Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας για το νομοσχέδιο «Ο περί Προϋπολογισμού του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας του 2016 Νόμος του 2016»

Παρόντες:

Κώστας Κωνσταντίνου, πρόεδρος Γεώργιος Προκοπίου
Στέλλα Μισιαούλη Δημητρίου Ρούλα Μαυρονικόλα
Αδάμος Αδάμου Μη μέλη της επιτροπής:
Ειρήνη Χαραλαμπίδου Μάριος Μαυρίδης
Αθηνά Κυριακίδου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 18 και 25 Φεβρουαρίου 2016. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιόν της εκπρόσωποι του Υπουργείου Υγείας, του λογιστηρίου του ίδιου υπουργείου, του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών, καθώς και ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου και ο αναπληρωτής γενικός διευθυντής του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας (ΟΑΥ) συνοδευόμενοι από υπηρεσιακούς παράγοντες.

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η κατά νόμο έγκριση του προϋπολογισμού του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας για το οικονομικό έτος 2016.

Ο προϋπολογισμός του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας για το 2016 προβλέπει δαπάνες ύψους €8.231.134 και έσοδα ύψους €8.350.720, τα οποία προέρχονται κυρίως από κρατική χορηγία.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή από τους κυβερνητικούς αρμοδίους, ο υπό εξέταση προϋπολογισμός προβλέπει λειτουργικά έξοδα ύψους €4.218.434, τα οποία κατανέμονται σε έξοδα αντιμισθίας του προέδρου και των μελών του διοικητικού συμβουλίου ύψους €13.982, σε αποδοχές προσωπικού ύψους €2.785.432 και σε διάφορες άλλες δαπάνες ύψους €1.419.420. Από το κονδύλι Άλλες Δαπάνες ποσό ύψους €490.040 αφορά μίσθωση υπηρεσιών, στο οποίο περιλαμβάνεται η προβλεπόμενη καταβολή φόρου προστιθέμενης αξίας ύψους €78.242 και το οποίο κατανέμεται ενδεικτικά ως ακολούθως:

1. Συμβουλευτικές υπηρεσίες αναλογιστών (€75.000).

2. Δικηγορικές υπηρεσίες σε σχέση με ανταγωνιστικό διάλογο για το σύστημα πληροφορικής (€25.000).

3. Συμβουλευτικές υπηρεσίες για την εφαρμογή του συστήματος κωδικοποίησης ασθενειών και αποζημίωσης για νοσοκομειακή φροντίδα (DRG) (€146.798).

4. Συμβουλευτικές/υποστηρικτικές υπηρεσίες για τον έλεγχο του συστήματος πληροφορικής κατά την παραλαβή του από τον ΟΑΥ (€100.000).

5. Εκπαίδευση στελεχών των Τμημάτων Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών (ΤΑΕΠ) σχετικά με το σύστημα αποζημίωσης που θα εφαρμοστεί στα πλαίσια του Γενικού Συστήματος Υγείας (ΓΕΣΥ) (€30.000).

Ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του ΟΑΥ δήλωσε ότι στον προϋπολογισμό για το 2016 προβλέπονται αναπτυξιακές δαπάνες ύψους €3.962.700, ποσό που προορίζεται να καλύψει τα έξοδα για τη λειτουργία ολοκληρωμένου συστήματος πληροφορικής που θα εξυπηρετήσει την εφαρμογή του ΓΕΣΥ. Ο ίδιος ενημέρωσε περαιτέρω την επιτροπή ότι το εν λόγω έργο συγχρηματοδοτείται σε ποσοστό 85% από το Ταμείο Συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ότι η κατακύρωση της προσφοράς στον επιτυχόντα προσφοροδότη αναμένεται να γίνει το Μάρτιο του 2016. Οι μη προβλεπόμενες δαπάνες και το αποθεματικό ανέρχονται στις €50.000.

Επιπρόσθετα, με βάση τα στοιχεία που τέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, τα έσοδα του ΟΑΥ προέρχονται από κρατική χορηγία ύψους €8.000.000, η οποία παρουσιάζεται αυξημένη κατά €577.259 σε σχέση με το 2015, καθώς και από την υπενοικίαση μέρους των κτιριακών εγκαταστάσεων του οργανισμού στο Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών για σκοπούς στέγασης της Κυπριακής Ακαδημίας Δημόσιας Διοίκησης.

Στα πλαίσια της συζήτησης επί των προνοιών του προϋπολογισμού ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου και ο αναπληρωτής γενικός διευθυντής του ΟΑΥ ενημέρωσαν την επιτροπή για διάφορα ζητήματα που άπτονται της λειτουργίας του οργανισμού και απάντησαν σε σχετικές ερωτήσεις.

Η εκπρόσωπος του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών συμφώνησε με τις πρόνοιες του νομοσχεδίου.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας, αφού διεξήλθε τις επιμέρους πρόνοιες του υπό αναφορά προϋπολογισμού και αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο για την κατά νόμο έγκριση του προϋπολογισμού του ΟΑΥ για το έτος 2016.

8 Μαρτίου 2016

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων