Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί Προϋπολογισμού της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου του 2016 Νόμος του 2016»

Παρόντες:

Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος Σταύρος Ευαγόρου
Άγγελος Βότσης Πάμπος Παπαγεωργίου
Πρόδρομος Προδρόμου Νίκος Νικολαΐδης
Μάριος Μαυρίδης Γιώργος Περδίκης
Μαρία Κυριακού Νίκος Κουτσού

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 29 Φεβρουαρίου και στις 7 Μαρτίου 2016. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών και του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, ο αντιπρόεδρος και μέλη του διοικητικού συμβουλίου της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΑΗΚ), καθώς και ο αναπληρωτής γενικός διευθυντής και άλλοι εκπρόσωποι της ΑΗΚ.

Ο προϋπολογισμός της ΑΗΚ για το έτος 2016 προβλέπει συνολικές δαπάνες ύψους €724.643.037 και έσοδα ύψους €740.962.000, τα οποία προέρχονται κυρίως από την πώληση ηλεκτρικής ενέργειας (€693.005.000), την πώληση νερού από αφαλάτωση (€19.000.000), τη χρέωση δικαιωμάτων θερμοκηπιακών αερίων (€13.000.000) και από την ανάκτηση δαπανών για απασχόληση υπαλλήλων της ΑΗΚ στο Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου (ΔΣΜΚ) (€3.792.000).

Οι προϋπολογιζόμενες δαπάνες της ΑΗΚ για το 2016 αφορούν αποδοχές προσωπικού (€100.834.037), λειτουργικές δαπάνες (€528.054.000), άλλες δαπάνες (€17.964.000), κεφαλαιουχικές δαπάνες (€76.191.000) και απρόβλεπτες δαπάνες (€1.600.000).

Σημειώνεται ότι στην επιτροπή υποβλήθηκε αναθεωρημένος προϋπολογισμός της ΑΗΚ, στον οποίο κατόπιν σχετικής απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου, ημερομηνίας 16 Φεβρουαρίου 2016, περιλήφθηκαν νομοθετικές ρυθμίσεις οι οποίες δεν κατέστη δυνατόν να προωθηθούν εντός του 2015 υπό τη μορφή συμπληρωματικών προϋπολογισμών και οι οποίες κρίθηκε ότι θα έπρεπε να ενσωματωθούν στον προϋπολογισμό του 2016. Οι εν λόγω ρυθμίσεις, σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση που συνοδεύει τον υπό αναφορά προϋπολογισμό, αφορούν τα ακόλουθα:

1. Διαφοροποίηση της διευθυντικής δομής της ΑΗΚ συνεπεία του λειτουργικού διαχωρισμού των δραστηριοτήτων της με βάση τη σχετική Ρυθμιστική Απόφαση Αρ. 4/2014 της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ). Σημειώνεται ότι η προτεινόμενη νέα οργανική δομή δε θα επιφέρει πρόσθετο κόστος στο μισθολόγιο της ΑΗΚ.

2. Τη δημιουργία είκοσι μίας (21) νέων θέσεων για τις ανάγκες του ΔΣΜΚ που αφορούν ειδικότητες τις οποίες δεν μπορεί να παραχωρήσει η ΑΗΚ, είτε γιατί δεν υπάρχει πλεονάζον προσωπικό είτε γιατί οι ειδικότητες αυτές δεν υφίστανται στην ΑΗΚ και συνεπώς οι ανάγκες θα καλυφθούν με νέες προσλήψεις. Το ύψος της αυξημένης δαπάνης που θα επιφέρει η δημιουργία των νέων θέσεων για τις ανάγκες του ΔΣΜΚ ανέρχεται σε €723.036.

Στα πλαίσια της συζήτησης οι αρμόδιοι εκπρόσωποι της Αρχής δήλωσαν μεταξύ άλλων ότι οι κύριοι στόχοι που επιδιώκονται μέσω της υλοποίησης του υπό αναφορά προϋπολογισμού κατά το έτος 2016 είναι η επιτυχής εφαρμογή του λειτουργικού και λογιστικού διαχωρισμού της Αρχής μέχρι το 2017 σε δύο ξεχωριστά νομικά πρόσωπα, ώστε να διαχωριστούν οι δραστηριότητες του δικτύου (δίκτυα παραγωγής) από την προμήθεια (ανταγωνιστικό κομμάτι), καθώς και ο περιορισμός του αναπτυξιακού προγράμματος της Αρχής και η συντήρηση του εξοπλισμού και των εγκαταστάσεών της.

Ως αποτέλεσμα της πιο πάνω απόφασης για νομικό διαχωρισμό της Αρχής σε δύο οντότητες, οι ίδιοι εκπρόσωποι δήλωσαν ότι η θέση του γενικού διευθυντή της ΑΗΚ, παρότι προβλέπεται στον προϋπολογισμό, θα παραμείνει κενή, μέχρι να εφαρμοστεί το νέο καθεστώς και να αποφασιστεί ο τρόπος στελέχωσης των δύο νέων νομικών προσώπων που θα δημιουργηθούν.

Πέραν των πιο πάνω, την επιτροπή απασχόλησε ιδιαίτερα το θέμα της καθυστέρησης που παρατηρείται στην εφαρμογή νέων κανόνων αγοράς, οι οποίοι θα επιτρέπουν την εισδοχή ανεξάρτητων παραγωγών ενέργειας στο δίκτυο παραγωγής, με αποτέλεσμα την αύξηση του ανταγωνισμού και την εξάλειψη του μονοπωλιακού καθεστώτος που επικρατεί στην αγορά παραγωγής ενέργειας.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρθηκαν κατά τη συζήτηση του πιο πάνω θέματος, για την εφαρμογή του νέου μοντέλου για την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, το οποίο σημειώνεται ότι δημοσιεύτηκε από τη ΡΑΕΚ το Μάιο του 2015, απαιτείται μεταξύ άλλων η αγορά και λειτουργία του απαραίτητου λογισμικού, γεγονός που συνεπάγεται την πλήρωση ορισμένων θέσεων στο γραφείο του ΔΣΜΚ.

Όπως σχετικά ενημερώθηκε η επιτροπή, ο ΔΣΜΚ αιτήθηκε από την ΑΗΚ τη μεταφορά εξειδικευμένου προσωπικού και πιο συγκεκριμένα επτά (7) ατόμων, ώστε να γίνουν οι απαραίτητες διαδικασίες για την αγορά και λειτουργία του νέου λογισμικού. Ωστόσο, η ΑΗΚ, αφού ακολούθησε τις προβλεπόμενες διαδικασίες, πληροφόρησε το ΔΣΜΚ ότι δεν ήταν σε θέση να διαθέσει κανένα υπάλληλο.

Υπό το φως των πιο πάνω και σύμφωνα με τους εκπροσώπους του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, στον προϋπολογισμό περιλήφθηκε πρόνοια για πρόσληψη νέων υπαλλήλων στο ΔΣΜΚ, αλλά, λόγω του απαιτούμενου χρόνου για ολοκλήρωση της διαδικασίας πλήρωσης των θέσεων αυτών, το χρονοδιάγραμμα για την εφαρμογή και υλοποίηση του νέου μοντέλου αγοράς μετατοπίζεται στο τέλος του πρώτου τριμήνου του 2017 αντί εντός του έτους 2016, όπως οι αρχικοί σχεδιασμοί.

Συναφώς με τα πιο πάνω, μέλη της επιτροπής εξέφρασαν έντονη ανησυχία για την καθυστέρηση που παρατηρείται όσον αφορά το πολύ σημαντικό αυτό ζήτημα και επιφυλάχθηκαν να εγγράψουν το θέμα προς περαιτέρω συζήτηση σε αρμόδια επιτροπή της Βουλής.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού διεξήλθε τις επιμέρους πρόνοιες του υπό εξέταση προϋπολογισμού και αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, κατά πλειοψηφία του προέδρου και του μέλους της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, των μελών της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού, των μελών της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νεες Δυνάμεις και του μέλους της βουλευτή του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, τάσσεται υπέρ της ψήφισης του νομοσχεδίου σε νόμο για την κατά νόμο έγκριση του προϋπολογισμού της ΑΗΚ για το έτος 2016.

Το μέλος της επιτροπής βουλευτής του Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών, καθώς και το μέλος της βουλευτής κ. Νίκος Κουτσού, εκπροσωπώντας τη Συμμαχία Πολιτών, επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος.

 

8 Μαρτίου 2016

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων