Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων για το νομοσχέδιο «Ο περί της Συμφωνίας Δανειακής Διευκόλυνσης μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας, του Εθνικού Ταμείου Εξυγίανσης και του Ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης (Κυρωτικός) Νόμος του 2016»

Παρόντες:

Αβέρωφ Νεοφύτου, πρόεδρος Αδάμος Αδάμου
Πρόδρομος Προδρόμου Αθηνά Κυριακίδου
Γιώργος Λουκαΐδης  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 22 Μαρτίου 2016. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών. Το Υπουργείο Εξωτερικών και η Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας, παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στη συνεδρία της επιτροπής.

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η κατά το άρθρο 169(2) του συντάγματος κύρωση της Συμφωνίας Δανειακής Διευκόλυνσης μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας, του Εθνικού Ταμείου Εξυγίανσης και του Ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης, που προνοεί για την παραχώρηση πιστωτικού ορίου από τη Δημοκρατία προς το Ενιαίο Ταμείο Εξυγίανσης, στα πλαίσια της ενδιάμεσης χρηματοδότησης του ταμείου. Το εν λόγω ταμείο αποτελεί μέρος του Ενιαίου Μηχανισμού Εξυγίανσης και αποτελεί εργαλείο που χρησιμοποιείται για την εξυγίανση προβληματικών τραπεζών, αφού πρώτα εξαντληθούν άλλες επιλογές.

Σύμφωνα με την εκπρόσωπο του Υπουργείου Οικονομικών, καθώς και με τα γραπτά στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, η τελική απόφαση για υπογραφή από τα κράτη μέλη της Συμφωνίας Δανειακής Διευκόλυνσης στο Ενιαίο Ταμείο Εξυγίανσης λήφθηκε στη συνάντηση των Υπουργών Οικονομικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 8 Δεκεμβρίου 2015. Ο Ενιαίος Μηχανισμός Εξυγίανσης αποτελείται από το Ενιαίο Συμβούλιο Εξυγίανσης και το Ενιαίο Ταμείο Εξυγίανσης, το οποίο συστήνεται σε υπερεθνικό επίπεδο και θα χρησιμοποιηθεί για την εξυγίανση των προβληματικών τραπεζών, αφού εξαντληθούν άλλες επιλογές, όπως το εργαλείο διάσωσης με ίδια μέσα. Σκοπός του Ενιαίου Μηχανισμού Εξυγίανσης είναι να εξασφαλίζει τάχιστα τη δυνατή εξυγίανση προβληματικών τραπεζών, ελαχιστοποιώντας το κόστος για τους φορολογουμένους και την πραγματική οικονομία. Το θεσμικό πλαίσιο του Ενιαίου Μηχανισμού Εξυγίανσης ισχύει για τις τράπεζες των κρατών μελών που ανήκουν στην Ευρωζώνη και των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που επιλέγουν να συμμετάσχουν στην τραπεζική ένωση. Το εν λόγω ταμείο θα χρηματοδοτείται από συνεισφορές του τραπεζικού τομέα για διάστημα οκτώ ετών, οπότε θα φτάσει τα €55 δις ή ποσοστό ενός τοις εκατόν (1%) του ποσού των καλυπτόμενων καταθέσεων όλων των πιστωτικών ιδρυμάτων που έχουν άδεια λειτουργίας σε κράτος μέλος της τραπεζικής ένωσης.

Σύμφωνα με την ίδια εκπρόσωπο, το Δεκέμβριο του 2013 οι Υπουργοί Οικονομικών εξέδωσαν δήλωση η οποία διευκρίνιζε ότι κατά την αρχική φάση οικοδόμησης του Ενιαίου Ταμείου Εξυγίανσης θα παραχωρηθεί ενδιάμεση χρηματοδότηση από εθνικές πηγές στηριζόμενες σε τραπεζικές εισφορές ή τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας σύμφωνα με υφιστάμενες διαδικασίες, ενώ θα είναι επίσης δυνατή η πραγματοποίηση προσωρινών μεταφορών μεταξύ των εθνικών τμημάτων του Ενιαίου Ταμείου Εξυγίανσης.

Σημειώνεται ότι κατά τη διάρκεια της μεταβατικής φάσης θα διαμορφωθεί ένας κοινός μηχανισμός ασφάλειας που θα διευκολύνει το δανεισμό από το Ενιαίο Ταμείο Εξυγίανσης και το τελικό κόστος θα καλυφθεί από εισφορές του τραπεζικού τομέα. Ο μηχανισμός αυτός αποφασίστηκε να είναι η παραχώρηση πιστωτικών ορίων από τα κράτη μέλη προς το Ενιαίο Συμβούλιο Εξυγίανσης.

Στα πλαίσια του μηχανισμού παραχώρησης πιστωτικών ορίων έχει ετοιμαστεί Συμφωνία Δανειακής Διευκόλυνσης, την οποία το Ενιαίο Συμβούλιο Εξυγίανσης θα υπογράψει με όλα τα εμπλεκόμενα κράτη μέλη ξεχωριστά, ενώ, για να διεκδικήσει μια χώρα δανειακή διευκόλυνση, οφείλει να εξαντλήσει προηγουμένως όλες τις άλλες επιλογές, όπως η διάσωση με ίδια μέσα βάσει της Οδηγίας 2014/59/ΕΕ [bail-in τουλάχιστον οκτώ τοις εκατόν (8%) του συνόλου των υποχρεώσεων με εξαίρεση συγκεκριμένες κατηγορίες].

Εφόσον το σχέδιο εξυγίανσης που η προβληματική τράπεζα υποβάλλει κρίνεται βιώσιμο, θα προχωρεί η τμηματική χρήση πόρων του Ενιαίου Ταμείου Εξυγίανσης, η οποία κατά σειρά προτεραιότητας είναι η ακόλουθη:

1. Οι διαθέσιμες συνεισφορές στο εθνικό τμήμα του επηρεαζόμενου κράτους μέλους.

2. Οι διαθέσιμες αμοιβαιοποιημένες συνεισφορές σε όλα τα εθνικά τμήματα.

3. Το εναπομείναν ποσό στο εθνικό τμήμα του επηρεαζόμενου κράτους μέλους.

4. Το διαθέσιμο δανεισμό ή ποσά από προσωρινές μεταφορές ανάμεσα στα εθνικά τμήματα.

Σε περίπτωση που, αφού ακολουθήθηκαν οι πιο πάνω αναφερόμενες διαδικασίες, εξακολουθούν να μην καλύπτονται οι ανάγκες του υπό εξυγίανση τραπεζικού ιδρύματος, τότε αυτό θα προχωρεί στην υποβολή αιτήματος για παραχώρηση πιστωτικού ορίου.

Σημειώνεται ότι κάθε κράτος μέλος παραχωρεί πιστωτικό όριο, το ύψος του οποίου βασίζεται στο ποσοστό που του αναλογεί σύμφωνα με τις συνεισφορές του στο Ενιαίο Ταμείο Εξυγίανσης. Το συνολικό ποσό που αντιστοιχεί στην Κυπριακή Δημοκρατία για το σύνολο των οκτώ ετών ανέρχεται σε €110 εκατομ. ή σε ποσοστό 0,2% του συνόλου. Το ποσοστό που αναλογεί σε κάθε χώρα θα αναθεωρηθεί στο τέλος του 2017, ενώ επίσης θα αναθεωρείται, όποτε εισέρχεται νέο κράτος μέλος.

Το Ενιαίο Συμβούλιο Εξυγίανσης θα χρησιμοποιεί τα έσοδα της δανειακής διευκόλυνσης, ώστε να χρηματοδοτεί εκ των προτέρων τις εκ των υστέρων συνεισφορές για σκοπούς εξυγίανσης, σύμφωνα με το Άρθρο 76 του Ενιαίου Μηχανισμού Εξυγίανσης για ιδρύματα αδειοδοτημένα στο κράτος μέλος όπου διεξάγεται η εξυγίανση. Όταν καταβληθούν οι εκ των υστέρων συνεισφορές, σύμφωνα με το Άρθρο 71, θα αποπληρωθούν τα ποσά που λήφθηκαν μέσω της δανειακής διευκόλυνσης. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις παρέχεται δυνατότητα να καταβληθεί άμεσα (εντός τεσσάρων εργάσιμων ημερών) τουλάχιστον το μισό (50%) του αναλογούντος πιστωτικού ορίου, ενώ το υπόλοιπο θα καταβάλλεται εντός δεκαπέντε εργάσιμων ημερών. Για ορισμένα κράτη μέλη απαιτείται η έγκριση από το εθνικό κοινοβούλιο της χώρας τους πριν τη χρήση του εθνικού πιστωτικού ορίου από το Ενιαίο Συμβούλιο Εξυγίανσης. και στις δύο περιπτώσεις τα κράτη αυτά δε δικαιούνται το commitment fee των 10bp (0,1%) επί του αναλογούντος πιστωτικού ορίου.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, κατά πλειοψηφία του πρόεδρου και του αναπληρωτή πρόεδρου της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού και του μέλους της βουλευτή της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, τάχθηκε υπέρ της ψήφισης του νομοσχεδίου σε νόμο για την κατά νόμο κύρωση της συμφωνίας που αναφέρεται σε αυτό.

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις τάχθηκαν εναντίον της ψήφισης του νομοσχεδίου σε νόμο.

 

 

11 Απριλίου 2016

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων