμβρίου 2017 και ως εκ τούτου η Δημοκρατία πρέπει να είναι έτοιμη σε ό,τι αφορά την εφαρμογή των κανόνων δέουσας επιμέλειας.

Η εκπρόσωπος του Συνδέσμου Τραπεζών δήλωσε ότι συμφωνεί με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του υπό αναφορά νομοσχεδίου και κατέθεσε σχετικό υπόμνημα, ημερομηνίας 4 Απριλίου 2016, με εισηγήσεις για μικρής έκτασης τροποποιήσεις επί του κειμένου αυτού. Συναφώς, το Υπουργείο Οικονομικών κατέθεσε αναθεωρημένο κείμενο νομοσχεδίου στο οποίο ενσωματώθηκε μέρος των εισηγήσεων αυτών.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, ομόφωνα εισηγείται την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο.

 

 

 

 

 

12 Απριλίου 2016

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων