Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού για την πρόταση νόμου «Ο περί Εμπορικών Περιγραφών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2012»

Παρόντες:

Ζαχαρίας Ζαχαρίου, πρόεδρος Γιαννάκης Γαβριήλ
Ανδρέας Μιχαηλίδης Κώστας Κώστα
Μαρία Κυριακού Χρίστος Μέσης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού μελέτησε την πιο πάνω πρόταση νόμου, η οποία κατατέθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκο Χατζηγιάννη, σε αριθμό συνεδριάσεών της, που πραγματοποιήθηκαν στο διάστημα μεταξύ 24ης Ιουνίου 2014 και 1ης Μαρτίου 2016.

Στα πλαίσια των συνεδριάσεων αυτών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, της Υπηρεσίας Κυπριακής Χειροτεχνίας του ίδιου υπουργείου, του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, της Επιτροπής Προστασίας Ανταγωνισμού (ΕΠΑ), του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού (ΚΟΤ), της ΠΟΒΕΚ, του Κυπριακού Συνδέσμου Καταναλωτών, του ΚΕΒΕ και της Εθνικής Επιτροπής UNESCO.

Η Παγκύπρια Ένωση Καταναλωτών και Ποιότητας Ζωής, καθώς και η ΟΕΒ, παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στις συνεδρίες της επιτροπής.

Σκοπός της πρότασης νόμου, όπως αυτή είχε αρχικά κατατεθεί, είναι η τροποποίηση του περί Εμπορικών Περιγραφών Νόμου με την προσθήκη σ’ αυτόν νέου άρθρου, με το οποίο επιβάλλεται υποχρέωση, στα πλαίσια της διεξαγωγής εμπορίου, επιχείρησης ή επαγγέλματος, αναγραφής της ένδειξης της χώρας κατασκευής ή παραγωγής των παραδοσιακών χειροτεχνημάτων που εισάγονται ή προσφέρονται εντός της Δημοκρατίας.

Σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση που συνοδεύει την πρόταση νόμου, η ρύθμιση του θέματος αυτού κρίνεται αναγκαία τόσο για σκοπούς προστασίας του καταναλωτή, ο οποίος πρέπει να γνωρίζει τη χώρα προέλευσης ή κατασκευής ενός παραδοσιακού χειροτεχνήματος που αγοράζει, όσο και για σκοπούς διαφάνειας και προστασίας των εμπορικών συναλλαγών.

Περαιτέρω, στην εισηγητική έκθεση αναφέρεται ότι με την προτεινόμενη ρύθμιση προστατεύονται καλύτερα τα παραδοσιακά χειροτεχνήματα της Κύπρου και των άλλων χωρών παραγωγής τους, ενισχύεται η παράδοση και παρέχεται στήριξη στις αγροτικές κυρίως περιοχές, συμβάλλοντας έτσι στη διατήρηση του πληθυσμού της υπαίθρου.

Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού δήλωσε ότι η ρύθμιση που προτείνεται με την πρόταση νόμου αναμένεται ότι θα συμβάλει στην ορθή πληροφόρηση του καταναλωτή, προσθέτοντας ότι θα έπρεπε να συμπεριληφθεί σε αυτή και ορισμός του όρου “παραδοσιακό χειροτέχνημα”.

Η εκπρόσωπος της Υπηρεσίας Κυπριακής Χειροτεχνίας του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού δήλωσε ότι συμφωνεί με το σκοπό και τις επιδιώξεις της πρότασης νόμου.

Σύμφωνα με σχετικό υπόμνημα που κατατέθηκε από τον εκπρόσωπο του ΚΟΤ, οι πρόνοιες που περιλαμβάνονται στην υπό εξέταση πρόταση νόμου έχουν ιδιαίτερη σημασία για την πληροφόρηση τόσο των τουριστών που επισκέπτονται τη χώρα μας όσο και των Κυπρίων πολιτών που επιθυμούν να αγοράσουν παραδοσιακά χειροτεχνήματα. Με την υπό αναφορά τροποποίηση, όπως αναφέρεται στην ίδια επιστολή, περιορίζεται η δυνατότητα εξαπάτησης των αγοραστών ως προς τη χώρα προέλευσης ενός χειροτεχνήματος και η παρουσίαση ως τοπικών προϊόντων βιομηχανοποιημένων απομιμήσεων, που κατασκευάζονται σε χώρες χαμηλού εργατικού κόστους. Επιπρόσθετα, στο ίδιο υπόμνημα αναφέρεται ότι ιδιαίτερο πρόβλημα παρουσιάζεται σε ό,τι αφορά τα λευκαρίτικα κεντήματα, τα οποία περιλήφθηκαν στον κατάλογο της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς της Unesco, με κίνδυνο να απολεσθεί η σημαντική κατοχύρωση της μοναδικότητας των κεντημάτων αυτών. Τέλος, στο ίδιο υπόμνημα αναφέρεται ότι το περιεχόμενο της υπό εξέταση πρότασης νόμου συνάδει πλήρως με τη στρατηγική του ΚΟΤ για τον τουρισμό.

Η εκπρόσωπος της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας απέστειλε προς την επιτροπή εκτενή γνωμάτευση, στην οποία αναφέρονται μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:

1. Η υποχρεωτική σήμανση της χώρας κατασκευής ή παραγωγής των αγαθών καταργήθηκε το 2002. Συγκεκριμένα, το 2002 με τροποποίηση του περί Εμπορικών Σημάτων Νόμου καταργήθηκε το σχετικό άρθρο του βασικού νόμου, κατάργηση η οποία ήταν αναγκαία, αφού το περιεχόμενο του εν λόγω άρθρου παραβίαζε τις διατάξεις του άρθρου 34 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), το οποίο διασφαλίζει την ελεύθερη διακίνηση αγαθών, καθώς και τη νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο σε σειρά αποφάσεών του αποφάσισε ότι η γενική υποχρέωση επισήμανσης της προέλευσης των αγαθών αποτελεί μέτρο ισοδύναμου αποτελέσματος με ποσοτικό περιορισμό.

2. Η διαφοροποίηση της πρότασης νόμου και συγκεκριμένα του άρθρου το οποίο γίνεται εισήγηση να προστεθεί στο βασικό νόμο σε σχέση με το άρθρο το οποίο καταργήθηκε το 2002 έγκειται στο ότι στο προτεινόμενο νέο άρθρο 12 γίνεται αναφορά αποκλειστικά σε παραδοσιακά χειροτεχνήματα. Συνεπώς, θα μπορούσε να εξεταστεί το ενδεχόμενο να εμπίπτει στις πρόνοιες του άρθρου 36 της ΣΛΕΕ, στο οποίο αναφέρεται ότι οι διατάξεις των άρθρων 34 και 35 δεν αντιτίθενται στις απαγορεύσεις ή στους περιορισμούς εισαγωγών-εξαγωγών ή διαμετακομίσεων που δικαιολογούνται από λόγους δημόσιας ηθικής, δημόσιας τάξεως, δημόσιας ασφάλειας, προστασίας της υγείας και της ζωής των ανθρώπων και των ζώων ή προφυλάξεως των φυτών, προστασίας των εθνικών θησαυρών που έχουν καλλιτεχνική, ιστορική ή αρχαιολογική αξία ή προστασίας της βιομηχανικής και εμπορικής ιδιοκτησίας. Οι απαγορεύσεις ή οι περιορισμοί αυτοί δε δύναται να αποτελούν ούτε μέσο αυθαίρετων διακρίσεων ούτε συγκεκαλυμμένο περιορισμό στο εμπόριο μεταξύ των κρατών μελών.

3. Η αναγραφή της χώρας κατασκευής ή παραγωγής σε αγαθά παραβιάζει την αρχή της ελεύθερης κυκλοφορίας των αγαθών. Συνεπώς, για να μην υπάρχει σύγκρουση με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρέπει να μελετηθεί και/ή διευκρινιστεί σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες το τι αποτελεί παραδοσιακό χειροτέχνημα, ώστε να διαφανεί κατά πόσο τα παραδοσιακά χειροτεχνήματα ενδέχεται να εμπίπτουν στο άρθρο 36 της ΣΛΕΕ.

Όλοι οι υπόλοιποι παρευρισκόμενοι, πλην της εκπροσώπου της ΕΠΑ, εξέφρασαν τη σύμφωνη γνώμη τους με τις πρόνοιες της υπό εξέταση πρότασης νόμου, ενώ η εκπρόσωπος της ΕΠΑ ανέφερε ότι διαφωνεί με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις της εν λόγω πρότασης νόμου.

Ο εισηγητής της πρότασης νόμου, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα πιο πάνω, προχώρησε στη διαμόρφωση της υπό εξέταση πρότασης νόμου, έτσι που να περιλαμβάνει μόνο τις ακόλουθες πρόνοιες:

1. Εισαγωγή του ορισμού του όρου “παραδοσιακό χειροτέχνημα”.

2. Προσθήκη στο βασικό νόμο υποχρέωσης κάθε προσώπου που κατασκευάζει και/ή παράγει εντός της Δημοκρατίας οποιοδήποτε παραδοσιακό χειροτέχνημα να το συνοδεύει με εμφανή και σαφή ένδειξη περί της κυπριακής του προέλευσης.

3. Προσθήκη στο βασικό νόμο απαγόρευσης προμήθειας ή διαφήμισης εντός της Δημοκρατίας παραδοσιακού χειροτεχνήματος το οποίο περιλαμβάνεται στο νέο παράρτημα (που προστίθεται στο βασικό νόμο) κατά τη διεξαγωγή εμπορίου, επιχείρησης ή επαγγέλματος και το οποίο δε φέρει επαρκή σήμανση ή εμφανή και σαφή ένδειξη ότι είναι κυπριακό.

4. Προσθήκη στο βασικό νόμο παραρτήματος στο οποίο περιλαμβάνεται πίνακας με παραδοσιακά χειροτεχνήματα.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, ομόφωνα εισηγείται στην ολομέλεια του σώματος την ψήφιση της εν λόγω πρότασης νόμου, όπως αυτή έχει τελικά ως άνω διαμορφωθεί, σε νόμο.

 

 

8 Μαρτίου 2016

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων