Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών για το νομοσχέδιο «Ο περί Θεραπείας Κατηγορούμενων και Καταδικασθέντων, Χρηστών ή Ουσιοεξαρτημένων Νόμος του 2015»

Παρόντες:

Σωτήρης Σαμψών, πρόεδρος Αντώνης Αντωνίου
Άριστος Δαμιανού Φειδίας Σαρίκας
Γιώργος Γεωργίου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε πέντε συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στο διάστημα μεταξύ 10 Φεβρουαρίου και 16 Μαρτίου 2016. Στα πλαίσια των συνεδριάσεων αυτών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Υγείας, των Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας και των Νοσηλευτικών Υπηρεσιών του ίδιου υπουργείου, του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, του Τμήματος Φυλακών, της αστυνομίας, της Υπηρεσίας Καταπολέμησης Ναρκωτικών (ΥΚΑΝ), του Υπουργείου Οικονομικών, της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, του Γραφείου της Επιτρόπου Διοικήσεως, η Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού, ο πρόεδρος και εκπρόσωποι του Αντιναρκωτικού Συμβουλίου Κύπρου (ΑΣΚ), εκπρόσωποι της Ψυχιατρικής Εταιρείας Κύπρου, του Παγκύπριου Συνδέσμου Νοσηλευτών και Μαιών (ΠΑΣΥΝΜ), του Κλάδου Νοσηλευτικού Προσωπικού Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας της ΠΑΣΥΔΥ, του Παγκύπριου Συλλόγου Ψυχολόγων (ΠΑΣΥΨΥ), του Συνδέσμου Ψυχολόγων Κύπρου, της Παγκύπριας Συντεχνίας Νοσηλευτών (ΠΑΣΥΝΟ), του Θεραπευτικού Προγράμματος «Αγία Σκέπη», του Κέντρου Ενημέρωσης για τα Ναρκωτικά και Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΝΘΕΑ) και του Συνδέσμου Συγγενών και Φίλων Εξαρτημένων Ατόμων Κύπρου.

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η ρύθμιση της διαδικασίας που θα ακολουθείται για σκοπούς έκδοσης διατάγματος θεραπείας σε κατηγορούμενους ή καταδικασθέντες χρήστες ή ουσιοεξαρτημένους σε κέντρα θεραπείας, καθώς και της διαδικασίας που θα διέπει τη λειτουργία των εν λόγω κέντρων.

Σύμφωνα με την εκπρόσωπο του Υπουργείου Υγείας, καθώς και την εισηγητική έκθεση που συνοδεύει το νομοσχέδιο, με αυτό επιδιώκεται η προώθηση ενός εκσυγχρονισμένου νομοθετικού πλαισίου τόσο σε σχέση με τους όρους που χρησιμοποιούνται σε αυτό όσο και σε σχέση με την ακολουθητέα διαδικασία έκδοσης διατάγματος θεραπείας σε κατηγορούμενους ή καταδικασθέντες χρήστες ή ουσιοεξαρτημένους, έτσι ώστε τα πρόσωπα αυτά να εντάσσονται σε θεραπευτικά προγράμματα, αντί να καταδικάζονται σε φυλάκιση, πρακτική που ήδη εφαρμόζεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ταυτόχρονα, με το υπό εξέταση νομοσχέδιο προτείνεται η κατάργηση του περί Περίθαλψης και Μεταχείρισης Τοξικομανών Νόμου του 1992, ο οποίος, σύμφωνα με την ίδια εκπρόσωπο, παραμένει από την ψήφισή του σε αχρησία.

Ειδικότερα, οι πρόνοιες του νομοσχεδίου στη μορφή που αυτό κατατέθηκε από την εκτελεστική εξουσία ρυθμίζουν, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

1. Το διορισμό και τη λειτουργία της Συμβουλευτικής Επιτροπής, η οποία θα είναι αρμόδια για την έκδοση γνωμάτευσης για σκοπούς έκδοσης από το αρμόδιο δικαστήριο διατάγματος θεραπείας σε κατηγορούμενους ή καταδικασθέντες χρήστες ή ουσιοεξαρτημένους. Η εν λόγω επιτροπή θα είναι τριμελής και θα απαρτίζεται από έναν εκπρόσωπο του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, έναν ψυχίατρο και έναν κλινικό ψυχολόγο με επαγγελματική εμπειρία στον τομέα της ουσιοεξάρτησης.

2. Τη διαδικασία έκδοσης διατάγματος θεραπείας από το δικαστήριο, τα χρονικά πλαίσια εντός του οποίου αυτό εκδίδεται, τους όρους του διατάγματος και τις υποχρεώσεις του χρήστη ή ουσιοεξαρτημένου σε σχέση με την εφαρμογή του διατάγματος και την τήρηση του θεραπευτικού συμβολαίου.

3. Την τήρηση από το ΑΣΚ μητρώου όλων των κέντρων θεραπείας που θα παρέχουν θεραπεία για τους σκοπούς του προτεινόμενου νόμου.

4. Τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες των κέντρων θεραπείας, στα οποία περιλαμβάνεται η ετοιμασία αιτιολογημένης έκθεσης προς τη Συμβουλευτική Επιτροπή ως προς τη δυνατότητα του κέντρου να παρέχει θεραπεία για συγκεκριμένο χρήση ή ουσιοεξαρτημένο, καθώς και η ετοιμασία τριμηνιαίων εκθέσεων αναφορικά με τη θεραπευτική του πορεία.

5. Την ελάχιστη διάρκεια της θεραπείας, τη δυνατότητα παράτασης της θεραπείας από το δικαστήριο ανά τρίμηνο και τη μέγιστη διάρκεια της θεραπείας, η οποία στο σύνολο δεν μπορεί να υπερβαίνει τα δύο χρόνια.

6. Τη διαδικασία που θα ακολουθείται μετά την ολοκλήρωση του θεραπευτικού συμβολαίου, οπότε το πρόσωπο απολύεται από το δικαστήριο, καθώς και τη διαδικασία που θα ακολουθείται σε περίπτωση παράβασης του θεραπευτικού συμβολαίου, οπότε το δικαστήριο δύναται να επιβάλει ποινή τόσο για το αρχικό αδίκημα όσο και για την παράβαση του θεραπευτικού διατάγματος.

Σημειώνεται ότι κατηγορούμενοι ή καταδικασθέντες χρήστες ή ουσιοεξαρτημένοι που έχουν διαπράξει κακούργημα ή το αδίκημα της κατοχής με σκοπό την προμήθεια άλλου προσώπου, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του περί Ναρκωτικών Φαρμάκων και Ψυχοτρόπων Ουσιών Νόμου, εξαιρούνται και δε δύνανται να επωφεληθούν από τις πρόνοιες του νομοσχεδίου.

Σημειώνεται επίσης ότι το υπό εξέταση νομοσχέδιο κατατέθηκε στη Βουλή στις 4 Ιουνίου 2015 και αρχικά παραπέμφθηκε στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας, ενώπιον της οποίας άρχισε η συζήτησή του. Ωστόσο, κατόπιν σχετικού αιτήματος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας αποφάσισε όπως η εξέταση του νομοσχεδίου συνεχιστεί από την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, λόγω του αντικειμένου του νομοσχεδίου το οποίο απασχόλησε εκτενώς την τελευταία στα πλαίσια δύο άλλων συναφών νομοσχεδίων τα οποία τελικά αποσύρθηκαν από την εκτελεστική εξουσία. Ως εκ τούτου, κατόπιν συνεννόησης των προέδρων των δύο επιτροπών, το νομοσχέδιο εξετάστηκε από την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών.

Η Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού καταρχάς εξέφρασε την ικανοποίησή της για την κατάθεση στη Βουλή του υπό εξέταση νομοσχεδίου δηλώνοντας ότι συμφωνεί με τον σκοπούμενο εκσυγχρονισμό του νομικού πλαισίου που διέπει τη μεταχείριση των χρηστών και των ουσιοεξαρτημένων που κατηγορούνται ή καταδικάζονται για διάπραξη αδικήματος. Ταυτόχρονα, η ίδια εξέφρασε την απαρέσκειά της για το γεγονός ότι δεν κλήθηκε να συμμετέχει στη διαβούλευση που διεξήγαγε το Υπουργείο Υγείας κατά την ετοιμασία του νομοσχεδίου. Τοποθετούμενη επί της ουσίας του νομοσχεδίου, η επίτροπος ανέφερε ότι το νομοσχέδιο, όπως αυτό κατατέθηκε από την εκτελεστική εξουσία, παρουσιάζει σοβαρές ελλείψεις, δεν είναι παιδοκεντρικό και δεν ανταποκρίνεται στις σχετικές υποχρεώσεις της Κυπριακής Δημοκρατίας, όπως αυτές καθορίζονται στη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού. Η ίδια κατέθεσε στην επιτροπή συγκεκριμένες εισηγήσεις για τροποποίηση του νομοσχεδίου, έτσι ώστε να διασφαλίζονται επαρκώς τα δικαιώματα του παιδιού. Ειδικότερα, η επίτροπος εισηγήθηκε, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

1. Την εισαγωγή νέας πρόνοιας στο νομοσχέδιο με την οποία καθορίζονται οι βασικές αρχές μεταχείρισης των ανηλίκων χρηστών, όπως είναι η αρχή της διασφάλισης του συμφέροντος του παιδιού, η αρχή της ίσης μεταχείρισης των παιδιών ανεξαρτήτως ιδιαίτερων χαρακτηριστικών ή νομικού καθεστώτος, το δικαίωμα του παιδιού να τυγχάνει πλήρους και ολοκληρωμένης ενημέρωσης για κάθε στάδιο της διαδικασίας και το δικαίωμα του παιδιού να ακουστεί και να εκφέρει τις απόψεις του.

2. Τη συμμετοχή στη Συμβουλευτική Επιτροπή παιδοψυχίατρου σε περίπτωση εξέτασης υπόθεσης ανηλίκου.

3. Την παροχή δυνατότητας στο δικαστήριο να εκδίδει αυτεπάγγελτα διάταγμα θεραπείας για ανήλικο, αφού προηγουμένως ζητήσει τη γνώμη της Συμβουλευτικής Επιτροπής

4. Τη ρύθμιση του τρόπου μεταχείρισης των χρηστών ή ουσιοεξαρτημένων στο στάδιο της προφυλάκισης ή στο χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την υποβολή της αίτησης μέχρι την έκδοση του διατάγματος θεραπείας.

5. Την εισαγωγή πρόνοιας με βάση την οποία τα κέντρα θεραπείας στα οποία θα παραπέμπονται ανήλικοι πρέπει να διαθέτουν τις απαραίτητες ειδικές δομές για τον χειρισμό ανηλίκων

6. Την τροποποίηση της σχετικής πρόνοιας του νομοσχεδίου, έτσι ώστε, σε περίπτωση παράβασης του θεραπευτικού συμβολαίου, το κέντρο θεραπείας να ενημερώνει σχετικά τη Συμβουλευτική Επιτροπή και όχι την αστυνομία, προκειμένου να αποφευχθεί το ενδεχόμενο ταύτισης των κέντρων θεραπείας με τους κατασταλτικούς μηχανισμούς της αστυνομίας και ο πιθανός κλονισμός της εμπιστοσύνης των χρηστών ή ουσιοεξαρτημένων στα κέντρα αυτά.

7. Την τροποποίηση των σχετικών προνοιών του νομοσχεδίου, ώστε, σε περίπτωση παράβασης του θεραπευτικού συμβολαίου, το δικαστήριο να μην επιβάλλει στο χρήστη επιπρόσθετη ποινή, δηλαδή ποινή τόσο για το αρχικό αδίκημα όσο και για την παραβίαση του διατάγματος θεραπείας.

Αναφορικά με το πιο πάνω ζήτημα της επιβολής επιπρόσθετης ποινής η επίτροπος ανέφερε στην επιτροπή ότι η επιβολή ποινής σε περίπτωση αποτυχίας τήρησης του θεραπευτικού συμβολαίου είναι τιμωρητική, άδικη και ενδέχεται να λειτουργήσει ως αποτρεπτικός παράγοντας για την υποβολή αίτησης για έκδοση διατάγματος θεραπείας, αφού η αποτυχία της θεραπείας θα συνδέεται άμεσα με περαιτέρω τιμωρία. Συναφώς, η ίδια επισήμανε ότι η μη τήρηση του θεραπευτικού προγράμματος ενδεχομένως να οφείλεται σε δομικές ανεπάρκειες του ίδιου του προγράμματος, για τις οποίες δε θα πρέπει το ουσιοεξαρτημένο πρόσωπο να θεωρείται υπεύθυνο. Ως εκ τούτου, η επίτροπος εισηγήθηκε όπως οι επιπτώσεις για το χρήστη ή ουσιοεξαρτημένο σε περίπτωση παράβασης του θεραπευτικού συμβολαίου περιορίζονται στην επιβολή ποινής για το αρχικό αδίκημα.

Ο πρόεδρος του ΑΣΚ συμφώνησε με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του νομοσχεδίου και τόνισε τη σημασία της ψήφισης του νομοσχεδίου σε νόμο, καθώς από την εφαρμογή του θα επωφεληθούν πρόσωπα που χρήζουν θεραπείας, τα οποία σήμερα φυλακίζονται με όλες τις αρνητικές συνέπειες που αυτό συνεπάγεται. Επίσης, ο ίδιος με επιστολή του, ημερομηνίας 19 Νοεμβρίου 2015, ενημέρωσε την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών για τις ελάχιστες απαιτήσεις που θα πρέπει να πληρούν τα κέντρα θεραπείας και κατονόμασε συγκεκριμένα κέντρα που πληρούν τις απαιτήσεις αυτές και τα οποία θα περιληφθούν στο προβλεπόμενο στο νομοσχέδιο Μητρώο Κέντρων Θεραπείας. Αναφερόμενος στις εισηγήσεις της Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού, ο πρόεδρος του ΑΣΚ εξέφρασε την προθυμία του συμβουλίου να συνεργαστεί με το αρμόδιο υπουργείο και την επίτροπο, προκειμένου αυτές να ενσωματωθούν στο κείμενο του νομοσχεδίου.

Οι εκπρόσωποι του ΠΑΣΥΝΜ, του Κλάδου Νοσηλευτικού Προσωπικού Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας της ΠΑΣΥΔΥ και της ΠΑΣΥΝΟ, παρόλο που συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του νομοσχεδίου, διαφώνησαν με την προτεινόμενη σύνθεση της Συμβουλευτικής Επιτροπής και συγκεκριμένα με τη μη συμμετοχή σε αυτή νοσηλευτή με εξειδίκευση στις εξαρτήσεις, αναφέροντας ότι οι νοσηλευτές στελεχώνουν κατά ποσοστό 90% τα κέντρα θεραπείας και διαθέτουν την απαιτούμενη εξειδίκευση και την εμπειρία, ώστε να συμβάλουν ουσιαστικά στο στάδιο της αξιολόγησης του προσώπου από τη Συμβουλευτική Επιτροπή.

Οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, της αστυνομίας, της ΥΚΑΝ, του Γραφείου της Επιτρόπου Διοικήσεως, του Θεραπευτικού Προγράμματος Αγία Σκέπη και του Συνδέσμου Συγγενών και Φίλων Εξαρτημένων Ατόμων Κύπρου συμφώνησαν με τις πρόνοιες του νομοσχεδίου.

Στα πλαίσια της συζήτησης του νομοσχεδίου, την επιτροπή απασχόλησαν κυρίως τα ακόλουθα ζητήματα:

1. Η σύνθεση της Συμβουλευτικής Επιτροπής και κατά πόσο αυτή ενδείκνυται να τροποποιηθεί ή να διευρυνθεί με τη συμμετοχή σε αυτή ως μέλους νοσηλευτή ή άλλου επαγγελματία υγείας.

2. Ο χαρακτήρας του θεραπευτικού συμβολαίου και κατά πόσο αυτό αποτελεί θεραπευτικό εργαλείο ή έχει το χαρακτήρα νομικού συμβολαίου, για το οποίο απαιτείται η ύπαρξη δικαιοπρακτικής ικανότητας κατά τη συνομολόγησή του.

3. Το θέμα της επιβολής επιπρόσθετης ποινής σε περίπτωση παράβασης του θεραπευτικού συμβολαίου, πέραν της ποινής που επιβάλλεται για τη διάπραξη του αρχικού αδικήματος.

4. Κατά πόσο πρόσωπο το οποίο βρίσκεται σε θεραπεία δυνάμει των διατάξεων του προτεινόμενου νόμου θα πρέπει να εξαιρείται ποινικής δίωξης για το αδίκημα της οδήγησης υπό την επήρεια ναρκωτικών, όπως αυτό προβλέπεται στον περί Οδικής Ασφάλειας Νόμο (Νάρκοτεστ).

5. Το κόστος που θα προκύψει από την εφαρμογή του προτεινόμενου νόμου και κατά πόσο θα υπάρχουν οι απαραίτητες πιστώσεις για την κάλυψή του.

Αναφορικά με τα πιο πάνω ζητήματα που απασχόλησαν την επιτροπή, δόθηκαν οι πιο κάτω επεξηγήσεις:

1. Οι εκπρόσωποι του ΑΣΚ και της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας επεξήγησαν στην επιτροπή ότι το θεραπευτικό συμβόλαιο αποτελεί θεραπευτικό εργαλείο, ότι ο όρος αυτός είναι επιστημονικός όρος που χρησιμοποιείται από κέντρα θεραπείας του εξωτερικού και ότι δε χρησιμοποιείται στο νομοσχέδιο με τη νομική έννοια του όρου.

2. Οι εκπρόσωποι του ΑΣΚ και της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας ανέφεραν ότι τα κέντρα θεραπείας δε θα εφαρμόζουν προγράμματα υποκατάστασης, αλλά, και σε περίπτωση που εφαρμόζονταν τέτοια προγράμματα, οι ουσίες υποκατάστασης ανιχνεύονται από το Χημείο του Κράτους και για τις εν λόγω ουσίες δε διώκονται για το αδίκημα της οδήγησης υπό την επήρεια ναρκωτικών τα πρόσωπα που βρίσκονται σε τέτοιο πρόγραμμα θεραπείας.

3. Οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Υγείας και του Υπουργείου Οικονομικών επισήμαναν ότι είναι αδύνατο να υπολογιστεί ο αριθμός των προσώπων που θα αιτηθούν θεραπείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του προτεινόμενου νόμου, καθώς και ο υπολογισμός του κόστους θεραπείας ανά άτομο. Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών δήλωσε περαιτέρω ότι, αν τυχόν απαιτηθεί περαιτέρω χρηματοδότηση για τα εν λόγω προγράμματα, αυτή θα καλύπτεται εντός των ανώτατων οροφών δαπανών που έχουν τεθεί για το Υπουργείο Υγείας στα πλαίσια του Μεσοπρόθεσμου Δημοσιονομικού Πλαισίου 2016-2018. Σύμφωνα με τον ίδιο, το Υπουργείο Υγείας ως το αρμόδιο υπουργείο θα έχει τη δυνατότητα να προβεί σε εξοικονομήσεις από άλλες δαπάνες στη βάση ιεράρχησης των προτεραιοτήτων του, προκειμένου να διαθέσει την απαραίτητη χρηματοδότηση για τη θεραπεία κατηγορουμένων ή καταδικασθέντων χρηστών ή ουσιοεξαρτημένων.

Το Υπουργείο Υγείας, αφού διαβουλεύθηκε με το Γραφείο της Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού και το ΑΣΚ, ετοίμασε αναθεωρημένο κείμενο του νομοσχεδίου στο οποίο ενσωματώθηκαν όλες οι αναφερόμενες πιο πάνω εισηγήσεις της επιτρόπου, εκτός από την εισήγηση για διαγραφή της επιβολής επιπρόσθετης ποινής σε περίπτωση παράβασης του διατάγματος θεραπείας, ζήτημα το οποίο αφέθηκε στην κρίση της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας και στη λήψη τελικής απόφασης από την επιτροπή.

Επιπρόσθετα, στο αναθεωρημένο κείμενο τροποποιήθηκαν οι σχετικές με τη σύνθεση της Συμβουλευτικής Επιτροπής πρόνοιες, ώστε το ένα από τα τρία μέλη της Συμβουλευτικής Επιτροπής που στο αρχικό κείμενο του νομοσχεδίου απαιτείτο να είναι κλινικός ψυχολόγος να αντικατασταθεί από έναν επαγγελματία υγείας με εξειδίκευση στα θέματα της χρήσης και της ουσιοεξάρτησης. Η επιτροπή έκρινε ότι η προτεινόμενη στο αναθεωρημένο κείμενο ερμηνεία του όρου “εξειδίκευση στα θέματα της χρήσης και της ουσιοεξάρτησης” είναι πολύ ευρεία και αόριστη, χωρίς να προσδιορίζεται με σαφήνεια από ποια επαγγελματική ομάδα θα προέρχεται το τρίτο μέλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής.

Υπό το φως των πιο πάνω παρατηρήσεων της επιτροπής, το Υπουργείο Υγείας αναδιατύπωσε τις σχετικές πρόνοιες του νομοσχεδίου και υπέβαλε δεύτερο αναθεωρημένο κείμενο, στο οποίο ο όρος “επαγγελματίας υγείας” ερμηνεύεται κατά τρόπο, ώστε στη Συμβουλευτική Επιτροπή να δύναται να συμμετέχει ως τρίτο μέλος είτε εγγεγραμμένος ψυχολόγος είτε εγγεγραμμένος νοσηλευτής είτε εγγεγραμμένος εργοθεραπευτής με τουλάχιστον πενταετή πείρα σε κέντρο θεραπείας για ουσιοεξαρτήσεις.

Τοποθετούμενοι επί της πιο πάνω αναθεωρημένης πρόνοιας για τη σύνθεση της Συμβουλευτικής Επιτροπής, τόσο ο πρόεδρος του ΑΣΚ όσο και οι εκπρόσωποι των Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας και της Ψυχιατρικής Εταιρείας Κύπρου διαφώνησαν με την προτεινόμενη αντικατάσταση του κλινικού ψυχολόγου από νοσηλευτή ή άλλον επαγγελματία υγείας, επισημαίνοντας ότι ο ρόλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής είναι διαγνωστικός και ότι κατά το στάδιο αυτό ο κλινικός ψυχολόγος με διαγνωστικά και ψυχομετρικά εργαλεία αξιολογεί την προσωπικότητα του προσώπου που θα παραπεμφθεί για θεραπεία. Σύμφωνα με τους ίδιους εκπροσώπους, η συμμετοχή νοσηλευτών, κοινωνικών λειτουργών ή εργοθεραπευτών είναι πολύ σημαντική και απαραίτητη στο στάδιο της θεραπείας και συγκεκριμένα στα πλαίσια της πολυθεματικής ομάδας που είναι υπεύθυνη για την ετοιμασία ατομικού προγράμματος θεραπείας του προσώπου και για την παρακολούθηση της εφαρμογής του.

Σημειώνεται ότι το Συμβούλιο Εγγραφής Ψυχολόγων, ο ΠΑΣΥΨΥ, ο Κλάδος Ειδικών Ψυχολόγων της ΠΑΣΥΔΥ και ο Κλάδος Ακτινογράφων-Φυσιοθεραπευτών-Εργοθεραπευτών-Ακτινοθεραπευτών της ΠΑΣΥΔΥ με σχετικές επιστολές τους προς την επιτροπή εξέφρασαν τη διαφωνία τους με την προτεινόμενη αντικατάσταση του κλινικού ψυχολόγου από νοσηλευτή ή άλλον επαγγελματία υγείας.

Η εκπρόσωπος της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας ανέφερε ότι ο ρόλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής είναι διαγνωστικός και ότι η σύνθεσή της είναι προτιμότερο να παραμείνει τριμελής, προκειμένου να υπάρχει η απαιτούμενη ευελιξία στη σύγκλησή της. Τοποθετούμενη σε σχετική παρατήρηση μελών της επιτροπής ως προς την αναγκαιότητα συμμετοχής εκπροσώπου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας στη Συμβουλευτική Επιτροπή, η ίδια εκπρόσωπος δήλωσε ότι η συμμετοχή του εκπροσώπου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας είναι σημαντική, επειδή ο εκπρόσωπος αυτός θα επεξηγεί στα υπόλοιπα μέλη της επιτροπής τα συστατικά στοιχεία του αδικήματος και κυρίως το mens rea, το νοητικό στοιχείο του αδικήματος, και θα τους παρέχει πληροφόρηση σε σχέση με το ιστορικό και προηγούμενες παραβάσεις του ίδιου προσώπου. Περαιτέρω, η εκπρόσωπος της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας αναφερόμενη στις πρόνοιες που προστέθηκαν στο αναθεωρημένο κείμενο του νομοσχεδίου, οι οποίες καθορίζουν τις βασικές αρχές μεταχείρισης των ανηλίκων, εισηγήθηκε τη διαγραφή τους, υποστηρίζοντας ότι οι αρχές αυτές, που αφορούν τόσο ανήλικους όσο και ενήλικους χρήστες, προκύπτουν από συνταγματικές διατάξεις.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών αποφάσισε να επιφέρει στο δεύτερο αναθεωρημένο κείμενο του νομοσχεδίου, μεταξύ άλλων, τις πιο κάτω τροποποιήσεις:

1. Την απάλειψη των προνοιών του νομοσχεδίου που ρυθμίζουν την επιβολή ποινής για παράβαση του διατάγματος θεραπείας, υιοθετώντας τη θέση της Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού για αποφυγή διπλής τιμωρίας του αιτούντος θεραπεία σε περίπτωση αποτυχίας τήρησης του θεραπευτικού του συμβολαίου.

2. Τη διευκρίνιση της ερμηνείας του όρου εντατική θεραπεία, ώστε αυτή να προσφέρεται σε ανοικτή ή σε κλειστή θεραπευτική δομή, όπως επισημάνθηκε από τους εκπροσώπους του ΑΣΚ και του Υπουργείου Υγείας.

3. Τη διαγραφή των προνοιών που αναφέρονται στις βασικές αρχές μεταχείρισης των ανήλικων χρηστών, υιοθετώντας τη σχετική εισήγηση της εκπροσώπου της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας.

Σημειώνεται ότι, αναφορικά με το ζήτημα της σύνθεσης της Συμβουλευτικής Επιτροπής, η επιτροπή υιοθέτησε την εισήγηση του Υπουργείου Υγείας, όπως αυτή περιλαμβάνεται στο δεύτερο αναθεωρημένο κείμενο του νομοσχεδίου.

Επιπρόσθετα των πιο πάνω, η επιτροπή επέφερε στο δεύτερο αναθεωρημένο κείμενο του νομοσχεδίου περαιτέρω τροποποιήσεις για τη διασαφήνιση προνοιών του και τη βελτίωσή του από νομοτεχνικής άποψης.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του νομοσχεδίου και ομόφωνα εισηγείται στην ολομέλεια της Βουλής τη ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο, όπως αυτό διαμορφώθηκε στη βάση των πιο πάνω, αφού τροποποιηθεί ο τίτλος του, ώστε να αναφέρεται «Ο περί Θεραπείας Κατηγορούμενων και Καταδικασθέντων Χρηστών ή Ουσιοεξαρτημένων Νόμος του 201.

 

 

29 Μαρτίου 2016

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων