Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για τα νομοσχέδια «Ο περί Ανοικτού Τύπου Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2015» και «Ο περί Ανοικτού Τύπου Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2016»

Παρόντες:

Άγγελος Βότσης, αναπλ. πρόεδρος Πάμπος Παπαγεωργίου
Πρόδρομος Προδρόμου Νίκος Νικολαΐδης
Μάριος Μαυρίδης Γιώργος Περδίκης
Μαρία Κυριακού Νίκος Κουτσού
Σταύρος Ευαγόρου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε τα πιο πάνω νομοσχέδια σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 28 Μαρτίου και 4 Απριλίου 2016. Στην πρώτη συνεδρίαση της επιτροπής παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, η πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου, εκπρόσωποι του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ) και του Συνδέσμου Εγγεκριμένων Λογιστών Κύπρου (ΣΕΛΚ).

Σκοπός του πρώτου νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του περί Ανοικτού Τύπου Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Νόμου, ώστε να καταστεί δυνατή η μετατροπή υφιστάμενων εταιρειών περιορισμένης ευθύνης σε εταιρείες επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου και η παροχή της δυνατότητας τροποποίησης των καταστατικών εγγράφων των πιο πάνω εταιρειών χωρίς την ανάγκη προσφυγής στο δικαστήριο, ώστε να διευκολυνθεί η όλη διαδικασία. Σημειώνεται ότι η προτεινόμενη ρύθμιση αφορά μόνο επενδυτικούς και εγκεκριμένους επενδυτικούς οργανισμούς που είναι εισηγμένοι σε ρυθμιζόμενη ή μη αγορά της Δημοκρατίας.

Σκοπός του δεύτερου νομοσχεδίου είναι αφενός η εναρμόνιση με την Οδηγία 2014/91/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Ιουλίου 2014 για την τροποποίηση της Οδηγιας 2009/65/ΕΚ για το συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων σχετικά με ορισμένους Οργανισμούς Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες (ΟΣΕΚΑ) όσον αφορά τις λειτουργίες Θεματοφύλακα, τις πολιτικές αποδοχών και τις κυρώσεις (Οδηγία UCITS V) και αφετέρου η αποτελεσματικότερη εφαρμογή του βασικού νόμου με την προσθήκη νέων ορισμών. Περαιτέρω, σκοπείται και η ρύθμιση θεμάτων που αφορούν στα καθήκοντα και την ευθύνη του Θεματοφύλακα των ΟΣΕΚΑ, την πολιτική αποδοχών των Εταιρειών Διαχείρισης ΟΣΕΚΑ και τις κυρώσεις που μπορεί να επιβληθούν για παραβάσεις των προνοιών του νομοσχεδίου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής αναφορικά με το πρώτο νομοσχέδιο, οι επενδυτικοί και εγκεκριμένοι επενδυτικοί οργανισμοί διέπονται από τον περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμο και είναι οργανισμοί κλειστού τύπου με σταθερό κεφάλαιο, μη παρέχοντας την ευκαιρία στον επενδυτή να εξαργυρώσει τα μερίδιά του. Με την ολοκλήρωση του θεσμικού πλαισίου που διέπει τις συλλογικές επενδύσεις προέκυψε ανάγκη διαφοροποίησης του πλαισίου που διέπει τους επενδυτικούς οργανισμούς, ώστε να παρέχεται η δυνατότητα μετατροπής τους σε εταιρείες επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου με μεταβαλλόμενο κεφάλαιο και δικαίωμα στον επενδυτή για εξαργύρωση των μεριδίων του.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία το νομοσχέδιο έχει τεθεί από την εκτελεστική εξουσία ενώπιον των εμπλεκόμενων φορέων για διαβούλευση και έχει αποσταλεί στον Έφορο Εταιρειών και Επίσημο Παραλήπτη χωρίς οποιαδήποτε ένσταση για τις πρόνοιές του.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής αναφορικά με το δεύτερο νομοσχέδιο, με τις προτεινόμενες νομοθετικές ρυθμίσεις επιχειρείται ο έλεγχος της ριψοκίνδυνης συμπεριφοράς προσώπων τα οποία είναι σε θέση να αναλαμβάνουν αυξημένο κίνδυνο κατά τη διαχείριση ΟΣΕΚΑ (μέσω της πολιτικής αποδοχών), καθώς και η βελτίωση ορισμένων διατάξεων της βασικής νονοθεσίας οι οποίες κρίνονται ως ελλιπείς. Όσον αφορά τις πρόνοιες για τους Θεματοφύλακες και την πολιτική αποδοχών, η Οδηγία 2014/91/ΕΕ σε μεγάλο βαθμό αντιγράφει και εισάγει στο θεσμικό πλαίσιο των ΟΣΕΚΑ τις πρόνοιες της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ για τους Διαχειριστές Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων. Σημειώνεται ότι οι πρόνοιες της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ έχουν ήδη μεταφερθεί στο εθνικό δίκαιο.

Περαιτέρω, με την Οδηγία 2014/91/ΕΕ ενδυναμώνονται οι πρόνοιες που αφορούν στις κυρώσεις, με σκοπό την επίτευξη συνεπούς εφαρμογής του όλου πλαισίου σε όλα τα κράτη μέλη και την ενίσχυση του αποτρεπτικού τους αντικτύπου. Όσον αφορά τις πρόνοιες των κυρώσεων, η Οδηγία 2014/91/ΕΕ αντιγράφει σε μεγάλο βαθμό άλλες ευρωπαϊκές Οδηγίες που έχουν τεθεί σε ισχύ κατά τα τελευταία τρία χρόνια.

Οι βασικές πρόνοιες του εν λόγω νομοσχεδίου διαλαμβάνουν τα ακόλουθα:

(α) Την κατάργηση της παρέκκλισης από τη γενική υποχρέωση της ανάθεσης της θεματοφυλακής περιουσιακών στοιχείων σε Θεματοφύλακα από Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου·

(β) τον καθορισμό των εργασιών και των καθηκόντων του Θεματοφύλακα·

(γ) τον καθορισμό των νομικών οντοτήτων που μπορεί να ορίζονται ως Θεματοφύλακες·

(δ) την οριοθέτηση και αποσαφήνιση της ευθύνης του Θεματοφύλακα·

(ε) τον καθορισμό των βασικών προϋποθέσεων ανάθεσης καθηκόντων φύλαξης από Θεματοφύλακα σε τρίτο πρόσωπο·

(στ) τη ρύθμιση των θεμάτων που αφορούν την ανεξαρτησία Εταιρείας Διαχείρισης και Θεματοφύλακα·

(ζ) την κατάρτιση και διατήρηση από τις Εταιρείες Διαχείρισης ΟΣΕΚΑ πολιτικών και πρακτικών αποδοχών συμβατών με την ορθή και αποτελεσματική διαχείριση κινδύνου·

(η) τη θέσπιση εξουσίων εποπτείας, έρευνας και επιβολής κυρώσεων από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου, καθώς και αποτελεσματικών μηχανισμών για ενθάρρυνση καταγγελίας ενδεχόμενων ή πραγματικών παραβιάσεων.

Επισημαίνεται ότι τα κράτη μέλη οφείλουν να μεταφέρουν την Οδηγία 2014/91/ΕΕ στο εθνικό τους δίκαιο μέχρι τις 18 Μαρτίου 2016.

Σημειώνεται περαιτέρω ότι το νομοσχέδιο έχει τεθεί από πλευράς εκτελεστικής εξουσίας ενώπιον των εμπλεκόμενων φορέων για διαβούλευση και από τα σχόλια που λήφθηκαν δεν προέκυψε ανάγκη εξέτασης οποιασδήποτε τροποποίησης.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, ομόφωνα τάσσεται υπέρ της ψήφισης των υπό αναφορά νομοσχεδίων σε νόμο, τα οποία για σκοπούς ορθότερης νομοτεχνικής παρουσίασης έχουν ενοποιηθεί σε ενιαίο κείμενο σχεδίου νόμου με τον τίτλο «Ο περί Ανοικτού Τύπου Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2016».

 

5 Απριλίου 2016

 

 

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων