Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών για το νομοσχέδιο «Ο περί της Θέσπισης Ελάχιστων Προτύπων σχετικά με τα Δικαιώματα, την Υποστήριξη και την Προστασία Θυμάτων της Εγκληματικότητας Νόμος του 2015»

Παρόντες:

Σωτήρης Σαμψών, πρόεδρος Γιώργος Γεωργίου
Ρίκκος Μαππουρίδης Φειδίας Σαρίκας
Άριστος Δαμιανού  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε έξι συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 14 Οκτωβρίου, στις 11 και 25 Νοεμβρίου 2015 και στις 10, 17 και 24 Φεβρουαρίου 2016. Στα πλαίσια των συνεδριάσεων αυτών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, της αστυνομίας, του Υπουργείου Εσωτερικών, του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, του Υπουργείου Υγείας και της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας.

Σκοπός του υπό συζήτηση νομοσχεδίου είναι η εναρμόνιση του εθνικού δικαίου με την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Οδηγία 2012/29/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2012 για τη θέσπιση ελάχιστων προτύπων σχετικά με τα δικαιώματα, την υποστήριξη και την προστασία θυμάτων της εγκληματικότητας και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαισίου 2001/220/ΔΕΥ του Συμβουλίου». Σύμφωνα με το άρθρο 27 της πιο πάνω Οδηγίας, η μεταφορά των προνοιών της στο εθνικό δίκαιο θα έπρεπε να είχε ολοκληρωθεί μέχρι τις 16 Νοεμβρίου 2015.

Ειδικότερα, στο υπό εξέταση νομοσχέδιο προβλέπονται μεταξύ άλλων και τα ακόλουθα:

1. Ως θύμα αξιόποινης πράξης στα πλαίσια του προτεινόμενου νόμου θεωρείται οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο το οποίο υπέστη ζημία, συμπεριλαμβανομένης της σωματικής, ψυχικής ή συναισθηματικής βλάβης ή της οικονομικής ζημίας, που προκλήθηκε απευθείας από αξιόποινη πράξη, καθώς και στα μέλη της οικογένειας προσώπου ο θάνατος του οποίου προκλήθηκε απευθείας από αξιόποινη πράξη και τα οποία έχουν υποστεί ζημία εξαιτίας του θανάτου αυτού, ανεξάρτητα από τον εντοπισμό, τη σύλληψη, τη δίωξη ή την καταδίκη του δράστη και ανεξάρτητα από την οικογενειακή σχέση μεταξύ του δράστη και του προσώπου αυτού.

2. Παροχή στο θύμα των ακόλουθων δικαιωμάτων:

(α) Δικαίωμα λήψης πληροφοριών τόσο κατά την πρώτη επαφή με εμπλεκόμενη υπηρεσία όσο και κατά την υποβολή καταγγελίας.

(β) Δικαίωμα ενημέρωσης σχετικά με την ποινική διαδικασία που ακολουθεί την καταγγελία της αξιόποινης πράξης.

(γ) Δικαίωμα πρόσβασης σε υπηρεσίες υποστήριξης θυμάτων καθόλη τη διάρκεια της ποινικής διαδικασίας.

(δ) Θεσμικό αγώγιμο δικαίωμα αποζημίωσης κατά του δράστη.

(ε) Δικονομικά δικαιώματα κατά τη διάρκεια της ποινικής διαδικασίας, όπως δικαίωμα συμμετοχής του θύματος ως μάρτυρα και επιστροφής των εξόδων που προκύπτουν από τη συμμετοχή του ως μάρτυρα και των περιουσιακών του στοιχείων που κατασχέθηκαν κατά την ποινική διαδικασία.

(στ) Δικαίωμα προστασίας της ιδιωτικής του ζωής.

(ζ) Δικαίωμα ατομικής αξιολόγησης για τον προσδιορισμό των ειδικών αναγκών προστασίας του.

3. Ενίσχυση της προστασίας του θύματος σε σχέση με τη συμμετοχή του ως μάρτυρα στην ποινική διαδικασία και το δικαίωμά του να διασφαλίζεται η αποφυγή της επαφής του με το δράστη κατά τη διεξαγωγή της ποινικής διαδικασίας.

Στο στάδιο της συζήτησης του νομοσχεδίου από την επιτροπή το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, σε συνεργασία με τη Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας και κατόπιν διαβούλευσης με τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες, κατέθετε κατά καιρούς αναθεωρημένα κείμενα του προτεινόμενου νόμου, στα οποία ενσωματώθηκαν τροποποιήσεις που προέκυψαν έπειτα από σχετικές εισηγήσεις των εμπλεκόμενων υπηρεσιών, ιδιαίτερα όσον αφορά τις αρμοδιότητές τους και την εμπλοκή τους στις διαδικασίες που προβλέπονται στο νομοσχέδιο.

Κατά τη συζήτηση επί των προνοιών του νομοσχεδίου από την επιτροπή οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως και της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, απαντώντας σε σχετικό ερώτημα μελών της επιτροπής, εξέφρασαν την άποψη ότι δεν τίθεται θέμα σύγκρουσης των ρυθμίσεων του προτεινόμενου νόμου με άλλες υφιστάμενες νομοθεσίες, οι οποίες ρυθμίζουν τα ίδια θέματα, αφού οι διατάξεις του προτεινόμενου νόμου είναι πιο εξειδικευμένες όσον αφορά τα δικαιώματα των θυμάτων εγκληματικότητας και ως εκ τούτου θα εφαρμόζονται μόνο στον τομέα αυτό.

Όλοι οι παρευρισκόμενοι συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του υπό συζήτηση νομοσχεδίου, όπως αυτό έχει διαμορφωθεί.

Σημειώνεται ότι η επιτροπή επέφερε στο τελευταίο αναθεωρημένο κείμενο του νομοσχεδίου περαιτέρω τροποποιήσεις, με στόχο τη διασαφήνιση ορισμένων προνοιών του και τη βελτίωσή του από νομοτεχνικής άποψης.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών κατά πλειοψηφία του προέδρου και των μελών της, βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού και του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο, όπως αυτό έχει διαμορφωθεί στη βάση των πιο πάνω.

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά- Νέες Δυνάμεις επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν επί των προνοιών του νομοσχεδίου κατά τη συζήτησή του στην ολομέλεια του σώματος.

8 Μαρτίου 2016

 

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων