Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για τα νομοσχέδια του επισυνημμένου παραρτήματος

Παρόντες:

Άγγελος Βότσης, αναπλ. πρόεδρος Πάμπος Παπαγεωργίου
Πρόδρομος Προδρόμου Νίκος Νικολαΐδης
Μάριος Μαυρίδης Γιώργος Περδίκης
Μαρία Κυριακού Νίκος Κουτσού
Σταύρος Ευαγόρου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε τα νομοσχέδια του επισυνημμένου παραρτήματος σε πέντε συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στο διάστημα μεταξύ 1ης Μαρτίου και 4ης Απριλίου 2016. Στα πλαίσια των συνεδριάσεων αυτών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, του Τμήματος Φορολογίας του ίδιου υπουργείου, του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας του Υπουργείου Εσωτερικών, της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, του ΚΕΒΕ, της ΟΕΒ, της ΠΟΒΕΚ, του Συνδέσμου Τραπεζών Κύπρου, του Συνδέσμου Διεθνών Τραπεζών Κύπρου, του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου, του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου (ΣΕΛΚ), του Παγκύπριου Συνδέσμου Επιχειρηματιών Ανάπτυξης Γης και Οικοδομών, του Συνδέσμου Χρηματοδοτικών Οργανισμών και του Συνδέσμου Μηχανοκινήτων Οχημάτων (ΣΕΜΟ).

Σκοπός του πρώτου νομοσχεδίου είναι η θέσπιση νέου νομοθετικού πλαισίου για την ανάπτυξη του θεσμού των υπηρεσιών χρηματοδοτικής μίσθωσης με επαρκή εποπτεία και αυστηρές προϋποθέσεις, το οποίο θα προσφέρει στις επιχειρήσεις και στους πολίτες εναλλακτικούς τρόπους χρηματοδότησης.

Σκοπός του δεύτερου νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του περί Φορολογίας Κεφαλαιουχικών Κερδών Νόμου, ώστε:

1. να εξαιρεθούν από την καταβολή φόρου κεφαλαιουχικών κερδών, στα πλαίσια διάθεσης ιδιοκτησίας, οι εταιρείες χρηματοδοτικής μίσθωσης και οι μισθωτές στις περιπτώσεις απλής και αντίστροφης χρηματοδοτικής μίσθωσης ακινήτου οι οποίες προβλέπουν δικαίωμα αγοράς του μισθίου από το μισθωτή και έχουν εγγραφεί στο αρμόδιο επαρχιακό κτηματολογικό γραφείο,

2. στις πιο πάνω περιπτώσεις μίσθωσης, εάν το μίσθιο διατίθεται προς ανεξάρτητο τρίτο πρόσωπο, για λογαριασμό και προς όφελος του μισθωτή, ο φόρος κεφαλαιουχικών κερδών να υπολογίζεται έως εάν διαθέτης ήταν ο μισθωτής και να καταβάλλεται από τον εκμισθωτή που είναι ο εγγεγραμμένος ιδιοκτήτης,

3. να επιβληθεί υποχρέωση στον εκμισθωτή, ως τον εγγεγραμμένο ιδιοκτήτη, να καταβάλλει ή να διασφαλίζει την καταβολή των άμεσων ή έμμεσων φόρων που προκύπτουν από τη διάθεση ακινήτου που έχει μισθωθεί σε πρόσωπο άλλο από το μισθωτή.

Σκοπός του τρίτου νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του περί Εκτάκτου Εισφοράς για την Άμυνα της Δημοκρατίας Νόμου, ώστε να καταστεί σαφές ότι τα μισθώματα στην περίπτωση χρηματοδοτικών μισθώσεων με δικαίωμα αγοράς του μισθίου από το μισθωτή δε θα θεωρούνται ενοίκια και επομένως δε θα υπόκεινται σε έκτακτη εισφορά για την ενίσχυση της αμυντικής ικανότητας της Δημοκρατίας.

Σκοπός του τέταρτου νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του περί Κτηματολογικού και Χωρομετρικού (Τέλη και Δικαιώματα) Νόμου, ώστε να καθοριστούν τα τέλη που θα καταβάλλονται στο αρμόδιο επαρχιακό κτηματολογικό γραφείο για την εγγραφή των χρηματοδοτικών μισθώσεων και για τη μεταβίβαση ακίνητης ιδιοκτησίας, στις περιπτώσεις που η χρηματοδοτική μίσθωση αφορά ακίνητη ιδιοκτησία, καθώς και στην περίπτωση μεταβίβασης εμπράγματου δικαιώματος που αποκτήθηκε με χρηματοδοτική μίσθωση.

Σκοπός του πέμπτου νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) Νόμου, ώστε να καθοριστεί η διαδικασία εγγραφής χρηματοδοτικής μίσθωσης στο αρμόδιο επαρχιακό κτηματολογικό γραφείο για την καλύτερη διασφάλιση των δικαιωμάτων του μισθωτή και να παρασχεθεί η δυνατότητα μεταφοράς του εμπράγματου βάρους επί των δικαιωμάτων του μισθωτή πάνω στο ακίνητο το οποίο αποτελεί αντικείμενο χρηματοδοτικής μίσθωσης.

Ειδικότερα, με το πρώτο νομοσχέδιο προβλέπονται μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:

1. Οι οργανισμοί που δύνανται να παρέχουν υπηρεσίες χρηματοδοτικής μίσθωσης.

2. Οι δραστηριότητες που επιτρέπεται να ασκούν οι πάροχοι υπηρεσιών χρηματοδοτικής μίσθωσης.

3. Οι προϋποθέσεις αδειοδότησης εταιρειών χρηματοδοτικής μίσθωσης και οι κανονιστικές απαιτήσεις που ισχύουν για τους παρόχους των υπηρεσιών χρηματοδοτικής μίσθωσης.

4. Η μορφή και το περιεχόμενο της χρηματοδοτικής μίσθωσης.

5. Η εποπτεία των παρόχων υπηρεσιών χρηματοδοτικής μίσθωσης και η εξουσία της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου ως αρμόδιας εποπτικής αρχής να εκδίδει σχετικές οδηγίες για την καλύτερη εφαρμογή του νόμου.

6. Ρυθμίσεις που αφορούν στη χρηματοδοτική μίσθωση ακίνητης ιδιοκτησίας.

7. Ο καθορισμός αδικημάτων, εκτελεστικών μέτρων και η επιβολή ποινών στις περιπτώσεις παράβασης της νομοθεσίας.

Σημειώνεται ότι η επιτροπή είχε την ευκαιρία να εξετάσει τα υπ’ αριθμόν 2, 3, 4 και 5 νομοσχέδια του επισυνημμένου παραρτήματος, τα οποία υποβλήθηκαν από την εκτελεστική εξουσία για την περαιτέρω προώθηση και εύρυθμη λειτουργία του θεσμού των χρηματοδοτικών μισθώσεων, σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 23 Σεπτεμβρίου και στις 25 Νοεμβρίου 2013, μαζί με παλαιότερο νομοσχέδιο που προέβλεπε για τη ρύθμιση του πλαισίου των χρηματοδοτικών μισθώσεων. Το εν λόγω νομοσχέδιο αποσύρθηκε ωστόσο από την εκτελεστική εξουσία, στις 18 Ιουνίου 2013, και ακολούθως κατατέθηκε στη Βουλή, στις 29 Οκτωβρίου 2015, νέο νομοσχέδιο, το οποίο για σκοπούς της παρούσας έκθεσης εμφαίνεται ως το υπ’ αριθμόν 1 νομοσχέδιο του παραρτήματος.

Σημειώνεται περαιτέρω ότι το Υπουργείο Οικονομικών με σχετική επιστολή του, ημερομηνίας 1ης Νοεμβρίου 2013, κατέθεσε αναθεωρημένο κείμενο για το υπ’ αριθμόν 2 νομοσχέδιο του παραρτήματος, κατόπιν επανεξέτασης του αρχικού κειμένου αυτού από το Υπουργείο Οικονομικών.

Στα πλαίσια της συζήτησης των υπό αναφορά νομοσχεδίων, η εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών, επεξηγώντας τις πρόνοιες του πρώτου νομοσχεδίου, δήλωσε ότι η χρηματοδοτική μίσθωση αποτελεί μορφή χρηματοδότησης, μέσω σύναψης σχετικής σύμβασης, σύμφωνα με την οποία το ένα μέρος, ο εκμισθωτής, παρέχει το δικαίωμα χρήσης του μισθίου, δηλαδή του αντικειμένου κινητής ή ακίνητης ιδιοκτησίας, στο άλλο μέρος, το μισθωτή, για συγκεκριμένη χρονική περίοδο με αντάλλαγμα τακτικές πληρωμές και με δικαίωμα στο μισθωτή να αποκτήσει το μίσθιο καθ’ όλη τη διάρκεια της χρηματοδοτικής μίσθωσης.

Όπως η ίδια εκπρόσωπος ανέφερε, ως πάροχοι υπηρεσιών χρηματοδοτικής μίσθωσης ορίζονται:

1. εταιρείες χρηματοδοτικής μίσθωσης που είναι εγγεγραμμένες στη Δημοκρατία και στις οποίες χορηγείται σχετική άδεια από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου,

2. αδειοδοτημένα πιστωτικά ιδρύματα (ΑΠΙ) στη Δημοκρατία,

3. πιστωτικά ιδρύματα που έχουν συσταθεί σε κράτος μέλος και έχουν λάβει σχετική άδεια λειτουργίας από αρμόδια εποπτική αρχή άλλου κράτους μέλους τα οποία παρέχουν υπηρεσίες χρηματοδοτικής μίσθωσης στη Δημοκρατία μέσω υποκαταστήματος ή μέσω διασυνοριακής παροχής υπηρεσιών,

4. εταιρείες χρηματοδοτικής μίσθωσης οι οποίες είναι θυγατρικές πιστωτικού ιδρύματος με έδρα σε κράτος μέλος και οι οποίες παρέχουν υπηρεσίες χρηματοδοτικής μίσθωσης στη Δημοκρατία μέσω υποκαταστήματος ή μέσω διασυνοριακής παροχής υπηρεσιών.

Σύμφωνα με την ίδια εκπρόσωπο, η χρηματοδοτική μίσθωση περιλαμβάνει τις ακόλουθες κατηγορίες:

1. Απλή χρηματοδοτική μίσθωση που αφορά χρηματοδοτική μίσθωση σύμφωνα με την οποία ο μισθωτής επιλέγει το μίσθιο και ο εκμισθωτής το αγοράζει και το εκμισθώνει στο μισθωτή.

2. Αντίστροφη χρηματοδοτική μίσθωση που αφορά χρηματοδοτική μίσθωση σύμφωνα με την οποία ο μισθωτής μεταβιβάζει την πλήρη κυριότητα του μισθίου στον εκμισθωτή και ταυτόχρονα ο εκμισθωτής το εκμισθώνει στο μισθωτή.

3. Χρηματοδοτική μίσθωση με υπομίσθωση που αφορά χρηματοδοτική μίσθωση σύμφωνα με την οποία επιτρέπεται η ενοικίαση του μίσθιου από το μισθωτή σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο.

4. Κοινοπρακτική χρηματοδοτική μίσθωση που αφορά χρηματοδοτική μίσθωση στην οποία συμμετέχουν από κοινού δύο ή περισσότεροι πάροχοι υπηρεσιών χρηματοδοτικής μίσθωσης ως εκμισθωτές.

Η εκπρόσωπος του Συνδέσμου Τραπεζών Κύπρου, αφού συμφώνησε με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των υπό αναφορά νομοσχεδίων, δήλωσε ότι ορισμένες από τις πρόνοιες αυτών πρέπει να τύχουν βελτίωσης ή/και διευκρίνισης για τη διασφάλιση μεταξύ άλλων της συνταγματικότητάς τους. Προς το σκοπό αυτό, η ίδια εκπρόσωπος κατέθεσε στην επιτροπή σχετικά υπομνήματα ημερομηνίας 29 Φεβρουαρίου και 2 Μαρτίου 2016.

Ειδικότερα, ο Σύνδεσμος Τραπεζών Κύπρου εξέφρασε μεταξύ άλλων σε σχέση με το πρώτο νομοσχέδιο θέσεις και επιφυλάξεις που αφορούν τα ακόλουθα:

1. Τη χρονική περίοδο εντός της οποίας ο μισθωτής δύναται να ασκήσει το δικαίωμα ανανέωσης ή το δικαίωμα επιλογής για απόκτηση του μισθίου.

2. Το δικαίωμα απόκτησης του μισθίου από το μισθωτή.

3. Τις προϋποθέσεις κάτω από τις οποίες δύναται να τερματιστεί η χρηματοδοτική μίσθωση.

4. Τη χρονική περίοδο που ο εκμισθωτής οφείλει να ορίσει εντός της οποίας ο μισθωτής δύναται να εξεύρει άλλο μισθωτή για το μίσθιο σε περίπτωση τερματισμού της χρηματοδοτικής μίσθωσης.

5. Τη δυνατότητα του εκμισθωτή για άμεση κατάσχεση και πώληση του μισθίου σε περίπτωση τερματισμού της χρηματοδοτικής μίσθωσης κινητής και ακίνητης ιδιοκτησίας.

6. Την καταβολή από τον εκμισθωτή στο μισθωτή οποιωνδήποτε ποσών κατά τον τερματισμό της χρηματοδοτικής μίσθωσης.

7. Την παραχώρηση επαρκούς χρόνου στις τράπεζες για τη διενέργεια των απαραίτητων εσωτερικών ρυθμίσεων που αφορούν την παροχή χρηματοδοτικών μισθώσεων.

8. Τον ρητό καθορισμό ότι, σε περίπτωση αμέλειας ή ζημιάς στο μίσθιο ή σε τρίτο πρόσωπο, την ευθύνη θα την αναλαμβάνει ο μισθωτής και όχι η τράπεζα.

Σε ό,τι αφορά το δεύτερο νομοσχέδιο, η ίδια εκπρόσωπος εξέφρασε μεταξύ άλλων τις επιφυλάξεις της ως προς τη συνταγματικότητα επιμέρους προνοιών του που αφορούν την υποχρέωση του εκμισθωτή να καταβάλλει ή να διασφαλίζει την καταβολή οποιωνδήποτε φορολογιών προκύπτουν άμεσα ή έμμεσα από τη διάθεση του μισθίου και τον περιορισμό της δυνατότητας μεταβίβασής του, σε περίπτωση μη καταβολής των εν λόγω φόρων. Περαιτέρω, οποιεσδήποτε φορολογίες και επιβαρύνσεις αφορούν ακίνητη ιδιοκτησία πρέπει να καταβάλλονται από το μισθωτή και όχι από τον εκμισθωτή, καθότι η σύμβαση που υπογράφεται αφορά χρηματοδοτική και όχι λειτουργική μίσθωση. Τέλος, εισηγήθηκε την περίληψη στο νομοσχέδιο σχετικής πρόνοιας, ώστε η εγγραφή εμπράγματου βάρους επί εμπράγματου δικαιώματος που απορρέει από τη χρηματοδοτική μίσθωση να μην είναι δυνατή.

Ο εκπρόσωπος του Παγκύπριου Συνδέσμου Επιχειρηματιών Ανάπτυξης Γης και Οικοδομών κατέθεσε επίσης υπόμνημα, ημερομηνίας 7 Μαρτίου 2016, με τις απόψεις και εισηγήσεις του συνδέσμου επί των νομοσχεδίων.

Ειδικότερα, σε σχέση με το πρώτο νομοσχέδιο, εισηγήθηκε μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:

1. Την επέκταση του πεδίου εφαρμογής του, ώστε να καλύπτει και περιπτώσεις ακινήτων για τα οποία δεν έχει εκδοθεί τίτλος ιδιοκτησίας ή μεταβιβάσεων του μεριδίου που αφορά το ακίνητο ή υποθηκευμένων ακινήτων.

2. Την παραχώρηση δυνατότητας και στους εγγεγραμμένους εργολήπτες να ενεργούν ως ανεξάρτητοι μεσολαβητές και να διαπραγματεύονται για την πώληση ή την αγορά ακίνητης ιδιοκτησίας και να υπογράφουν ως προμηθευτές της χρηματοδοτικής μίσθωσης.

3. Τον καθορισμό των φορολογικών παραμέτρων αναφορικά με τη σύναψη χρηματοδοτικής μίσθωσης και του χρόνου που λογίζεται ως κριτήριο για την επιβολή των σχετικών φόρων.

4. Τη μείωση της χρονικής διάρκειας της μίσθωσης κάτω των δέκα ετών, σε περίπτωση που το μίσθιο είναι ακίνητη ιδιοκτησία.

Ο εκπρόσωπος του ΣΕΜΟ, αφού συμφώνησε με την προώθηση νομοθετικού πλαισίου που ρυθμίζει τις χρηματοδοτικές μισθώσεις, επισήμανε ότι το πρώτο νομοσχέδιο δεν καλύπτει επαρκώς θέματα που αφορούν τη φορολογική μεταχείριση του μισθίου για τον εκμισθωτή και τον μισθωτή, καθώς και τη δυνατότητα ευκολότερης και ταχύτερης ανάκτησης του μισθίου από τον εκμισθωτή, σε περίπτωση μη τήρησης από πλευράς του μισθωτή των συμβατικών υποχρεώσεών του. Περαιτέρω, δήλωσε ότι η ψήφιση του νομοσχεδίου χωρίς τη διαμόρφωση επιμέρους προνοιών του δε θα έχει τις αναμενόμενες θετικές επιπτώσεις στον κλάδο εμπορίας μηχανοκίνητων οχημάτων. Συναφώς, κατέθεσε σχετικό υπόμνημα με επιμέρους θέσεις και απόψεις του συνδέσμου, οι οποίες μεταξύ άλλων προβλέπουν όπως η διαδικασία ανάκτησης κινητής ιδιοκτησίας, στην περίπτωση που αυτή είναι μηχανοκίνητο όχημα, ολοκληρώνεται εντός έξι μηνών από την πρώτη καθυστερημένη δόση του μισθώματος.

Ο εκπρόσωπος του Συνδέσμου Χρηματοδοτικών Οργανισμών, ο οποίος επίσης κατέθεσε γραπτό υπόμνημα, ημερομηνίας 7 Μαρτίου 2016, δήλωσε ότι συμφωνεί με την προώθηση του νομοθετικού πλαισίου που ρυθμίζει τις χρηματοδοτικές μισθώσεις και εισηγήθηκε παράλληλα όπως παραχωρηθούν φορολογικά κίνητρα στους μισθωτές και καταστεί συντομότερη η διαδικασία ανάκτησης του μισθίου από τον εκμισθωτή σε σχέση με την αντίστοιχη διαδικασία που εφαρμόζεται για τραπεζικά δάνεια.

Ο εκπρόσωπος της ΟΕΒ δήλωσε ότι συμφωνεί με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των νομοσχεδίων και υιοθετεί τις θέσεις και απόψεις του Συνδέσμου Τραπεζών Κύπρου και του Παγκύπριου Συνδέσμου Επιχειρηματιών Ανάπτυξης Γης και Οικοδομών.

Σε σχέση με το δεύτερο νομοσχέδιο ο εκπρόσωπος του ΣΕΛΚ ζήτησε περαιτέρω διευκρινίσεις για τα ακόλουθα:

1. Την εξαίρεση από τη διάθεση ιδιοκτησίας για σκοπούς φορολόγησης κεφαλαιουχικών κερδών των κοινοπρακτικών χρηματοδοτικών μισθώσεων.

2. Τις άμεσες ή έμμεσες φορολογίες που προκύπτουν από τη διάθεση του μισθίου και τις οποίες ο εκμισθωτής καλείται να καταβάλει ή να διασφαλίσει την καταβολή τους.

Συναφώς, η εκπρόσωπος του Τμήματος Φορολογίας δήλωσε ότι, σε περίπτωση που κοινοπρακτική χρηματοδοτική μίσθωση εμπίπτει στην κατηγορία της απλής και/ή αντίστροφης χρηματοδοτικής μίσθωσης, θα εξαιρείται από τη διάθεση ιδιοκτησίας. Περαιτέρω, σε σχέση με το δεύτερο θέμα, η ίδια εκπρόσωπος δήλωσε ότι το κείμενο του νομοσχεδίου πρέπει να διαμορφωθεί κατά τρόπο που να καθορίζονται ρητώς οι φορολογίες που προκύπτουν στην περίπτωση διάθεσης ακίνητης ιδιοκτησίας η οποία αποτελεί το μίσθιο χρηματοδοτικής μίσθωσης.

Στα πλαίσια της περαιτέρω εξέτασης των νομοσχεδίων η επιτροπή εισηγήθηκε, σε σχέση με το πρώτο νομοσχέδιο, την περίληψη πρόνοιας, ώστε ο μισθωτής να τυγχάνει ενημέρωσης πριν από τη σύναψη χρηματοδοτικής μίσθωσης σε σχέση με τους όρους της μέσω προσυμβατικών πληροφοριών.

Με βάση τις πιο πάνω παρατηρήσεις και εισηγήσεις που υποβλήθηκαν, η επιτροπή κάλεσε τους εκπροσώπους του Υπουργείου Οικονομικών όπως, αφού τις μελετήσουν, προβούν στις απαραίτητες τροποποιήσεις επί των νομοσχεδίων και ακολούθως καταθέσουν αναθεωρημένα κείμενα.

Συναφώς, το Υπουργείο Οικονομικών κατέθεσε στην επιτροπή αναθεωρημένα κείμενα νομοσχεδίων, στα οποία ενσωματώθηκαν οι εισηγήσεις της επιτροπής και ορισμένες από τις απόψεις των εμπλεκομένων.

Ειδικότερα, σε σχέση με το πρώτο νομοσχέδιο επήλθαν μεταξύ άλλων τροποποιήσεις, ώστε:

1. οι εγγεγραμμένοι εργολάβοι να περιληφθούν στην κατηγορία των φυσικών ή νομικών προσώπων που δύναται να εξουσιοδοτηθούν, βάσει χρηματοδοτικής μίσθωσης, να ενεργούν ως ανεξάρτητοι μεσολαβητές για την πώληση ή την αγορά ακίνητης ιδιοκτησίας,

2. στην περίπτωση λύσης ή/και τερματισμού της χρηματοδοτικής μίσθωσης, το δικαίωμα απόκτησης του μισθίου να μπορεί να ασκηθεί από το μισθωτή, νοουμένου ότι αυτός έχει εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη χρηματοδοτική μίσθωση, και η άσκηση του δικαιώματος ανανέωσης ή επιλογής για απόκτηση του μισθίου από αυτόν να μην περιορίζεται εντός συγκεκριμένης χρονικής περιόδου από τη λήξη της χρονικής περιόδου ισχύος της χρηματοδοτικής μίσθωσης,

3. στην περίπτωση που η χρηματοδοτική μίσθωση αφορά κινητή ιδιοκτησία, να μπορεί τερματιστεί από τον εκμισθωτή, όταν οι οφειλές του μισθωτή παρουσιάζουν καθυστερήσεις πέραν της χρονικής περιόδου που καθορίζει η χρηματοδοτική μίσθωση, η οποία δε δύναται να είναι μικρότερη των δύο μηνιαίων μισθωμάτων,

4. χρηματοδοτικές μισθώσεις που αφορούν κινητή ιδιοκτησία να εξαιρεθούν από τη διαδικασία αναδιάρθρωσης, βάσει της περί της Διαχείρισης Καθυστερήσεων Οδηγίας της Κεντρικής Τράπεζας του 2015,

5. να περιοριστεί η χρονική περίοδος που πρέπει να παρέλθει, ώστε ο μισθωτής να μπορεί να εξεύρει άλλο μισθωτή ή αγοραστή για το μίσθιο, στην περίπτωση τερματισμού της χρηματοδοτικής μίσθωσης από τον εκμισθωτή στους τρεις μήνες,

6. να παρασχεθεί στους παρόχους χρηματοδοτικής μίσθωσης περίοδος τριών μηνών, ώστε να προβούν στις απαραίτητες ρυθμίσεις σχετικά με τη δυνατότητα παροχής χρηματοδοτικών μισθώσεων,

7. οι πάροχοι υπηρεσιών χρηματοδοτικής μίσθωσης και οι προμηθευτές που ενεργούν ως ανεξάρτητοι μεσολαβητές να παρέχουν στους μισθωτές, πριν από τη σύναψη χρηματοδοτικής μίσθωσης, όλες τις απαραίτητες προσυμβατικές πληροφορίες και στοιχεία, σύμφωνα με σχετικές οδηγίες της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου.

8. στη χρηματοδοτική μίσθωση να περιλαμβάνεται το συμβαλλόμενο μέρος που επιβαρύνεται με το κόστος από πιθανούς κινδύνους που σχετίζονται με το μίσθιο,

9. κατά τη διάρκεια της χρηματοδοτικής μίσθωσης ο εκμισθωτής να μπορεί να μεταβιβάζει σε άλλο πάροχο χρηματοδοτικής μίσθωσης και να ενεχυριάζει, να υποθηκεύει ή/και να εγγράφει άλλο εμπράγματο βάρος ή να επιβαρύνει με οποιοδήποτε άλλο τρόπο το μίσθιο, υπό προϋποθέσεις,

10. εγγραφή εμπράγματου βάρους ή άλλης επιβάρυνσης επί του μισθίου να μην επηρεάζει την ισχύ και τις πρόνοιες της χρηματοδοτικής μίσθωσης καθ’ όλη τη διάρκεια της ισχύος της και τα δικαιώματα του μισθωτή που απορρέουν από αυτή να προηγούνται παντός τρίτου προσώπου προς όφελος του οποίου εγγράφεται το εμπράγματο βάρος ή άλλη επιβάρυνση, περιοριζομένου και του δικαιώματός του για εκτέλεση του εμπράγματου βάρους ή άλλης επιβάρυνσης καθ’ όλη τη διάρκεια της ισχύος της χρηματοδοτικής μίσθωσης, εκτός από τις περιπτώσεις κατά τις οποίες με την εν λόγω εκτέλεση ο ιδιοκτήτης του μισθίου είναι πάροχος χρηματοδοτικής μίσθωσης ο οποίος καθίσταται ο νέος εκμισθωτής.

Σημειώνεται ότι το κείμενο του πέμπτου νομοσχεδίου τροποποιήθηκε, ώστε, στην περίπτωση που η χρηματοδοτική μίσθωση ακίνητης ιδιοκτησίας μεταβιβάζεται στο μισθωτή σύμφωνα με τους όρους αυτής, οποιεσδήποτε σημειώσεις ή/και καταχωρίσεις ή/και εμπράγματα βάρη τα οποία τυχόν βαρύνουν την ακίνητη ιδιοκτησία του εκμισθωτή η οποία αφορά τη μίσθωση η ή/και τυχόν απαγορεύσεις εναντίον της ακίνητης ιδιοκτησίας του εκμισθωτή, η οποία αφορά τη μίσθωση, να ακυρώνονται και να διαγράφονται στην έκταση που αφορά την ακίνητη ιδιοκτησία που μεταβιβάζεται.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, ομόφωνα εισηγείται στην ολομέλεια του σώματος την ψήφιση των νομοσχεδίων σε νόμους, όπως αυτά διαμορφώθηκαν σύμφωνα με τα πιο πάνω.

 

 

12 Απριλίου 2016

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

1. Ο περί Χρηματοδοτικής Μίσθωσης Νόμος του 2015.

2. Ο περί Φορολογίας Κεφαλαιουχικών Κερδών (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2011.

3. Ο περί Εκτάκτου Εισφοράς για την Άμυνα της Δημοκρατίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 2011.

4. Ο περί Κτηματολογικού και Χωρομετρικού Τμήματος (Τέλη και Δικαιώματα) (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 2011.

                   5. Ο περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2011.

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων