Αρχείο

    

Κοινή έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού και της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για τους κανονισμούς «Οι περί της Λειτουργίας και του Ελέγχου Καζίνου (Γενικοί) Κανονισμοί του 201

Παρόντες:

Κοινοβουλευτική Επιτροπή  Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού: Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού:
Ζαχαρίας Ζαχαρίου, πρόεδρος Άγγελος Βότσης, αναπλ. πρόεδρος
Ανδρέας Μιχαηλίδης Μάριος Μαυρίδης
Γιαννάκης Γαβριήλ Μαρία Κυριακού
Κώστας Κώστα Σταύρος Ευαγόρου
Χρίστος Μέσης Νίκος Νικολαΐδης
Άγγελος Βότσης Γιώργος Περδίκης
Γιώργος Βαρνάβα  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού και η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών μελέτησαν τους πιο πάνω κανονισμούς σε κοινές συνεδρίες τους, που πραγματοποιήθηκαν στο χρονικό διάστημα μεταξύ 19 Ιανουαρίου και 8 Μαρτίου 2016. Στα πλαίσια των κοινών συνεδριάσεών τους κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον των επιτροπών ο Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, ο γενικός διευθυντής και λειτουργοί του ίδιου υπουργείου, καθώς και εκπρόσωποι του Γενικού Λογιστηρίου της Δημοκρατίας και της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας. Ο Υφυπουργός παρά τω Προέδρω, παρ’ όλο που κλήθηκε, δεν παρευρέθηκε στις συνεδρίες των επιτροπών.

Σκοπός των προτεινόμενων κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 13 του περί της Λειτουργίας και Ελέγχου Καζίνου Νόμου του 2015, είναι η καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων του νόμου αυτού και ο καθορισμός κάθε θέματος το οποίο αφορά τη λειτουργία καζίνου θερέτρου στη Δημοκρατία.

Σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση που συνοδεύει τους εν λόγω κανονισμούς, το Υπουργικό Συμβούλιο διόρισε σε συνεδρία του, που πραγματοποιήθηκε τον Ιούλιο του 2015, τη Συντονιστική Επιτροπή για τη διαχείριση της διαδικασίας αδειοδότησης και την επιλογή κατάλληλου προσώπου για την ανάπτυξη και λειτουργία καζίνου θερέτρου. Επιπρόσθετα, όπως αναφέρεται στην ίδια εισηγητική έκθεση, το Υπουργικό Συμβούλιο όρισε τη Συντονιστική Επιτροπή ως υπεύθυνη για την παρακολούθηση, εποπτεία και αξιολόγηση των παραδοτέων της ομάδας συμβούλων, σύμφωνα με τις πρόνοιες της σχετικής σύμβασης, καθώς και οποιουδήποτε άλλου θέματος προκύψει για την ορθολογιστική προώθηση του έργου.

Στην ίδια εισηγητική έκθεση αναφέρεται περαιτέρω ότι, βάσει των προνοιών της σύμβασης που υπογράφτηκε στις 28 Φεβρουαρίου 2014 μεταξύ του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού και της ομάδας συμβούλων που επιλέχθηκε κατόπιν διεθνούς διαγωνισμού, οι τελευταίοι ετοίμασαν προσχέδιο των περί της Λειτουργίας και του Ελέγχου Καζίνου (Γενικών) Κανονισμών. Κατόπιν σχετικής δημόσιας πρόσκλησης, στις 22 Δεκεμβρίου 2014, το αρμόδιο υπουργείο κάλεσε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη να υποβάλουν τα σχόλιά τους σε σχέση με τους κανονισμούς αυτούς και όλα τα σχόλια που υποβλήθηκαν λήφθηκαν υπόψη. Οι προτεινόμενοι κανονισμοί εγκρίθηκαν από τη Συντονιστική Επιτροπή, έτυχαν νομοτεχνικού ελέγχου από τη Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας και εγκρίθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο.

Συγκεκριμένα, οι υπό εξέταση κανονισμοί περιλαμβάνουν πρόνοιες για τη ρύθμιση των ακόλουθων μεταξύ άλλων θεμάτων:

1. Την Αρχή Παιγνίων και Εποπτείας Καζίνων.

2. Την αδειοδότηση καζίνων.

3. Την πειθαρχική διαδικασία.

4. Το διορισμό προσωρινού διαχειριστή.

5. Τις εργασίες του καζίνου.

6. Το χώρο του καζίνου και τον εξοπλισμό αυτού.

7. Την αδειοδότηση υπαλλήλων.

8. Τους εσωτερικούς ελέγχους.

9. Τις λογιστικές διαδικασίες και τις οικονομικές καταστάσεις.

10. Τις διαφημίσεις, την ψυχαγωγία και τα οινοπνευματώδη ποτά.

11. Το υπεύθυνο παίγνιο.

12. Το φόρο καζίνου.

13. Τις άδειες για εγκαταστάσεις δορυφορικού καζίνου.

Σημειώνεται ότι στα αρχικά στάδια της συζήτησης επί των προνοιών των κανονισμών διαφάνηκε ότι το κείμενο περιλάμβανε γλωσσικές αδυναμίες και ασάφειες.

Στα πλαίσια της περαιτέρω εξέτασης των κανονισμών οι εκπρόσωποι της εκτελεστικής εξουσίας ανέφεραν στα μέλη των επιτροπών ότι επέφεραν στο κείμενο ορισμένες τροποποιήσεις μετά από υποδείξεις και σχόλια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ώστε οι πρόνοιες των κανονισμών να συνάδουν με τις αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συγκεκριμένα με την αρχή της αμοιβαίας αναγνώρισης και την αρχή της ελεύθερης διακίνησης των αγαθών και υπηρεσιών.

Επιπρόσθετα, ο πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, καθώς και ο αναπληρωτής πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού ζήτησαν από τα μέλη των δύο επιτροπών όπως καταθέσουν γραπτώς τις απόψεις τους επί του κειμένου των κανονισμών, οι οποίες διαβιβάστηκαν ακολούθως στο αρμόδιο υπουργείο και το οποίο απέστειλε στη Βουλή αναθεωρημένο κείμενο των κανονισμών. Στη συνέχεια οι αρμόδιες υπηρεσίες της Βουλής κατέβαλαν προσπάθεια να βελτιώσουν το κείμενο από γλωσσική και νομοτεχνική άποψη στο βαθμό που αυτό ήταν εφικτό.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού και η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού διεξήλθαν τις επιμέρους πρόνοιες των κανονισμών και αφού έλαβαν υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιον τους, διαμόρφωσαν τις ακόλουθες θέσεις:

1. Ο πρόεδρος και τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού και τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού, ο αναπληρωτής πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού και μέλος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού βουλευτής της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, το μέλος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού και το μέλος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού βουλευτές του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, καθώς και το μέλος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού βουλευτής του Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών τάσσονται υπέρ της έγκρισης των προτεινόμενων κανονισμών όπως αυτοί έχουν διαμορφωθεί.

2. Τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού και τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν επί του αναθεωρημένου κειμένου των κανονισμών κατά τη συζήτησή του στην ολομέλεια του σώματος.

 

8 Μαρτίου 2016

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων