Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών για το νομοσχέδιο «Ο περί Ταμείου Θήρας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2016»

Παρόντες:

Γιάννος Λαμάρης, πρόεδρος Νίκος Νουρής
Στέλλα Μισιαούλη Δημητρίου Φειδίας Σαρίκας
Ανδρέας Κυπριανού Δημήτρης Συλλούρης
Κυριάκος Χατζηγιάννης Γιώργος Περδίκης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 9 και 10 Μαρτίου 2016. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιόν της εκπρόσωποι της Υπηρεσίας Θήρας και Πανίδας του Υπουργείου Εσωτερικών και της Κυπριακής Ομοσπονδίας Κυνηγίου και Διατήρησης Άγριας Ζωής. Η Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας, παρ’ όλο που κλήθηκε, δεν εκπροσωπήθηκε στη συνεδρίαση αυτή.

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του περί Ταμείου Θήρας Νόμου, ώστε να εκσυγχρονιστούν ορισμένες διατάξεις του οι οποίες ρυθμίζουν τον τρόπο παραχώρησης χορηγίας στις κυνηγετικές οργανώσεις και στις κυνηγετικές ομοσπονδίες από το Ταμείο Θήρας.

Ειδικότερα, με τις πρόνοιες του νομοσχεδίου προβλέπονται τα ακόλουθα:

1. Δυνατότητα παραχώρησης χορηγίας στις κυνηγετικές οργανώσεις και στις κυνηγετικές ομοσπονδίες, υπό την προϋπόθεση ότι τα σχετικά έγγραφα υποβάλλονται ετησίως μέχρι την 1η Οκτωβρίου κάθε έτους, αντί κατά την περίοδο μεταξύ της 1ης Μαρτίου και της 31ης Μαΐου που προηγείται της ημερομηνίας έναρξης της ανανέωσης των αδειών κυνηγίου, όπως ισχύει σήμερα.

2. Δυνατότητα παραχώρησης χορηγίας σε κυνηγετική οργάνωση, μόνο στην περίπτωση που το ύψος της είναι τουλάχιστον πενήντα ευρώ (€50).

3. Κατάργηση ισχύουσας ρύθμισης σύμφωνα με την οποία υποβάλλονται από τις κυνηγετικές οργανώσεις και τις κυνηγετικές ομοσπονδίες για σκοπούς παραχώρησης χορηγίας οι εξελεγμένοι λογαριασμοί του προηγούμενου έτους.

4. Υποβολή σχετικής βεβαίωσης από τις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων για σκοπούς παραχώρησης χορηγίας στις κυνηγετικές οργανώσεις και στις κυνηγετικές ομοσπονδίες, μόνο στην περίπτωση που αυτές εργοδοτούν προσωπικό.

5. Παραχώρηση χορηγίας σε κυνηγετική ομοσπονδία, νοουμένου ότι οι κυνηγετικές οργανώσεις που την απαρτίζουν έχουν επιλεγεί από τουλάχιστον το δώδεκα τοις εκατό (12%) των κυνηγών ανά επαρχία, αντί από τουλάχιστον το είκοσι τοις εκατό (20%), που ισχύει σήμερα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή από τους εκπροσώπους της Υπηρεσίας Θήρας και Πανίδας, οι προτεινόμενες ρυθμίσεις κρίθηκαν αναγκαίες για την απλοποίηση και τη διευκόλυνση των υφιστάμενων διαδικασιών, ώστε να γίνει το σύστημα παραχώρησης χορηγίας στις κυνηγετικές οργανώσεις και στις κυνηγετικές ομοσπονδίες πιο ευέλικτο.

Στο στάδιο της συζήτησης επί των προνοιών του νομοσχεδίου, οι εκπρόσωποι της Υπηρεσίας Θήρας και Πανίδας ενημέρωσαν την επιτροπή για διάφορα ζητήματα που άπτονται της εφαρμογής του προτεινόμενου νόμου.

Οι εκπρόσωποι της Κυπριακής Ομοσπονδίας Κυνηγίου και Διατήρησης Άγριας Ζωής συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του νομοσχεδίου.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, κατά πλειοψηφία του προέδρου και των μελών της βουλευτών των κοινοβουλευτικών ομάδων ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις και του Δημοκρατικού Συναγερμού, καθώς και του μέλους της βουλευτή του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ και του μέλους της βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κόμματος, υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του υπό εξέταση νομοσχεδίου, γι’ αυτό και εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή του σε νόμο.

Το μέλος της επιτροπής βουλευτής του Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών δήλωσε πως θα τοποθετηθεί επί των προνοιών του νομοσχεδίου κατά τη συζήτησή του στην ολομέλεια της Βουλής.

 

 

15 Μαρτίου 2016

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων