Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών για το νομοσχέδιο «Ο περί Αλλοδαπών και Μεταναστεύσεως (Τροποποιητικός) Νόμος του 2016»

Παρόντες:

Στέλλα Μισιαούλη Δημητρίου, αναπλ. πρόεδρος Φειδίας Σαρίκας
Χρίστος Μέσης Δημήτρης Συλλούρης
Αθηνά Κυριακίδου Γιώργος Περδίκης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 25 Φεβρουαρίου 2016. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Εσωτερικών, του Τμήματος Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης του ίδιου υπουργείου, του Υπουργείου Υγείας και της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας. Η Κίνηση για Ισότητα, Στήριξη, Αντιρατσισμό, η Υπάτη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες (United Nations High Commissioner for Refugees) και το Future Worlds Center, παρʼ όλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στη συνεδρία της επιτροπής.

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του περί Αλλοδαπών και Μεταναστεύσεως Νόμου για την ορθότερη εναρμόνισή του με την Οδηγία 2003/109/ΕΚ του Συμβουλίου της 25ης Νοεμβρίου 2003 σχετικά με το καθεστώς υπηκόων τρίτων χωρών οι οποίοι είναι επί μακρόν διαμένοντες όπως αυτή τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2011/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Μαΐου 2011.

Ειδικότερα, με το υπό αναφορά νομοσχέδιο προβλέπονται τα ακόλουθα:

1. Κατάργηση ισχύουσας ρύθμισης σύμφωνα με την οποία επιβάλλεται η υποβολή ορισμένων εγγράφων για σκοπούς ανανέωσης της άδειας παραμονής των κατόχων του καθεστώτος του επί μακρόν διαμένοντος στη Δημοκρατία, δεδομένου ότι η εν λόγω άδεια πρέπει να ανανεώνεται αυτοδικαίως μετά την υποβολή σχετικής αίτησης του ενδιαφερόμενου προσώπου.

2. Εξομοίωση του ύψους των καταβλητέων τελών για σκοπούς απόκτησης ή επανάκτησης από πρόσωπο του καθεστώτος του επί μακρόν διαμένοντος, ανανέωσης της άδειας παραμονής του εν λόγω προσώπου και χορήγησης άδειας μετανάστευσης σε κάτοχο του καθεστώτος του επί μακρόν διαμένοντος σε άλλο κράτος μέλος με το τέλος που καταβάλλεται για την έκδοση δελτίου ταυτότητας με βιομετρικά στοιχεία.

3. Κατάργηση ισχύοντος τύπου αίτησης η οποία υποβάλλεται για σκοπούς απόκτησης, επανάκτησης ή ανανέωσης του καθεστώτος του επί μακρόν διαμένοντος ή για σκοπούς χορήγησης άδειας μετανάστευσης σε κάτοχο του καθεστώτος του επί μακρόν διαμένοντος σε άλλο κράτος μέλος, έτσι που οι σχετικές αιτήσεις να υποβάλλονται σε τύπο ο οποίος καθορίζεται εκάστοτε από το διευθυντή του Τμήματος Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή από τους κυβερνητικούς αρμοδίους, οι προτεινόμενες τροποποιήσεις κρίθηκαν αναγκαίες λόγω παρατηρήσεων που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει υποβάλει στα πλαίσια της διαδικασίας “EU Pilot” αναφορικά με ελλιπή συμβατότητα της εθνικής νομοθεσίας με την υπό αναφορά ευρωπαϊκή Οδηγία. Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, η ορθή μεταφορά της Οδηγίας στην εθνική έννομη τάξη κρίνεται επείγουσα, επειδή εκκρεμεί διαδικασία παράβασης κατά της Δημοκρατίας, στα πλαίσια της οποίας η Δημοκρατία έλαβε ήδη προειδοποιητική επιστολή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Στα πλαίσια της συζήτησης του νομοσχεδίου, την επιτροπή απασχόλησε, πέρα από τις πρόνοιες του νομοσχεδίου, το θέμα που αναφέρεται στην υπό αναφορά προειδοποιητική επιστολή σε σχέση με την πρόσβαση των κατόχων του καθεστώτος του επί μακρόν διαμένοντος στη Δημοκρατία στις παροχές ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και ειδικότερα τη χορήγηση σε αυτούς ταυτότητας νοσηλείας. Συναφώς, ζητήθηκαν περαιτέρω διευκρινίσεις για τη ρύθμιση του εν λόγω ζητήματος προς συμμόρφωση με το ευρωπαϊκό κεκτημένο.

Σε σχέση με το πιο πάνω ζήτημα, ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Υγείας ενημέρωσε την επιτροπή ότι έχει εκδοθεί σχετική εγκύκλιος του αρμόδιου υπουργείου, ώστε οι κάτοχοι του καθεστώτος του επί μακρόν διαμένοντος στη Δημοκρατία να τυγχάνουν ίσης μεταχείρισης με τους πολίτες της Δημοκρατίας όσον αφορά το δικαίωμά τους στη χορήγηση ταυτότητας νοσηλείας, δεδομένου ότι, σύμφωνα με την υπό τροποποίηση βασική νομοθεσία, απολαύουν ίσης μεταχείρισης με τους πολίτες της Δημοκρατίας όσov αφορά τα δικαιώματα που προκύπτουν για τα ωφελήματα από την κοινωνική ασφάλιση, καθώς και για τα βασικά ωφελήματα από την κοινωνική αρωγή και την κοινωνική προστασία.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του νομοσχεδίου, γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή του σε νόμο.

 

 

1η Μαρτίου 2016

 

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων