Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Συγκοινωνιών και Έργων για τους κανονισμούς «Οι περί της Ρύθμισης Θεμάτων Αποκρατικοποίησης (Αποκρατικοποίηση Εμπορικού Τμήματος Λιμανιού Λεμεσού) Κανονισμοί του 2016»

Παρόντες:

Αντώνης Αντωνίου, πρόεδρος Νίκος Νικολαΐδης
Ζαχαρίας Ζαχαρίου Μη μέλη της επιτροπής:
Ανδρέας Μιχαηλίδης Ευθύμιος Δίπλαρος
Αντρέας Φακοντής Γιώργος Περδίκης
Κώστας Κώστα  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε τρεις συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 3,10 και 17 Μαρτίου 2016. Στα πλαίσια των συνεδριάσεων αυτών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής ο Υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, εκπρόσωποι της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της Αρχής Λιμένων Κύπρου, η γενική διευθύντρια της Αρχής Λιμένων Κύπρου, εκπρόσωποι των συνδικαλιστικών οργανώσεων ΠΑΣΥΔΥ, ΣΥΑΛΚ-ΠΟΑΣ, ΟΜΕΠΕΓΕ-ΣΕΚ, ΣΗΔΗΚΕΚ-ΠΕΟ, ΣΕΓΔΑΜΕΛΙΝ-ΠΕΟ και ΔΕΕΚΔΟΚΩ-ΔΕΟΚ. Ο Σύνδεσμος Ναυτικών Πρακτόρων Κύπρου και η συνδικαλιστική οργάνωση ΣΥΠΑΛΚ, παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στις συνεδρίες της επιτροπής. Ο Σύνδεσμος Ναυτικών Πρακτόρων Κύπρου διαβίβασε στην επιτροπή τη συμφωνία του με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των υπό συζήτηση κανονισμών.

Σκοπός των προτεινόμενων κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται δυνάμει της παραγράφου (ζ) του άρθρου 5 του περί της Ρύθμισης Θεμάτων Αποκρατικοποίησης Νόμου, είναι η θέσπιση δευτερογενούς νομοθεσίας, την έκδοση της οποίας εξουσιοδοτεί ο εν λόγω νόμος, η οποία αποτελεί προϋπόθεση για την ολοκλήρωση των διαδικασιών αποκρατικοποίησης οποιουδήποτε υποκείμενου σε αποκρατικοποίηση φορέα.

Ειδικότερα, οι κανονισμοί όπως αυτοί αρχικά κατατέθηκαν στη Βουλή προβλέπουν μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:

1. Το χρόνο έναρξης της ισχύος της αποκρατικοποίησης για κάθε έργο στο λιμάνι Λεμεσού, καθώς και τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου για κάθε έργο.

2. Tη διάρκεια της σύμβασης παραχώρησης για κάθε έργο.

3. Tα περιουσιακά στοιχεία και τα δικαιώματα που ανήκουν στην Αρχή Λιμένων Κύπρου ή στη Δημοκρατία τα οποία θα μεταβιβαστούν ή θα παραχωρηθούν στον ανάδοχο.

4. Tο ποσό της αντιπαροχής.

5. Tη διαδικασία είσπραξης της αντιπαροχής.

Σύμφωνα με τον Υπουργό Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων με την έγκριση των προτεινόμενων κανονισμών ολοκληρώνεται η προβλεπόμενη στο άρθρο 5 της ισχύουσας νομοθεσίας διαδικασία αποκρατικοποίησης του εμπορικού τμήματος του λιμανιού της Λεμεσού.

Σημειώνεται ότι η εν λόγω διαδικασία, όπως προβλέπεται στη σχετική νομοθεσία, περιλαμβάνει τα ακόλουθα στάδια:

1. Τη διαβούλευση και την ανταλλαγή πληροφοριών στη Μικτή Συμβουλευτική Επιτροπή και τη διασφάλιση του καθεστώτος εργοδότησης και των δικαιωμάτων των εργαζομένων, περιλαμβανομένων των εργασιακών και συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων και ωφελημάτων, των δικαιωμάτων εκπροσώπησης και των δικαιωμάτων που προκύπτουν σε περίπτωση κατάργησης θέσης εργαζομένου σε φορέα υποκείμενο σε αποκρατικοποίηση.

2. Τη λήψη απόφασης από το Υπουργικό Συμβούλιο αναφορικά με τη μέθοδο αποκρατικοποίησης.

3. Τη διασφάλιση κάθε θέματος που άπτεται της εθνικής ασφάλειας, μη αποκλειομένης της εξαίρεσης τομέων δραστηριότητας από το πεδίο των αποκρατικοποιήσεων.

4. Τη ρύθμιση των υποχρεώσεων του υποκείμενου σε αποκρατικοποίηση φορέα, περιλαμβανομένων και οποιωνδήποτε υποχρεώσεων που θα προέλθουν από απαιτήσεις και δικαιώματα των εργαζομένων στο φορέα αυτό.

5. Την τροποποίηση ή την κατάργηση οποιασδήποτε νομοθεσίας ρυθμίζει θέματα που αφορούν την ίδρυση, τη λειτουργία, τις τοπικές ή διεθνείς υποχρεώσεις και τα δικαιώματα του προσωπικού του υποκείμενου σε αποκρατικοποίηση φορέα.

6. Τη θέσπιση κατάλληλης νομοθεσίας για τη ρύθμιση μονοπωλίων που ένεκα της φύσης των δραστηριοτήτων του υποκείμενου σε αποκρατικοποίηση φορέα δυνατόν να δημιουργηθούν ως αποτέλεσμα της αποκρατικοποίησης.

7. Την έγκριση σχετικών κανονισμών από τη Βουλή των Αντιπροσώπων και τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, οι οποίοι πρέπει να ρυθμίζουν:

α. το χρόνο έναρξης της ισχύος της αποκρατικοποίησης για κάθε φορέα υποκείμενο σε αποκρατικοποίηση,

β. τα περιουσιακά στοιχεία και δικαιώματα που ανήκουν σε φορέα υποκείμενο σε αποκρατικοποίηση ή στη Δημοκρατία τα οποία θα μεταβιβαστούν ή θα παραχωρηθούν σε νομικό ή φυσικό πρόσωπο,

γ. το ποσό της αντιπαροχής,

δ. τη διαδικασία είσπραξης της αντιπαροχής.

Ο Υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ενημέρωσε την επιτροπή για την πρόοδο που επιτεύχθηκε στην ολοκλήρωση των σταδίων που απαιτεί η ισχύουσα νομοθεσία για την αποκρατικοποίηση, καταθέτοντας εκ των προτέρων στην επιτροπή σημείωμα στο οποίο περιλαμβάνονται λεπτομερώς οι διαδικασίες και ενέργειες για υλοποίηση του κάθε σταδίου, ώστε να μπορέσει το καθ’ ύλην αρμόδιο υπουργείο να προχωρήσει με την υπογραφή των συμβάσεων παραχώρησης. Επιπρόσθετα, ο ίδιος υπουργός παρουσίασε στην επιτροπή, με τη μορφή διαφανειών, οι οποίες διανεμήθηκαν στα μέλη, τις λεπτομέρειες του διαγωνισμού, το πεδίο εφαρμογής και τη δομή της σύμβασης παραχώρησης, τη διαδικασία του διαγωνισμού, τα στάδια μέχρι την παράδοση του έργου στον ανάδοχο, τα προϋπολογιζόμενα έσοδα, το αναμενόμενο κόστος συναλλαγής, τα ευρύτερα οφέλη από τη σύμβαση παραχώρησης και στοιχεία των προτιμητέων προσφερόντων (δομή κοινοπραξίας, οικονομικά στοιχεία, επιχειρησιακή εμπειρία, κύρια επενδυτικά θέματα). Παράλληλα, ο ίδιος σημείωσε ότι το ποσό της αντιπαροχής που συμφωνήθηκε για όλα τα έργα θεωρείται υψηλό και προς όφελος του κράτους.

Στα πλαίσια της πρώτης συνεδρίας της επιτροπής, ο Υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων κατέθεσε στην επιτροπή αναθεωρημένο κείμενο των κανονισμών, το οποίο ήταν αποτέλεσμα συνεννόησης μεταξύ της γραμματείας της επιτροπής και της Νομικής Υπηρεσίας, για σκοπούς σαφέστερης διατύπωσης συγκεκριμένων διατάξεών τους και βελτιώσεων νομοτεχνικής φύσεως, ώστε να αποτραπεί το ενδεχόμενο δυσχερειών στην εφαρμογή τους.

Η εκπρόσωπος της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας επεξήγησε στην επιτροπή τις τροποποιήσεις που επήλθαν στο κείμενο των κανονισμών, σύμφωνα με τα πιο πάνω, το οποίο αναθεωρημένο κείμενο έθεσε ενώπιον της επιτροπής ο αρμόδιος υπουργός.

Σε μεταγενέστερη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιόν της εκπρόσωποι των συνδικαλιστικών οργανώσεων των εργαζομένων στην Αρχή Λιμένων Κύπρου και η συζήτηση επί του αναθεωρημένου κειμένου επικεντρώθηκε, από την πλειοψηφία των εκπροσώπων αυτών, σε εργασιακά κυρίως θέματα, τα οποία, όπως και η εκπρόσωπος της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας διευκρίνισε, δεν αφορούσαν τους υπό συζήτηση κανονισμούς αλλά άλλο στάδιο της διαδικασίας αποκρατικοποίησης, το οποίο απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία για την ολοκλήρωση αυτής. Τα θέματα που τέθηκαν από τους εν λόγω εκπροσώπους αφορούσαν μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:

1. Την αποκρατικοποίηση εν γένει.

2. Το προτεινόμενο από την εκτελεστική εξουσία σχέδιο εθελοντικής αφυπηρέτησης.

3. Το οργανόγραμμα για τη νέα δομή του προσωπικού της Αρχής Λιμένων Κύπρου.

4. Την παραχώρηση στον ανάδοχο του έργου των θαλάσσιων υπηρεσιών στο λιμάνι.

5. Την απόσπαση/μεταφορά των υπαλλήλων της Αρχής Λιμένων Κύπρου στη δημόσια υπηρεσία.

6. Τα συνταξιοδοτικά ωφελήματα των υπαλλήλων της Αρχής Λιμένων Κύπρου.

7. Την εξασφάλιση του Ταμείου Προνοίας.

Ο Υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, τοποθετούμενος επί των ζητημάτων που έθεσαν στην επιτροπή οι εκπρόσωποι των συνδικαλιστικών οργανώσεων, επισήμανε ότι τα δικαιώματα των εργαζομένων έχουν διασφαλιστεί και επιπρόσθετα έχει προταθεί από την εκτελεστική εξουσία ένα ευνοϊκό γι’ αυτούς σχέδιο εθελοντικής αφυπηρέτησης, ώστε οποιοσδήποτε το επιθυμεί να δύναται να αφυπηρετήσει. Τοποθετούμενος ειδικά για το θέμα της διαφωνίας ορισμένων εκπροσώπων αναφορικά με την παραχώρηση στον ανάδοχο του έργου των θαλάσσιων υπηρεσιών, ο υπουργός δήλωσε ότι το ποσό της αντιπαροχής για το εν λόγω έργο είναι κερδοφόρο, σε αντίθεση με τη μέχρι σήμερα υφιστάμενη κατάσταση. Σε σχετική τοποθέτησή του αναφορικά με τις ανησυχίες που διατυπώθηκαν από βουλευτές σε σχέση με την ύπαρξη ή μη ασφαλιστικών δικλίδων, σε περίπτωση που ο ανάδοχος αποχωρήσει πριν από τη λήξη της συμφωνίας παραχώρησης, ο αρμόδιος υπουργός ανέφερε ότι η συμφωνία προβλέπει τραπεζικές εγγυήσεις και καταβολή αποζημιώσεων από μέρους του αναδόχου, παρ’ όλο που μια τέτοια εξέλιξη δεν είναι προς όφελος κανενός.

Με βάση τα όσα διημείφθησαν στην επιτροπή, οι εκπρόσωποι των συνδικαλιστικών οργανώσεων τοποθετήθηκαν επί των διατάξεων των προτεινόμενων κανονισμών ως ακολούθως:

Οι εκπρόσωποι της συνδικαλιστικής οργάνωσης ΟΜΕΠΕΓΕ-ΣΕΚ δήλωσαν ότι δεν αντιτίθενται στην έγκριση των υπό συζήτηση κανονισμών.

Οι εκπρόσωποι της συνδικαλιστικής οργάνωσης ΔΕΕΚΔΟΚΩ-ΔΕΟΚ, παρ’ όλο που εξέφρασαν τη διαφωνία τους, για λόγους αρχής, με την αποκρατικοποίηση εν γένει, δήλωσαν ότι δεν εκφέρουν άποψη επί των προτεινόμενων διατάξεων των κανονισμών.

Οι εκπρόσωποι των συνδικαλιστικών οργανώσεων ΠΑΣΥΔΥ, ΣΗΔΗΚΕΚ-ΠΕΟ και ΣΕΓΔΑΜΕΛΙΝ-ΠΕΟ τάχθηκαν εναντίον των προτεινόμενων διατάξεων.

Οι εκπρόσωποι της συνδικαλιστικής οργάνωσης ΣΥΑΛΚ-ΠΟΑΣ δήλωσαν ότι συμφωνούν με τις προτεινόμενες διατάξεις των κανονισμών που αφορούν τα έργα του τερματικού σταθμού εμπορευματοκιβωτίων και του τερματικού σταθμού πολλαπλής χρήσης, ενώ διαφωνούν με τις προτεινόμενες διατάξεις τους που αφορούν την παραχώρηση του έργου των θαλάσσιων υπηρεσιών.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων, λαμβάνοντας υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, διαμόρφωσε τις ακόλουθες θέσεις:

1. Ο πρόεδρος της επιτροπής βουλευτής της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, καθώς και το μέλος της βουλευτής του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν επί των προνοιών των κανονισμών κατά τη συζήτησή τους στην ολομέλεια του σώματος.

2. Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές του Δημοκρατικού Συναγερμού τάχθηκαν υπέρ της έγκρισης των κανονισμών όπως αυτοί τελικά διαμορφώθηκαν, σύμφωνα με τα πιο πάνω.

3. Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις τάχθηκαν, για λόγους αρχής, εναντίον της έγκρισης των προτεινόμενων κανονισμών.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων υποβάλλει την παρούσα έκθεση στην ολομέλεια του σώματος για τη λήψη τελικής απόφασης επί των κανονισμών.

 

22 Μαρτίου 2016

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων