Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για την πρόταση νόμου «Ο περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2016»

Παρόντες:

Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος Γιάννος Λαμάρης
Άγγελος Βότσης Πάμπος Παπαγεωργίου
Πρόδρομος Προδρόμου Νίκος Νικολαΐδης
Μάριος Μαυρίδης Γιώργος Περδίκης
Μαρία Κυριακού Νίκος Κουτσού
Σταύρος Ευαγόρου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε αυθημερόν την πιο πάνω πρόταση νόμου, η οποία κατατέθηκε στη Βουλή από τον κ. Ζαχαρία Κουλία, βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου, στη σημερινή συνεδρία της και κηρύχθηκε επείγουσα.

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων Νόμου, ώστε να δοθεί το δικαίωμα σε δικαιούχους υποβολής δήλωσης εισοδήματος ηλεκτρονικά οι οποίοι δεν το έπραξαν εντός της νόμιμης προθεσμίας να το πράξουν μέχρι την 30ή Απριλίου 2016.

Όπως είναι γνωστό, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία πρόσωπα που έχουν υποχρέωση υποβολής φορολογικής δήλωσης μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του έτους που ακολουθεί το φορολογικό έτος για το οποίο η δήλωση υποβάλλεται ή πρόσωπα των οποίων η φορολογική δήλωση υποβάλλεται εκ μέρους τους από επαγγελματία που προσφέρει συναφείς υπηρεσίες υποβάλλουν τη φορολογική τους δήλωση με ηλεκτρονικά μέσα. Σε τέτοια περίπτωση η καθορισμένη προθεσμία της υποβολής της ηλεκτρονικής δήλωσης παρατείνεται κατά τρεις ημερολογιακούς μήνες, δηλαδή μέχρι την 31η Μαρτίου του έτους υποβολής της δήλωσης.

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία που βρίσκονται ενώπιον της επιτροπής, το Τμήμα Φορολογίας με σχετική ανακοίνωσή του έδωσε παράταση στην υποβολή δήλωσης εισοδήματος από τους υπόχρεους, δηλαδή τις εταιρείες και τους αυτοεργοδοτουμένους με λογαριασμούς για το φορολογικό έτος 2014, μέχρι τις 5 Απριλίου 2016.

Επειδή η δοθείσα σύμφωνα με τα πιο πάνω παράταση δεν είναι επαρκής, κρίθηκε αναγκαίο -παρά τη διοικητική ρύθμιση για το θέμα, σύμφωνα με την οποία ως τελευταία ημερομηνία έγκαιρης ηλεκτρονικής υποβολής της σχετικής δήλωσης ήταν η 5η Απριλίου 2016- να δοθεί νομοθετικά στους επηρεαζομένους η δυνατότητα να υποβάλουν έγκαιρα τη δήλωση εισοδήματός τους ηλεκτρονικά εντός νέας προθεσμίας, η οποία θα λήξει στις 30 Απριλίου 2016.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού υιοθετεί τους σκοπούς της υπό αναφορά πρότασης νόμου και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή της σε νόμο.

 

 

7 Απριλίου 2016

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων