Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για τους κανονισμούς «Οι περί Συστήματος Εγγύησης των Καταθέσεων και Εξυγίανσης Πιστωτικών και Άλλων Ιδρυμάτων (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2016»

Παρόντες:

Άγγελος Βότσης, αναπλ. πρόεδρος Μαρία Κυριακού
Πρόδρομος Προδρόμου Σταύρος Ευαγόρου
Mάριος Μαυρίδης Νίκος Νικολαΐδης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε την 1η Μαρτίου 2016. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου, καθώς και ο Έφορος Ταμείων Προνοίας και Ταμείων Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών.

Σημειώνεται ότι η επιτροπή είχε την ευκαιρία να εξετάσει την προτεινόμενη νομοθετική ρύθμιση στα πλαίσια προηγούμενων συνεδριάσεών της, που αφορούσαν τη θέσπιση νομοθετικού πλαισίου που να ρυθμίζει την ανάκαμψη και την εξυγίανση πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων, καθώς και σε άτυπη συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 23 Φεβρουαρίου 2016, στα πλαίσια της οποίας τις θέσεις τους επί του θέματος εξέφρασαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Σκοπός των προτεινόμενων κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 32 του περί Συστήματος Εγγύησης των Καταθέσεων και Εξυγίανσης Πιστωτικών και Άλλων Ιδρυμάτων Νόμου, είναι η τροποποίησή τους, ώστε να καλύπτονται από το Σύστημα Εξυγίανσης Καταθέσεων (ΣΕΚ) πρόσωπα τα οποία εργάζονται σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις και συμμετέχουν σε συλλογικά ταμεία συνταξιοδοτικών παροχών.

Όπως είναι γνωστό, η ολομέλεια του σώματος κατά τη συνεδρία της ημερομηνίας 11 Φεβρουαρίου 2016 ψήφισε τον περί Συστήματος Εγγύησης των Καταθέσεων και Εξυγίανσης Πιστωτικών και Άλλων Ιδρυμάτων Νόμο και ενέκρινε τους ομότιτλους κανονισμούς, οι οποίοι τέθηκαν σε ισχύ αυθημερόν με τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

Υπενθυμίζεται ότι τόσο ο νόμος όσο και οι σχετικοί κανονισμοί έπρεπε να θεσπιστούν, δημοσιευτούν και τεθούν σε ισχύ μέχρι την πιο πάνω ημερομηνία, διαφορετικά η Δημοκρατία θα ήταν καταδικαστέα ενώπιον του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα παρέμενε εκτεθειμένη στην επιβολή σημαντικού προστίμου λόγω εκπρόθεσμης εναρμόνισης.

Λόγω της διαδικασίας επείγουσας φύσεως η οποία ακολουθήθηκε, παρέμεινε σε εκκρεμότητα το θέμα της κάλυψης από το ΣΕΚ, είτε μέσω του Ταμείου Εγγύησης Καταθέσεων Τραπεζών είτε μέσω του Ταμείου Εγγύησης Καταθέσεων Συνεργατικών Πιστωτικών Ιδρυμάτων, ανάλογα με την περίπτωση, προσώπων τα οποία εργάζονται σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις και συμμετέχουν σε συλλογικά ταμεία συνταξιοδοτικών παροχών.

Κατ’ απαίτηση των μελών της επιτροπής, το θέμα τέθηκε ξανά προς συζήτηση στην άτυπη συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 23 Φεβρουαρίου 2016, κατά την οποία με τη σύμφωνη γνώμη των εκπροσώπων του αρμόδιου υπουργείου αποφασίστηκε όπως η εκτελεστική εξουσία ρυθμίσει νομοθετικά το ζήτημα αυτό.

Συναφώς, κατατέθηκαν στη Βουλή οι υπό εξέταση τροποποιητικοί κανονισμοί, με τους οποίους προβλέπεται ότι οι καταθέσεις φυσικών προσώπων τα οποία εργάζονται σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις και συμμετέχουν σε συλλογικά ταμεία συνταξιοδοτικών παροχών (π.χ. οικοδόμοι, ξενοδοχοϋπάλληλοι κ.λπ.) καλύπτονται και αποζημιώνονται από το ΣΕΚ, σε περίπτωση που πιστωτικό ίδρυμα τεθεί υπό διαδικασία εξυγίανσης/εκκαθάρισης, ανά μεριδιούχο μέχρι το ποσό των €100.000.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τους αρμόδιους εκπροσώπους της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, ο ορισμός “μικρομεσαίας επιχείρησης”, με βάση τη σχετική σύσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, περιλαμβάνει επιχειρήσεις που εργοδοτούν μέχρι 250 άτομα και έχουν κύκλο εργασιών μέχρι €50 εκατομ. και/ή ο ετήσιος ισολογισμός τους δεν υπερβαίνει τα €43 εκατομ.

Όπως είναι γνωστό, οι υπό συζήτηση κανονισμοί προωθήθηκαν προς έγκριση από την ολομέλεια του σώματος κατά τη συνεδρία της ημερομηνίας 25 Φεβρουαρίου 2016 υπό τη μορφή του κατεπείγοντος. Εντούτοις, υπό το φως σχετικής ενημέρωσης των μελών της επιτροπής από το Υπουργείο Οικονομικών στη βάση παρατηρήσεων της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, σύμφωνα με τις οποίες η προτεινόμενη ρύθμιση φαίνεται να εκφεύγει της διακριτικής ευχέρειας την οποία χορηγεί στη Δημοκρατία το σχετικό άρθρο της Οδηγίας, η συζήτησή τους αναβλήθηκε και οι σχετικοί κανονισμοί παραπέμφθηκαν στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή για περαιτέρω εξέταση.

Στα πλαίσια της συζήτησης που διεξήχθη στην επιτροπή οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών ανέλυσαν εκ νέου τις επιδιώξεις των προτεινόμενων κανονισμών αναφέροντας ότι το κατατεθέν κείμενο θα τύχει τροποποίησης από το αρμόδιο υπουργείο, ώστε να καλύπτονται κατά τον ίδιο τρόπο που αναλύεται πιο πάνω και συνταξιοδοτικά ταμεία βάσει σχεδίων που παρέχονται από ασφαλιστικές εταιρείες σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις τα οποία είναι εγγεγραμμένα στον Έφορο Ασφαλίσεων. Σημειώνεται ότι η εν λόγω εισήγηση υιοθετήθηκε και από τα μέλη της επιτροπής.

Ο εκπρόσωπος της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας δήλωσε κατά τη συζήτηση ότι, από τη στιγμή που η σχετική ευρωπαϊκή Οδηγία προβλέπει την κάλυψη συγκεκριμένων κατηγοριών [καταθέσεις από ατομικά συνταξιοδοτικά προγράμματα και επαγγελματικά συνταξιοδοτικά συστήματα μικρομεσαίων επιχειρήσεων, άρθρο 5(2) της Οδηγίας], για να παραμείνει η Δημοκρατία εντός των επιτρεπόμενων νομικών πλαισίων, πρέπει να προκύπτει ότι οι προτεινόμενες προσθήκες αποτελούν στην ουσία υποκατηγορίες των προβλεπόμενων με βάση την Οδηγία κατηγοριών και συνεπώς δεν εκφεύγουν των όσων η Δημοκρατία δύναται να ρυθμίσει.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού ζήτησε από τους εκπροσώπους του αρμόδιου υπουργείου σε συνεργασία με τη Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας τη διαμόρφωση νομοτεχνικά του υπό αναφορά κειμένου των κανονισμών, ώστε να διασφαλίζεται ότι η Δημοκρατία παραμένει εντός των νομικών πλαισίων που προβλέπει η σχετική Οδηγία.

Ως εκ τούτου, εν αναμονή των αναθεωρημένων σύμφωνα με τα πιο πάνω τροποποιητικών κανονισμών, η επιτροπή επιφυλάχθηκε ως προς την τελική της τοποθέτηση κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος.

 

 

1η Μαρτίου 2016

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων