Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας και Φυσικών Πόρων για την πρόταση νόμου «Ο περί Αλιείας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2016»

Παρόντες:

Γιαννάκης Γαβριήλ, πρόεδρος Σοφοκλής Φυττής
Αντρέας Καυκαλιάς Μη μέλη της επιτροπής:
Γεώργιος Τάσου Ευθύμιος Δίπλαρος
Κυριάκος Χατζηγιάννης  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων μελέτησε την πιο πάνω πρόταση νόμου, η οποία κατατέθηκε στη Βουλή από το μέλος της επιτροπής βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκο Χατζηγιάννη, σε συνεδρίασή της που πραγματοποιήθηκε στις 10 Μαρτίου 2016. Στα πλαίσια της συνεδρίασης αυτής, κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής η διευθύντρια του Τμήματος Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος και εκπρόσωποι του Παγκύπριου Συνδέσμου Επαγγελματιών Ψαράδων (Σύνδεσμος Παράκτιας Αλιείας) και των αγροτικών οργανώσεων ΠΕΚ και ΕΚΑ. Οι αγροτικές οργανώσεις Νέα Αγροτική Κίνηση”, “Παναγροτικός Σύνδεσμος και Ευρωαγροτικός”, παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν κατέστη δυνατό να εκπροσωπηθούν στις συνεδρίες της επιτροπής.

Σκοπός της πρότασης νόμου όπως αυτή αρχικά κατατέθηκε στη Βουλή είναι η τροποποίηση του περί Αλιείας Νόμου, ώστε να παρέχεται εξουσία στο διευθυντή του Τμήματος Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών, με απόφασή του που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, να επιτρέπει κατ’ εξαίρεση, με βάση επιστημονική γνωμοδότηση και καθορισμένα από τον ίδιο κριτήρια, σε κατηγορία αδειούχων αλιευτικών σκαφών τη χρήση περιορισμένης ποσότητας δικτύων με μέγεθος ματιού που δεν ανταποκρίνεται στις σχετικές προδιαγραφές για συγκεκριμένες περιόδους του έτους.

Σύμφωνα με τον εισηγητή της πρότασης νόμου, οι προτεινόμενες τροποποιήσεις παρέχουν τη δυνατότητα στους αλιείς να αλιεύουν αποθέματα της μαρίδας.

Στα πλαίσια της εξέτασης ενώπιον της επιτροπής της υπό αναφορά πρότασης νόμου, η διευθύντρια του Τμήματος Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών, αφού συμφώνησε με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις της υπό συζήτηση πρότασης νόμου, εξέφρασε την άποψη ότι η ψήφιση των προτεινόμενων ρυθμίσεων θα αποβεί προς όφελος των επαγγελματιών αλιέων. Ειδικότερα, η ίδια ανέφερε ότι, με βάση τις ισχύουσες προδιαγραφές, απαγορεύεται η χρήση δικτύων με άνοιγμα ματιού μικρότερο από τριάντα οκτώ (38) χιλιοστόμετρα από αλιείς και για το λόγο αυτό δεν παρέχεται η δυνατότητα στους εν λόγω αλιείς να αλιεύουν αποθέματα της μαρίδας. Ως εκ τούτου, σύμφωνα με την ιδία, κρίνονται δικαιολογημένες οι προτεινόμενες τροποποιήσεις, έτσι ώστε να παρέχεται η  δυνατότητα χρήσης δικτύων τα οποία δε συνάδουν με τις ισχύουσες προδιαγραφές στους κατόχους άδειας αλιευτικών σκαφών κατηγορίας Α΄ και κατηγορίας Β΄, υπό όρους και προϋποθέσεις που καθορίζει ο διευθυντής, με σκοπό την αλίευση αποθεμάτων της μαρίδας για συγκεκριμένη περίοδο έκαστου έτους.

Συναφώς, η ίδια διαβεβαίωσε την επιτροπή ότι η υλοποίηση του περιεχομένου των εν λόγω διατάξεων θα διενεργείται έπειτα από διαβούλευση με τον Παγκύπριο Σύνδεσμο Επαγγελματιών Ψαράδων (Σύνδεσμος Παράκτιας Αλιείας), λαμβανομένων υπόψη επιστημονικών δεδομένων, ώστε να διασφαλίζεται η αποτελεσματικότητα της προτεινόμενης εξαίρεσης και η βιωσιμότητα των αλιευτικών αποθεμάτων.

Οι εκπρόσωποι του Παγκύπριου Συνδέσμου Επαγγελματιών Ψαράδων (Σύνδεσμος Παράκτιας Αλιείας) και των αγροτικών οργανώσεων ΠΕΚ και ΕΚΑ συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις της υπό συζήτηση πρότασης νόμου.

Στο στάδιο της περαιτέρω εξέτασης της πρότασης νόμου από την επιτροπή, μέλη της εξέφρασαν την άποψη ότι η δυνατότητα χρήσης δικτύων στη βάση απόφασης του διευθυντή, όπως προβλέπεται στην υπό εξέταση πρόταση νόμου, πρέπει να περιοριστεί σε επαγγελματίες αλιείς οι οποίοι είναι κάτοχοι άδειας παράκτιας αλιείας μικρών σκαφών κατηγορίας Α΄ ή Β΄, έτσι ώστε να εξυπηρετηθούν καλύτερα οι σκοποί της πρότασης νόμου.

Συναφώς, η επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της και με τη σύμφωνη γνώμη του Τμήματος Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών, αποφάσισε όπως τροποποιήσει το κείμενο της πρότασης νόμου, έτσι ώστε οι πρόνοιές της να αφορούν αποκλειστικά τους επαγγελματίες αλιείς οι οποίοι είναι κάτοχοι άδειας παράκτιας αλιείας μικρών σκαφών κατηγορίας Α΄ ή Β΄. Επιπρόσθετα, η επιτροπή επέφερε επιμέρους τροποποιήσεις στο κείμενο της πρότασης νόμου για σκοπούς διασαφήνισης των προνοιών της και βελτίωσής τους από νομοτεχνικής άποψης.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί επί των διατάξεων της πρότασης νόμου κατά τη συζήτησή της ενώπιον της ολομέλειας του σώματος.

15 Μαρτίου 2016

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων