Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας για το νομοσχέδιο «Ο περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2016» και για τους κανονισμούς «Οι περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Χορήγηση Αδειών) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2016»

Παρόντες:

Γεώργιος Τάσου, πρόεδρος Αθηνά Κυριακίδου
Ευθύμιος Δίπλαρος Γεώργιος Προκοπίου
Γιώργος Γεωργίου Νίκος Κουτσού
Αντρέας Καυκαλιάς  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο και τους πιο πάνω κανονισμούς σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 29 Μαρτίου και 5 Απριλίου 2016. Στις συνεδρίες αυτές κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, του Υπουργείου Υγείας, της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας και των συνδικαλιστικών οργανώσεων ΟΕΛΜΕΚ, ΟΛΤΕΚ και ΠΟΕΔ.

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του υφιστάμενου περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Νόμου, ώστε να εγκαθιδρυθεί ιατροσυμβούλιο ειδικά για τη δημόσια εκπαιδευτική υπηρεσία.

Ειδικότερα, τα μέλη του ιατροσυμβουλίου αυτού θα ορίζονται, ανάλογα με την περίπτωση, από το διευθυντή Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας ή από το διευθυντή Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας και θα απαρτίζεται από τον πρόεδρο του ιατροσυμβουλίου και από ακόμα έναν ή δύο ιατρικούς λειτουργούς, με ειδικότητα που θα αντιστοιχεί στην κύρια πάθηση του εκπαιδευτικού λειτουργού. Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του το εν λόγω ιατροσυμβούλιο θα βοηθείται από λειτουργό της οικείας διεύθυνσης εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, ο οποίος θα ορίζεται από το γενικό διευθυντή του υπουργείου αυτού.

Σκοπός των πιο πάνω κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται με βάση το άρθρο 76 του περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Νόμου, είναι η τροποποίηση των υφιστάμενων περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Χορήγηση Αδειών) Κανονισμών, ώστε αυτοί να συνάδουν με τη νέα πρόνοια του νομοσχεδίου για την ίδρυση ιατροσυμβουλίου, που εισάγεται με τον πιο πάνω προτεινόμενο νόμο.

Σύμφωνα με όσα δήλωσαν στην επιτροπή οι εκπρόσωποι του αρμόδιου υπουργείου, η ανάγκη για τροποποίηση του υφιστάμενου νόμου και των υφιστάμενων κανονισμών προέκυψε στα πλαίσια των προσπαθειών για εισαγωγή νέων διαδικασιών για πιο αποτελεσματικό και ταχύτερο έλεγχο των αδειών ασθενείας που υποβάλλονται από τους δημόσιους εκπαιδευτικούς λειτουργούς. Ως εκ τούτου, με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις αναμένεται ότι δε θα τυγχάνουν δυσμενούς μεταχείρισης οι αυθεντικές περιπτώσεις ασθενών, ενώ τα κρούσματα κατάχρησης στη χρήση αδειών ασθενείας θα εντοπίζονται και θα αντιμετωπίζονται έγκαιρα και αποτελεσματικά. Επίσης, όπως επισήμαναν οι ίδιοι εκπρόσωποι, η ετοιμασία του νομοσχεδίου και των κανονισμών έγινε σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας.

Στα πλαίσια της συζήτησης ενώπιον της επιτροπής για τα πιο πάνω προτεινόμενα νομοθετήματα, έγιναν από τα εμπλεκόμενα μέρη διάφορες εισηγήσεις για πιθανές περαιτέρω βελτιώσεις της ακολουθητέας διαδικασίας ελέγχου των αδειών ασθενείας.

Οι εκπρόσωποι του αρμόδιου υπουργείου, τοποθετούμενοι στα πιο πάνω, δήλωσαν ότι στο παρόν στάδιο θα προωθηθούν οι προτεινόμενες με τα υπό εξέταση σχέδια νόμου ρυθμίσεις που έχουν ήδη συμφωνηθεί και οι προτεινόμενες περαιτέρω βελτιωτικές εισηγήσεις θα τύχουν περαιτέρω μελέτης.

Επιπρόσθετα, οι εκπρόσωποι του αρμόδιου υπουργείου ανέφεραν ότι προωθείται και η ετοιμασία σχετικής τροποποίησης και άλλων κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται δυνάμει του υφιστάμενου νόμου, ώστε οι σχετικές πρόνοιές τους να συνάδουν με αυτές των προτεινόμενων ρυθμίσεων.

Όλα τα εμπλεκόμενα μέρη συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις τόσο του νομοσχεδίου όσο και των κανονισμών.

Με βάση τα πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του νομοσχεδίου και των κανονισμών, γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο και την έγκριση των κανονισμών.

 

 

11 Απριλίου 2016

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων