Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Περιβάλλοντος για το νομοσχέδιο «Ο περί των Ουσιών που Καταστρέφουν τη Στιβάδα του Όζοντος (Τροποποιητικός) Νόμος του 201

Παρόντες:

Αδάμος Αδάμου, πρόεδρος Χριστάκης Τζιοβάνης
Γιώργος Περδίκης Σοφοκλής Φυττής
Ευγένιος Χαμπουλλάς  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 27 Ιανουαρίου και 17 Φεβρουαρίου 2016. Στην πρώτη συνεδρίαση της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιόν της εκπρόσωποι του Τμήματος Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος και του Ιδρύματος Προστασίας του Περιβάλλοντος (Terra Cypria). Η Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας, ο Σύνδεσμος Εργαστηρίων Κύπρου (Cyprus Lab) και η Ομοσπονδία Περιβαλλοντικών Οργανώσεων Κύπρου, παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στη συνεδρίαση της επιτροπής.

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του περί των Ουσιών που Καταστρέφουν τη Στιβάδα του Όζοντος Νόμου, ώστε αφενός η διενέργεια εργαστηριακών ελέγχων σε δείγματα συγκεκριμένων αερίων που λαμβάνονται κατά τους ελέγχους που πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας να ανατίθεται απευθείας από τον αρχιεπιθεωρητή σε οποιοδήποτε εργαστήριο στη Δημοκρατία ή στο εξωτερικό και όχι έπειτα από γνωστοποίηση του Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, όπως καθορίζεται στην ισχύουσα νομοθεσία, και αφετέρου οι επιθεωρητές να μπορούν να προβαίνουν και οι ίδιοι σε εξακρίβωση της σύστασης των δειγμάτων αυτών με τη χρήση ειδικού εξοπλισμού που διαθέτει το Τμήμα Περιβάλλοντος.

Οι εκπρόσωποι του Τμήματος Περιβάλλοντος δήλωσαν στην επιτροπή ότι η προτεινόμενη ρύθμιση κρίθηκε αναγκαία έπειτα από υποδείξεις της Επιτρόπου Νομοθεσίας, καθότι μέχρι σήμερα δεν έτυχε εφαρμογής η υφιστάμενη ρύθμιση που αφορά τον καθορισμό των εργαστηρίων στη Δημοκρατία που διενεργούν τέτοιους ελέγχους λόγω αδυναμίας αυτών να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της νομοθεσίας.

Στα πλαίσια της συζήτησης επί των προνοιών του νομοσχεδίου η επιτροπή ζήτησε περαιτέρω διευκρινίσεις από τους εκπροσώπους του Τμήματος Περιβάλλοντος αναφορικά με τον τρόπο εφαρμογής των προτεινόμενων ρυθμίσεων.

Συναφώς με τα πιο πάνω οι εκπρόσωποι του Τμήματος Περιβάλλοντος δήλωσαν ότι οι έλεγχοι αναφορικά με αέρια που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος μπορεί να διενεργούνται είτε σε εργαστήρια είτε με τη χρήση εξειδικευμένου εξοπλισμού. Ειδικότερα, σύμφωνα με τους πιο πάνω εκπροσώπους, με την εφαρμογή των προτεινόμενων ρυθμίσεων διατηρείται η δυνατότητα ανάθεσης ελέγχων σε ιδιωτικά εργαστήρια της Κύπρου ή του εξωτερικού, ωστόσο δεν αναμένεται η δυνατότητα αυτή να τυγχάνει αξιοποίησης, αφού το Τμήμα Περιβάλλοντος θα μπορεί πλέον το ίδιο να διενεργεί τους απαιτούμενους ελέγχους με τη χρήση εξειδικευμένου φορητού εξοπλισμού που διαθέτει.

Στα πλαίσια της εξέτασης του νομοσχεδίου από την επιτροπή η τελευταία αποφάσισε ομόφωνα όπως διαμορφώσει περαιτέρω το κείμενο του νομοσχεδίου με την προσθήκη νέου εδαφίου, ώστε να ενημερώνεται ετησίως η Βουλή των Αντιπροσώπων από τον Υπουργό Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος για τα αποτελέσματα των διενεργούμενων, με βάση τις προτεινόμενες ρυθμίσεις, ελέγχων.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του νομοσχεδίου, όπως αυτό έχει τελικά διαμορφωθεί από την επιτροπή με βάση τα πιο πάνω, σε νόμο.

8 Μαρτίου 2016

 

 

 

 

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων