Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών για τους κανονισμούς «Οι περί Οργανισμού Νεολαίας - Θέση Εκτελεστικού Γραμματέα (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 201

Παρόντες:

Σωτήρης Σαμψών, πρόεδρος Γιώργος Γεωργίου
Ρίκκος Μαππουρίδης Αντώνης Αντωνίου
Άριστος Δαμιανού  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 24 Φεβρουαρίου και 9 Μαρτίου 2016. Στην πρώτη συνεδρίαση κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών, ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου και εκπρόσωποι των συντεχνιών του προσωπικού του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου ΟΗΟ-ΣΕΚ και ΣΗΔΗΚΕΚ-ΠΕΟ. Η Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας, παρ όλο που κλήθηκε, δεν εκπροσωπήθηκε στη συνεδρίαση αυτή.

Σκοπός των υπό συζήτηση κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται με βάση το άρθρο 4 του περί Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Διορισμός Γενικών Διευθυντών) Νόμου, είναι η τροποποίηση του σχεδίου υπηρεσίας για τη θέση Εκτελεστικού Γραμματέα στον Οργανισμό Νεολαίας Κύπρου, κατά τρόπο που να συνάδει με τα σχέδια υπηρεσίας των θέσεων γενικού διευθυντή της δημόσιας υπηρεσίας και του ευρύτερου δημόσιου τομέα.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία που τέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, με το προτεινόμενο σχέδιο υπηρεσίας τροποποιείται το σχέδιο υπηρεσίας του Εκτελεστικού Γραμματέα του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου, έτσι ώστε η θέση αυτή να χαρακτηρίζεται ως θέση που πληρώνεται με σύμβαση αντί ως θέση πρώτου διορισμού και προαγωγής.

Mε βάση τα πιο πάνω στοιχεία, η τροποποίηση του σχεδίου υπηρεσίας της θέσης του Εκτελεστικού Γραμματέα του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου είναι αναγκαία, ώστε να καταστεί δυνατός ο διορισμός στη θέση αυτή με σύμβαση, όπως προβλέπεται στον περί Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Διορισμός Γενικών Διευθυντών) Νόμο. Όπως είναι γνωστό, σύμφωνα με το άρθρο 3 του υπό αναφορά νόμου, ανεξάρτητα από τις διατάξεις οποιουδήποτε άλλου οικείου νόμου, με τον οποίο ιδρύεται νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, ο γενικός διευθυντής του νομικού αυτού προσώπου, περιλαμβανομένου του ανώτατου εκτελεστικού λειτουργού του με οποιοδήποτε άλλο τίτλο, διορίζεται με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου πενταετούς διάρκειας ή μικρότερης, ώστε να μην υπερβαίνει το καθορισμένο όριο ηλικίας υποχρεωτικής αφυπηρέτησης.

Κατά τη συζήτηση επί των προτεινόμενων κανονισμών, ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου ενημέρωσε την επιτροπή ότι η θέση του Εκτελεστικού Γραμματέα του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου αποπαγοποιήθηκε τον Ιούλιο του 2014 και, για να καταστεί δυνατή η πλήρωσή της, απαιτείται να τροποποιηθεί το υφιστάμενο σχέδιο υπηρεσίας, το οποίο καταρτίστηκε το 2008, έτσι ώστε αυτό να είναι συμβατό με τον περί Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Διορισμός Γενικών Διευθυντών) Νόμο. Περαιτέρω, όπως ενημέρωσε ο ίδιος την επιτροπή, πέραν της αλλαγής στο χαρακτηρισμό της θέσης, προτείνονται τροποποιήσεις που αφορούν τα καθήκοντα και τις ευθύνες του εκτελεστικού γραμματέα, ώστε αυτά να ανταποκρίνονται στα σημερινά καθήκοντα και στις ευθύνες της θέσης αυτής, καθώς και η διεύρυνση των τίτλων σπουδών, οι οποίοι περιλαμβάνονται στα απαιτούμενα ακαδημαϊκά προσόντα για τη θέση.

Η εκπρόσωπος του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών, αφού ενημέρωσε την επιτροπή ότι εκ παραδρομής στο προτεινόμενο σχέδιο υπηρεσίας δεν περιλήφθηκε σημείωση σύμφωνα με την οποία στο μισθό που προβλέπεται για τη θέση θα προστίθενται οποιεσδήποτε γενικές αυξήσεις που εγκρίνονται με νομοθεσία, καθώς και τιμαριθμικό επίδομα σύμφωνα με το ποσοστό που εγκρίνεται από την κυβέρνηση, από καιρό σε καιρό, εισηγήθηκε την προσθήκη της σημείωσης αυτής.

Κατά τη συζήτηση επί των προτεινόμενων κανονισμών, την επιτροπή απασχόλησε το θέμα της μη συμπερίληψης στα απαιτούμενα προσόντα πρόνοιας, με βάση την οποία η κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου αποτελεί πλεονέκτημα, παράλειψη η οποία δε συνάδει με την πρακτική που εφαρμόζεται τόσο στον ευρύτερο δημόσιο τομέα όσο και στον ίδιο τον οργανισμό σε κατώτερες οργανικές θέσεις. Ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου και η εκπρόσωπος του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού δήλωσαν πως δεν ενίστανται στην προσθήκη τέτοιας πρόνοιας. Η εκπρόσωπος του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού ενημέρωσε περαιτέρω την επιτροπή ότι σε προηγούμενο στάδιο ο οργανισμός εισηγήθηκε τη συμπερίληψη πρόνοιας σύμφωνα με την οποία η κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου θα αποτελεί επιπρόσθετο προσόν και το εν λόγω τμήμα είχε εκφράσει την άποψη πως είναι ορθότερο το προσόν αυτό να παραμείνει ως πλεονέκτημα, όπως προβλέπεται ήδη στο υφιστάμενο σχέδιο υπηρεσίας.

Οι εκπρόσωποι των συντεχνιών του προσωπικού του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των προτεινόμενων κανονισμών.

Υπό το φως των πιο πάνω, η επιτροπή αποφάσισε να τροποποιήσει το προτεινόμενο σχέδιο υπηρεσίας ως ακολούθως:

1. Με τη συμπερίληψη, ως η εισήγηση της εκπροσώπου του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού, σημείωσης, κάτω από την εγκεκριμένη μισθοδοτική κλίμακα της θέσης, σύμφωνα με την οποία στον καθοριζόμενο μισθό προστίθενται οποιεσδήποτε γενικές αυξήσεις που εγκρίνονται με νομοθεσία και τιμαριθμικό επίδομα σύμφωνα με το ποσοστό που εγκρίνεται από την κυβέρνηση, από καιρό σε καιρό.

2. Με την προσθήκη στα απαιτούμενα προσόντα πρόνοιας, σύμφωνα με την οποία η κατοχή μεταπτυχιακού διπλώματος ή τίτλου που αποκτήθηκε μετά από σπουδές διάρκειας ενός τουλάχιστον ακαδημαϊκού έτους αποτελεί πλεονέκτημα.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, αφού επέφερε στο κείμενο των προτεινόμενων κανονισμών τις πιο πάνω τροποποιήσεις, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκρισή τους, όπως αυτοί έχουν τελικά διαμορφωθεί.

 

 

 

15 Μαρτίου 2016

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων