Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί Εταιρειών (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2016»

Παρόντες:

Ζαχαρίας Ζαχαρίου, πρόεδρος Κώστας Κώστα
Μαρία Κυριακού Χρίστος Μέσης
Γιαννάκης Γαβριήλ Άγγελος Βότσης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 15 και 22 Μαρτίου 2016. Στα πλαίσια των εν λόγω συνεδριάσεων κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, του Τμήματος Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη του ίδιου υπουργείου, του Υπουργείου Οικονομικών, του ΚΕΒΕ, της ΟΕΒ, του ΣΕΛΚ, καθώς και ο Χρηματοοικονομικός Επίτροπος. Η Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας, η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, ο Οργανισμός Προώθησης Επενδύσεων (CIPA), o Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος, ο Σύνδεσμος Πτυχιούχων Εγκεκριμένων Λογιστών-Ελεγκτών Κύπρου και ο Σύνδεσμος Ανεξάρτητων Λογιστών Κύπρου, παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν σε συνεδρία της επιτροπής.

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η εναρμόνιση με τα άρθρα 120-123 της «Οδηγίας 2014/59/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαΐου 2014 για τη θέσπιση πλαισίου για την ανάκαμψη και την εξυγίανση πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων και για την τροποποίηση της Οδηγίας 82/891/ΕΟΚ του Συμβουλίου και των Οδηγιών 2001/24/ΕΚ, 2002/47/ΕΚ, 2004/25/ΕΚ, 2005/56/ΕΚ, 2007/36/ΕΚ, 2011/35/ΕΕ, 2012/30/ΕΕ και 2013/36/ΕΕ, καθώς και των κανονισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 και (ΕE) αριθμ. 048/2012».

Ειδικότερα, με το νομοσχέδιο προτείνεται η τροποποίηση του περί Εταιρειών Νόμου, έτσι ώστε να θεσπιστεί παρέκκλιση από τους υποχρεωτικούς κανόνες που ρυθμίζουν την προστασία των μετόχων και πιστωτών των πιστωτικών ιδρυμάτων και των επενδυτικών εταιρειών, στις περιπτώσεις που τα εν λόγω ιδρύματα ή εταιρείες υπόκεινται στη χρήση των εργαλείων, εξουσιών και μηχανισμών εξυγίανσης που προβλέπονται στον περί Εξυγίανσης Πιστωτικών Ιδρυμάτων και Επενδυτικών Εταιρειών Νόμο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, με το νομοσχέδιο προτείνονται ή και τροποποιούνται άρθρα του περί Εταιρειών Νόμου, προκειμένου να επιτευχθεί η εναρμόνιση με την Οδηγία 2014/59/ΕΕ και να περιληφθούν κατ’ επέκταση σε αυτόν, όπου αυτό απαιτείται, πρόνοιες για εξαίρεση από την εφαρμογή σειράς διατάξεων αυτού εταιρειών οι οποίες υπόκεινται στη χρήση των εργαλείων, εξουσιών και μηχανισμών εξυγίανσης που προβλέπονται στον περί Εξυγίανσης Πιστωτικών Ιδρυμάτων και Επενδυτικών Εταιρειών Νόμο του 2016, ο οποίος ψηφίστηκε από τη Βουλή στις 3 Μαρτίου 2016.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το σχετικό άρθρο της Οδηγίας η εναρμόνιση με τις διατάξεις αυτής έπρεπε να είχε γίνει μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2014. Σημειώνεται περαιτέρω ότι το παρόν νομοσχέδιο κατατέθηκε στη Βουλή στις 3 Μαρτίου 2016 και, όπως συναφώς αναφέρεται στην εισηγητική έκθεση που το συνοδεύει, για τη μη έγκαιρη μεταφορά των διατάξεων της Οδηγίας στην κυπριακή έννομη τάξη έχει ήδη ληφθεί προειδοποιητική επιστολή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (αρ. παράβασης 2015/0123).

Όλοι οι παρευρισκόμενοι συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του νομοσχεδίου.

Υπό το φως των πιο πάνω, ο πρόεδρος και το μέλος της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού τάχθηκαν υπέρ της ψήφισης του νομοσχεδίου σε νόμο όπως αυτό έχει κατατεθεί από την εκτελεστική εξουσία.

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, καθώς και το μέλος της επιτροπής βουλευτής της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν επί του πιο πάνω νομοσχεδίου κατά τη συζήτησή του στην ολομέλεια του σώματος.

Υπό το φως των πιο πάνω, η παρούσα έκθεση τίθεται ενώπιον της ολομέλειας για τη λήψη τελικής απόφασης.

 

 

29 Μαρτίου 2016

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων