Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών για την πρόταση νόμου «Ο περί Φυλακών (Τροποποιητικός) Νόμος του 201

Παρόντες:

Σωτήρης Σαμψών, πρόεδρος Γιώργος Λουκαΐδης
Ρίκκος Μαππουρίδης Αντώνης Αντωνίου
Άριστος Δαμιανού Φειδίας Σαρίκας

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών μελέτησε την πιο πάνω πρόταση νόμου, που κατατέθηκε στη Βουλή από το βουλευτή κ. Σωτήρη Σαμψών, σε τρεις συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 9, 16 και 23 Μαρτίου 2016. Στα πλαίσια των συνεδριάσεων αυτών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής ο Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, η αναπληρώτρια διευθύντρια του Τμήματος Φυλακών και εκπρόσωποι της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας.

Σκοπός της υπό αναφορά πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Φυλακών Νόμου, ώστε να καθοριστούν ορισμένες πρόσθετες προϋποθέσεις υπό τις οποίες η Επιτροπή Κατάταξης δύναται να επιτρέψει σε κατάδικο να εκτίσει μέρος της επιβληθείσας σε αυτόν ποινής με το μέτρο του κατ’ οίκον περιορισμού με ηλεκτρονική παρακολούθηση, προκειμένου να περιοριστεί το ενδεχόμενο καταχρηστικής εφαρμογής των σχετικών διατάξεων.

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, η Επιτροπή Κατάταξης έχει τη δυνατότητα να επιτρέψει την έκτιση μέρους της ποινής καταδίκου με το μέτρο της ηλεκτρονικής παρακολούθησης σε ορισμένες κατηγορίες καταδίκων. Στις κατηγορίες αυτές περιλαμβάνονται κατάδικοι στους οποίους έχει παραχωρηθεί άδεια χωρίς συνοδεία ή εκπαιδευτική άδεια, καθώς και κατάδικοι οι οποίοι είναι ηλικίας εβδομήντα ετών και άνω, εφόσον το αδίκημα για το οποίο έχουν καταδικαστεί δεν περιλαμβάνεται στα καθορισμένα αδικήματα που αποκλείουν την εφαρμογή του εν λόγω μέτρου.

Ειδικότερα, στην πρόταση νόμου προβλέπεται ότι κατάδικος που εμπίπτει στις πιο πάνω δύο κατηγορίες θα δύναται να υποβάλει σχετική αίτηση για εφαρμογή του εν λόγω μέτρου, υπό την προϋπόθεση ότι αυτός είναι ενταγμένος στην ανοικτή φυλακή. Στην περίπτωση δε καταδίκου ηλικίας εβδομήντα ετών και άνω προτείνεται επιπρόσθετα η εξασφάλιση της σύμφωνης γνώμης του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας.

Εισάγοντας την πρόταση νόμου, ο εισηγητής της ανέφερε στην επιτροπή ότι η ανάγκη για την προτεινόμενη τροποποίηση προέκυψε έπειτα από την πρόσφατη τροποποίηση του βασικού νόμου για τις φυλακές, με την οποία έχουν διευρυνθεί σημαντικά οι περιπτώσεις στις οποίες δυνατόν να επιτραπεί η εφαρμογή του πιο πάνω μέτρου, επισημαίνοντας ότι ήδη σε κάποιες από τις περιπτώσεις αυτές προβλέπεται η προϋπόθεση της προηγούμενης ένταξης του καταδίκου στην ανοικτή φυλακή.

Στα πλαίσια εξέτασης της πρότασης νόμου, την επιτροπή απασχόλησε το θέμα της μη συμπερίληψης της προϋπόθεσης της εξασφάλισης της σύμφωνης γνώμης του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, για να επιτραπεί η εφαρμογή του εν λόγω μέτρου σε κατάδικο ο οποίος είναι εβδομήντα ετών και άνω, για το λόγο ότι τέτοια προϋπόθεση δυνατόν να ερμηνευτεί ως αφαίρεση αρμοδιότητας από το δικαστήριο, το οποίο επιβάλλει την ποινή, και απόδοση της αρμοδιότητας αυτής στο Γενικό Εισαγγελέα.

Ο Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ενημέρωσε την επιτροπή ότι εκ παραδρομής δεν περιλήφθηκε στη σχετική διάταξη του βασικού νόμου η προϋπόθεση της ένταξης στην ανοικτή φυλακή, για να παραχωρηθεί η δυνατότητα ένταξης στο πρόγραμμα εφαρμογής του μέτρου του κατ’ οίκον περιορισμού με ηλεκτρονική παρακολούθηση. Τοποθετούμενος όσον αφορά την εισήγηση της επιτροπής για τη διαγραφή της προϋπόθεσης της εξασφάλισης της έγκρισης από το Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, ο υπουργός δεν έφερε ένσταση στην εν λόγω διαγραφή.

Η αναπληρώτρια διευθύντρια του Τμήματος Φυλακών συμφώνησε με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις της πρότασης νόμου όπως αυτή έχει διαμορφωθεί με βάση τα πιο πάνω, τονίζοντας ότι τουλάχιστον μέρος της ποινής που επιβάλλεται από το δικαστήριο πρέπει να εκτίεται στην κλειστή φυλακή.

Υπό το φως των πιο πάνω, η επιτροπή αποφάσισε τη διαγραφή από την πρόταση νόμου της πρόνοιας που αφορά την εξασφάλιση της έγκρισης του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, λαμβάνοντας υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση της πρότασης νόμου σε νόμο όπως αυτή έχει διαμορφωθεί στη βάση των πιο πάνω.

 

 

29 Μαρτίου 2016

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων