Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί των Προϋποθέσεων Πώλησης Εμπορευμάτων σε Τιμές Εκπτώσεων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2016»

Παρόντες:

Ζαχαρίας Ζαχαρίου, πρόεδρος Κώστας Κώστα
Ανδρέας Μιχαηλίδης Χρίστος Μέσης
Μαρία Κυριακού Άγγελος Βότσης
Γιαννάκης Γαβριήλ  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 23 Φεβρουαρίου και την 1η Μαρτίου 2016. Στα πλαίσια της πρώτης συνεδρίας της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιόν της εκπρόσωποι του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, της ΟΕΒ, του ΚΕΒΕ, της ΠΟΒΕΚ, της ΣΕΚ, της ΠΕΟ, της ΔΕΟΚ, του Κυπριακού Συνδέσμου Καταναλωτών, της Παγκύπριας Ένωσης Καταναλωτών και Ποιότητας Ζωής και του Παγκύπριου Συνδέσμου Υπεραγορών (ΠΑΣΥΠΕ). Η Ένωση Επιχειρήσεων Λιανικού Εμπορίου Κύπρου, παρ’ όλο που κλήθηκε, δεν εκπροσωπήθηκε στη συνεδρία της επιτροπής.

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση των περί των Προϋποθέσεων Πώλησης Εμπορευμάτων σε Τιμές Εκπτώσεων Νόμων του 1990 μέχρι 1998 για σκοπούς καλύτερης εναρμόνισης με το κοινοτικό κεκτημένο και συγκεκριμένα με την Οδηγία 2005/29/ΕΚ.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, καθώς και τα όσα ανέφεραν κατά την πρώτη συνεδρία της οι εκπρόσωποι του αρμόδιου υπουργείου, η τροποποίηση του βασικού νόμου κατέστη αναγκαία κατόπιν ανταλλαγής υπομνημάτων μεταξύ των αρμόδιων αρχών της Κυπριακής Δημοκρατίας και των υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στα πλαίσια της υπόθεσης με αρ. 2713/11/JUST της πιλοτικής πρωτοβουλίας EU PILOT.

Στην εισηγητική έκθεση που συνοδεύει το υπό εξέταση νομοσχέδιο αναφέρονται μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:

1. Το Υπουργείο Ενεργείας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού εφαρμόζει τον περί των Προϋποθέσεων Πώλησης Εμπορευμάτων σε Τιμές Εκπτώσεων Νόμο από τις 23 Ιουλίου 1990, βασικός σκοπός του οποίου είναι πρωτίστως η ρύθμιση των χρονικών περιόδων κατά τις οποίες οι διάφορες επιχειρήσεις δύναται να πωλούν τα εμπορεύματά τους σε τιμές εκπτώσεων.

2. Οι περί των Προϋποθέσεων Πώλησης Εμπορευμάτων σε Τιμές Εκπτώσεων Νόμοι του 1990 έως 1998, μετά από την απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου στις συνεκδικασθείσες υποθέσεις με αρ. 143/2011, 144/2011 και 145/2011, και συγκεκριμένα οι πρόνοιες των άρθρων 3(1), 4 και 11 αναφορικά με τις χρονικές περιόδους των εκπτώσεων δεν μπορεί να συνεχίσουν να εφαρμόζονται, καθότι αντιβαίνουν στο κοινοτικό κεκτημένο και συγκεκριμένα στις πρόνοιες της ευρωπαϊκής Οδηγίας 2005/29/ΕΚ. Η ευρωπαϊκή Οδηγία 2005/29/ΕΚ μεταφέρθηκε στο εθνικό δίκαιο με τους περί των Αθέμιτων Εμπορικών Πρακτικών των Επιχειρήσεων προς τους Καταναλωτές Νόμους του 2007 έως (Αρ. 2) του 2013.

3. Με τον προτεινόμενο νόμο γίνεται εισήγηση για κατάργηση των διατάξεων του βασικού νόμου σχετικά με τον καθορισμό των χρονικών περιόδων πώλησης εμπορευμάτων σε τιμές εκπτώσεων. Επίσης, με το ίδιο νομοσχέδιο γίνεται εισήγηση για κάποιες απαραίτητες τροποποιήσεις στις ερμηνευτικές διατάξεις του βασικού νόμου, καθώς και για τροποποιήσεις που αφορούν τη μετατροπή ποσών από κυπριακές λίρες σε ευρώ.

4. Δεν αναμένεται να υπάρξουν οικονομικές, κοινωνικές ή άλλες επιπτώσεις με την ψήφιση του εν λόγω νομοσχεδίου.

5. Το νομοσχέδιο πρέπει να ψηφιστεί το συντομότερο δυνατό, καθώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναμένει την εν λόγω νομοθετική ρύθμιση από το Σεπτέμβριο του 2014.

Σημειώνεται ότι στις 4 Ιουνίου 2015 είχε κατατεθεί στη Βουλή από το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού το νομοσχέδιο με τίτλο «Ο περί των Προϋποθέσεων Πώλησης Εμπορευμάτων σε Τιμές Εκπτώσεων (Καταργητικός) Νόμος του 2015», το οποίο εξετάστηκε από την Κοινοβουλευτική Επιτροπής Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού σε συνεδρία της στις 16 Ιουνίου 2015. Στα πλαίσια της συνεδρίας αυτής εκφράστηκαν επιφυλάξεις από τα μέλη της επιτροπής σχετικά με την κατάργηση του εν λόγω νόμου και προβληματισμοί σχετικά με το αν έπρεπε το αρμόδιο υπουργείο να καταθέσει σχετικό τροποποιητικό νόμο καταργώντας μόνο τις σχετικές διατάξεις που αντίκεινται στο ευρωπαϊκό κεκτημένο. Ως εκ τούτου, το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, με επιστολή του ημερομηνίας 3 Νοεμβρίου 2015, ζήτησε όπως το πιο πάνω αναφερόμενο καταργητικό νομοσχέδιο αποσυρθεί. Επίσης, στην εν λόγω επιστολή το εν λόγω υπουργείο ανέφερε ότι θα επανέλθει με την κατάθεση νέου νομοσχεδίου.

Σημειώνεται περαιτέρω ότι με το νομοσχέδιο δεν καταργούνται οι διατάξεις του βασικού νόμου που προνοούν τη διπλή αναγραφή της τιμής (αρχική τιμή και τιμή εκπτώσεως) σε περιόδους πώλησης των προϊόντων σε τιμές εκπτώσεων, ως η εισήγηση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού. Επιπρόσθετα, σημειώνεται ότι με το νομοσχέδιο γίνεται εισήγηση για την προσθήκη πρόνοιας στο βασικό νόμο με βάση την οποία η υποχρέωση για διπλή αναγραφή της τιμής σε περιόδους πώλησης των προϊόντων σε τιμές εκπτώσεων να ισχύει για αγορές σε καταστήματα, ώστε η υποχρέωση αυτή να συνάδει με τις σχετικές εισηγήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και το κοινοτικό κεκτημένο.

Οι εκπρόσωποι της ΟΕΒ και του ΚΕΒΕ ανέφεραν ότι συμφωνούν με τις πρόνοιες του νομοσχεδίου, εκφράζοντας παράλληλα τις επιφυλάξεις και τον προβληματισμό τους για τις πρακτικές δυσκολίες που ανακύπτουν, όπως ανέφεραν, από την υποχρέωση της διπλής αναγραφής της τιμής σε περιόδους πώλησης των προϊόντων σε τιμές εκπτώσεων, κυρίως όταν οι περίοδοι αυτοί είναι μικρής διάρκειας.

Ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΥΠΕ τάχθηκε υπέρ της ψήφισης του νομοσχεδίου σε νόμο, με τον οποίο, όπως ανέφερε, θα εκσυγχρονιστεί η υφιστάμενη νομοθεσία.

Οι εκπρόσωποι της ΠΟΒΕΚ, της ΠΕΟ, της ΣΕΚ και της ΔΕΟΚ ανέφεραν κατά την τοποθέτησή τους ότι συμφωνούν με τη διατήρηση στο βασικό νόμο της υποχρέωσης για διπλή αναγραφή της τιμής πώλησης των προϊόντων σε περιόδους εκπτώσεων και επισήμαναν την ανάγκη για συχνότερους ελέγχους για επίβλεψη της εφαρμογής του νόμου από τις αρμόδιες υπηρεσίες του κράτους.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, ομόφωνα εισηγείται την ψήφιση του νομοσχεδίου όπως αυτό έχει κατατεθεί από την εκτελεστική εξουσία σε νόμο.

 

 

 

8 Μαρτίου 2016

 

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων