Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού για την πρόταση νόμου «Ο περί Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου (Παροχή Οικονομικής Βοήθειας σε Κοινότητες που Γειτνιάζουν με την Περιοχή Βασιλικού) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2014»

Παρόντες:

Ζαχαρίας Ζαχαρίου, πρόεδρος Κώστας Κώστα
Ανδρέας Μιχαηλίδης Χρίστος Μέσης
Μαρία Κυριακού Άγγελος Βότσης
Γιαννάκης Γαβριήλ  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού μελέτησε την πιο πάνω πρόταση νόμου, η οποία κατατέθηκε από τους βουλευτές του Δημοκρατικού Συναγερμού κ. Κυριάκο Χατζηγιάννη, Σωτήρη Σαμψών, Ζαχαρία Ζαχαρίου και Αριστοτέλη Μισό σε συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στο χρονικό διάστημα μεταξύ 17 Νοεμβρίου 2015 και 15 Μαρτίου 2016.

Στο πλαίσιο των συνεδριάσεων αυτών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιoν της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, της Επαρχιακής Διοίκησης Λάρνακας, της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΑΗΚ) και οι κοινοτάρχες Ψεματισμένου και Καλαβασού, εκπροσωπώντας και τους κοινοτάρχες Ζυγίου, Μαρί, Τόχνης, Μαρωνίου και Πεντακώμου.

Σκοπός της πρότασης νόμου, όπως αυτή είχε αρχικά κατατεθεί, είναι η τροποποίηση του περί Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου (Παροχή Οικονομικής Βοήθειας σε Κοινότητες που Γειτνιάζουν με την Περιοχή Βασιλικού) Νόμου, έτσι ώστε να παρέχεται η δυνατότητα στις επτά κοινότητες της περιοχής Βασιλικού (Ζύγι, Μαρί, Τόχνη, Ψεματισμένος, Μαρώνι, Καλαβασός και Πεντάκωμο) σε συνεννόηση με την Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου να διαθέτουν από το ποσό των €13.668.812 (£8 εκατομ. Κύπρου), που εγκρίθηκε με το νόμο αυτό, κάποια ποσά για τους πιο κάτω σκοπούς:

1. Για την πληρωμή/εξόφληση οφειλών τους προς το κράτος, αρμόδιες αρχές ή νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (π.χ. αποχετευτικά τέλη, τέλη ύδρευσης κ.λπ.)· και

2. Για τη χρηματοδότηση έργων που συμβάλλουν στην αειφόρο ανάπτυξη των κοινοτήτων αυτών ύστερα από εισήγησή τους.

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει την εν λόγω πρόταση νόμου, με την προτεινόμενη τροποποίηση επιδιώκεται η παροχή της δυνατότητας στις κοινότητες αυτές να αποπληρώνουν χρέη τους προς τον ευρύτερο δημόσιο τομέα ή να χρηματοδοτούν την υλοποίηση έργων για σκοπούς αειφόρου ανάπτυξης της περιοχής τους από το συνολικό ποσό που προβλέπεται να διαθέσει η Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου προς όφελος των κοινοτήτων αυτών, που ανερχόταν συνολικά σε £8 εκατομ. Κύπρου.

Οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, της ΑΗΚ, καθώς και των επτά επηρεαζόμενων κοινοτικών συμβουλίων εξέφρασαν τη σύμφωνη γνώμη τους και τάχθηκαν υπέρ της έγκρισης της υπό εξέταση πρότασης νόμου.

Οι εκπρόσωποι της Επαρχιακής Διοίκησης Λάρνακας απέστειλαν τις απόψεις τους γραπτώς σε σχετική επιστολή τους ημερομηνίας 18 Φεβρουαρίου 2016, στην οποία επισυνάπτεται διαμορφωμένο κείμενο, το οποίο, όπως αναφέρεται στην ίδια την επιστολή, ετοιμάστηκε σε συνεννόηση με τους εκπροσώπους των επηρεαζόμενων κοινοτήτων, και στην οποία αναφέρονται τα ακόλουθα:

1. Με την προτεινόμενη τροποποίηση αναμένεται ότι θα παρατηρηθεί δραστική απορροφητικότητα του κονδυλίου που έχει διατεθεί στις επτά κοινότητες για τη χρηματοδότηση κοινωφελών έργων, προγραμμάτων, σχεδίων και γενικά κάθε δραστηριότητας που αποσκοπεί στη βελτίωση των υποδομών και της ποιότητας ζωής των κατοίκων, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων και καθηκόντων των κοινοτικών συμβουλίων, όπως αυτά καθορίζονται στον περί Κοινοτήτων Νόμο. Με την ισχύουσα διάταξη του υφιστάμενου νόμου εγείρονται αμφιβολίες και περιορισμοί ως προς την έννοια του κοινωφελούς αναπτυξιακού έργου, με αποτέλεσμα πολλές προτάσεις των κοινοτικών συμβουλίων να μην προωθούνται και να μην υπάρχει η αναμενόμενη επένδυση και ροή πόρων από το κονδύλι που διατέθηκε στις κοινότητες βάσει του υπό αναφορά νόμου.

2. Στο πλαίσιο εξέτασης σχετικών αιτημάτων που υποβλήθηκαν από τα κοινοτικά συμβούλια προτείνεται ρύθμιση για χρήση εφάπαξ ποσού από τους κεφαλαιοποιημένους τόκους του διαθέσιμου κονδυλίου, για την αποπληρωμή συσσωρευμένων οφειλών των κοινοτήτων σε κυβερνητικά τμήματα/υπηρεσίες ή σε δημόσιους οργανισμούς κοινής ωφέλειας ή και δάνεια που συνήφθησαν για αναπτυξιακά έργα. Με τη διευθέτηση αυτή οι κοινότητες θα είναι πλέον σε θέση να διαχειριστούν απρόσκοπτα τους προϋπολογισμούς τους για την υλοποίηση αναπτυξιακών έργων χωρίς ανασταλτικές υποχρεώσεις υπό το βάρος αποπληρωμής δόσεων και παλαιών συσσωρευμένων οφειλών.

3. Η Επαρχιακή Διοίκηση Λάρνακας και οι επτά κοινότητες συμφωνούν ως θέση αρχής με την προτεινόμενη τροπολογία.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, αφού έλαβε υπόψη της όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, ομόφωνα εισηγείται στην ολομέλεια του σώματος την έγκριση της πρότασης νόμου, όπως αυτή έχει τελικά διαμορφωθεί στη βάση των πιο πάνω.

22 Μαρτίου 2016

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων