Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών για την πρόταση νόμου «Ο περί Εκλογής Μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2016»

Παρόντες:

Γιάννος Λαμάρης, πρόεδρος Κυριάκος Χατζηγιάννης
Στέλλα Μισιαούλη Δημητρίου Νίκος Νουρής
Χρίστος Μέσης Φειδίας Σαρίκας
Ανδρέας Κυπριανού Γιώργος Περδίκης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών μελέτησε την πιο πάνω πρόταση νόμου, η οποία κατατέθηκε στη Βουλή από την ίδια σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 30 Μαρτίου 2016. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκε και παρευρέθηκε ενώπιον της επιτροπής ο προϊστάμενος της Κεντρικής Υπηρεσίας Εκλογών του Υπουργείου Εσωτερικών. Η Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας, παρ’ όλο που κλήθηκε, δεν εκπροσωπήθηκε στις συνεδρίες της επιτροπής.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση της διάταξης του περί Εκλογής Μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων Νόμου σύμφωνα με την οποία ο εκλογικός αντιπρόσωπος δημοσιεύει την έκθεση αναφορικά με την εκλογική δαπάνη κάθε υποψηφίου πριν από την υποβολή της στον Έφορο Εκλογής σε τουλάχιστον μία ημερήσια εφημερίδα, ώστε αυτή να δύναται διαζευκτικά να αναρτάται στην ιστοσελίδα του υποψηφίου ή του οικείου κόμματος.

Η προτεινόμενη τροποποίηση κρίθηκε σκόπιμη, επειδή με βάση τις διατάξεις του περί Πολιτικών Κομμάτων Νόμου οι αναλυτικές καταστάσεις εσόδων και δαπανών για την προεκλογική εκστρατεία των πολιτικών κομμάτων που λαμβάνουν μέρος σε οποιεσδήποτε εκλογικές διαδικασίες, οι οποίες υποβάλλονται στον Έφορο Τήρησης του Μητρώου Πολιτικών Κομμάτων αναρτώνται στην ιστοσελίδα των πολιτικών κομμάτων.

Ο προϊστάμενος της Κεντρικής Υπηρεσίας Εκλογών δήλωσε στην επιτροπή ότι το Υπουργείο Εσωτερικών δεν ενίσταται στην προτεινόμενη ρύθμιση.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις της πρότασης νόμου και γι’ αυτό ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή της σε νόμο, αφού τροποποιηθεί ο τίτλος της, ώστε να αναφέρεται ως «Ο περί Εκλογής Μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2016».

 

 

5 Απριλίου 2016

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων