Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί Νομίσματος (Παραχάραξη και Άλλα Συναφή Θέματα) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2016»

Παρόντες:

Άγγελος Βότσης, αναπλ. πρόεδρος Πάμπος Παπαγεωργίου
Πρόδρομος Προδρόμου Νίκος Νικολαΐδης
Μάριος Μαυρίδης Γιώργος Περδίκης
Μαρία Κυριακού Νίκος Κουτσού
Σταύρος Ευαγόρου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 28 Μαρτίου και 4 Απριλίου 2016. Στην πρώτη συνεδρίαση της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών και της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου.

Σκοπός του υπό αναφορά νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του περί Νομίσματος (Παραχάραξη και Άλλα Συναφή Θέματα) Νόμου, ώστε να επιτευχθεί εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 2014/62/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαΐου 2014 σχετικά με την προστασία του ευρώ και άλλων νομισμάτων από την παραχάραξη και την κιβδηλεία μέσω του ποινικού δικαίου και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαισίου 2000/383/ΔΕΥ του Συμβουλίου.

Στα πλαίσια της συζήτησης του θέματος η εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών ανέφερε ότι με τον προτεινόμενο νόμο καθορίζονται τα ποινικά αδικήματα και οι κυρώσεις στον τομέα της παραχάραξης νομισμάτων, ενισχύονται οι προσπάθειες διερεύνησης και καταπολέμησης των εν λόγω αδικημάτων και διασφαλίζεται η καλύτερη συνεργασία ενάντια στην παραχάραξη.

Όπως η ίδια εκπρόσωπος ανέφερε, με το υπό αναφορά νομοσχέδιο εισάγονται νέες πρόνοιες, ώστε η ισχύουσα νομοθεσία να εφαρμόζεται σε παραχαραγμένα τραπεζογραμμάτια ή κίβδηλα κέρματα του ευρώ που έχουν σχέση με το αδίκημα και τα οποία εντοπίστηκαν στο έδαφος της Δημοκρατίας.

Περαιτέρω, εισάγεται ρύθμιση, ώστε η Δημοκρατία να έχει την εξουσία να προχωρήσει σε προσωρινή ή οριστική διακοπή της λειτουργίας των εγκαταστάσεων νομικού προσώπου οι οποίες χρησιμοποιήθηκαν για την τέλεση του αδικήματος.

Τέλος, σύμφωνα με την ίδια εκπρόσωπο, η υιοθέτηση νομοθετικής ρύθμισης για το εν λόγω θέμα κρίνεται απαραίτητη για την ενίσχυση της προσπάθειας καταπολέμησης της παραχάραξης και για την εναρμόνιση της νομοθεσίας που διέπει τα πιστωτικά ιδρύματα με το κοινοτικό κεκτημένο.

Η εκπρόσωπος της Κεντρικής Τράπεζας δήλωσε ότι συμφωνεί με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του υπό αναφορά νομοσχεδίου.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, ομόφωνα εισηγείται την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο.

  

 

 

5 Απριλίου 2016

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων