Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας για το νομοσχέδιο «Ο περί Προϋπολογισμού του Αντιναρκωτικού Συμβουλίου Κύπρου του 2016 Νόμος του 2016»

Παρόντες:

Κώστας Κωνσταντίνου, πρόεδρος Αθηνά Κυριακίδου
Στέλλα Κυριακίδου Γεώργιος Προκοπίου
Στέλλα Μισιαούλη Δημητρίου Ρούλα Μαυρονικόλα
Ειρήνη Χαραλαμπίδου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 17 και 24 Μαρτίου 2016. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Υγείας, του λογιστηρίου του ίδιου υπουργείου, του Αντιναρκωτικού Συμβουλίου Κύπρου (ΑΣΚ) και του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών. Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης για τα Ναρκωτικά Κύπρου (ΕΚΤΕΠΝ), παρ’ όλο που κλήθηκε, δεν εκπροσωπήθηκε στη συνεδρία της επιτροπής.

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η κατά νόμο έγκριση του προϋπολογισμού του ΑΣΚ για το οικονομικό έτος 2016.

Ο προϋπολογισμός του ΑΣΚ προβλέπει δαπάνες ύψους €1.355.000 και έσοδα ύψους €1.300.000, τα οποία προέρχονται από κρατική χορηγία. Η διαφορά του ποσού των €55.000 μεταξύ δαπανών και εσόδων αναμένεται να καλυφθεί από εξοικονομήσεις του Υπουργείου Υγείας από άλλα κονδύλια του υπουργείου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή από τους κυβερνητικούς αρμοδίους, ο εν λόγω προϋπολογισμός προβλέπει λειτουργικά έξοδα ύψους €845.600, στα οποία περιλαμβάνονται έξοδα αντιμισθίας των μελών του συμβουλίου ύψους €6.800 και αποδοχές προσωπικού ύψους €681.100, από τις οποίες ποσό ύψους €338.860 αφορά τις αποδοχές του προσωπικού του ΑΣΚ και ποσό ύψους €342.240 αφορά τις αποδοχές του προσωπικού του ΕΚΤΕΠΝ Κύπρου, καθώς και διάφορες άλλες δαπάνες ύψους €470.361, από τις οποίες ποσό ύψους €409.700 προορίζεται για το ΑΣΚ και ποσό ύψους €60.661 προορίζεται για το ΕΚΤΕΠΝ Κύπρου. Οι μη προβλεπόμενες δαπάνες και το αποθεματικό ανέρχονται σε €5.000.

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, στον εν λόγω προϋπολογισμό προβλέπεται επίσης ποσό ύψους €34.039 για έργα συγχρηματοδοτούμενα από κοινοτικούς πόρους, το οποίο αφορά συγκεκριμένα το πρόγραμμα «Νέες ουσίες εξάρτησης: Αύξηση της γνώσης διά μέσου της έρευνας και παροχή εμπειρικά τεκμηριωμένης εκπαίδευσης», το οποίο ξεκίνησε το 2015 και αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του 2016.

Όπως επίσης επισημαίνεται μέσα από τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή, οι πρόνοιες του υπό έγκριση προϋπολογισμού για αποδοχές προσωπικού αφορούν μία θέση Εκτελεστικού Γραμματέα, πέντε θέσεις Λειτουργού και μία θέση Βοηθού Γραμματειακού Λειτουργού του ΑΣΚ, καθώς και μία θέση Προϊσταμένου, πέντε θέσεις Λειτουργού και μία θέση Βοηθού Γραμματειακού Λειτουργού του ΕΚΤΕΠΝ Κύπρου. Σημειώνεται ότι η δαπάνη για τη θέση Λογιστικού Λειτουργού και τη θέση ωρομίσθιου Αχθοφόρου/Κλητήρα επιβαρύνει κατά το ίδιο ποσοστό το ΑΣΚ και το ΕΚΤΕΠΝ Κύπρου.

Ο εκπρόσωπος του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών συμφώνησε με τις πρόνοιες του υπό εξέταση νομοσχεδίου.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας, αφού διεξήλθε τις επιμέρους πρόνοιες του υπό αναφορά προϋπολογισμού και αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο για την κατά νόμο έγκριση του σχετικού προϋπολογισμού για το έτος 2016.

5 Απριλίου 2016

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων