Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί Προϋπολογισμού του Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου του 2016 Νόμος του 201

Παρόντες:

Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος Σταύρος Ευαγόρου
Άγγελος Βότσης Πάμπος Παπαγεωργίου
Πρόδρομος Προδρόμου Νίκος Νικολαΐδης
Μάριος Μαυρίδης Γιώργος Περδίκης
Μαρία Κυριακού Νίκος Κουτσού

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 29 Φεβρουαρίου και στις 7 Μαρτίου 2016. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιόν της εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, ο αναπληρωτής διευθυντής Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου (ΔΣΜΚ) και εκπρόσωποι της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΑΗΚ).

Ο προϋπολογισμός του ΔΣΜΚ για το έτος 2016 είναι ισοσκελισμένος και προβλέπει συνολικές δαπάνες ύψους €6.041.000 και συνολικά έσοδα του ίδιου ύψους, τα οποία προκύπτουν κυρίως από το τέλος που καταβάλλεται προς το ΔΣΜΚ από τους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας (€4.520.000), από την παραχώρηση πόρων από την ΑΗΚ προς το ΔΣΜΚ (€1.087.900) και από αποζημιώσεις που παραχωρούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση προς το ΔΣΜΚ για σκοπούς έρευνας και ανάπτυξης (€290.000).

Οι προϋπολογιζόμενες δαπάνες του ΔΣΜΚ αφορούν τα ακόλουθα:

1. Αποδοχές προσωπικού €101.180
2. Δαπάνες λειτουργίας €5.853.170
3. Άλλες δαπάνες €36.000
4. Απρόβλεπτες δαπάνες €50.000.

Στα πλαίσια της συζήτησης του νομοσχεδίου, ο αναπληρωτής διευθυντής ΔΣΜΚ ανέφερε ότι έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες για αναβάθμιση του Εθνικού Κέντρου Ελέγχου Ενέργειας, που αποτελεί υπηρεσία νευραλγικής σημασίας για την εύρυθμη, ασφαλή, οικονομική και απρόσκοπτη παροχή ηλεκτρικής ενέργειας στην Κύπρο επί εικοσιτετραώρου βάσεως.

Σύμφωνα με τον ίδιο αξιωματούχο, στα πλαίσια της αποκλειστικής αρμοδιότητας του ΔΣΜΚ για τη λειτουργία και διαχείριση της εμπορίας ηλεκτρισμού και με βάση τη ρυθμιστική απόφαση 01/2015 «Λεπτομερής Σχεδιασμός για διαφοροποίηση του Πλαισίου Ρύθμισης της Λειτουργίας της Αγοράς Ηλεκτρισμού της Κύπρου», ο ΔΣΜΚ ετοίμασε τροποποιημένο κείμενο κανόνων αγοράς ηλεκτρισμού, όπως αποφασίστηκε από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, ώστε αυτό να συνάδει με την εφαρμογή του υβριδικού μοντέλου αγοράς (Net Pool). Σύμφωνα με το κείμενο αυτό, ο ΔΣΜΚ θα εκτελεί το ρόλο του λειτουργού αγοράς. Οι νέοι κανόνες αγοράς προνοούν τη λειτουργία ανταγωνιστικής αγοράς ηλεκτρισμού στην Κύπρο και έχουν τεθεί σε δημόσια διαβούλευση.

Τέλος, όπως ο ίδιος αξιωματούχος ανέφερε, με βάση την ισχύουσα νομοθεσία και κατόπιν οδηγίας του Υπουργού Ενέργειας, Εμπορίου Βιομηχανίας και Τουρισμού, ο ΔΣΜΚ έχει να επιτελέσει σημαντικό ρόλο στην ηλεκτρονική διασύνδεση Ισραήλ-Κύπρου-Ελλάδας.

Στο στάδιο της συζήτησης του θέματος, την επιτροπή απασχόλησαν μεταξύ άλλων το ζήτημα της ανεξαρτητοποίησης του ΔΣΜΚ από την ΑΗΚ και η καθυστέρηση που παρατηρείται στην ετοιμασία και εφαρμογή των νέων κανόνων αγοράς ηλεκτρισμού.

Συναφώς, ο αναπληρωτής διευθυντής ΔΣΜΚ ανέφερε ότι, για να μπορέσει ο ΔΣΜΚ να υλοποιήσει το δύσκολο και πολύπλοκο έργο της αγοράς ηλεκτρισμού, χρειάζεται την κατάλληλη στελέχωση. Επιπροσθέτως, απαιτείται τροποποίηση της ισχύουσας νομοθεσίας, έτσι που ο ΔΣΜΚ να αποκτήσει την αναγκαία ανεξαρτησία και το νομικό υπόβαθρο, για να εκτελεί τα καθήκοντά του ως λειτουργός αγοράς.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού διεξήλθε τις επιμέρους πρόνοιες του νομοσχεδίου, ομόφωνα εισηγείται στην ολομέλεια του σώματος την ψήφισή του σε νόμο για την κατά νόμο έγκριση του προϋπολογισμού του ΔΣΜΚ για το έτος 2016.

 

 

 

8 Μαρτίου 2016

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων