Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας και Πολιτισμού για τους κανονισμούς «Οι περί Λειτουργίας των Δημόσιων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2016»

Παρόντες:

Ευθύμιος Δίπλαρος, προεδρεύων Αντρέας Καυκαλιάς
Γιώργος Λουκαΐδης Αθηνά Κυριακίδου
Γιώργος Γεωργίου Γεώργιος Προκοπίου

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας εξέτασε τους πιο πάνω κανονισμούς σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 22 Μαρτίου 2016. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, της Διεύθυνσης Μέσης Εκπαίδευσης και της Διεύθυνσης Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης του ίδιου υπουργείου, της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, της ΟΕΛΜΕΚ, της ΟΛΤΕΚ και της Παγκύπριας Συνομοσπονδίας Ομοσπονδιών Συνδέσμων Γονέων Δημοσίων Σχολείων Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης. Η Παγκύπρια Συντονιστική Επιτροπή Μαθητών (ΠΣΕΜ), παρ’ όλο που κλήθηκε, δεν εκπροσωπήθηκε στη συνεδρία της επιτροπής.

Σκοπός των υπό αναφορά κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται με βάση το άρθρο 11 του περί Κοινοτικών Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης Νόμου, όπως τροποποιήθηκε με τα άρθρα 3(2) και 4 του περί Μεταβιβάσεως της Ασκήσεως των Αρμοδιοτήτων της Ελληνικής Κοινοτικής Συνελεύσεως και της Ιδρύσεως του Υπουργείου Παιδείας Νόμου, είναι η τροποποίηση των υφιστάμενων κανονισμών για τη λειτουργία των δημόσιων σχολείων μέσης εκπαίδευσης, ώστε αυτοί να εναρμονιστούν για σκοπούς ρύθμισης της εφαρμογής του νέου ωρολόγιου προγράμματος στο λυκειακό κύκλο.

Ειδικότερα, οι προτεινόμενες τροποποιήσεις, οι οποίες αφορούν τους Κανονισμούς 2, 7Α, 8, 9, 11, 13, 15 και 16, περιλαμβάνουν κυρίως τα ακόλουθα:

1. Προστίθενται νέες ερμηνευτικές διατάξεις.

2. Καθορίζεται η διαδικασία εγγραφής μαθητών στα δημόσια σχολεία από οποιοδήποτε σχολείο και αν προέρχονται, είτε του εσωτερικού είτε του εξωτερικού.

3. Καθορίζονται οι νέες ομάδες μαθημάτων προσανατολισμού, οι οποίες αποτελούν μια βασική διάσταση της φιλοσοφίας του νέου ωρολόγιου προγράμματος και τις οποίες οι μαθητές που θα εγγράφονται για πρώτη φορά στην Α΄ Τάξη Λυκείου ή θα ξαναγράφονται σ’ αυτή θα καλούνται να τις επιλέξουν ανάλογα.

4. Ρυθμίζονται οι μετεγγραφές μαθητών δημόσιων σχολείων σε άλλα δημόσια σχολεία της αρεσκείας του μαθητή. Επισημαίνεται ότι οι επιλογές των επηρεαζόμενων μαθητών πρέπει να βρίσκονται σε συνάφεια με τις επιλογές τους στην Α΄ και Β΄ Τάξη Λυκείου.

5. Καθορίζονται τα εξεταζόμενα μαθήματα σύμφωνα με τη νέα φιλοσοφία του νέου ωρολόγιου προγράμματος και προστίθεται στους κανονισμούς επιφύλαξη, ώστε να καλύπτεται η φοίτηση μαθητών της Β΄ και Γ΄ Τάξης του Ενιαίου Λυκείου κατά τα μεταβατικά χρόνια 2015-2017 μέχρι την πλήρη επέκταση του νέου ωρολόγιου προγράμματος στη Β΄ και Γ΄ Τάξη Λυκείου.

6. Διαγράφεται η αναφορά ενιαίο λύκειο και στις νέες πρόνοιες υπάρχει η αναφορά λύκειο.

7. Προστίθεται επιφύλαξη, ώστε να καλύπτει τη φοίτηση μαθητών της Β΄ και Γ΄ Τάξης του Ενιαίου Λυκείου κατά τα μεταβατικά χρόνια 2015-2017 μέχρι την πλήρη επέκταση του νέου ωρολόγιου προγράμματος στη Β΄ και Γ΄ Τάξη Λυκείου.

Σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση που συνοδεύει τους υπό εξέταση κανονισμούς, η ανάγκη για τροποποίηση των υφιστάμενων βασικών κανονισμών προέκυψε στο πλαίσιο των προσπαθειών του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού για τη βελτίωση του υφιστάμενου θεσμού του ενιαίου λυκείου και την εισαγωγή της εφαρμογής από το Σεπτέμβριο του 2015 της νέας μορφής λυκείου, θεσμός ο οποίος υιοθετήθηκε με την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου ημερομηνίας 28 Απριλίου 2015.

Όπως επισημαίνεται επίσης στην πιο πάνω εισηγητική έκθεση, οι υπό εξέταση κανονισμοί ετοιμάστηκαν από το αρμόδιο υπουργείο μετά από διαβουλεύσεις με τις εμπλεκόμενες εκπαιδευτικές οργανώσεις ΟΕΛΜΕΚ και ΟΛΤΕΚ, την Παγκύπρια Συνομοσπονδία Ομοσπονδιών Συνδέσμων Γονέων Δημοσίων Σχολείων Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης και την ΠΣΕΜ.

Στα πλαίσια της μελέτης των κανονισμών αυτών κρίθηκε σκόπιμο να επέλθουν ορισμένες μικρές βελτιώσεις στους κανονισμούς με τις οποίες συμφώνησαν όλα τα εμπλεκόμενα μέρη και ως εκ τούτου η επιτροπή τις ενσωμάτωσε σε αυτούς.

Οι εκπρόσωποι της ΟΕΛΜΕΚ και της ΟΛΤΕΚ, στα πλαίσια της μελέτης των πιο πάνω κανονισμών, επισήμαναν την ανάγκη να επέλθουν και επιπρόσθετες αλλαγές στους υφιστάμενους κανονισμούς σε σχέση με την υλοποίηση της εφαρμογής του νέου ωρολόγιου προγράμματος.

Ο εκπρόσωπος του αρμόδιου υπουργείου, τοποθετούμενος στην πιο πάνω επισήμανση, δήλωσε ότι ήδη προωθείται η ετοιμασία ολοκληρωμένης πρότασης για πλήρη εκσυγχρονισμό και αναθεώρηση των υφιστάμενων κανονισμών που διέπουν τη λειτουργία των δημόσιων σχολείων μέσης εκπαίδευσης.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, διαμόρφωσε τις ακόλουθες θέσεις:

Ο προεδρεύων της επιτροπής βουλευτής της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού και τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος τάχθηκαν υπέρ της έγκρισης των κανονισμών, όπως αυτοί έχουν διαμορφωθεί με βάση τα πιο πάνω.

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις διαφώνησαν με τους κανονισμούς, εκφράζοντας τη δυσαρέσκειά τους για τη μεγάλη καθυστέρηση που παρατηρήθηκε όσον αφορά την ετοιμασία και την κατάθεσή τους στη Βουλή. Ειδικότερα, οι ίδιοι επέκριναν το γεγονός ότι, ενώ η αλλαγή του ωρολόγιου προγράμματος αποφασίστηκε από τις 28 Απριλίου 2015, αυτή εφαρμόστηκε στα δημόσια σχολεία, χωρίς να έχει συζητηθεί και θεσμοθετηθεί νομοθετικά, όπως θα έπρεπε, αφού η κυβέρνηση καταθέτει τους εν λόγω κανονισμούς σχεδόν ένα χρόνο μετά την απόφαση για την εφαρμογή τους, φέρνοντας έτσι τη Βουλή προ τετελεσμένων γεγονότων, αφού η σχολική χρονιά βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη.

Υπό το φως των πιο πάνω, οι παρόντες κανονισμοί τίθενται ενώπιον της ολομέλειας της Βουλής για τη λήψη τελικής απόφασης επί αυτών.

 

 

 

 

29 Μαρτίου 2016

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων