Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας και Πολιτισμού για τα νομοσχέδια και τους κανονισμούς του επισυνημμένου παραρτήματος

Παρόντες:

Γεώργιος Τάσου, πρόεδρος Αντρέας Καυκαλιάς
Ανδρέας Θεμιστοκλέους Αθηνά Κυριακίδου
Ευθύμιος Δίπλαρος Νίκος Κουτσού
Γιώργος Γεωργίου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού εξέτασε τα νομοσχέδια και τους κανονισμούς του επισυνημμένου παραρτήματος σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 5 Απριλίου 2016. Στη συνεδρία αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, του Υπουργείου Οικονομικών, της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, του Πανεπιστημίου Κύπρου και του Κυπριακού Συμβουλίου Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών (ΚΥΣΑΤΣ). Η Φοιτητική Ένωση Πανεπιστημίου Κύπρου, παρ’ όλο που κλήθηκε, δεν εκπροσωπήθηκε στη συνεδρία της επιτροπής.

Σκοπός του πρώτου νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του περί Πανεπιστημίου Κύπρου Νόμου, ώστε να διευρυνθεί η δυνατότητα προσφοράς διαπανεπιστημιακών προγραμμάτων σπουδών από το Πανεπιστήμιο Κύπρου τόσο εντός όσο και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ειδικότερα, με βάση την υφιστάμενη νομοθεσία το Πανεπιστήμιο Κύπρου μπορεί να προσφέρει σε οποιαδήποτε γλώσσα διαπανεπιστημιακά προγράμματα σπουδών, τα οποία εντάσσονται σε καθορισμένα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η εν λόγω πρόνοια όμως χρήζει τροποποίησης, διότι αφενός αναφέρεται ονομαστικά σε ευρωπαϊκά προγράμματα των οποίων η λειτουργία έχει τερματιστεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν αντικατασταθεί από άλλα παρόμοιου τύπου προγράμματα και αφετέρου είναι περιοριστική και αποτελεί τροχοπέδη στην εξέλιξη του πανεπιστημίου ως προς τον τομέα των διαπανεπιστημιακών προγραμμάτων που προσφέρονται σε συνεργασία με ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης τόσο της Κύπρου όσο και του εξωτερικού.

Σκοπός των κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 32 του περί Πανεπιστημίου Κύπρου Νόμου, είναι η τροποποίηση των περί Πανεπιστημίου Κύπρου (Φοιτητικά Θέματα και Θέματα Σπουδών) Κανονισμών, ώστε να βελτιωθεί το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο για την προσφορά των διαπανεπιστημιακών προγραμμάτων σπουδών.

Ειδικότερα, με βάση την εισηγητική έκθεση που συνοδεύει τους εν λόγω κανονισμούς προβλέπονται τα ακόλουθα:

1. Τροποποιείται η παράγραφος (ε) του Κανονισμού 16, ώστε το Πανεπιστήμιο Κύπρου να μπορεί να προσφέρει διαπανεπιστημιακά προγράμματα σπουδών σε συνεργασία με ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης, τα οποία είναι αναγνωρισμένα από τις αρμόδιες αρχές της χώρας τους. Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το Πανεπιστήμιο Κύπρου, η παράλειψη του Κανονισμού 16(ε) να ορίσει την αναγνώριση των ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης ως προϋπόθεση για την ανάπτυξη διαπανεπιστημιακών προγραμμάτων σπουδών δυνατόν να συμπαρασύρει τίτλους σπουδών που θα απονεμηθούν σε καθεστώς μη αναγνωρισιμότητας.

2. Τροποποιούνται οι Κανονισμοί 10, 12 και 13, ώστε το Πανεπιστήμιο Κύπρου να μπορεί να προσφέρει διαπανεπιστημιακά προγράμματα που οδηγούν στην απόκτηση πτυχίου, μάστερ και διδακτορικού τίτλου σπουδών, δυνάμει διμερών συμφωνιών του Πανεπιστημίου Κύπρου με άλλα αναγνωρισμένα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, και παράλληλα να θεσπίζει κανόνες για τη ρύθμιση ζητημάτων που αφορούν στα εν λόγω προγράμματα. Επισημαίνεται ότι, παρά το γεγονός ότι ο περί Πανεπιστημίου Κύπρου Νόμος και οι υφιστάμενοι κανονισμοί επιτρέπουν την προσφορά διαπανεπιστημιακών προγραμμάτων σπουδών χωρίς περιορισμό στο επίπεδο σπουδών των προγραμμάτων αυτών, κρίνεται πως η υπό αναφορά τροποποίηση θα βελτιώσει το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο για την προσφορά των εν λόγω διαπανεπιστημιακών προγραμμάτων σπουδών.

Σκοπός του δεύτερου νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης και Παροχής Σχετικών Πληροφοριών Νόμου, ώστε να αναγνωρίζονται οι τίτλοι σπουδών που απονέμονται από κοινού από δημόσιο εκπαιδευτικό ίδρυμα ανώτατης εκπαίδευσης της Κύπρου και άλλο αναγνωρισμένο ίδρυμα ανώτατης εκπαίδευσης της Κύπρου ή του εξωτερικού.

Ειδικότερα, όπως επισημαίνεται στην εισηγητική έκθεση που συνοδεύει το εν λόγω νομοσχέδιο, η προτεινόμενη ρύθμιση αποτελεί εισήγηση του ΚΥΣΑΤΣ προς το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, με την οποία συμφωνεί το Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού δήλωσε ότι συμφωνεί με την προώθηση των πιο πάνω νομοσχεδίων και κανονισμών για τους ακόλουθους λόγους:

1. Δημιουργείται το κατάλληλο νομικό πλαίσιο, που θα διασφαλίζει την ποιότητα των διαπανεπιστημιακών προγραμμάτων σπουδών που προσφέρει το Πανεπιστήμιο Κύπρου, και απαλείφεται ο κίνδυνος προσφοράς διαπανεπιστημιακών προγραμμάτων σπουδών τα οποία μπορεί να συμπαρασυρθούν σε μη αναγνωρισιμότητα.

2. Υλοποιείται η κρατική πολιτική για εκσυγχρονισμό της ανώτερης εκπαίδευσης της Κύπρου, διότι μέσα από την προσφορά διαπανεπιστημιακών προγραμμάτων σπουδών προκύπτουν πολλαπλά οφέλη, όπως για παράδειγμα κινητικότητα φοιτητών και διδασκόντων, διεθνοποίηση της ανώτερης εκπαίδευσης της Κύπρου, ενδυνάμωση της ποιότητας των πανεπιστημίων, ανάπτυξη της ερευνητικής συνεργασίας μεταξύ των ιδρυμάτων, απασχόληση νέων ερευνητών, εξοικονόμηση ανθρώπινων πόρων και υποδομών κ.ά.

3. Υπάρχει ομοφωνία μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων ως προς τις προτεινόμενες ρυθμίσεις.

4. Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις δε συνεπάγονται οποιαδήποτε αύξηση των δημόσιων δαπανών.

Όλα τα εμπλεκόμενα μέρη συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις και των τριών υπό αναφορά νομοθετημάτων.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί επί των νομοσχεδίων και των κανονισμών στην ολομέλεια της Βουλής.

 

12 Απριλίου 2016

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

1. Ο περί Πανεπιστημίου Κύπρου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2016.

2. Οι περί Πανεπιστημίου Κύπρου (Φοιτητικά Θέματα και Θέματα Σπουδών) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2016.

3. Ο περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης και Παροχής Σχετικών Πληροφοριών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2016.

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων