Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Προσφύγων-Εγκλωβισμένων-Αγνοουμένων-Παθόντων για το νομοσχέδιο και τους κανονισμούς του επισυνημμένου παραρτήματος

Παρόντες:

Σκεύη Kούτρα Κουκουμά, πρόεδρος Σοφοκλής Φυττής
Χριστάκης Τζιοβάνης Νίκος Κουτσού
Κυριάκος Χατζηγιάννης Ζαχαρίας Κουλίας

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Προσφύγων-Εγκλωβισμένων-Αγνοουμένων-Παθόντων εξέτασε το νομοσχέδιο και τους κανονισμούς του επισυνημμένου παραρτήματος σε αριθμό συνεδριών της, που πραγματοποιήθηκαν στο διάστημα μεταξύ 16ης Μαρτίου και 6ης Απριλίου 2016. Στο πλαίσιο της συζήτησης κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Εσωτερικών, του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως, του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, της Υπηρεσίας Μερίμνης και Αποκαταστάσεως Εκτοπισθέντων, των επαρχιακών διοικήσεων και της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας. Οι εκπρόσωποι της Υπηρεσίας Διαχείρισης Τουρκοκυπριακών Υπηρεσιών και της Παγκύπριας Ένωσης Προσφύγων, παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στις συνεδρίες της επιτροπής.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση του περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) Νόμου, (Κεφ. 224), ώστε αφενός να καταστεί δυνατή η τιτλοποίηση των οικιστικών μονάδων που ανεγέρθηκαν σε κρατικά οικόπεδα αυτοστέγασης, έστω και εάν οι νόμιμοι κάτοχοι αυτών απεβίωσαν πριν τις 7 Απριλίου 2006, και αφετέρου, στις περιπτώσεις παραχώρησης εκ μέρους της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμβασης μίσθωσης σε δικαιούχους εκτοπισθέντες οι οποίοι διαμένουν σε οικιστικές μονάδες που βρίσκονται μερικώς σε κρατική γη και μερικώς σε τουρκοκυπριακή γη, το καθορισμένο μίσθωμα να μην εισπράττεται ούτε να θεωρείται οφειλόμενο.

Ειδικότερα, με το εν λόγω νομοσχέδιο,

1. καθορίζεται η έννοια των όρων «κυβερνητικός οικισμός» και «συνοικισμός αυτοστέγασης»,

2. προβλέπεται ότι η εγγραφή των εν λόγω συμβάσεων μίσθωσης θα γίνεται χωρίς την εξασφάλιση οποιωνδήποτε αδειών από τις αρμόδιες αρχές και

3. προβλέπεται ότι οι συμβάσεις μίσθωσης δε θα υπόκεινται σε χαρτοσήμανση δυνάμει του περί Χαρτοσήμων Νόμου.

Σκοπός των πρώτων κανονισμών του παραρτήματος είναι η τροποποίηση των κανονισμών με τίτλο «Οι περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Παραχώρηση Τίτλων Ιδιοκτησίας σε Εκτοπισθέντες και άλλα Πρόσωπα) (Ειδικοί) Κανονισμοί», ώστε να καταστεί δυνατή η παραχώρηση και εγγραφή αντισταθμιστικού οικοπέδου σε εκτοπισθέντες που διαμένουν σε τουρκοκυπριακές κατοικίες, η εγγραφή οικιστικών μονάδων που βρίσκονται σε οικισμούς αυτοστέγασης και των οποίων οι δικαιούχοι απεβίωσαν πριν τις 7 Απριλίου 2006 και η εγγραφή οικιστικών μονάδων που βρίσκονται σε οικισμούς αυτοστέγασης και των οποίων οι δικαιούχοι είναι εκτοπισθέντες εκ μητρογονίας.

Ειδικότερα, με τους υπό αναφορά κανονισμούς προβλέπονται τα ακόλουθα:

1. Ο καθορισμός της έννοιας των όρων «αντισταθμιστικό οικόπεδο», «δικαιούχος» «δικαιούχος αντισταθμιστικού οικοπέδου» και «παραχωρητήριο έγγραφο».

2. Η εγγραφή της οικιστικής μονάδας στο όνομα του δικαιούχου ή η εγγραφή του αντισταθμιστικού οικοπέδου στο όνομα του δικαιούχου αντισταθμιστικού οικοπέδου, η οποία θα πραγματοποιείται ύστερα από έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου και υποβολή σχετικής αίτησης στο διευθυντή του Κτηματολογίου και Χωρομετρίας και αφού ο δικαιούχος ή ο δικαιούχος αντισταθμιστικού οικοπέδου αποδεχθεί την εν λόγω εγγραφή με υπεύθυνη δήλωσή του.

3. Ο δικαιούχος ή ο δικαιούχος αντισταθμιστικού οικοπέδου εντός περιόδου πέντε ετών θα μπορεί να μεταβιβάσει την οικιστική μονάδα ή το αντισταθμιστικό οικόπεδο, αντίστοιχα, στα τέκνα του, νοουμένου ότι αυτά δεσμεύονται ότι δε θα μεταβιβάσουν την οικιστική μονάδα ή το αντισταθμιστικό οικόπεδο πριν από την παρέλευση των πέντε ετών.

4. Εάν ο δικαιούχος αντισταθμιστικού οικοπέδου απεβίωσε κατά ή μετά την 7η Απριλίου 2006, τότε το αντισταθμιστικό οικόπεδο που εδικαιούτο κατά την ημέρα του θανάτου του και για το οποίο είχε δικαίωμα τιτλοποίησης αποτελεί μέρος της περιουσίας του και είναι αντικείμενο κληρονομικής διαδοχής. Περαιτέρω, εάν στην κατοικία τουρκοκυπριακής ιδιοκτησίας που κατείχε ο αποβιώσας διαβιούσαν ή συγκατοικούσαν άλλα συγγενικά πρόσωπα, τα οποία νόμιμα και μόνιμα διαμένουν στην εν λόγω κατοικία, τότε το αντισταθμιστικό οικόπεδο θα παραχωρείται και θα εγγράφεται στα πρόσωπα αυτά.

Σκοπός των δεύτερων κανονισμών του παραρτήματος είναι η θέσπιση νέων κανονισμών με βάση το άρθρο 18(3) του περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) Νόμου, ώστε να διασφαλισθεί η συνέχιση της κατοχής από τους σημερινούς κατόχους των οικιστικών μονάδων που έχουν ανεγερθεί μερικώς σε κρατική γη και μερικώς σε γη τουρκοκυπριακής ιδιοκτησίας, σε οικισμούς στέγασης εκτοπισθέντων ή σε οικισμούς αυτοστέγασης μέχρι τη λήξη της έκρυθμης κατάστασης που δημιουργήθηκε εξαιτίας της τουρκικής εισβολής, έτσι που ο εκτοπισθείς μισθωτής να αποκτά εμπράγματο δικαίωμα στην οικιστική μονάδα που κατέχει και το δικαίωμα αυτό να μπορεί να μεταβιβασθεί, υπομισθωθεί, υποθηκευθεί και κληρονομηθεί.

Στα πλαίσια της συζήτησης που διεξήχθη, η εκπρόσωπος του Υπουργείου Εσωτερικών δήλωσε ότι η σημασία των προτεινόμενων νομοθετικών ρυθμίσεων έγκειται, μεταξύ άλλων, στην παροχή δυνατότητας τιτλοποίησης των οικιστικών μονάδων που ανεγέρθηκαν σε κρατικά οικόπεδα αυτοστέγασης , έστω και αν οι νόμιμοι κάτοχοί τους απεβίωσαν πριν τις 7 Απριλίου 2006, αίροντας με τον τρόπο αυτό την αδικία που μέχρι σήμερα υφίστατο σε σχέση με τα κληρονομικά δικαιώματα επί των υπό αναφορά κατοικιών, τα οποία δεν αναγνωρίζονταν από τη Δημοκρατία.

Όλοι οι κληθέντες και παρευρεθέντες συμφώνησαν τόσο με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του προτεινόμενου νομοσχεδίου όσο και των υπό αναφορά κανονισμών.

Η Επιτροπή Προσφύγων-Εγκλωβισμένων-Αγνοουμένων-Παθόντων, αφού διεξήλθε τις επιμέρους πρόνοιες του νομοσχεδίου και των κανονισμών, επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί κατά τη συζήτησή τους στην ολομέλεια του σώματος.

12 Απριλίου 2016

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

1. Ο περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2016.

2. Οι περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Παραχώρηση Τίτλων Ιδιοκτησίας σε Εκτοπισθέντες και άλλα Πρόσωπα) (Ειδικοί) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2016.

                    3. Οι περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Παραχώρηση Συμβάσεων Μίσθωσης σε Εκτοπισθέντες και άλλα Πρόσωπα) (Ειδικοί)                     Κανονισμοί του 2016.

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων